Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
11/12/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, №454-01-56, внесен от Илия Илиев и група народни представители
  Д О К Л А Д

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, №454-01-56, внесен от Илия Илиев и група народни представители

  На редовно заседание, проведено на 11 декември 2014 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 454-01-56, внесен от Илия Илиев и група народни представители на 28. 11. 2014 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител г-н Илия Илиев. Със законопроекта се предлага когато със заповед на кмета или решение на общинския съвет бъдат премахнати постоянни или временни жилищни постройки, обитавани от хора с постоянен или настоящ адрес на съответното място, кметът се задължава да подсигури и настани тези граждани с предимство в резервни общински жилища или в други общински жилища на територията на общината.
  В комисията е предоставено становище от Националното сдружение на общините, в което се изразява несъгласие с предложения законопроект. Обърнато е внимание, че некоректно е позоваването в мотивите на вносителите на цитираното решение на съда в Страсбург от 24 април 2012 г., като е акцентирано върху това, че властите са задължени да подпомогнат подобна категория лица да получат статут на нуждаещи се от жилище, което да ги направи подходящи за кандидатстване за настаняване в социални жилища наравно с другите.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха съгласие със съществуващите проблеми, но предлаганото решение, с което се вменява задължение на общината с предимство да настанява в общински жилища посочената категория лица е практически неизпълнимо поради липса на възможности и ресурси на общините за справяне с подобни проблеми.
  Обърнато бе внимание, че в предложения текст на проекта не се посочват причините за премахването на съответните жилищни постройки, нито характера на собствеността им, но се въвежда задължение за кмета на общината във всички случаи обитателите им да бъдат настанени в общински жилища. Освен това законодателството не борави с понятия като „постоянни или временни жилищни постройки“ – от обхвата на временните строежи и постройките на допълващото застрояване по смисъла на Закона за устройство на територията се изключват жилищните сгради и жилищата.
  Действащото законодателство е регламентирало случаите на премахване на сгради, в това число и жилищни – това са случаите на незаконно строителство или когато сградите са законни, но са негодни за ползване или са застрашаващи сигурността, които са регламентирани в Закона за устройство на територията, както и в случаите на отчуждаване за държавни и общински нужди. При условие, че се касае за премахване на незаконно строителство е недопустимо от правна гледна точка нарушителят да черпи права от своето противоправно поведение, при това с предимство, както е посочено в законопроекта.
  В действащия Закон за общинската собственост са предвидени няколко хипотези за настаняване в общински жилища. При така съществуващите разпоредби на закона всеки гражданин, който има жилищни нужди, установени при условията на съответната община, определени в наредбата на съответния общински съвет, ще бъде картотекиран и при наличие на жилище, ще бъде настанен в него.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 3 гласа - “за”, 8 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, № 454-01-56, внесен от Илия Илиев и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума