Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
19/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 554 – 01 – 45, внесен от Петър Славов
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 19 март 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554 – 01 – 45, внесен от Петър Славов на 10. 03. 2015 г.
  Законопректът бе представен от неговия вносител – народния представител Петър Славов.
  Предложените промени са свързани с подобряване на безопасността на движението и намаляване на задръстванията и произшествията. През последните години редица светофари на най-натоварените кръстовища бяха снабдени с устройства, отчитащи времетраенето на съответния светлинен сигнал, което доведе до редица положителни ефекти както върху безопасността на движението, така и върху подобряване на трафика и намаляване на задръстванията. Тъй като не всички натоварени кръстовища са снабдени с подобни устройства, законопроекта предлага светофарите на тези кръстовища да се настроят така, че да указват с мигащ сигнал края на времетраенето на зеления сигнал, или да бъдат снабдени с тази функция чрез допълнително инсталирано устройство, ако фабрично разполагат с такава.
  На второ място, законопроектът регламентира т.нар. „зелена вълна“, при която светофарите по дадена пътна артерия се синхронизират по начин, по който позволяват преминаване на движещите се по основното направление МПС-та на непрекъснат зелен сигнал, при движение с определена препоръчителна скорост, като последната се указва със съответния знак, поставен на светофарната уредба. Тази мярка освен, че не е свързана с допълнителни разходи за пътната администрация, може да се очаква да има и дисциплиниращ върху водачите ефект по спазване на ограниченията на скоростта. Всичко това ще има положителен ефект и върху околната среда и средата за живеене в градовете, свързан с по-ниски нива на отработени газове, шум и замърсяване.
  В хода на дискусията в комисията бяха представени становища от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, от Министерството на вътрешните работи и от Националното сдружение на общините в Република България.
  В становището на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по принцип се изразява подкрепа на законопроекта, като същевременно се обръща внимание, че предвид на необходимите средства за снабдяването на всички кръстовища, регулирани със светлинни сигнали в страната, следва да бъде преценена пропорционалността на подобна мярка, който се цели и който евентуално би бил постигнат. В случай, че предложението бъде възприето е предложена и подобрена редакция на текста.
  В становището на Министерството на вътрешните работи е обърнато внимание, че следва да се прецени необходимостта от приемане на разпоредби в закона, които вече са получили детайлна подзаконова уредба в Наредба № 17 от 2001 г.за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  В становището на Националното сдружение на общините е обърнато внимание, че предложените изменения и допълнения попадат изцяло в обхвата на Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, като с последните изменения и допълнения в него, направени с Постановление № 22 на Министерски съвет от месец февруари, 2015 г., са въведени изисквания, аналогични на предложените в законопроекта, със съответните срокове за поетапната им реализация.
  Преобладаващата част от изказалите се народни представители подчертаха, че в мотивите към законопроекта липсва анализ на необходимите финансови средства и източниците за осигуряването им на общините за изпълнение на предвидените задължения.Споделена бе и позицията, изразена в становищата на Министерството на вътрешните работи и на Националното сдружение на общините, че след като въпросите са уредени на подзаконово равнище, предложените промени в закона не са необходими.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 3 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 8 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554 – 01 – 45, внесен от Петър Славов, да не бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума