Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по правни въпроси
Комисия по правни въпроси
12/01/2017 второ гласуване

  Доклад на комисия
  ДОКЛАД
  Вх.№ 753-03-3/13.01.2017г.

  Относно: законопроект за допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 554-01-177, внесен от Явор Илиев Хайтов и група народни представители на 18.11.2015 г., приет на първо гласуване на 07.12.2016 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  ЗАКОН
  ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

  (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20 ,25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от 2016 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. Чл. 194, ал. 1, т. 1 се допълва така:
  След думите „чл. 212, ал. 5” се добавя „чл. 253-260” и се поставя запетая.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 194, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 212, ал. 5“ се поставя запетая и се добавя „чл. 253-260“.  Преходна разпоредба
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 2. Неприключените до влизането в сила на този закон досъдебни производства се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ДАНАИЛ КИРИЛОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума