Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
13/07/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-86/18.07.2016 г.

  Относно: законопроект за противодействие на тероризма, № 602-01-42, внесен от Министерски съвет на 07.07.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 13.07.2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за противодействие на тероризма, № 602-01-42, внесен от Министерски съвет на 07.07.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерство на вътрешните работи - г-н Красимир Ципов - заместник-министър, г-н Филип Гунев - заместник-министър, главен комисар Георги Арабаджиев - заместник-главен секретар и г-н Петър Тошков - главен юрисконсулт в дирекция „Правно нормативна дейност”; от Министерство на отбраната - ген. Атанас Запрянов - заместник-министър и г-н Димитър Димитров - държавен експерт в дирекция „Правно нормативна дейност”; от Държавна агенция „Национална сигурност“ - г-н Олег Петков - заместник-председател и г-жа Ани Гочкова - началник отдел в дирекция „Правно нормативна дейност”; от Държавна агенция „Разузнаване“ - г-н Петър Темелков - директор дирекция; от Специализиран наказателен съд - г-н Георги Ушев – председател.
  Законопроектът беше представен от г-н Филип Гунев.
  С предложения законопроект се предлага създаване на механизъм за противодействие на тероризма като се предвиждат мерки за установяване и отстраняване на причините и условията за извършване на тероризъм, разработване на механизми и индикатори за идентифициране, наблюдение и оценка на рисковете, минимизиране и/или ликвидиране на последствията от тероризъм и предотвратяване, пресичане, разкриване и разследване на тероризъм. Задълженията, свързани с основните права са обвързани с принципа на пропорционалност по отношение на легитимната цел.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Михаил Миков, Емил Димитров, Димитър Делчев, Данаил Кирилов, Филип Попов, Явор Хайтов, Димитър Лазаров и Чавдар Георгиев.
  В хода на дискусията г-н Димитров и г-н Делчев изразиха подкрепата си за законопроекта като повдигнаха някои въпроси относно обединяване на функциите на Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната, сроковете при обжалване на мерките, задължението за регистриране на всички чужденци в Министерство на вътрешните работи и други. Г-н Кирилов разясни, че целта на законопроекта не е обединяването на двете ведомства. Той посочи, че когато държавата има два ресурса тя трябва да създаде правила да ги ползва. Г-н Хайтов също изрази подкрепата си за законопроекта и постави въпроси на вносителите относно дефиницията за тероризъм, уредбата в други, сходни на България, държави, както и относно това дали е осигурено финансиране.
  Г-н Миков посочи, че в законопроекта има разпоредби, които противоречат на действащи закони. Той повдигна въпроси относно това, че участието на въоръжените сили в противодействието на тероризма е уредено общо в чл. 7, относно способността на един войник да извършва действия по задържане и предаване на задържано лице, както и по отношение на необходимостта от уточняване на местата за задържане и срока за задържане, от съдебен надзор по отношение на превантивните мерки и от ясно разписване на отговорностите. Г-н Попов допълни, че законопроектът има характер на извънредно законодателство и че този ефект може да бъде постигнат с изменение на действащото законодателство.
  Ген. Атанас Запрянов уточни, че борбата с тероризма и сега е залегнала в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, но е ограничена от липсата на пълна уредба. Г-н Ципов посочи, че става дума за специално, а не извънредно законодателство и че такава уредба вече съществува в ред европейски държави. Той уточни също, че законопроектът предвижда съкратени срокове по отношение на обжалването на административни мерки, че срокът за задържане е законоустановеният в Закона за Министерство на вътрешните работи, както и че има специални текстове относно осигуряване на финансиране.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 3 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за противодействие на тероризма, № 602-01-42, внесен от Министерски съвет на 07.07.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума