Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменение №3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция “Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502 – 02 – 6, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 12 март 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Изменение №3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция “Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502 – 02 – 6, внесен от Министерски съвет на 05. 03. 2015 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-жа Лазаринка Стоичкова – съветник в политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която представи законопроекта от името на вносителя.Тя обърна внимание, че Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция “Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие е сключено въз основа на Меморандума за разбирателство със Световната банка за предоставяне на техническа помощ. Дейностите по споразумението се изпълняват в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект “Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България“. По договора за безвъзмездна финансова помощ към настоящия момент са неусвоени/спестени средства на обща стойност 1 393 942,00 лв.
  С предложеното изменение се предвижда тези средства да бъдат използвани за нови дейности, свързани с разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронна система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси. Предвидено е да бъдат разработени анализи и варианти за трансформиране на съществуващата винетна система в Електронна система за събиране на пътни такси, разработване на бизнес модел и финансово планиране на внедряването на системата.
  С оглед изпълнението на предвидените допълнителни дейности срокът на действие на споразумението е удължен до 31 декември 2015 г., като стойността му е увеличена за сметка на неусвоените/спестени средства по проект “Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България“.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип предложението, като същевременно поставиха и редица въпроси, свързани с обхвата и съдържанието на дейностите и услугите, които ще бъдат предоставени от консултанта в рамките на средствата по споразумението.  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 13 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Изменение №3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция “Пътна инфраструктура“ и Международната банка за възстановяване и развитие, № 502 – 02 – 6, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:

  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума