Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепи антикорупционния закон на първо гласуване
21/04/2016
Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепи антикорупционния закон на първо гласуване
С 10 гласа „За“ и 2 „Въздържал се“ бе гласувана промяната в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, предвиждаща отпадането на текстовете, забраняващи и санкциониращи с глоби къмпирането в зона А на плажната ивица. Тази промяна ще даде възможност в Закона за туризма, който е в процес на обществено обсъждане, да бъдат регламентирани правилата и изискванията за къмпиране на територията на цялата страна.
По втора точка от дневния ред, вицепремиерът по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката Меглена Кунева представи проекта на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, внесен от Министерския съвет.
Законопроектът урежда принципите и механизмите за предотвратяване на корупционно поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности; принципите и механизмите за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; условията и реда за деклариране и проверка на имущественото състояние; условията и реда за установяване на конфликт на интереси; условията и реда за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество; статута и функционирането на Националното бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество; санкциите и последиците при корупционно поведение и установяване на незаконно придобито имущество.
След представяне на законопроекта, вицепремиерът Меглена Кунева отговори на въпроси на народните представители относно възможностите за злоупотреба със закона и използването му с репресивна цел по отношение на политически опоненти. Тя се ангажира да проведе срещи с всички парламентарно представени политически сили, с цел прецизиране на спорните текстове преди внасянето на законопроекта за второ гласуване.
При проведеното гласуване, Комисията по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление подкрепи проекта на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, внесен от Министерския съвет за първо гласуване.