Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
14/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602 – 01 – 12, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 14 април 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602 – 01 – 12, внесен от Министерски съвет на 25. 03. 2016 г.
  В заседанието на комисията взеха участие представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на земеделието и храните, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, на Агенцията по горите, на Камарата на инженерите по геодезия, на Асоциацията на съдиите по вписванията, на Нотариалната камара и на браншови геодезически организации.
  От името на вносителя законопроекта бе представен от г-жа Лазаринка Стоичкова – съветник в политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството и г-н Светослав Наков – изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  Целта на изготвения законопроект е да се ускори процесът по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, като се регламентира облекчена процедура за създаването им за неурбанизираните територии. Предвижда се преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, което ще осигури възможност в кратки срокове и с минимален финансов ресурс да се постигне покриване на голям процент от територията на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри.
  С предложения законопроект се дават правомощия на общинските служби по земеделие да извършват от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър част от дейностите по административно обслужване с кадастрална информация. Създава се и възможност общинските администрации да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър в извършването на административното обслужване. Съсредоточаването на кадастралната информация в един административен орган ще даде възможност за по-бързо и облекчено реализиране на големи инвестиционни проекти.
  С предлаганата в законопроекта възможност да се издават електронни скици и схеми ще се намалят разходите на АГКК за издаването им на традиционен хартиен носител. Ще се намалят и разходите на потребителите на кадастрална информация, които ще могат не само да заявяват, но и да получават скици и схеми по електронен път, вместо на гише в Службата по геодезия, картография и кадастър. Допълнително необходимите средства ще се осигуряват за сметка на намаление на бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. и за следващите години във връзка с извършваната структурна промяна, което не налага необходимост от допълнителни средства от държавния бюджет.
  С предложения законопроект се отстраняват и някои терминологични несъответствия, както и непълноти и несъвършенства в нормативната уредба, констатирани в прилагането на закона. В резултат на реализиране на промените в закона ще бъде създадена кадастрална карта по смисъла на ЗКИР за почти цялата територия на страната, като от нея ще бъдат предоставяни услуги от АГКК.
  Относно промените в частта „Имотен регистър“ законопроектът не налага мобилизирането на допълнителен финансов ресурс за своето прилагане. Неговото предимство е, че ще се прилага в рамките на съществуващата и утвърдена институционална структура на държавата и ще се опира на добре усвоени от прилагащите органи правни норми, по които има акумулирана и достатъчна съдебна практика. Впоследствие е възможно да се наложи ангажирането на допълнителни щатни бройки деловодители в резултат на разширяването на функциите на Агенцията по вписванията и предлагането на нови услуги, от които обаче ще бъдат генерирани допълнителни приходи за държавния бюджет.
  В резултат от приемането и последователното прилагане на предлаганите промени може да се очаква по-нататъшното развитие на системата от услуги, предлагани от Агенцията по вписванията, в посока гарантиране на сигурността и публичността на вписванията и предотвратяването на имотните измами. В средносрочен план промените съществено ще подпомогнат преминаването към имотна регистрация във всички съдебни райони.
  В хода на дискусията от страна на изказалите се народни представители и в становищата, изразени от участващите в заседанието представители на професионални и браншови организации бе обърнато внимание на необходимостта от прецизиране на редица разпоредби в законопроекта, чрез които да се преодолеят съществуващи проблеми и да се подобри практиката при прилагането му.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 3 гласа - “против” и 0 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602 – 01 – 12, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума