Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/02/2016 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, №502-01-101, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 04. 02. 2016 г.
  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, №502-01-101, внесен от Министерски съвет, приет на първо гласуване на 04. 02. 2016 г.


  Проект

  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
  ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ
  (Обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от
  2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 40 и 98 от 2014 г. и бр. 9, 61 и 101 от 2015 г.)
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 6, ал. 10 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на туризма”.
  2. В ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на туризма”.
  3. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Морските плажове, които не са предоставени на концесия или под наем, се обявяват със заповед на министъра на туризма за неохраняеми морски плажове ежегодно до 31 март. Заповедта се публикува на официалната интернет страница на Министерството на туризма.“
  4. Създава се нова ал. 8:
  „(8) За плажовете по ал. 7 съответният областен управител може да предлага за одобрение на министъра на туризма схема за обезпечаване с водноспасителна дейност през съответния летен сезон.”
  5. Досегашната ал. 8 става нова ал. 9.
  Предложение от н.пр. Иван Станков:
  В чл. 7 се създава нова ал. 12:
  „(12) Не се предоставят на концесия или под наем морски плажове за природо съобразен туризъм, включени в приложение № 1.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл. 7 се създава нова ал. 12:
  „(12) Не се предоставят на концесия или под наем морски плажове за природо съобразен туризъм, включени в приложение № 1.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  В чл. 7 досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея се създава изречение второ: „Не се предоставят на концесия или под наем плажовете за природосъобразен туризъм, включени в Приложение № 1.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 5 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на туризма”.
  2. В ал. 6 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на туризма”.
  3. В ал. 7 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“, думите „31 май“ се заменят с „31 март“, а думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на туризма”.
  4. Създава се нова ал. 8:
  „(8) За плажовете по ал. 7 съответният областен управител може да предлага за одобрение на министъра на туризма схема за обезпечаване с водноспасителна дейност през съответния летен сезон.”
  5. Досегашната ал. 8 става нова ал. 9 и в нея се създава изречение второ: „Не се предоставят на концесия или под наем морските плажове за природосъобразен туризъм, включени в приложението към този закон.“
  § 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в текста преди т. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „Министърът на туризма“;
  б) създава се т. 7:
  „7. представлява държавата по дела, образувани във връзка с възникнали спорове по сключени концесионни договори, съответно договори за наем на морските плажове.“
  2. В ал. 2 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  § 4. В чл. 8г се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на туризма”.
  2. В ал. 2 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройствто” се заменят с „Министърът на туризма” и думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на туризма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В чл. 8д се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 14 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на туризма”.
  2. В ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на туризма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.

  § 6. В чл. 8ж ал. 2 се изменя така:
  „(2) Председател на конкурсната комисия е министърът на туризма или длъжностно лице от Министерството на туризма, а за заместник-председател и членове се включват представители на Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, на специализираната администрация на Министерския съвет и на Министерството на вътрешните работи.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6:
  § 6. В чл. 8ж ал. 2 се изменя така:
  „(2) Председател на конкурсната комисия е министърът на туризма или длъжностно лице от Министерството на туризма, а за заместник-председател и членове се включват представители на Министерството на туризма, Министерството на финансите, на специализираната администрация на Министерския съвет и на Министерството на вътрешните работи.“

  § 7. В чл. 8з се правят следните изменения:
  1. В ал. 2, т. 4 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на туризма”.
  2. В ал. 3 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на туризма”.
  3. В ал. 5 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на туризма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.

  § 8. В чл. 8и, ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на туризма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

  § 9. В чл. 8л, ал. 1 думите „Министерството на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министерството на туризма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9.

  § 10. В чл. 8н се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министърът на туризма”.
  2. В ал. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „министъра на туризма”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

  § 11. В чл. 8о, ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на туризма”.
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  В чл. 8о, ал. 3 се отменя.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 11:
  § 11. В чл. 8о се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „Министърът на регионалното развитие и благоустройството” се заменят с „Министърът на туризма”.
  2. Алинея 3 се отменя.

  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов § 11а:
  § 11а. Създава се чл. 8п:
  „Чл. 8п. За неуредените в тази глава въпроси се прилага Закона за концесиите и правилника за прилагането му.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. В глава втора „а“ се създава чл. 8п:
  „Чл. 8п. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат Законът за концесиите и правилникът за прилагането му.“

  Предложение от н.пр. Иван Станков:
  В чл. 10, ал. 4, т. 2, б. „б“ и т. 8 след съществуващия текст се поставя запетая и се добавят думите „с изключение на територията на морски плажове за природосъобразен туризъм“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл. 10 се правят следните допълнения:
  1.В ал. 4, т. 2, б. „б“след думата „обслужване“се поставя запетая, след която се добавя „с изключение на територията на морски плажове за природосъобразен туризъм“.
  2.В ал. 4, т. 8 след думата „нецелесъобразно“ се поставя запетая, след която се добавя „с изключение на територията на морски плажове за природосъобразен туризъм“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов § 11б:
  § 11б. В чл. 10 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 9:
  „9. пренощуване, къмпингуване и паркиране извън определените за това места.“
  2. Създава се ал. 11:
  „(11) На територията на плажовете за природосъобразен туризъм се забраняват дейностите по ал. 4, т. 2, б. „б“ и т. 8.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 13:
  § 13. В чл. 10 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 се създава т. 9:
  „9. пренощуването, къмпингуването и паркирането извън определените за това места.“
  2. Създава се ал. 11:
  „(11) На територията на морските плажове за природосъобразен туризъм се забраняват дейностите по ал. 4, т. 2, буква „б“ и т. 8.“

  § 12. В чл. 13 ал. 3 се изменя така:
  „(3) Поставянето на преместваеми обекти и съоръжения се разрешава от главния архитект на общината въз основа на схема, одобрена от:
  1. министъра на туризма – на територията на морските плажове, в т.ч. за ползваната допълнителна търговска площ по чл. 10, ал. 8;
  2. министъра на регионалното развитие и благоустройството - на територията на селищните образувания с национално значение.”
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  Параграф 12 се изменя така:
  § 12. В чл. 13, ал. 3 думите „селищните образувания с национално значение“ се заменят с „националните курорти“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 14:
  § 14. В чл. 13, ал. 3 думите „селищните образувания с национално значение“ се заменят с „националните курорти“, а думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.

  § 13. В чл. 22а, ал. 4, т. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
  Предложение от н.пр. Иван Станков:
  В чл. 22а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3, т. 3 и 5 след съществуващия текст се поставя запетая и се добавят думите „както и на морски плажове за природо съобразен туризъм“.
  2. В ал. 4, т. 3 и 4 след съществуващия текст се поставя запетая и се добавят думите „както и на морски плажове за природо съобразен туризъм“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
  1.В ал. 3, т. 3 след думата „плажове“ се поставя запетая, след която се добавя „както и на морски плажове за природо съобразен туризъм“.
  2.В ал. 3, т. 5 след думата „неохраняеми“ се поставя запетая и се добавя „както и от морски плажове за природо съобразен туризъм“.
  3.В ал. 4, т. 3 след думата „плажове“ се поставя запетая, след която се добавя „както и на морски плажове за природо-съобразен туризъм“
  4. В ал. 4, т. 4 след думата „управител“ се поставя запетая и се добавя „както и на морски плажове за природосъобразен туризъм“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  В чл. 22а се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3:
  а/ в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и на плажовете за природосъобразен туризъм“.
  б/ в т. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и от плажовете за природосъобразен туризъм“.
  2. В ал. 4:
  а/ в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и на плажовете за природосъобразен туризъм“.
  б/ в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „включително и на плажовете за природосъобразен туризъм“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 15:
  § 15. В чл. 22а се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3:
  а) в т. 3 накрая се добавя „включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм“;
  б) в т. 5 накрая се добавя „включително и от морските плажове за природосъобразен туризъм“.
  2. В ал. 4:
  а) в т. 3 накрая се добавя „включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм“;
  б) в т. 4 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“ и накрая се добавя „включително и на морските плажове за природосъобразен туризъм“.

  § 14. В чл. 23 след думите „чл. 10“ се поставя запетая и се добавя „ал. 2 и 3“.
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  § 14 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 14 да бъде отхвърлен.

  § 15. Създава се чл. 23а:
  „Чл. 23а. За нарушаване на изискванията по чл. 10, ал. 4, 6-8 физическите лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв., а на едноличните търговци и на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лв. за всяко нарушение, ако не подлежат на по-тежко наказание.”
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  § 15 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н.пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се нов чл. 23а със следния текст:
  Чл. 23а: Ал. 1: „При установени нарушения на чл. 10, ал. 1, т. 4, актосъставителят със съставяне на акта за установяване на административното нарушение може да наложи и принудителна административна мярка „Незабавно освобождаване на неправомерно заета площ”, с която да задължи физическото или юридическо лице, стопанисващо плажа, да освободи от плажни и други принадлежности частта от плажа, попадаща над разрешената площ по чл. 10, ал. 1, т.4.”
  Ал. 2: „„Принудителната административна мярка по ал. 1 подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред компетентния административен съд по местонахождение на имота. Обжалването на спира изпълнението. Административният съд се произнася в едномесечен срок от постъпване на жалбата и решението му е окончателно.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 16:

  § 16. Наименованието на глава пета се изменя така:„Принудителни административни мерки и административнонаказателни разпоредби“

  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В глава пета се създава чл. 22е:
  „Чл. 22е. (1) Министърът на туризма или оправомощени от него длъжностни лица прилагат принудителни административни мерки в случаите на:
  1. ограничаване на свободния и безплатен достъп до морски плаж;
  2. ограничаване на зоната от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите и/или равностойния й достъп до морето;
  3. надвишаване на допустимата площ на преместваемите обекти и/или на допълнителната търговска площ от площта на морския плаж.
  (2) Прилагането на принудителните административни мерки се извършва с мотивирана заповед на министъра на туризма или на оправомощени от него длъжностни лица.
  (3) В заповедта по ал. 2 се определят видът на принудителната административна мярка и начинът на прилагането й.
  (4) Заповедта за прилагане на принудителни административни мерки подлежи на незабавно изпълнение.
  (5) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва от заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
  (6) Обжалването на заповедта по ал. 2 не спира изпълнението й.“

  Предложение от н.пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл. 24 се създава нова алинея 3 и 4 със следния текст:
  Ал. 3: „Със съставянето на акта за установяване на административно нарушение на лица по ал. 1 и 2, актосъставителят може да наложи и принудителна административна мярка „Незабавно освобождаване на достъпа до морски плаж”, с която да задължи физическото или юридическото лице, ограничаващо свободния достъп, незабавно да премахне ограниченията пред достъпа до морския плаж.”
  Ал. 4: „Принудителната административна мярка по ал. 3 подлежи на незабавно изпълнение и може да се обжалва пред компетентния административен съд по местонахождение на имота. Обжалването на спира изпълнението. Административният съд се произнася в едномесечен срок от постъпване на жалбата и решението му е окончателно.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в § 17.

  § 16. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Актовете за установяване на нарушенията по този закон, освен ако в закон е предвидено друго, се съставят от длъжностни лица, определени от:
  1. министъра на регионалното развитие и благоустройството за нарушения по чл. 10, ал. 2, ал. 3, т. 1-3 и 5, чл. 11, 12, 15, 17 и § 3 от Преходните и заключителните разпоредби;
  2. министъра на туризма - за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6-8;
  3. областните управители - в случаите, в които са оправомощени от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от министъра на туризма.”
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Наказателните постановления се издават от:
  1. министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощени от него длъжностни лица – по чл. 23 за нарушения по чл. 10, ал. 2, ал. 3, т. 1-3 и 5, чл. 11, 12, 15, 17 и § 3 от Преходните и заключителните разпоредби;
  2. от министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица – по чл. 23а за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6-8;
  3. областните управители – в случаите, в които актовете за установяване на административни нарушения са съставени от длъжностните лица по ал. 1, т. 3.”
  Предложение от н.пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В чл. 25 се създава нова ал. 4 със следния текст:
  Ал. 4: „При извършване на проверките, съставянето на актовете и принудителните административни мерки по този закон, актосъставителите и компетентните длъжностни лица могат да изискват и имат право да ползват съдействието на органите на Министерство на вътрешните работи.”
  Предложението бе оттеглено.
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  § 16 се изменя така:
  „§ 16. В чл. 25 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. длъжностни лица, определени от министъра на туризма - за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.”
  2. В ал. 2 се създава т. 4:
  „4. от министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица - за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.”
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 18:
  „§ 18. В чл. 25 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 4:
  „4. длъжностни лица, определени от министъра на туризма - за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.”
  2. В ал. 2 се създава т. 4:
  „4. министъра на туризма или оправомощени от него длъжностни лица - за нарушения по чл. 10, ал. 4, 6, 7, 8 и 11, чл. 24 и 24а.”

  Предложение от н.пр. Иван Станков:
  В допълнителните разпоредби се създава нова т. 9 със следния текст:
  „9. "Морски плаж за природосъобразен туризъм" е морски плаж, включен в приложение № 1 към чл. 7, ал. 12, който не се предоставя на концесия или под наем и на който не се предоставят, безплатно или срещу възнаграждение, предварително разположени плажни принадлежности или водноатракционни услуги.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  В § 1 от допълнителните разпоредби се създава нова т. 9:
  „9. "Морски плаж за природосъобразен туризъм" е морски плаж, включен в приложение № 1 към чл. 7, ал. 12, който не се предоставя на концесия или под наем и на който не се предоставят, безплатно или срещу възнаграждение, предварително разположени плажни принадлежности или водноатракционни услуги.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов § 16а:
  § 16а. В § от допълнителните разпоредби се създава т. 9:
  „9. "Плаж за природосъобразен туризъм " е морски плаж, включен в приложение № 1 към чл. 7, ал. 10, който с оглед на естествените природни дадености е необходимо да бъде съхранен чрез опазване на биологичното разнообразие и на екосистемите при разумно използване на природните ресурси и върху чиято територия не се извършва стопанска дейност.“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 19:
  § 19. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 9:
  „9. "Морски плаж за природосъобразен туризъм" е морски плаж, включен в приложението към чл. 7, ал. 9, който с оглед на естествените природни дадености е необходимо да бъде съхранен чрез опазване на биологичното разнообразие и на екосистемите при разумно използване на природните ресурси и върху чиято територия не се извършва стопанска дейност.“


  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:

  Създава се нов § 16б:
  § 16б. В § 10 от преходните и заключителни разпоредби след думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се добавя „и министъра на туризма.“
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 20:
  § 20. В § 10 от преходните и заключителни разпоредби накрая се добавя „и министъра на туризма.“

  Предложение от н.пр. Иван Станков:
  Създава се приложение № 1 към чл. 7, ал. 12:
  Приложение № 1 към чл. 7, ал. 12
  Морски плажове за природосъобразен туризъм
  Морските плажове за природосъобразен туризъм по смисъла на този закон са:
  1. Морски плаж "Иракли";
  2. Морски плаж "Карадере"; и
  3. Морски плаж "Корал".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Гроздан Караджов и група народни представители:
  Създава се приложение № 1 към чл. 7, ал. 12:
  Приложение № 1 към чл. 7, ал. 12
  Морски плажове за природосъобразен туризъм
  Морските плажове за природосъобразен туризъм по смисъла на този закон са:
  1. Морски плаж "Иракли";
  2. Морски плаж "Карадере"; и
  3. Морски плаж "Корал".
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов § 16в:
  § 16в. Създава се Приложение № 1 към чл. 7, ал. 10:
  „Приложение № 1 към чл. 7, ал. 10:
  1. Морски плаж "Иракли";
  2. Морски плаж "Бяла - Карадере";
  3. Морски плаж "Корал".“

  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 21:
  § 21. Създава се Приложение към чл. 7, ал. 9:
  „Приложение
  към чл. 7, ал. 9:
  1. Морски плаж "Иракли";
  2. Морски плаж "Бяла - Карадере";
  3. Морски плаж "Корал".“

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.
  § 17. (1) Устройствените правилници на Министерството на туризма и на Министерството на регионално развитие и благоустройството се привеждат в съответствие с този закон в срок два месеца от влизането му в сила.
  (2) Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на Министерството на туризма и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г. считано от влизането в сила на промените в устройствените правилници по ал. 1.
  (3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществяващи функции по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, преминават към Министерството на туризма при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.
  (4) Наличната към датата на влизането в сила на този закон информация и документация във връзка с предоставянето на концесии и отдаване под наем на морски плажове по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, включително в електронен вид, се предава на министъра на туризма в срок до два месеца от влизането в сила на този закон.
  (5) Министърът на туризма осигурява поддържането на актуална информация за хода на всички процедури по този закон на интернет страницата на Министерството на туризма.
  (6) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството предава на министъра на туризма оригиналите на сключените договори за концесия и наем на морските плажове с всички приложения и допълнителни споразумения към тях, както и оригиналите, съдържащи се в досиетата на предоставените концесии и наеми.
  (7) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството предава на министъра на туризма всички преписки по заявления и открити процедури, свързани с предоставяне на концесии и договори за наем на морски плажове, които не са приключили. След предаването на преписките процедурите, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на туризма.
  (8) Концесионерите и наемателите по сключени към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем запазват правата и задълженията си при условията на сключените договори.
  (9) Дължимите към момента на влизане в сила на този закон плащания се администрират от Министерството на туризма.
  (10) Сроковете на всички действащи концесионни договори и договори за наем, които изтичат до 30 септември 2016 г., се удължават при съгласие на концесионера или наемателя за срок до една година считано от датата, на която изтича договореният срок на концесията или наема.
  (11) Контролът по сключените към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем се осъществява от министъра на туризма след изтичане на два месеца от влизането в сила на този закон.
  (12) В срок до два месеца от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството предава на министъра на туризма всички контролни и архивни досиета на сключени концесионни договори и договори за наем на морски плажове.
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  § 17 се изменя така:
  § 17. (1) Устройствените правилници на Министерството на туризма и Министерството на регионално развитие и благоустройството се привеждат в съответствие с този закон в срок до един месец от влизането му в сила.
  (2) Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на Министерството на туризма и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., считано от влизането в сила на промените в устройствените правилници по ал. 1.
  (3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществяващи функции по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, преминават към Министерството на туризма при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.
  (4) Наличната към датата на влизането в сила на този закон информация и документация във връзка с морските плажове на територията на Република България, както и във връзка с предоставянето на концесии и отдаване под наем на морски плажове по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, включително в електронен вид, се предава от министъра на регионалното развитие и благоустройството на министъра на туризма в срок до един месец от влизането в сила на този закон, в това число:
  1. оригиналите на сключените договори за концесия и наем на морските плажове с всички приложения и допълнителни споразумения към тях, както и оригиналите, съдържащи се в досиетата на предоставените концесии и наеми;
  2. преписките по заявления и открити процедури, свързани с предоставяне на концесии и договори за наем на морски плажове, които не са приключили;
  3. контролните и архивни досиета на сключени концесионни договори и договори за наем на морски плажове;
  4. материалните активи, придобити до влизане в сила на този закон от средствата по одобрената от министъра на финансите план – сметка по чл. 81, ал. 4 от Закона за концесиите.
  (5) Концесионерите и наемателите по сключени към датата на влизане в сила на този закон концесионни договори и договори за наем запазват правата и задълженията си при условията на сключените договори.
  (6) Срокът на всички действащи концесионни договори и договори за наем, които изтичат до 30 септември 2016 г. се удължава при съгласие на концесионера или наемателя до сключване на нов договор с концесионер или наемател, но не по-късно от 31.12. 2016 г.
  (7) Контролът по сключените към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем се осъществява от министъра на туризма от момента на получаване на документите по ал. 4.
  (8) Министърът на туризма встъпва в правата на възложител в откритите към момента на влизане в сила на този закон процедури за възлагане на обществени поръчки или обособени позиции от тях, както и по сключените действащи договори, които са свързани с дейностите по стопанисване и управление на морските плажове.“
  Предложението по ал. 4, т. 4 и по ал. 8 бе оттеглено.
  Комисията подкрепя по принцип предложението в останалата му част.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 22:
  § 22. (1) Устройствените правилници на Министерството на туризма и Министерството на регионално развитие и благоустройството се привеждат в съответствие с този закон в срок до един месец от влизането му в сила.
  (2) Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на Министерството на туризма и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2016 г., считано от влизането в сила на промените в устройствените правилници по ал. 1.
  (3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, осъществяващи функции по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, преминават към Министерството на туризма при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител и чл. 123 от Кодекса на труда и в съответствие с устройствените правилници на администрациите.
  (4) Наличната към датата на влизането в сила на този закон информация и документация във връзка с морските плажове на територията на Република България, както и във връзка с предоставянето на концесии и отдаване под наем на морски плажове по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, включително в електронен вид, се предава от министъра на регионалното развитие и благоустройството на министъра на туризма в срок до един месец от влизането в сила на този закон, в т. ч.:
  1. оригиналите на сключените договори за концесия и наем на морските плажове с всички приложения и допълнителни споразумения към тях, както и оригиналите, съдържащи се в досиетата на предоставените концесии и наеми;
  2. преписките по заявления и открити процедури, свързани с предоставяне на концесии и договори за наем на морски плажове, които не са приключили;
  3. контролните и архивните досиета на сключени концесионни договори и договори за наем на морски плажове.
  (5) Концесионерите и наемателите по сключените към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем запазват правата и задълженията си при условията на сключените договори.
  (6) Дължимите към датата на влизането в сила на този закон плащания се администрират от Министерството на туризма.
  (7) Срокът на всички действащи концесионни договори и договори за наем, които изтичат до 30 септември 2016 г., се удължава при съгласие на концесионера или на наемателя до сключването на нов договор с концесионер или наемател, но не по-късно от 31 декември 2016 г.
  (8) Контролът по сключените към датата на влизането в сила на този закон концесионни договори и договори за наем се осъществява от министъра на туризма от момента на получаване на документите по ал. 4.

  § 18. (1) Образуваните, но неприключили до влизането в сила на този закон административни и съдебни производства, свързани с процедури по концесионирането или отдаването под наем на морски плажове, както и по изпълнението на задължения по сключени концесионни договори и договори за наем се довършват от министъра на туризма.
  (2) Образуваните административнонаказателни производства за установени нарушения на разпоредбите на чл. 10, ал. 4, 6, 7 и 8, чл. 24 и 24а, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се довършват от министъра на туризма.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 23.

  § 19. (1) Откритите процедури за предоставяне на концесии за морски плажове се довършват от комисиите за организацията и провеждането на конкурса, назначени със заповед на министър-председателя.
  (2) С решението на Министерския съвет за определяне на спечелилия конкурс участник се оправомощава министърът на туризма да сключи договор за концесия от името на концедента със спечелилия участник.
  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:
  Параграф 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага § 19 да бъде отхвърлен.

  Предложение от н.пр. Найден Зеленогорски, Ирена Коцева и група народни представители:

  Създава се нов § 19б:
  § 19б. Условията на търга за отдаване под наем на морски плажове по реда на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за 2016 г. се публикуват най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове - най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде § 24.
  § 24. Условията на търга за отдаване под наем на морски плаж по реда на правилника за прилагане на Закона за държавната собственост за 2016 г. се публикуват най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие, а при последващи търгове - най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.

  § 20. В Закона за туризма (oбн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп.,
  бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 9, 14 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) създава се нова т. 34:
  „34. осъществява държавната политика в областта на концесиите на морски плажове;”
  б) създава се т. 35:
  „35. организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са предоставени на концесия;“
  в) досегашната т. 34 става т. 36 и се изменя така:
  „36. налага глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в този закон и в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.”
  2. В чл. 8, ал. 2 след думите „поддържането на туристическата инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „поддържането и управлението на морските плажове“.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 25:
  § 25. В Закона за туризма (oбн., ДВ, бр. 30 от 2013 г.; изм. и доп.,
  бр. 68 и 109 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г. и бр. 9, 14 и 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 6:
  а) създават се нова т. 34 и т. 35:
  „34. осъществява държавната политика в областта на концесиите на морски плажове;
  35. организира и осъществява дейността по предоставяне под наем на морските плажове, които не са предоставени на концесия;“
  б) досегашната т. 34 става т. 36 и се изменя така:
  „36. прилага принудителни административни мерки, налага глоби и имуществени санкции в случаите, предвидени в този закон и в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.”
  2. В чл. 8, ал. 2 след думите „поддържането на туристическата инфраструктура“ се поставя запетая и се добавя „поддържането и управлението на морските плажове“.

  § 21. Министерският съвет привежда подзаконовите нормативни актове в съответствие с разпоредбите на този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 21, който става § 26.

  § 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 27.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума