Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
31/03/2016 първо гласуване

  ЗИД ЗУЧК № 654-01-34 и ЗД ЗУЧК № 654-01-39
  На редовно заседание, проведено на 31 март, 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654 – 01 - 34, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители и Законопроект за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654 – 01 – 39, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на туризма, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на граждански организации.
  От името на вносителите законопроектите бяха представени от народните представители г-жа Цвета Караянчева и г-н Найден Зеленогорски.
  И двата законопроекта са в отговор на недоволството и последвалите го протести на една част от обществото, породени от последните изменения и допълнения в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, с които бе въведена забрана за къмпингуване и паркиране в границите на зона „А“ извън определените за това места.
  Предложените промени и в двата законопроекта са насочени към запълване на една определена празнота в нормативната уредба, като е предвидена правната възможност за обособяване на места за временно разполагане на палатки, каравани или кемпери, изискванията към които да са различни от изискванията за категоризираните къмпинги по смисъла на Закона за туризма. С предложените и в двата законопроекта допълнения ще се създадат необходимите законови предпоставки за регламентиране на правилата и нормативите за създаване на специфични места извън категоризираните къмпинги за практикуване и развитие на къмпинг-туризма, с което да се отговори на потребностите на гражданите, предпочитащи подобни природо-съобразни форми за отдих и почивка.
  Двата законопроекта предлагат различен подход за регламентация на условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, каравани или кемпери.
  В законопроекта, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители се предлага този въпрос да бъде уреден в Закона за туризма, като е предложено и отпадане на забраната за къмпингуване и паркиране в границите на зона „А“ извън определените за това места.
  В законопроекта, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители е предвидено правилата и нормативите за устройване на местата за временно разполагане на палатки, каравани или кемпери, условията и редът за обособяването и ползването им, както и за престоя в тях да се определят със съвместна наредба на министъра на земеделието и храните, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите и на министъра на туризма.
  В представените становища в комисията от страна на заинтересованите министерства надделява мнението, че по-целесъобразно е регламентацията да бъде направена в Закона за туризма или в подзаконов акт по неговото прилагане, като по този начин се уредят условията и реда за подобен тип туризъм чрез определяне на места за временно разполагане на палатки, каравани или кемпери на територията на цялата страна, а не само в териториалния обхват на Черноморското крайбрежие.
  Представители на присъстващи граждански организации подкрепиха по принцип необходимостта от създаване на нормативна уредба, с която да се определят правилата и нормативите за устройване на местата за временно разполагане на палатки, каравани или кемпери извън категоризираните къмпинги, като позициите им се разделиха по отношение на предложението за отпадане на забраната за къмпингуване и паркиране извън определените за това места. Според преобладаващата част от организациите отпадането на забраната обезсмисля въвеждането на правила, при това в един неопределен срок чрез предстоящи промени в Закона за туризма. С отпадането на забраната ще продължи нерегламентираното ползване на държавни, общински и частни имоти за безразборно разполагане на палатки, кемпери, каравани и др. от подобен характер, включително върху плажната ивица и дюните. Обърнато бе внимание, че в резултат на подобни действия са причинявани пожари, унищожавани са ценни видове растителност и местообитания, образувани са значителни по обем количества отпадъци, нанасят се значителни вреди на природата и околната среда, създава се опасност за човешкото здраве поради липсата на елементарни санитарно-хигиенни условия. Подчертано бе, че безразборното струпване на хора и нерегламентираното устройване на биваци и лагери различни места по крайбрежието може да създаде опасност за живота и здравето на населението и за националната сигурност в резултат на терористични действия.
  В този дух са и постъпилите в комисията десетки писма от граждански организации и отделни граждани, като и от няколко черноморски общини, които настояват за запазване на забраната и създаване на правила за подобен род туризъм.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:
  с 9 гласа - “за”, 1 глас - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654 – 01 - 34, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване;
  с 6 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 10 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654 – 01 – 39, внесен от Найден Зеленогорски и група народни представители, да не бъде приет на първо гласуване.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума