Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
04/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554 – 01 - 90, внесен от Мая Манолова и група народни представители и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554 – 01 - 106, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители
  На редовно заседание, проведено на 4 юни 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554 – 01 - 90, внесен от Мая Манолова и група народни представители и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554 – 01 - 106, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители.
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 4 юни 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554 – 01 - 90, внесен от Мая Манолова и група народни представители и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554 – 01 - 106, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Красимир Ципов – заместник-министър на вътрешните работи, г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и г-н Иван Гетов – главен директор на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  От името на вносителите законопроектите бяха представени съответно от г-жа Мая Манолова и от г-н Найден Зеленогорски.
  И двата законопроекта са насочени към прецизиране и допълване на част от действащите разпоредби, свързани със засилване на контрола за установяване на неправомерни регистрации по настоящ и постоянен адрес, включително и за създаване на ясен ред за подаване на сигнали за нарушения, тяхното разглеждане и отстраняване на допуснатите нарушения. Дава се възможност за извършване на проверки на законността на адресни регистрации, съответно – за заличаване на извършените в нарушение на закона. Проверка може да бъде извършена по сигнал, по искане на собственик на имота или по инициатива на кмета на общината. Предвидено е задължение за извършване на служебна проверка на регистрациите, направени в последните месеци, като в законопроекта, внесен от Мая Манолова и група народни представители се предлага проверката да обхване периода от 1 февруари до 30 април 2015 г., а в законопроекта, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители – последните 12 месеца. Предлага се всички регистрации, които са извършени в нарушение на закона да бъдат заличени, а извършителите – санкционирани. В законопроекта, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители е предоставена възможност за засегнатите лица да оспорват актовете на органите по гражданската регистрация пред съответния административен съд. Направени са и предложения за прецизиране на разпоредбите, въз основа на които да се определят критериите за броя на лицата, които могат да бъдат регистрирани на един адрес. В законопроекта, внесен от Мая Манолова и група народни представители е предложено увеличаване на размера на санкциите за извършените нарушения на закона.
  В хода на дискусията в становищата, представени от заместник-министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството бе изразена принципната подкрепа за предложените в законопроектите промени, като бяха направени и конкретни бележки и предложения по двата законопроекта, с оглед на тяхното прецизиране и отстраняване на съществуващи пропуски, чрез които да се регламентира механизма на взаимодействие между общините и структурите на ГРАО при отстраняване на нарушенията.
  Част от народните представители изразиха съмнение, че предложените промени ще разрешат съществуващите проблеми, като не изключиха възможността да се създадат и допълнителни затруднения за гласуване на предстоящите местни избори от лицата, чиито адресни регистрации ще бъдат заличени. Преобладаващата част от изказалите се народни представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените законопроекти, като обърнаха внимание, че между двете гласувания е необходимо съвместно с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на вътрешните работи да се прецизират и допълнят предложените разпоредби, като се вземат предвид направените бележки и предложения в хода на обсъждането на законопроектите.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:
  - с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554 – 01 - 90, внесен от Мая Манолова и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване;
  - с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация, № 554 – 01 - 106, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума