Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/06/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502 – 01 - 45, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 18 юни 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерски съвет на 05. 06. 2015 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, който представи законопроекта от името на вносителя. Предложените промени са в три основни направления. На първо място със законопроекта се постига синхронизиране на разпоредбите на Закона за общинския дълг с тези на Закона за публичните финанси. Ясно се обособяват видовете дългосрочен и краткосрочен дълг, който може да се поеме от съответната община. Прецизират се процедурите за поемане на общински дълг и се регламентира възможността министърът на финансите да дава указания по тяхното прилагане. На следва място се регламентира възможността на общините да поемат нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (т. нар.ЕСКО договори), както и ограниченията за поемане на такъв дълг. По този начин се създават възможности на общините да извършват редица дейности и да се предприемат мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или други обекти и системи, с което общините ще оптимизират бъдещите си разходи. Предложените промени отразяват и ангажиментите, свързани с публикуването на информация в отворен формат, заложени във Втория план за действие на Република България за участие в инициативата „Партньорство за открито управление“, в Националната програма за реформи 2020 и в Националната програма за развитие България 2020, тъй като в обхвата на документите, които се публикуват в отворен формат, попада и информацията в Централен регистър „Общински дълг“.
  В резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление единодушно, с 15 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за общинския дълг, № 502-01-45, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума