Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
20/09/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-98/27.09.2016г.

  ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев, Емил Димитров Симеонов, Кирил Петров Цочев, Мариана Георгиева Тодорова, Лъчезар Стаменов Никифоров, Янко Александров Янков и Станислав Димитров Анастасов на 07.07.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 20 септември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев, Емил Димитров Симеонов, Кирил Петров Цочев, Мариана Георгиева Тодорова, Лъчезар Стаменов Никифоров, Янко Александров Янков и Станислав Димитров Анастасов на 07.07.2016 г.
  На заседанието присъстваха: oт Министерството на правосъдието – г-жа Екатерина Захариева – министър, г-жа Вергиния Мичева - заместник-министър и г-н Любомир Талев - директор на дирекция „Съвет по законодателство”; от Върховния касационен съд – г-жа Дария Проданова - заместник-председател на ВКС и председател на Търговската колегия; г-жа Таня Райковска – Конституционен съдия; г-жа Мая Манолова – Омбудсман на Република България и г-н Васил Тодоров – главен секретар на „Българска търговско-промишлена палата”.
  Законопроектът беше представен от г-н Данаил Кирилов, който посочи, че с него се цели изключване на потребителските спорове от обхвата на арбитражното производство, освен ако двете страни изрично писмено не са дали съгласието си за това, и то след възникване на спора, като решенията, постановени при неспазване на това условие, се обявяват за нищожни. Законопроектът предлага въвеждането на регистър на арбитражните съдилища към Министерството на правосъдието и контрол върху организацията на дейността им, като установява минимални изисквания към длъжността арбитър. С проекта на закон се урежда възможността за страните в арбитражното производство, да могат да следят развитието на делото на интернет страницата на арбитражния съд и се предвижда изискването всеки арбитражен съд да води архив.
  В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов и Четин Казак.
  Г-н Казак изрази принципната си подкрепа към законопроекта, като отбеляза, че внимателно следва да се прецени дали арбитражното производство следва да се ограничи по отношение на всички договори, сключени с потребител. Той посочи, че разширяването на тази забрана и по отношение на обикновените битови сделки, като покупко-продажбата в магазин, е мярка, която следва да се обмисли.
  Г-жа Мая Манолова изрази подкрепата си към законопроекта, предвиждащ ограничаване на арбитражното производство, когато една от страните е потребител, и посочи, че предложенията в него целят да възпрат злоупотреби, които се правят чрез арбитражното производство, тъй като сега действащата арбитражна процедура не дава достатъчна защита на потребителите. В подкрепа на това, тя допълни, че арбитражното производство може да бъде образувано при липса на арбитражно споразумение за подсъдност на арбитражен съд, а към момента функционират 45 арбитражни съдилища като само за миналата година един арбитражен съд е разгледал сто хиляди дела. Г-жа Манолова обобщи, че с проекта на закон е направен опит да се въведат всички възможни гаранции за защита на потребителите и определи като такава мярка предложението за създаването на регистър на арбитражните съдилища към Министерството на правосъдието.
  Г-жа Екатерина Захариева подкрепи заложените със законопроекта цели и предложенията, направени в параграфи 1, 2 и 3, както и определянето на изисквания за заемане на длъжността арбитър. По отношение на предложението за създаване на регистър на арбитражните съдилища към Министерството на правосъдието, тя отбеляза, че Инспекторатът към Министерството на правосъдието няма контролни функции към общите съдилища и не може да има такива правомощия и по отношение на арбитражните съдилища.
  Г-н Тодоров изрази принципната подкрепа към законопроекта на „Българска търговско-промишлена палата”, но възрази срещу направените предложения в Закона за международния търговски арбитраж.
  Г-жа Дария Проданова подкрепи законопроекта, като отбеляза, че терминът „потребител” и предложените промени в чл. 47, ал. 3 от Закона за международния търговски арбитраж следва да се прецизират. Тя насочи вниманието към специалната компетентност на Софийски градски съд за издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, като посочи, че останалите окръжни съдилища също могат да извършват тази дейност.
  Г-н Кирилов обобщи постъпилите по законопроекта становища, от Върховния касационен съд, от „Асоциация на индустриалния капитал“, от „Българска търговско-промишлена палата“, от „Асоциация на Арбитражните съдилища в Република България“, от Адвокатско дружество „Нинов и Александрова“, и от Адвокатско дружество „Анадолиева, Илиева и Николова”.

  След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 0 глас „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 654-01-84, внесен от Данаил Димитров Кирилов, Петър Владиславов Славов, Филип Стефанов Попов, Чавдар Георгиев Георгиев, Емил Димитров Симеонов, Кирил Петров Цочев, Мариана Георгиева Тодорова, Лъчезар Стаменов Никифоров, Янко Александров Янков и Станислав Димитров Анастасов на 07.07.2016 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума