Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
04/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г., № 502 – 02 – 16, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  ОТНОСНО: Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г., № 502 – 02 – 16, внесен от Министерски съвет

  На свое заседание, проведено на 4 юни 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г., № 502 – 02 – 16, внесен от Министерски съвет на 25. 05. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и г-жа Иванка Виденова – директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
  Споразумението е подписано на 4 април 2014 г. и е ратифицирано със закон от Народното събрание /ДВ, бр. 62 от 2014 г./ В него се предвижда Министерството на регионалното развитие да се възползва от експертизата на Световната банка, за да доразвие мерки, предложени в Плана за действие и в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., Мерките, предвидени в Споразумението, включват техническа помощ за ДКЕВР в частта регулиране на отрасъл ВиК и са насочени към подпомагане за изготвяне на изменения в регулаторната рамка с оглед хармонизацията й за завършване на реформата в отрасъл ВиК, предложения за организационна промяна и за укрепване капацитета на Комисията, както и разработване на ръководство за избягване на „прекомерни разходи” за постигане на съответствие съгласно чл. 3 от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води.
  Целта на подписаното Изменение към Споразумението е удължаване на срока му до 31 октомври 2015 г., както и удължаване на срока на изпълнение на очакван резултат №3 „Окончателен доклад за прилагане на измененията в регулаторната рамка“ по т. 1 от приложението до 2 октомври 2015 г. подписаното изменение на споразумението не води до промяна на договореното възнаграждение за консултантските услуги.
  Осъществяването на предвидените дейности ще допринесе за повишаване на качеството и надеждността при регулиране на В и К услугите за достигане на европейските стандарти за качество и опазване на околната среда. Подобряването на процеса на регулиране на В и К операторите ще способства и за постигане на по-добро качество на вложените инвестиции и по-ефективно усвояване на европейските фондове в отрасъла през новия финансов период 2014 – 2020 г.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените в изменението към споразумението промени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4 април 2014 г., № 502 – 02 – 16, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума