Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
11/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 554 – 01 – 97, внесен от Димитър Шишков и група народни представители
  Д О К Л А Д  На редовно заседание, проведено на 11 юни 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 554 – 01 – 97, внесен от Димитър Шишков и група народни представители на 21. 05. 2015 г.
  Законопректът бе представен от народния представител Костадин Марков. Предложените в законопроекта промени целят регламентирането на собствеността и поддържането на спортните бази и съоръжения към спортните училища, независимо от това дали те са подчинени на държавата или общините. Преобладаващата част от спортни бази и съоръжения се стопанисват от общините, въпреки че някои от тях се ползват от държавни спортни училища към Министерството на младежта и спорта и на Министерството на образованието. Това смесване при управлението и ползването на собствеността води до незаинтересованост на общините за поддържане на материалната спортна база на държавните училища и обратно. Неосигуряването и неподдържането на спортните съоръжения към спортните училища не позволяват поддържането на нормален учебен и тренировъчен процес. С предлаганите промени, които уточняват кой е отговорен за поддържането на материалната база в спортните училища, а именно органите, които са отговорни за управлението им, ще се подобрят условията на тренировъчния процес в българските спортни училища.
  В комисията са постъпили становища от Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и от Националното сдружение на общините в Република България. Обобщената позиция от предоставените становища е, че предложения законопроект влиза в противоречие с разпоредбите от действащата нормативна уредба, регламентираща въпросите на финансовото осигуряване на издръжката на учебния и на тренировъчния процес в спортните училища, като се препоръчва въпросите да бъдат обсъдени при подготовката на новия законопроект за спорта, който е предвиден в законодателната програма на Министерството на младежта и спорта до края на 2015 г.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители споделиха необходимостта от намиране на по-добро решение за финансиране на дейностите по изграждането и поддържането на материалната спортна база на спортните училища. Преобладаващата част от изказалите се изразиха съгласие със становищата на министерствата и общините и препоръчаха дискусията по тези въпроси да продължи при предстоящото обсъждане на подготвяния законопроект за спорта.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 3 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 10 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 554 – 01 – 97, внесен от Димитър Шишков и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума