Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
15/11/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-109/21.11.2016 г.

  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 602-01-55, внесен от Министерски съвет на 03.10.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 15 ноември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 602-01-55, внесен от Министерски съвет на 03.10.2016 г.
  На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието - г-жа Екатерина Захариева - министър и г-жа Красимира Филипова - заместник-министър.
  Законопроектът беше представен от г-жа Екатерина Захариева, която посочи че той е в изпълнение на пилотно решение на Европейския съд за правата на човека „Нешков и други срещу България“. С него се цели съдът с присъдата да определя единствено първоначалния режим на изтърпяване на наказанието в зависимост от наложеното наказание и личността на дееца. Предвижда се главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията (ГДИН) да осигури първоначално разпределение на лишените от свобода със свои заповеди. Със законопроекта се поставя изисквания за типа затворническо заведение, определено според първоначалния режим, териториалното разпределение, което е подчинено на целите да се изпълни минималният стандарт за жилищна площ в спалното помещение, която не може да е по-малка от 4 кв. м., съобразено с актуалните данни за наличния капацитет и населеност. Предоставя се възможност на осъдения да изтърпи наказанието максимално близо до местоживеенето си с цел запазване на семейните му контакти. Въвежда се възможност главният директор на ГДИН при установяване на пренаселеност на дадено място да регулира процеса с преместване на лишени от свобода, като се съобрази с тяхното желание. За всяко преместване, което не е поискано от лишен от свобода, съответно отказ от поискано преместване, се предвижда да подлежи на обжалване пред административния съд.
  Предлага се преустановяване дейността на Комисията по изпълнение на наказанията към всеки един затвор, като правомощията й ще се поемат от началника на съответния затвор, който при произнасянето си ще взема предвид становищата на ръководителя на направлението за социалната дейност и възпитателната работа, на заместник-началника по режимно-охранителната дейност и на началника на съответното затворническо общежитие, където осъденият изтърпява наказанието си. Това разширяване на правомощията на началника на затвора е в съответствие с Европейските правила за затворите, като цели гарантиране на повече бързина и оперативност.
  Предвижда се задължително изследване за професионална и психологическа пригодност на кандидатите за държавни служители, които пряко осъществяват дейности по изпълнение на наказанията или на мярката за неотклонение задържане под стража, в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и в териториалните й служби, включващо психологическо изследване и полифизиографски тест.

  В обсъждането взеха участие народните представители Хамид Хамид и Петър Славов, които изразиха подкрепата си към законопроекта.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 13 гласа „за”, 0 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, № 602-01-55, внесен от Министерски съвет на 03.10.2016 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума