Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/10/2016 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 653-03-107/02.11.2016 г.

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, № 554-01-163, внесен от Красимир Велчев и група народни представители на 08.10.2015 г., приет на първо гласуване на 24.02.2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
  (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г. и бр. 32 и 47 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение на н.п. Христиан Митев по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  Разпоредбата на чл. 59, ал. 4 от НК да се съобрази с § 6 от законопроекта относно чл. 69а от НПК, като в нея след думата „ред“ да се добави „или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  § 1. В чл. 59, ал. 4 след думата „ред“ се добавя „или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс“.

  § 1. В чл. 78а, ал. 7 думите „Алинеи 1 - 5” се заменят с „Алинеи 1 - 6”.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов и Иван Иванов:
  § 1 да отпадне. В действащия текст на чл. 78а, ал. 6, в първото изречение след думата „съдът“, думите „го освобождава“ се заменят с „може да го освободи“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, който става § 2.

  Предложение на н.п. Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров:
  Създава се нов §… със следния текст:
  В чл. 108, ал. 2 след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя изразът „или знамето или химна на Европейския съюз“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 108, ал. 2 след думите „Република България“ се поставя запетая и се добавя „или знамето или химна на Европейския съюз“.

  § 2. В чл. 325 се правят следните промени:
  1. Създава се нова ал. 3:
  “(3) Когато деянието по ал. 1 или ал. 2 е извършено при управляване на моторно превозно средство, наказанието е: по ал. 1 лишаване от свобода до три години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7; по ал. 2 – до пет години лишаване от свобода и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7”.
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4, а след думите по “ал. 2” се добавя и “ал. 3”.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и думите “ал. 1 и 2” се заменят с “ал. 1-3”.

  Предложение на н.п. Петър Славов и Мартин Димитров:
  В § 2:
  В т. 1, в чл. 325, ал. 3 се добавя ново изречение със следния текст:
  „Наказанието по последното предложение се налага и когато при извършване на деянието са използвани помощни средства – палка, бухалка, бокс, нож или други подобни или виновният водач принуди нерегламентирано друг участник в движението да спре, и не е била причинена средна или тежка телесна повреда или смърт.“
  Предложението е оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 4:
  § 4. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Когато деянието по ал. 1 или 2 е извършено при управляване на моторно превозно средство, наказанието е: по ал. 1 -лишаване от свобода до три години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7; по ал. 2 – лишаване от свобода до пет години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 7.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думите “ал. 2” се добавя “и 3”.
  3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите “ал. 1 и 2” се заменят с “ал. 1-3”.

  § 3. В чл. 343, ал. 2 се изменя така:
  “(2) Наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това:
  1. за престъпления по ал. 1, буква “а”;
  2. за престъпление по ал. 1, буква “б” когато спрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 5:
  § 5. В чл. 343 ал. 2 се изменя така:
  “(2) Наказателното производство се прекратява, ако пострадалият поиска това:
  1. за престъпления по ал. 1, буква “а”;
  2. за престъпления по ал. 1, буква “б”, когато спрямо дееца не е било прекратявано наказателно производство на това основание през последните пет години.”

  § 4. В чл. 343б се създава ал. 5:
  „(5) Който при управляване моторно превозно средство превиши максимално разрешената скорост с над 60 km/h, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до три години.”

  Предложение на н.п. Петър Славов и Мартин Димитров:
  § 4 се заличава
  Предложението е оттеглено.

  Предложение на н.п. Свилен Иванов по реда на чл. 80, ал. 4. т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 343б, ал. 5 след думата „средство” се добавя „в населено място“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 6:
  § 6. В чл. 343б се създава ал. 5:
  „(5) Който при управляване на моторно превозно средство в населено място превиши максимално разрешената скорост с над 60 km/h, установено по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода до три години.”

  Предложение на н.п. Петър Славов и Мартин Димитров:
  Създава се нов § 4 със следния текст:
  В чл. 343в в ал. 1 изречение първо след думите „моторно превозно средство“ се добавя текста: „в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство, или“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 7:
  § 7. В чл. 343в се създава ал. 3:
  „(3) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство.”

  § 5. Член 345 се изменя така:
  „Чл. 345. (1). Който си служи с табела с регистрационен номер, издадена за друго моторно превозно средство, или с табела, неиздадена от съответните органи, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от петстотин до хиляда лева.
  (2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 8.

  Заключителна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 6. В Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41 и 74 от 2015 г.) се създава чл. 69а:
  “Чл. 69а. (1) Когато обвиняемият е привлечен за престъпление по глава единадесета, раздел ІІ от особената част на Наказателния кодекс, в резултат на което е причинена смърт или телесна повреда, както и за престъпление по чл. 325, ал. 3 от Наказателния кодекс, прокурорът може да постанови временно отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство или на друг документ, с който се признава право по чл. 36, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс.
  (2) Постановлението се изпраща за изпълнение на органите, които признават това право и контролират упражняването му.
  (3) Обвиняемият и неговият защитник могат да обжалват постановлението на прокурора по ал. 1 пред съответния първоинстанционен съд.
  (4) Съдът незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито заседание и се произнася с определение, с което потвърждава или отменя постановлението на прокурора по ал. 1. Определението е окончателно.
  (5) Когато отпадне нуждата от временното отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство или на друг документ, с който се признава право по чл. 36, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс, то се отменя в досъдебното производство от прокурора или по искане на обвиняемия или неговия защитник от съда по реда на ал. 4.
  (6) За отмяната на временното отнемане на свидетелството за правоуправление на моторно превозно средство или на друг документ, с който се признава право по чл. 36, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс незабавно се уведомяват органите, които признават това право и контролират упражняването му.
  (7) В съдебното производство правомощията по ал. 1, ал. 5 и ал. 6 се осъществяват от съда, който разглежда делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 9:
  § 9. В Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г., изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41 и 74 от 2015 г.) се създава чл. 69а:
  “Временно отнемане на свидетелство за управление
  Чл. 69а. (1) Когато обвиняемият е привлечен за престъпление по глава единадесета, раздел ІІ от особената част на Наказателния кодекс, в резултат на което е причинена смърт или телесна повреда, както и за престъпление по чл. 325, ал. 3 от Наказателния кодекс, прокурорът може да постанови временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство или на друг документ, с който се признава право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс.
  (2) Постановлението се изпраща за изпълнение на органите, които признават това право и контролират упражняването му.
  (3) Обвиняемият и неговият защитник могат да обжалват постановлението на прокурора по ал. 1 пред съответния първоинстанционен съд.
  (4) Съдът незабавно разглежда жалбата еднолично в закрито заседание и се произнася с определение, с което потвърждава или отменя постановлението на прокурора по ал. 1. Определението е окончателно.
  (5) Когато отпадне нуждата от временното отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство или на друг документ, с който се признава право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс, то се отменя в досъдебното производство от прокурора или по искане на обвиняемия или неговия защитник от съда по реда на ал. 4.
  (6) За отмяната на временното отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство или на друг документ, с който се признава право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от Наказателния кодекс незабавно се уведомяват органите, които признават това право и контролират упражняването му.
  (7) В съдебното производство правомощията по ал. 1, ал. 5 и 6 се осъществяват от съда, който разглежда делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба и частен протест.”
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума