Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
19/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554 – 01 – 128, внесен от Красимир Велчев и група народни представители
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 19 ноември 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554 – 01 – 128, внесен от Красимир Велчев и група народни представители.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Бони Петрунова – заместник-министър на културата, г-н Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община и експерти от Министерството на културата.
  От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител Красимир Велчев. Основната цел на предлаганите промени е да се оптимизира дейността по съгласуването и одобряването на инвестиционни проекти, тъй като в практиката се наблюдава значително забавяне и неспазване на законово установените срокове от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство.
  Предлага се да се изключат от приложното поле на закона обекти, които по същество нямат статут на културни ценности, като по отношение на тези обекти се предоставят съответните правомощия на местните власти. Предвидено е създаване на специализирани звена в администрациите на Столичната община и в градовете с районно деление.
  Предлага се да се въведе принципа на мълчаливото съгласие в случаите, когато в законоустановения двумесечен срок от датата на постъпване на съответната документация проектите не са съгласувани чрез предоставяне на писмено становище и заверка с печат върху графичните материали.
  В становището на Министерството на културата, представено от г-жа Бони Петрунова - земестник-министър на културата, се изказаха притеснения от въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие, като същевременно бе изразена необходимостта от оптимизиране на процеса на съгласувателните процедури чрез премахване на съществуващата в момента двустепенна система.
  В становището на Националното сдружение на общините в Република България, представено от г-н Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, бе изразено принципно съгласие с необходимостта от преодоляване на забавянията при съгласувателните процедури от страна на Националния институт за недвижимо културно наследство.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители изразиха принципната си подкрепа за предложените промени, като бе обърнато внимание на необходимостта от прецизиране на отделни разпоредби.  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа– “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство, № 554 – 01 – 128, внесен от Красимир Велчев и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума