Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
31/03/2016 второ гласуване

  2-ro gl. zala ZID ZP №654-01-31
  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за пътищата, №654-01-31, внесен от Ирена Коцева и група народни представители, приет на първо гласуване на 23. 03. 2016 г.


  Проект
  Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата
  (Обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г. и бр. 10, 14, 37, 61, 95 и бр. 101 от 2015 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция за наименованието на закона:
  „Закон за изменение на Закона за пътищата“.

  Предложение от Ирена Коцева и група народни представители:
  Създава се нов §1:
  §1. В чл. 26, ал. 5 думите „включително за обектите по чл. 28б, ал. 1,” се заличават.

  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов § 1:
  §1. В чл. 26, ал. 5 думите „включително за обектите по чл. 28б, ал. 1,” се заличават.

  § 1. Глава четвърта „а“ се отменя.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 1, който става § 2:
  § 2. Глава четвърта „а“ с чл. 28а – 28и се отменя.

  § 2. В чл. 30, ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2, който става § 3.

  § 3. В чл. 38, ал. 4, т. 1 думите „или изпълнителния директор на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ или упълномощено от него длъжностно лице“ се заличават.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 3, който става § 4.

  § 4. В чл. 40, ал. 2 думите „или Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.
  Предложение от Ирена Коцева и група народни представители:
  В § 4 накрая се добавя „се заличават”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 4, който става § 5:
  § 5. В чл. 40, ал. 2 думите „или Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се заличават.

  Преходни и заключителни разпоредби
  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименование на подразделението.

  § 5. Прекратява се, считано от датата на влизане в сила на този закон, държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.
  Предложение от Ирена Коцева и група народни представители:
  Параграф 5 се изменя така:
  „§5. Прекратява се дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от датата на влизане в сила на този закон.”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 5, който става § 6:
  § 6. Прекратява се дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от деня на влизане в сила на този закон.

  § 6. (1) Трудовите правоотношения със служителите на прекратената Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като разпоредбите на чл. 123 от Кодекса на труда не се прилагат.
  (2) Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се прекратяват от датата на влизане в сила на този закон.
  (3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството да прекрати договорите за управление на членовете на управителния съвет и да предприеме съответните действия за заличаване на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от търговския регистър.

  Предложение от Ирена Коцева и група народни представители:
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се прекратяват от вписването по ал. 3.”.
  2. В ал. 3 накрая се добавя „в срок до един месец от влизането в сила на закона.”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 6, който става § 7:
  § 7. (1) Трудовите правоотношения със служителите на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като разпоредбите на чл. 123 от Кодекса на труда не се прилагат.
  (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството да предприеме съответните действия за заличаване на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от търговския регистър и да прекрати договорите за управление на членовете на управителния съвет в срок до един месец от влизането в сила на този закон.
  (3) Пълномощията на изпълнителния директор и на членовете на управителния съвет на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се прекратяват от датата на вписването по ал. 2.

  § 7. Всички активи, пасиви, архивът и другите права и задължения на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ преминават към Агенция "Пътна инфраструктура".

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 7, който става § 8.

  § 8. (1) Наличните средства на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се възстановяват чрез трансфер по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  (2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси за сметка на неусвоената сума от предвидения за прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ трансфер за 2016 г.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 8, който става § 9.

  § 9. Министерският съвет да извърши по реда на чл. 79 и чл. 81, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. промени на показателите по чл. 22, ал. 1, раздел ІІ, т.1.1 и ал. 3 от същия закон, произтичащи от прилагането на § 5-8.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 9, който става § 10:
  § 10. Министерският съвет да извърши по реда на чл. 79 и чл. 81, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. произтичащите от прилагането на § 5, 6, 7 и 8 от този закон промени в показателите по чл. 22, ал. 1, раздел ІІ „РАЗХОДИ“, т.1.1 и ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

  § 10. Наличната към датата на влизането в сила на този закон информация и документация в оригинал, във връзка с обектите по чл. 28б - автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Черно море, както и други обекти и проекти, включително в електронен вид, се предават на упълномощени от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица в срок до един месец от влизането в сила от този закон.
  Предложение от Ирена Коцева и група народни представители:
  Параграф 10 се изменя така:
  „§ 10. Наличната към датата на влизането в сила на този закон информация и документация в оригинал, във връзка с обектите по чл. 28б - автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Черно море, както и други обекти и всички проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, включително в електронен вид, се предават на упълномощени от председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица в срок до един месец от влизането в сила от този закон.”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. Наличната към деня на влизането в сила на този закон информация и документация в оригинал във връзка с обектите по отменения чл. 28б - автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Черно море, както и други обекти и всички проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 и Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, включително в електронен вид, се предават на оправомощени от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица в срок до един месец от влизането в сила от този закон.

  § 11. Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява поддържането на актуална информация за хода на всички процедури, открити от прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 11, който става § 12.

  § 12. В срок до един месец от влизането в сила на този закон упълномощени от изпълнителния директор на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ длъжностни лица предават на оправомощени от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица всички преписки по заявления и открити процедури, свързани с обектите по отменения чл. 28б - автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Струма“ и автомагистрала „Черно море, които не са приключили. След предаването на преписките процедурите, започнали до влизането в сила на този закон, се довършват от Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 12, който става § 13.

  § 13. Дължимите към момента на влизане в сила на този закон плащания се администрират от Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 13, който става § 14.

  § 14. Имотите - държавна собственост и движимите вещи на прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се ползват от Агенция „Пътна инфраструктура“ за изпълнение на функциите на агенцията до предоставянето им при условията и по реда на Закона за държавната собственост.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 14, който става § 15.

  § 15. (1) Всички открити от Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и непрекратени към момента на влизане в сила на този закон процедури по Закона за обществените поръчки се прекратяват автоматично, с изключение на тези, свързани с реализацията на проекти, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020".
  (2) Всички действащи договори, по които страна е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, се прекратяват автоматично, с изключение на договорите, сключени за реализацията на проекти, финансирани по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020".
  (3) Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020" и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” подписват споразумение за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020", Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, по които бенефициент е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Параграф 15 да отпадне.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение от Ирена Коцева и група народни представители:
  В § 15 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 да отпаднат.
  2. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020" и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” – ръководител на бенефициента подписват споразумение за изпълнението на проекти, финансирани от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 и Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020", Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, по които бенефициент е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020" и председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” – ръководител на бенефициента, подписват споразумение за изпълнението на проектите, финансирани от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 и Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020", Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, по които бенефициент е прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“.

  § 16. Образуваните, но неприключили до влизането в сила на този закон, административни и съдебни производства във връзка с обектите по отменения чл. 28б се довършват от Агенция „Пътна инфраструктура“.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 16, който става § 17.

  § 17. Разходите по прекратяването на дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, са за сметка на бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 17, който става § 18.

  § 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 18, който става § 19.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума