Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
10/09/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502 – 01 - 54, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 10 септември 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502 – 01 - 54, внесен от Министерски съвет на 03. 07. 2015 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Стоил Дудулов – началник на отдел в дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерството на земеделието и храните, който представи законопроекта от името на вносителя.
  Основната част от промените в законопроекта са насочени към облекчаване на адмистративните процедури при промяна на предназначението на земеделските земи.
  За изграждането на подземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и на прилежащите съоръжения, разположени на терена, когато застроената и прилежащата им площ е до 15 кв. м. няма да се изисква утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи.
  Промяната на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, предвидена с влязъл в сила общ устройствен план, както и в случаите на предоставена с решение на Министерския съвет концесия, ще се извършва без провеждане на процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране. Предвидено е също така в определените случаи по Закона за насърчаване на инвестициите инвеститорите да не заплащат такса за промяна на предназначението на земеделски земи. Предлага се да бъде стеснен и обхватът на обектите, за които се определят най-малко две площадки или трасета за осигуряване на транспортен достъп.
  За изграждането и разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници ще се изисква становище от Комисията за енергийно и водно регулиране.
  В законопроект са предвидени хипотези, в които Комисията за земеделските земи ще може да отлага промяната на предназначението на земеделска земя, когато възникнат въпроси за доизясняване и ще може да разрешава временно ползване на земеделска земя в определени случаи. Предлага се решенията на комисията за утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, аналогично на решенията й за промяна на предназначението, да подлежат на оспорване пред Върховния административен съд.
  Прецизирани са разпоредбите, отнасящи се до извършено строителство върху земеделска земя без да е променено нейното предназначение. Предлага се в тези случаи собственикът на обекта да не заплаща стойността на земята, а само съответната санкция и двойния размер на таксата за промяна на предназначението. Когато строителството е извършено върху държавна или общинска земя, собственикът на обекта ще може да придобие собствеността върху земята след заплащане на съответната санкция и двойния размер на таксата за промяна на предназначението по ред, определен в правилника за прилагането на закона.
  В хода на дискусията народните представители подкрепиха предложените промени. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, № 502 – 01 - 54, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума