Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
16/03/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, №654-01-31, внесен от Ирена Коцева и група народни представители
  Д О К Л А Д  На свое заседание, проведено на 16 март 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, №654-01-31, внесен от Ирена Коцева и група народни представители на 09. 03. 2016 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Николай Нанков – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и г-жа Таня Милева – началник на политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
  Законопроектът бе представен от народния представител Ирена Коцева.
  Със законопроекта се предлага прекратяването на държавното предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. Предложението е на базата на вътрешен анализ на на дейността на предприятието и на анализ, представен от Световната банка, в частта за инфраструктурата, в който е отчетено, че съществуването на компанията не е оправдано от гледна точка на неговата ефективност, тъй като тя няма достатъчно добавена стойност за цялостния процес по изграждане, поддържане и управление на пътната инфраструктура, а отделните дейности по разработване на проектите, провеждане на отчуждителни процедури и др., се възлагат на външни изпълнители.
  В законопроекта се предлага дейностите, осъществявани от компанията да се поемат от Агенция „Пътна инфраструктура“, която е доказала своя капацитет в цялостния процес по проектиране, изграждане, поддържане и управление на пътната инфраструктура. Уредени са въпросите на правоприемство по отношение на проектите, изпълнявани по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“, както и всички имуществени, финасови и други взаимоотношения, произтичащи от прекратяването на дейността на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха законопроекта, като поставиха и конкретни въпроси, свързани с прекратяването на част от договорите, сключени от националната компания, гаранциите за изпълнение на дейностите по определени договори и правата на засегнатите лица от прекратяването на съответните договори, на които получиха отговори от народни представители – вносители на законопроекта, както и от представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 15 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата, №654-01-31, внесен от Ирена Коцева и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума