Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502 – 01 – 47, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 18 юни 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502 – 01 – 47, внесен от Министерски съвет на 09. 06. 2015 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Петър Москов – министър на здравеопазването, който представи законопроекта от името на вносителя, като обърна внимание на някои от основните промени в закона.
  С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения се предлагат промени в механизма за създаването и актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. С Националната здравна карта се предвижда да бъдат идентифицирани областите с излишък и с недостиг от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ в извънболничната медицинска помощ и броят легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и по нива на компетентност на съответните структури и да се извърши тяхното планиране, а също и планиране на лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение. Предлага се също така Комисията за изработване на Националната здравна карта да извършва оценка на потребностите на населението от медицинска помощ въз основа на Националната здравна карта преди издаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност на новите лечебни заведения за болнична помощ.
  Предложеният подход ще доведе до оптимизиране на механизмите за планиране на медицинските дейности на териториален принцип съобразно нуждите на националната система на здравеопазване.
  С проекта се предлага центровете за трансфузионна хематология, центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца, и центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания да подлежат на задължителна акредитация. За останалите видове лечебни заведения акредитацията ще бъде задължителна само ако лечебното заведение иска да провежда обучение на студенти и специализанти.
  Със законопроекта се регламентира възможността лечебните заведения да създават обединения помежду си с цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ с НЗОК. Предвижда се лечебните заведения, които са включени в тези обединения да не могат да сключват самостоятелно договори с НЗОК. Предлага се за определените социалнозначими заболявания в основния пакет медицинска помощ, заплащана от НЗОК, касата да сключва договори само с лечебни заведения или с техни обединения, които са осигурили комплексно лечение на тези заболявания. Целта на това предложение е пациентите със социално значими заболявания да получават комплексна медицинска услуга едновременно осигуряване на всяка една отделна част от цялостния процес на лечение, а НЗОК да заплаща за лекуване на заболяването, а не на отделни негови фрагменти. С проекта се създава възможност тази цел да бъде постигната не само чрез вливане или сливане на лечебни заведения, но и посредством техни обединения – договори за функционални обединения или участие в консорциуми.
  Със законопроекта се предлага да отпадне забраната за приватизация на лечебните заведения с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, като наред с общите правила по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол са предвидени и някои специфични условия, изисквания към участниците и ограничения.
  С проекта се предлага създаването на нов вид лечебно заведение – център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, което да се създава от държавата. Предложението е насочено към осигуряване на комплексно медицинско обслужване на децата с увреждания и подкрепа на техните семейства. Предвижда се центърът за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания да осъществява дейности, насочени към подкрепа на семействата на деца с увреждания, по отношение на ранна и последваща диагностика, изготвяне на план за лечение и проследяване състоянието на детето. В центъра ще се осигурява продължително лечение и подходяща медицинска и психосоциална рехабилитация, без да се допуска институционализиране на грижите за деца. Финансиране на лечебното заведение ще се осъществява от държавния бюджет.
  В комисията е предоставено становище от Националното сдружение на общините в Република България в което са изразени някои принципни несъгласия с определени разпоредби от законопроекта и са направени конкретни предложения за промени в отделни текстове.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за преобладаващата част от предложените промени, като бе обърнато внимание на необходимостта от по-добро регламентиране на условията и реда за приватизация на лечебните заведения.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 3 гласа - “против” и 1 глас – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, № 502 – 01 – 47, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума