Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
10/12/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 502 – 01 – 97, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 10 декември 2015 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 502 – 01 – 97, внесен от Министерски съвет на 24. 11. 2015 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на образованието и науката и на Камарата на архитектите в България.
  От името на вносителя законопроектът бе представен от г-н Костадин Костадинов – заместник-министър на образованието и науката.
  Предлаганите промени в Закона за признаване на професионални квалификации са свързани с необходимостта от хармонизиране на разпоредбите на националното право в областта на признаването на професионални квалификации с промените, настъпили в актовете на Европейския съюз, уреждащи тази материя, и в частност с Директива 2013/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаване на професионалните квалификации и на Регламент (ЕС)
  № 1024/2012 относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („Регламент за ИСВП“).
  За целите на укрепването на вътрешния пазар и насърчаването на свободното движение на специалисти, като се гарантира по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации, се въвежда Европейската професионална карта, чиято цел е опростяване на процеса на признаване и въвеждане на разходна и оперативна ефикасност, която ще бъде от полза за специалистите и компетентните органи. Оперативно режимът на Европейската професионална карта следва да се обслужва от Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета. Картата и ИСВП ще засилят полезното взаимодействие и доверието между компетентните органи, като същевременно премахнат дублирането на административна работа и процедурите за признаване при компетентните органи и ще внесат повече прозрачност и сигурност за специалистите.
  В случаите, при които в приемащата държава членка съответните дейности са част от професия с по-широк обхват на дейността отколкото в държавата членка по произход и различията в областите на дейност са толкова големи, че от специалиста се изисква да покрие пълна програма за образование и обучение, за да преодолее тези разлики, приемащата държава членка следва при тези особени обстоятелства да предостави частичен достъп, ако специалистът желае това.
  Функционирането на системата за автоматично признаване зависи от доверието в квалификационните изисквания, които са в основата на квалификацията на специалистите. Във връзка с това се правят промени в минималните квалификационни изисквания за архитектите, които отразяват нововъведенията в образованието по архитектура, особено по отношение на признатата потребност от допълване на академичното обучение с професионален стаж под наблюдението на квалифицирани архитекти. Същевременно минималните квалификационни изисквания остават достатъчно гъвкави, за да се избегне ненужното ограничаване на свободата на държавите членки да организират своите образователни системи.
  В комисията бе представено становище от Камарата на архитектите, в което се изразява принципната подкрепа за промените, предложени в законопроекта. Бяха направени и предложения за прецизиране на разпоредбите, регламентиращи съществени несъответствия по съдържание и продължителност на обучението, с оглед на по-добра редакция, както и да се доразвият в закона хипотезите, уреждащи признаване на професионални квалификаци, придобити в трети страни, с които нямаме двустранни споразумения в това направление. Предлага се също така да се предостави право на председателя на камарата да определя условията и реда за провеждане на стаж за приспособяване и на изпита за правоспособност и за тяхното оценяване.
  В хода на дискусията членовете на комисията изразиха подкрепа си за законопроекта и предложените с него промени, като оцениха за целесъобразни и част от предложенията, изразени в становището на Камарата на архитектите, отнасящи се до прецизиране на редакции и доразвиване на липсващите в закона хипотези. Като абсолютно неоснователно и неприемливо бе оценено както от членовете на комисията, така и от представителите на Министерството на образованието и науката, предложението за предоставяне на права на председателя на камарата да определя условията и реда за провеждане на стаж за приспособяване и на изпита за правоспособност и за тяхното оценяване. Съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране тези въпроси са от компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството и е целесъобразно представители на камарата и експертите в министерството да обединят усилията си за изготвяне на съответната наредба, с която да се уредят въпросите за признаване на професионалната квалификация условията и реда за провеждане на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност и за тяхното оценяване.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации, № 502 – 01 – 97, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума