Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
19/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554 – 01 – 50, внесен от Станислав Иванов и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 19 март 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554 – 01 – 50, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 12. 03. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения и на граждански организации.
  От името на вносителите законопректа бе представен от народния представител Станислав Иванов.
  Според вносителите основните причини за предлаганите промени в закона са съществуващите проблеми в практиките на някои общини, свързани с прилагането на различни форми на администриране на таксите за паркиране и породените съдебни спорове, които не се решават еднакво от съдилищата.
  В тази връзка се предлага при определянето и ползването на местата за платено паркиране да се заплаща цена на услугата, определена от общинския съвет. По този начин ще се даде възможност на общините да определят размера ѝ на пазарен принцип съобразно търсенето на места за паркиране в различните райони на населените места, както и да регулират количеството на превозните средства в централните им части.
  С промяната ще се предостави възможност на общините да използват различни форми на организация за управление на местата за паркиране и събирането на приходите от тази дейност – служители в администрацията, общинско предприятие или еднолично търговско дружества, чийто капитал е изцяло собственост на общината. По този начин според вносителите средствата ще могат да остават на разположение на организацията, която управлява местата за паркиране и да се използват за благоустрояването им, за подобряване на транспортното обслужване на населението на общината или за постигане на други цели, включени в предмета ѝ на дейност, определен от общинския съвет.
  В заключителната разпоредба се предлага изменение на в Закона за местните данъци и такси, което е в следствие от предложеното изменение на Закона за движение по пътищата и изключва изрично от приложното поле на ЗМДТ условията и реда за определяне на размера и за плащане на сумите за използване на зоните за платено и безплатно паркиране в населените места.


  В хода на дискусията в комисията бе представено становище от Националното сдружение на общините в Република България в което се изразява принципна подкрепа за трансформирането на таксата за паркиране в цена на услуга. Същевременно е обърнато внимание, че дори в този случай не би било възможно приходите да не постъпват в общинския бюджет, тъй като съгласно императивните разпоредби на чл. 45, ал. 1, т. 1, буква „в“ от Закона за публичните финанси приходите от цени на услуги постъпват в общинския бюджет. В тази връзка са направени и конкретни предложения за прецизиране на предложените разпоредби в законопроекта.
  От страна на гражданските организации бе изразено становище от Сдружение „Софийски обществен съвет“, в което бе изразено несъгласие с предложената промяна, като бе обърнато внимание на факта, че така се цели да се регламентира досегашната практика, която е в противоречие с действащото законодателство.
  Част от изказалите се народни представители подкрепиха необходимостта от предложените промени, тъй като ще се предоставят по-голяма свобода на общините да използват различни форми на организация за управление на местата за паркиране и събирането на приходите от тази дейност при определяне на цена за платено паркиране.
  Същевременно бе обърнато внимание, че следва да бъдат взети предвид предложенията на Националното сдружение на общините, тъй като в противен случай ще се влезе в противоречие със Закона за публичните финанси. Изразено бе и опасение, че трансформирането на таксата в цена на услуга може да доведе до значително повишаване на сумите за платено паркиране, които ще се заплащат от гражданите.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 6 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554 – 01 – 50, внесен от Станислав Иванов и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума