Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
07/12/2016 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх.№ 653-03-122/12.12.2016 г.

  Относно: законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 602-01-68, внесен от Министерски съвет на 01.11.2016 г.

  На свое заседание, проведено на 7 декември 2016 г., Комисията по правни въпроси обсъди законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 602-01-68, внесен от Министерски съвет на 01.11.2016 г.
  На заседанието присъства от Министерство на правосъдието – г-жа Вергиния Мичева – заместник-министър.
  От името на вносителите, законопроектът беше представен от г-жа Вергиния Мичева. Законопроектът въвежда изискванията на Регламент (ЕС) № 655/2014 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела. Урежда се правото на ищеца да иска издаването на европейската заповед преди предявяване на спора по същество пред първоинстанционния съд, по време на цялото съдебно производство, както и след постановяване на съдебно решение.
  Предвижда се компетентен орган за издаване на европейската заповед за запор на банкови сметки да бъде първоинстанционният съд, компетентен да разгледа спора по същество, ако нейното издаване се иска преди предявяване на спора по същество.
  Предлага се информацията по запитванията от чуждите съдилища да се предоставя от Министерството на правосъдието. Въвежда се възможността длъжникът да може да иска отмяна или изменение на издадената заповед, както и ограничаване или прекратяване на изпълнението й от съда, който я е издал.
  Предвижда се получаването, предаването или връчването на заповедта за запор да се извършва от съдебни изпълнители, които са и компетентния орган за изпълнение на заповедите за запор.
  В хода на дискусията взеха участие народните представители Чавдар Георгиев и Христиан Митев.
  В отговор на поставен от г-н Митев въпрос във връзка с определянето на Министерството на правосъдието за информационен орган, г-жа Мичева посочи, че Министерството на правосъдието е централизиран орган на национално ниво за получаване на искания за банкови сметки и разполага с необходимия експертен опит в администрирането на електронни регистри и информационни системи.

  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по правни въпроси с 12 гласа „за”, 0 глас „против“ и 0 гласа „въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 602 -01-68, внесен от Министерски съвет на 01.11.2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума