Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/05/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502 – 01 – 33, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 14 май 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502 – 01 – 33, внесен от Министерски съвет на 29. 04. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на граждански организации.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Калина Димитрова – директор на дирекция “Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. С измененията и допълненията се предвижда въвеждане на задължение документите, които попадат в обхвата на директивата, да се предоставят за повторна употреба съгласно определените в директивата условия за повторна употреба.
  Установява се горна граница на таксата, която да се заплаща за повторното ползване на информация, непревишаваща материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Изключенията от това правило следват директивата и са ясно определени. Проектът на закон предвижда таксите за държавните органи да се определят както и досега с една тарифа, приета от Министерския съвет. При съобразяване с правилата на местното самоуправление таксите, събирани от общините, се определят от съответния общински съвет при спазването на принципа за ограничаване до разходите по възпроизвеждането и предоставянето на информацията. Такова е разрешението и за останалите организации от обществения сектор.
  Предвижда се законова възможност за безплатно предоставяне на информация за повторно използване по преценка на организацията от обществения сектор.
  Разширява се обхвата на приложение с включване на някои културни институции, като библиотеки (в т.ч. университетските библиотеки), музеи и архиви. За тези институции се въвеждат конкретни правила, различаващи се от приложимите за останалите субекти, включително и по отношение на таксуването.
  Предложени са и промени, отнасящи се до националната практика и особености, сред които всяка информация от обществения сектор, създадена след
  1 октомври 2015 г., да се поддържа в електронен вид; възможност достъпът до обществена информация да се извърши по електронен път при поискване на заявителя; нова форма за предоставяне на достъп до обществена информация - чрез копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват данните и други.
  В комисията бяха представени становища от Националното сдружение на общините в Република България и от Фондация „Програма Достъп до Информация“ в които се изразява принципна подкрепа към промените в законопроекта, като и в двете становища са направени предложения за прецизиране на отделни разпоредби между двете гласувания на законопроекта. Изразени бяха също така становища и предложения от представители на Движение „Защита на гражданите и държавата“.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха предложените със законопроекта промени, като бе обърнато внимание на необходимостта да бъдат взети предвид предложенията, направени от Националното сдружение на общините в Република България и от Фондация „Програма Достъп до Информация“.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, № 502 – 01 – 33, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума