Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
26/11/2015 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, № 502 – 01 – 41, внесен от Министерски съвет,
  приет на първо гласуване на 29. 10. 2015 г.
  Проект

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

  (Обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.,бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10,14, 37 и 61 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 6а, изречение първо думите „в участъци и с габарити, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заличават.
  2. В ал. 7 се създава изречение второ: „С цел предотвратяване на опасността от падащи дървета в площта между ръба на платното за движение и ограничителната строителна линия се допуска премахването им въз основа на решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, за което следва да бъде уведомена Изпълнителната агенция по горите.”
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 5, ал. 6а, изречение първо думите „в участъци и с габарити, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заличават.


  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов § 1а:
  §1а. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) текстът преди т. 1 се изменя така:
  “ За преминаване по републиканските пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са извън нея или по техни участъци, Министерският съвет може да въвежда само една от следните такси за определена категория пътни превозни средства:“;
  б) в т. 2 думите „в тези случаи администрацията, управляваща пътя, задължително осигурява и сигнализира дублиращ път“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „на една от“ се заличават.
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Условията, редът и правилата за изграждане на смесена система за тол такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, както и механизмът на функциониране на системата, се уреждат с наредба на Министерския съвет в съответствие с изискванията на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 2:
  § 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 накрая се добавя “ за определена категория пътни превозни средства“;
  б) в т. 2 думите „в тези случаи администрацията, управляваща пътя, задължително осигурява и сигнализира дублиращ път“ се заличават.
  2. В ал. 2 думите „на една от“ се заличават.
  3. Създава се ал. 7:
  „(7) Условията, редът и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за заплащане на такса за изминато разстояние – ТОЛ такса за тежкотоварни моторни превозни средства и електронна винетка за леки моторни превозни средства, се определят с наредба на Министерския съвет в съответствие с изискванията на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.“

  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов § 1б:
  §1б. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 накрая се добавя „след деклариране на регистрационния му номер“.
  2. В ал. 6 текстът преди т. 1 се изменя така:
  „Таксите по чл. 10, ал. 1 се заплащат за следните пътни превозни средства:“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 3:
  § 3. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 4 накрая се добавя „след деклариране на регистрационния му номер“.
  2. В ал. 6 в текста преди т. 1 думите „Винетната такса се заплаща“ се заменят с „Таксите по чл. 10, ал. 1 се заплащат“.

  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов § 1в:
  §1в. В чл. 10г след думите „винетна такса“ се добавя „и такса за изминато разстояние - ТОЛ такса“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 4:
  § 4. В чл. 10г думите „винетна такса“ се заменят с „такса по чл. 10, ал. 1“.

  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов § 1г:
  §1г. В чл. 10д след думите „винетна такса“ се добавя „и такса за изминато разстояние - ТОЛ такса“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 5:
  § 5. В чл. 10д думите „винетна такса“ се заменят с „такса по чл. 10, ал. 1“.

  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов § 1д:
  §1д. В чл. 10е, ал.2 думите „винетна такса“ се заменят с „такса по чл. 10, ал.1“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В чл. 10е, ал. 2 думите „винетен стикер“ се заменят с „документ за платена такса по чл. 10, ал. 1“, думите „винетна такса“ се заменят с „таксата“, а думите „и залепяне на валиден винетен стикер“ се заличават.

  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов § 1е:
  §1е. В чл. 10ж след думите „винетна такса“ се добавя „и такса за изминато разстояние - ТОЛ такса“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 7:
  § 7. В чл. 10ж думите „винетна такса“ се заменят със „съответната такса по чл. 10, ал. 1“.

  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов § 1ж:
  §1ж. Създава се чл. 10з:
  „Чл. 10з. (1) Националната система за събиране на такси за използване на пътната инфраструктура включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ).
  (2) Установените в Република България доставчици на ЕУЕСТ могат да предоставят ЕУЕСТ услуга след като бъдат регистрирани в национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ услуги, поддържан от Агенция „Пътна инфраструктура“ и след сключването на договор с лицето, събиращо таксата за изминато разстояние.
  (3) Споровете, възникнали между лицето, събиращо таксата за изминато разстояние за използване на пътната инфраструктура в България и доставчиците на ЕУЕСТ, които са сключили договори или са в договорни взаимоотношения с това лице се разглеждат по реда на Глава девета „Потребителски спорове“ от Закона за защита на потребителите. Органът за уреждане на спорове притежава правомощия за проверка дали налаганите от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, договорни условия спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ са недискриминационни и отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора.
  (4) Принципите на действие на ЕУЕСТ, техническите изисквания за оперативна съвместимост на ЕУЕСТ, създаване и поддържането на национален регистър на областите на ЕУЕСТ и национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ се уреждат с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. Създава се чл. 10з:
  „Чл.10з. (1) Националната система за събиране на такси за използване на пътната инфраструктура включва и Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ).
  (2) Установените в Република България доставчици на ЕУЕСТ могат да предоставят ЕУЕСТ след като бъдат регистрирани в национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, поддържан от Агенция „Пътна инфраструктура“ и след сключването на договор с лицето, събиращо таксата за изминато разстояние.
  (3) Споровете, възникнали между лицето, събиращо таксата за изминато разстояние за използване на пътната инфраструктура в Република България, и лицата, ползващи пътната инфраструктура, се разглеждат по реда на Закона за защита на потребителите.
  (4) Споровете, възникнали между лицето, събиращо таксата за изминато разстояние за използване на пътната инфраструктура в Република България, и доставчиците на ЕУЕСТ, които са сключили договори или са в договорни взаимоотношения с това лице, се разглеждат от Помирителна комисия към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Съставът, функциите и дейността на комисията се определят с правилник, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.
  (5) При разглеждане на спорове Помирителната комисия има право да извършва проверка дали налаганите от лицето, събиращо таксата за изминато разстояние, договорни условия спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ, са недискриминационни и отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора.
  (6) Принципите на действие на ЕУЕСТ, техническите изисквания за оперативна съвместимост на ЕУЕСТ, създаване и поддържането на национален регистър на областите на ЕУЕСТ и национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ се уреждат с наредбата по чл. 10, ал. 7.“

  § 2. В чл. 19, ал. 1, т. 1 думите „и от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти", в случаите, предвидени в закона“ се заличават.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 9:
  § 9. В чл. 19 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „и от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти", в случаите, предвидени в закона“ се заличават.
  2. В ал. 3 думите „съответно с Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ за пътищата по чл. 28б, ал. 1“ се заличават.

  3. В чл. 21, ал. 2 думите „Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти“ се заменят с „Институт по пътища и мостове“.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3, който става § 10.

  § 4. В чл. 21в, ал. 1, т. 10 думите „с изключение на пътищата по чл. 28б, ал. 1“ и запетаята след тях се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 11.

  § 5. В чл. 25, ал. 5 изречение второ се изменя така: „Изграждането на такива обекти се осъществява на отстояние, определено в наредбата по чл. 18, ал. 5.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 12:
  § 12. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 изречение второ се изменя така: „ Отстоянията за изграждането на такива обекти се определят в наредбата по чл. 18, ал. 5.“
  2. Създава се ал. 6:
  „(6) За предотвратяване на опасността от падащи дървета, които могат да застрашат сигурността на движението по републиканските пътища или живота и здравето на хората, с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” се допуска премахването им в площите, попадащи между обхвата на пътя и ограничителната строителна линия. За решението се уведомява Изпълнителната агенция по горите.”

  § 6. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се отменя.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се в обхвата на пътя и в обслужващите зони, при внезапно произлезли повреди може да започне възстановителните работи след уведомяване и след получаване на разрешение от агенцията - за републиканските пътища, включително за обектите по чл. 28б, ал. 1, и от съответната техническа служба на общината - за общинските пътища, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.“
  3. В ал. 6 думите „съответно управителният съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1“ и запетаята пред тях се заличават.
  4. В ал. 8 т. 2 се изменя така:
  „2. при извършване на строителство - две години;“.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 13:
  § 13. В чл. 26 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се отменя.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) При внезапни повреди на подземни или надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намиращи се в обхвата на пътя или в обслужващите зони, собственикът им може да започне възстановителните работи след разрешение от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” - за републиканските пътища, включително за обектите по чл. 28б, ал. 1, или от кмета на общината - за общинските пътища, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.“
  3. В ал. 6 думите „съответно управителният съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1“ и запетаята пред тях се заличават.
  4. В ал. 8 т. 2 думите „една година“ се заменят с „ две години“.

  § 7. В чл. 28б се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Основният предмет на дейност на компанията е финансиране, проектиране и изграждане на автомагистрала „Струма", автомагистрала „Хемус", автомагистрала „Черно море" и други обекти, определени с решение на Министерския съвет.“
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думата „пътищата“ се заменя с „обектите“;
  б) в т. 2 думата „пътищата“ се заменя с „обектите“;
  в) в т. 3 думите „и изграждане на пътища“ се заличават.
  3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 14:
  § 14. В чл. 28б се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 запетаята след думата „изграждане“ се заменя със съюза „и“, думите „управление, поддържане и ремонт“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя „както и на други обекти на пътната инфраструктура, определени с акт на Министерския съвет.“
  2. В ал. 2:
  а) в т. 1 думата „пътищата“ се заменя с „обектите“;
  б) в т. 2 думата „пътищата“ се заменя с „обектите“;
  в) в т. 3 думите „и изграждане на пътища“ се заличават.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) В двумесечен срок от получаване на разрешение за ползване на обект по ал. 1, той се предава от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ за управление, поддържане и ремонт с двустранен протокол заедно с цялата техническа и финансова документация.“
  4. Алинея 4 се отменя.

  § 8. В чл. 28в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 и 3 се отменят.
  2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. осъществяване предмета на дейност на компанията, включително за проектиране и изграждане на обектите по чл. 28б, ал. 1;“.
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) За средствата, постъпили в компанията от субсидия от държавния бюджет, и за средствата, предоставени от фондовете на Европейския съюз, се прилагат разпоредбите на чл. 520, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 15:
  § 15. В чл. 28в се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 т. 2 и 3 се отменят.
  2. В ал. 2, т. 1 думите „проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите“ се заменят с „проектиране и изграждане на обектите“.
  3. В ал. 3 след думите „държавния бюджет“ и запетаята след тях се добавя съюза „и“, а думите „и за таксите за специално ползване на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1“ се заличават.

  § 9. В чл. 30 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти" осъществява дейностите по изграждането на автомагистралите по чл. 28б, ал. 1.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 16:
  § 16. В чл. 30 ал. 2 запетаята след думата „изграждането“ се заличава, а думите „ремонта и поддържането на автомагистралите“ се заменят с „на обектите“.

  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов § 9а:
  §9а. В чл. 44б се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Приходите от винетни такси и такси за изминато разстояние по този закон постъпват в приход по бюджета на агенцията.“
  2. Алинея 3 се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В чл. 44б се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „винетни“ се заличава.
  2. Алинея 3 се отменя.

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. Член 44в се отменя.

  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов § 9б:
  §9б. Създава се чл. 44и.:
  „Чл. 44и. (1) В бюджета на агенцията се предвиждат и извършват разходи за финансиране на дейностите по изграждане на нови пътища, експлоатацията, поддържането, ремонта и реконструкцията на републиканските пътища, за които се заплащат ТОЛ такси, включително:
  1. изграждане на нови пътища, експлоатация, поддържане, ремонт, възстановяване, модернизация, реконструкция, инвестиции за подобряване на качеството и пропускателната способност на съществуващите републикански пътища;
  2. административни разходи, свързани с поддържането на ТОЛ системата;
  3. публикации и информационни кампании чрез средствата за масово осведомяване с цел информиране на потребителите относно правата и задълженията им по заплащането на такса за изминато разстояние - ТОЛ такса;
  4. дейности по установяване и отстраняване на причините и условията за възникване на пътнотранспортни произшествия по републиканските пътища и за публикации и информационни кампании за подобряване безопасността на движението;
  5. управление и администриране на дейността на агенцията.
  (2) Разходите по ал. 1 се извършват чрез обособяване на отделен платежен код в системата за електронни бюджетни разплащания.
  (3) Неусвоената част от постъпилите по чл. 44б, ал. 1 средства, включително средства от минали години, са неделима част от единната сметка и се изразходват само в съответствие с разпоредбите на този закон.
  (4) Средствата по ал. 3 се управляват в рамките на контрола и управлението на ликвидността на системата на единна сметка.“

  Предложението бе оттеглено.

  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 55 от 2011 г.) ал. 3 се отменя.

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименование на подразделението:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“.

  § 10. В двумесечен срок от получаване на разрешение за ползване за съответния обект по чл. 28б, ал. 1, същият се предава от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ за управление, поддържане и ремонт с двустранен протокол заедно с цялата техническа и финансова документация.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 14, поради което предлага § 10 да бъде отхвърлен.

  § 11. В § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 55 от 2011 г.) ал. 3 се отменя.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, който е отразен на систематичното му място в § 19, поради което предлага § 11 да бъде отхвърлен.

  Предложение от Гроздан Караджов и група народни представители:
  В Преходни и заключителни разпоредби се създава се нов §11а.
  §11а. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г. и бр. 14, 19, 37 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Член 100, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Водачът на моторно превозно средство следва да предоставя при необходимост валиден документ, доказващ плащането на таксата за винетка или на пътни такси в съответствие с изискването на наредбата по чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.“
  2. В чл. 139, ал. 5 след думите „винетна такса“ се добавя „и такса за изминато разстояние –ТОЛ такса, а след думите „по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1“ се добавя и „т. 2“.
  3. В чл. 165, ал. 1, т. 11 след думите „винетна такса“ се добавя „и такса за изминато разстояние-ТОЛ такса“.

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 100, ал. 2 се създава изречение второ: „Водачът на моторно пътно превозно средство е длъжен да предоставя при необходимост валиден документ, доказващ плащането на съответните такси в съответствие с тарифата и наредбата по чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.“
  2. В чл. 139, ал. 5 се изменя така:
  „(5) Движението на определена категория пътни превозни средства по републиканските пътища се извършва след заплащане на съответната такса за тях, определена в Закона за пътищата.“
  3. В чл. 165, ал. 1, т. 11 думите „винетна такса“ се заменят със „съответната такса, определена в Закона за пътищата“.
  4. В чл. 171, т. 2, буква „ж“ думите „винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от“ се заменят с „такса, определена в“.

  § 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник".

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 12, който става § 21.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума