Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
21/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 602 – 01 – 18, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 21 април 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 602 – 01 – 18, внесен от Министерски съвет на 13. 04. 2016 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Меглена Кунева – заместник министър-председател и министър на образованието и науката.
  Основната цел на законопроекта е да създаде работеща система за предотвратяване на корупционно поведение и която да гарантира, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват задълженията си честно и почтено, и която да защити интересите на обществото чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.
  Законопроектът се основава на тридействащи закона – Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Създава се единен антикорупционен орган – Национално бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Предложените решения се основават както на извършения анализ на действащата институционална рамка за противодействие на корупцията, така и на проучен чужд опит и препоръки на български и чуждестранни организации, работещи задълбочено по проблемите на борбата с корупцията.
  Законът урежда принципите и механизмите за предотвратяване на корупционното поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности, условията и реда за деклариране, проверка и анализ на имущественото състояние и правните основания за отнемане на незаконно придобито имущество, условията и реда за установяване на конфликт на интереси, както и статута и функционирането на Националното бюро за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
  Разширява се кръгът на лицата, задължени да подават декларации, като към тези, включени в приложното поле на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, са добавени и изцяло нови категории лица, имащи публични функции или правомощия по разходване на публични средства. Сред новите категории са общинските съветници, главните архитекти на общините, ректорите на държавни висши училища, управителите и изпълнителните директори на лечебни заведения за болнична помощ, които се финансират от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, лицата, определени да администрират и управляват средства от ЕС, лицата, на които са делегирани функции да организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и да сключват договорите, членовете на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите и други. За осигуряване на по-пълна информация за имущественото състояние на лицата, заемащи висши публични длъжности, е разширен кръгът на обстоятелствата, които те са длъжни да декларират. Променени са и правилата за деклариране.
  Подробно са уредени и въпросите относно производството за проверка на имущественото състояние на лицата, попадащи в обхвата на закона, като освен проверката на декларациите законът урежда и ново производство за проверка на цялото имуществено състояние на лицето, както и хипотезите, при които то може да бъде образувано. Предвидени са и специални правила за проверка на магистратите.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха по принцип необходимостта от приемането на законопроекта, като подчертаха, че с приемането му ще се създадат условия за изграждане на ефективна система за превенция на корупцията, която да гарантира, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото.
  Част от изказалите се народни представители изразиха притесненията си от отделни разпоредби на законопроекта, като обърнаха внимание на необходимостта от тяхното допълнително обсъждане и прецизиране в процеса на разглеждане и приемане на законопроекта. Обърнато бе внимание и на необходимостта да бъдат взети предвид и бележките и предложенията, изразени в становището на Националното сдружение на общините в Република България.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа -“за”, 2 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, № 602 – 01 – 18,внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума