Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
05/10/2016

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 653-03-100/11.10.2016г.

  Относно: проекти за решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, № 454-02-61, внесен от Радан Кънев и група народни представители на 09.12.2014г., № 554-02-35, внесен от Искрен Веселинов и група народни представители на 13.03.2015 г., № 554-02-38, внесен от Валентин Николов и група народни представители на 20.03.2015 г., № 554-02-43, внесен от Велизар Енчев на 07.04.2015 г., № 554-02-44 внесен от Волен Сидеров на 08.04.2015г., № 554-02-45, внесен от Велизар Енчев на 17.04.2015г., № 554-02-99., внесен от Борислав Иглев на 20.11.2015г., № 554-02-101, внесен от Велизар Енчев на 07.12.2015г., № 654-02-32., внесен от Велизар Енчев на 19.04.2016г, № 654-02-77, внесен от Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров на 21.09.2016г. и № 654-02-78, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 30.09.2016 г.

  Проект!
  РЕШЕНИЕ
  за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
  (обн., ДВ, бр. 97 от 2014 г., изм., бр. 13 и 86 от 2015 г.)

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

  РЕШИ:

  Проект за решение № 554-02-35/13.03.2015 г., внесен от н.п. Искрен Веселинов и група народни представители:
  § 1. В чл. 16, ал. 2, т. 22 думите „Комисия за наблюдение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране“ се заменят с „Комисия за наблюдение на дейностите по енергийно и водно регулиране“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 1. В чл. 16, ал. 2, т. 22 думите „Държавната комисия“ се заменят с „Комисията“.

  Предложение от н.п. Данаил Кирилов:
  В чл. 16, ал. 2, т. 1-4 се изменят така:
  1. Комисия по бюджет и финанси;
  2. Комисия по правни въпроси;
  3. Комисия по икономическа политика и туризъм;
  4. Комисия по енергетиката.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 16, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. Точки 1 - 4 се изменят така:
  „1. Комисия по бюджет и финанси;
  2. Комисия по правни въпроси;
  3. Комисия по икономическа политика и туризъм;
  4. Комисия по енергетика;“.
  2. В т. 22 думите „Държавната комисия“ се заменят с „Комисията“.


  Проект за решение № 554-02-99/20.11.2015 г., внесен от н.п. Борислав Иглев:
  § 1. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 2:
  „(2) Незаетите квоти по ал. 1 в постоянните парламентарни комисии могат да бъдат заемани от народни представители нечленуващи в парламентарна група, до избирането на народен представител от парламентарната група, чиято е квотата по ал. 1.“
  2. Досегашните ал. 2, 3, 4 и 5 стават съответно ал. 3, 4, 5 и 6.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.
  Проект за решение № 454-02-61/09.12.2014 г., внесен от н.п. Радан Кънев и група народни представители:
  § 1. В чл. 20, ал. 3 думата „Ръководствата“ се заменя със „Заместник-председателите“ и се създава изречение второ: „За предложенията и избора на председатели на комисии се прилагат правилата, установени в чл. 89, като срокът по ал. 2 е тридневен, а по ал. 3 – двудневен.“
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 2. В чл. 26 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Постоянните комисии може да възлагат при условията на чл. 17 от Финансовите правила по бюджета на Народното събрание извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел установяване на тяхната ефективност и степен на постигане на целите.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 3. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „както и аудиозапис“ и се създава изречение второ: „Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола и заедно с аудиозаписа се публикува в 5-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Пълни стенографски протоколи се водят за заседанията на постоянните комисии, когато те са водещи по законопроекти, за парламентарния контрол по чл. 27 и за изслушванията, включително изслушването на кандидатите по чл. 89. Протоколите се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола и се публикуват в 7-дневен срок от заседанието на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание. Когато протоколите са за заседания на постоянните комисии като водещи по законопроекти, те се публикуват преди разглеждането на доклада в пленарна зала.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 4. В чл. 39 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите внася в Народното събрание на всеки 6 месеца доклад за дейността си, който се предоставя на народните представители.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 5. В чл. 41, ал. 4 думата „раздават“ се заменя с „предоставят“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  Проект за решение № 554-02-44/08.04.2015 г., внесен от н.п. Волен Сидеров:
  Член 43 се изменя така:
  „Чл. 43. (1) Народното събрание е постоянно действащ върховен орган на държавна власт и работи непрекъснато.
  (2) Народното събрание е в парламентарна ваканция с времетраене не повече от времето определено за работниците и служителите съгласно чл. 155 ал. 4 и ал. 5 и чл. 156 ал. 1 т. 2 от Кодекса на труда ежегодно.
  (3) Народното събрание определя с решение началото и края на парламентарната ваканция.
  (4) По изключение Народното събрание може да реши излизането в парламентарна ваканция да става повече от веднъж ежегодно, но общото времетраене на ваканцията не може да надхвърля времетраенето, определено в ал. 2 от настоящия член.
  (5) По време на парламентарните ваканции сроковете по този правилник спират да текат.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 554-02-43/07.04.2015 г., внесен от н.п. Велизар Енчев:
  В чл. 43, ал. 2 думите „10 дни по Великденските празници“ се заличават.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 654-02-32/19.04.2016 г., внесен от н.п. Велизар Енчев:
  В чл. 43, ал. 2 думите „10 дни по Великденските празници“ се заличават.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 554-02-45/17.04.2015 г., внесен от н.п. Велизар Пенков Енчев:
  В чл. 43, ал. 2 думите „от 22 декември до 10 януари“ се заличават.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 554-02-101/07.12.2015 г., внесен от н.п. Велизар Енчев:
  В чл. 43, ал. 2 думите „от 22 декември до 10 януари“ се заличават.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 6. В чл. 43, ал. 2 след думата „празници“ се добавя „от Велики петък включително“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  Проект за решение № 654-02-77/21.09.2016 г., внесен от н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров:
  В чл. 48, ал. 3 след думите „се предават пряко по“ се добавя „програма БНТ 2 на“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 654-02-77/21.09.2016 г., внесен от н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров:
  В чл. 49, ал. 1 се създава изречение второ: „Всяко заседание, с което започва пленарната седмица, започва с изслушване на химна на република България.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в нов § 7.
  Предложение от н. п. Анна Александрова:
  Изречение второ се отразява систематично като чл. 44а и се изменя така:
  „Чл. 44а. Всяка сесия на Народното събрание се открива с химна на Република България.“
  Комисията подкрепя предложението .

  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. Създава се чл. 44а:
  „Чл. 44а. Всяка сесия на Народното събрание се открива с химна на Република България.“

  Проект за решение № 654-02-77/21.09.2016 г., внесен от н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров:
  В чл. 51, ал. 6 думите „Веднъж на заседание“ се заменят с „На заседанието, с което започва пленарната седмица“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 654-02-77/21.09.2016 г., внесен от н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров:
  В чл. 57, ал. 1 съюзът „или“ се заменя с „и“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя, който става § 8.


  Проект за решение № 654-02-77/21.09.2016 г., внесен от н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров:
  В чл. 65, ал. 1 думите „30 секунди“ се заменят с „една минута“, а думите „15 секунди“ се заменят с „30 секунди“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 7. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Законопроектите с мотивите към тях и предварителната оценка на въздействието се внасят до председателя на Народното събрание на хартиен носител и в електронен вид и незабавно се регистрират в публичен регистър "Законопроекти". Когато законопроектите се внасят от Министерския съвет, към тях се прилага:
  а) справка за съответствие с европейското право – при хармонизация;
  б) справка за отразяване на получените становища по съответния законопроект;
  в) справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
  Когато законопроектите се внасят от народни представители предварителната оценка на въздействието e съгласно методологията, приложение към правилника.“
  2. Създават се ал. 4, 5 и 6:
  „(4) Законопроектите, към които не са приложени мотиви и/или предварителна оценка на въздействието, не се разпределят по реда на чл. 74 от председателя на Народното събрание до отстраняване на нередовността, за което вносителят се уведомява. В този случай срокът по чл. 74, ал. 1 започва да тече от деня на отстраняване на нередовността.
  (5) Законопроектите, към които не са приложени справките по ал. 1, не се разглеждат от Народното събрание до отстраняване на нередовността, за което председателят на водещата комисия уведомява вносителя. В този случай срокът по чл. 75, ал. 3 спира да тече.
  (6) За всеки законопроект се образува информационно досие, което отразява процеса на обсъждане на проекта в Народното събрание и се попълва служебно до приемането или отхвърлянето му.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 9.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 8. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „и не по-късно от три седмици“ се заличават, а в изречение второ думите „и на председателя на водещата комисия“ се заличават.
  2. В ал. 2 думата „оценка“ се заменя с „проверка“, след думата „прилагане“ се добавя „и на този правилник“, думите „може да препоръча на вносителя“ се заменят с „препоръчва на вносителя чрез председателя на Народното събрание“, а накрая се добавя „от уведомяването на вносителя“ и се създава изречение второ: „В този случай срокът по ал. 3 спира да тече.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 10.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 9. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал 1 думите „мотивите към тях, справката“ се заменят с „документите“.
  2. В ал. 6 след думата „Граждани“ се добавя „и юридически лица“.
  3. В ал. 7 думата „раздават“ се заменя с „предоставят“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 11.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 10. В чл. 78, ал. 1 се създава изречение четвърто: „Когато някой от законопроектите е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, той може да не се обсъжда и гласува едновременно с другите законопроекти. Изречение първо не се прилага и когато водещата комисия с мнозинство две трети от членовете на комисията е приела решение някой от законопроектите да се гледа отделно.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10, който става § 12.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 11. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „внесен“ се добавя „и разгледан“ и се създава изречение второ: „Изречение първо не се прилага, когато законопроектът е свързан с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз.“
  2. Създават се ал. 2 и 3:
  „(2) Разпоредби на законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, не може да бъдат внесени и разгледани повторно по реда на чл. 80, ал. 1, ако не са спазени условията по ал. 1, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки.
  (3) Предложения, направени по реда на чл. 80, ал. 1, които са отхвърлени от Народното събрание, не може да бъдат внесени и разгледани повторно като законопроект, ако не са спазени условията по ал. 1, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 13.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 12. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя: „които се аргументират съгласно методологията, приложение към правилника.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При внасяне на предложения по ал. 1 по законопроекти, свързани с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, народните представители посочват причините за приемането, целите и очакваните резултати и прилагат анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. По предложенията председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър.“
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в текста преди т. 1 думите „изтичането на срока по ал. 1 водещата комисия“ се заменят с „приемането на законопроекта от водещата комисия тя“, а в т. 2 след думата „законопроект“ се добавя „включително“ и се създава изречение второ: „Предложенията на народните представители, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки, се аргументират съгласно методологията, приложение към правилника, подписват се и се прилагат към стенографския протокол като част от него.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
  § 14. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя: „които се аргументират съгласно методологията, приложение към правилника.“
  2. Създава се нова ал. 2:
  „(2) При внасяне на предложения по ал. 1 по законопроекти, свързани с въвеждане на изисквания на правото на Европейския съюз, или със започната процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, народните представители посочват причините за приемането, целите и очакваните резултати и прилагат анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. По предложенията председателят на водещата комисия изисква становище от Министерския съвет или от съответния ресорен министър.“
  3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
  4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в текста преди т. 1 думите „изтичането на срока по ал. 1 водещата комисия“ се заменят с „приемането на законопроекта от водещата комисия тя“, а в т. 2 след думата „законопроект“ се добавя „включително“ и се създава изречение второ: „Предложенията на народните представители, с изключение на тези, които се отнасят до редакционни или правно-технически поправки, се аргументират.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 13. В чл. 87 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Докладът по чл. 84, т. 16 от Конституцията се обсъжда, след като Народното събрание изслуша становището на комисията и изложението на председателя на Върховния касационен съд, съответно председателя на Върховния административен съд или главния прокурор в рамките на по 10 минути. Обсъждането продължава с изказвания на народни представители, в които могат да се съдържат и въпроси към председателя на Върховния касационен съд, съответно председателя на Върховния административен съд или главния прокурор, който е длъжен да им отговори. При обсъждането на доклада народните представители може да поставят и въпроси, постъпили писмено от граждани, институции и неправителствени организации във връзка с доклада, на които председателят на Върховния касационен съд, съответно председателят на Върховния административен съд или главният прокурор отговаря.“
  2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 84, т. 17 от Конституцията“.
  3. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно ал. 8 и 9.
  4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 8“.
  5. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 13, който става § 15.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 14. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение пето се изменя така: „Отговорът е писмен, когато народният представител е изразил изрично писмено желание за това, когато се поставя въпрос, засягащ лични права или интереси, или когато отправените въпроси съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни.“
  2. В ал. 4 се създава изречение трето: „Когато отсъствието е повече от три пъти, министърът отговаря писмено в 7-дневен срок от деня на последното отсъствие.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 14, който става § 16.

  Проект за решение № 654-02-77/21.09.2016 г., внесен от н.п. Валери Симеонов, Красимир Каракачанов и Волен Сидеров:
  В чл. 92 ал. 7 се отменя.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 15. В чл. 110 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „проучвания и анкети“ се заличават.
  2. В ал. 3 думата „раздава“ се заменя с „предоставя“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 15, който става § 17.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 16. Създава се чл. 110а:
  „Чл. 110а. (1) Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси.
  (2) Парламентарните комисии могат да задължават министри и длъжностни лица да се явяват на техните заседания и да отговарят на поставените въпроси. Заинтересовани организации и граждани могат да присъстват на тези заседания.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 17. В чл. 124 изречение второ се изменя така: „Народното събрание изслушва министър-председателя или заместник министър-председател.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 19.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 18. Създава се чл.145а:
  „Чл. 145а. Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика дава разяснения на народните представители относно прилагането на етичните норми за поведение. По искане на народния представител даването на разяснения може да бъде конфиденциално.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 20.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 19. Член 148 се изменя така:
  „Чл. 148. (1) Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика установява нарушение по този раздел и се произнася с решение, с което може да наложи следните мерки:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. временно отстраняване от едно до три заседания на комисия.
  (2) При определяне на мярката комисията взема предвид тежестта на нарушението и неговия епизодичен, повтарящ се или системен характер.
  (3) Отстраненият от заседание народен представител не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 19, който става § 21.

  Проект за решение № 554-02-38/20.03.2015 г., внесен от н.п. Валентин Николов и група народни представители:
  В глава дванадесета, раздел II се създава чл. 148а:
  “Чл. 148а. (1) Всяко нарушение на етичните норми за поведение, уредени в раздел ІІ и чл. 149 в раздел ІІІ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ще бъде разглеждано като основание за търсене на отговорност и налагане на санкции от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика.
  (2) С решението си Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, в зависимост от степента, тежестта и мястото на нарушението, може да наложи следните санкции:
  1. забележка;
  2. порицание;
  3. отстраняване от едно до три заседания в съответната парламентарна комисия към Народното събрание;
  4. отстраняване от едно до три пленарни заседания.
  (3) При повторно нарушение на етичните норми на поведение в рамките на мандата на народния представител, Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, налага отстраняване от три парламентарни заседания в пленарна зала.
  (4) Отстраненият от заседание народен представител по ал. 2, т. 3 и 4 и ал. 3, не получава възнаграждение за заседанията от които е бил отстранен.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен в § 21.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 20. В глава дванадесета, раздел II се създава чл. 148а:
  „Чл. 148а. (1) Всеки народен представител, физическо или юридическо лице може да подаде жалба или сигнал за нарушение на етичните норми за поведение до Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика по ред, определен с правилата по ал. 4.
  (2) Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика взема решение за налагане на мярка по чл. 148, ал. 1, след като изслуша народния представител и се запознае с всички материали, свързани с нарушението на етичните норми за поведение. Комисията публикува решението в публичен регистър на Народното събрание, след като го съобщи на народния представител.
  (3) Народният представител има право да изрази становище по решението, което се публикува в регистъра по ал. 2.
  (4) Комисията по ал. 1 приема правила по прилагането на този раздел.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 21. В § 7 от допълнителните разпоредби навсякъде думата „раздаването“ са заменя с „предоставянето“, а думата „раздаване“ се заменя с „предоставяне“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 23.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 22. В приложението към правилника "Финансови правила по бюджета на Народното събрание" се правят следните изменения:
  1. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Дирекция "Парламентарен бюджет и финанси" изготвя доклад към годишния касов отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание въз основа на отчетите на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет след извършен одит на годишния финансов отчет на Народното събрание от Сметната палата. Докладът се предоставя на председателя на Народното събрание, който го изпраща за становище на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси.
  (2) Докладът към годишния касов отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание заедно с одитното становище и одитния доклад на Сметната палата и становището на подкомисията по ал. 1 се предоставя на председателя на Народното събрание. Председателят на Народното събрание уведомява писмено министъра на финансите за становището на постоянно действащата подкомисия по ал. 1.
  (3) Отчетът за изпълнението на бюджета на Народното събрание се приема от Народното събрание заедно с годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България.“
  2. В чл. 17 думите „изучаване на общественото мнение“ се заменят с „парламентарни изследвания“, а думите „изследвания по заявка на Народното събрание или на парламентарна група“ се заменят с „изследвания или проучвания по заявка на Народното събрание, парламентарна група или комисия и извършените последващи оценки на въздействието на законите, възложени от комисиите по чл. 26, ал. 2“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 24:
  § 24. В приложението към правилника "Финансови правила по бюджета на Народното събрание" се правят следните изменения:
  1. В чл. 1, ал. 5 думите „изучаване на общественото мнение“ се заменят с „парламентарни изследвания“.
  2. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Дирекция "Парламентарен бюджет и финанси" изготвя доклад към годишния касов отчет за изпълнение на бюджета на Народното събрание въз основа на отчетите на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет след извършен одит на годишния финансов отчет на Народното събрание от Сметната палата. Докладът се предоставя на председателя на Народното събрание, който го изпраща за становище на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси.
  (2) Докладът към годишния касов отчет за изпълнението на бюджета на Народното събрание заедно с одитното становище и одитния доклад на Сметната палата и становището на подкомисията по ал. 1 се предоставя на председателя на Народното събрание. Председателят на Народното събрание уведомява писмено министъра на финансите за становището на постоянно действащата подкомисия по ал. 1.
  (3) Отчетът за изпълнението на бюджета на Народното събрание се приема от Народното събрание заедно с годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България.“
  3. В чл. 17 думите „изучаване на общественото мнение“ се заменят с „парламентарни изследвания“, а думите „изследвания по заявка на Народното събрание или на парламентарна група“ се заменят с „изследвания или проучвания по заявка на Народното събрание, парламентарна група или комисия и извършените последващи оценки на въздействието на законите, възложени от комисиите по чл. 26, ал. 2“.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 23. Създава се приложение към чл. 73, ал. 1:

  Приложение към чл. 73, ал. 1
  Методология за предварителна оценка на въздействието на законопроектите

  Елементи на оценката Примерна аргументация
  Проблемна ситуация Формулира се проблема, който законодателната инициатива си поставя за цел да реши. Необходимо е да бъде направено кратко представяне на проблемната ситуация и причините, довели до проблема. Посочват се аргументите, които обосновават необходимостта от промяна.
  Заинтересувани групи Оценката на въздействието включва кратко описание на заинтересованите и засегнатите страни от приемането на промяната, (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, други) степента в която тя ги засяга, както и тяхното отношение към установения проблем.
  Посочва се очакваното въздействие на законодателната инициатива върху конкретни групи и обществени отношения, както и използваните методи за тяхното идентифициране, като например – изследвания, обществени консултации, сравнителни анализи и други.
  Анализ на разходи и ползи Описват се финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба, като например съотношението разходи/ползи от приемането на съответния закон. Размерът на ползите, от които се изваждат разходите, се представя чрез количествени показатели или когато е възможно - в парично изражение. Пояснява се кои разходи се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. Посочва се как очакваните ползи съответстват на формулираните цели.
  Административна тежест и структурни промени 1) Включват се предвижданите и необходими административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури.
  2) Представя се информация за административната тежест, която предполага съответната промяна. Посочва се дали се въвеждат или се изменят регулаторни режими и такси. Определя се дали те облекчават или не регулаторната среда.
  Въздействие върху нормативната база Включва се информация за необходимостта от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове, в резултат от приемането на конкретното предложение.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 25:
  § 25. Създава се приложение към чл. 73, ал. 1:
  Приложение към чл. 73, ал. 1
  Методология за извършване на предварителна оценка на въздействието на законопроектите
  Елементи на оценката Примерна аргументация
  Основания за
  законодателната
  инициатива Формулират се обществените отношения, които законодателната инициатива си поставя да регулира. Необходимо е да бъде направено кратко представяне на обществените отношения и причините, довели до законодателната инициатива. Обосновава се необходимостта от приемането на законодателната инициатива.
  Заинтересовани групи Оценката на въздействието включва кратко описание на заинтересованите и засегнатите групи от приемането на законодателната инициатива (бизнес в дадена област/всички предприемачи,неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, други), степента в която тя ги засяга, както и тяхното отношение към законодателната инициатива.
  Посочва се очакваното въздействие на законодателната инициатива върху конкретни групи и обществени отношения, както и използваните методи за тяхното определяне, като например – изследвания, обществени консултации, сравнителни анализи и други.
  Анализ на разходи и ползи Описват се икономическите, социалните и другите разходи в резултат на предприемане на законодателната инициатива, включително върху заинтересованите групи. Описва се кои разходи се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни.
  Описват се икономическите, социалните и другите ползи в резултат на предприемане на законодателната инициатива, включително върху заинтересованите групи. Описва се как очакваните ползи отговарят на формулираните цели.
  Административна тежест и структурни промени 1) Включват се предвижданите и необходими административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури.
  2) Представя се информация за административната тежест, която предполага съответната законодателна инициатива. Посочва се дали се въвеждат или се изменят регулаторни режими и такси. Определя се дали те облекчават или не регулаторната среда.
  Въздействие върху нормативната уредба Включва се информация за необходимостта от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове, в резултат от приемането на законодателната инициатива.
  Забележка. Предварителната оценка на въздействието на законопроектите не е задължително да се оформя в табличен вид.

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.


  Проект за решение № 454-02-61/9.12.2014 г., внесен от н.п. Радан Кънев и група народни представители:
  Настоящият правилник влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага да бъде отхвърлен.

  Проект за решение № 654-02-78/30.09.2016 г., внесен от н.п. Данаил Кирилов и група народни представители:
  § 24. Решението влиза в сила от 4 ноември 2016 г.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 26.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума