Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
21/04/2016 второ гласуване

  Д О К Л А Д
  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 654-01-34, внесен от Цвета Караянчева и група народни представители, приет на първо гласуване на 07. 04. 2016 г.
  Проект
  З А К О Н
  за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
  (Обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от
  2009 г., бр. 45 и 82 от 2012 г., бр. 27, 28 и 66 от 2013 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 105 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 9, 61 и 101 от 2015 г. и бр. 20 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона.

  § 1. В чл. 10, ал. 2 т. 9 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 1.

  § 2. Създава се чл.10а:
  „Чл.10а. В зона „А“ се разрешава къмпингуването извън категоризираните къмпинги при условия и по ред, определени в Закона за туризма и специфичните правила и нормативи, предвидени в други закони.“
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 2.

  ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията не подкрепя текста на вносителите и предлага следната редакция за наименование на подразделението:
  „ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА“
  § 3. Параграф 2 влиза в сила с влизането в сила на условията и реда за къмпингуване извън категоризираните къмпинги, определени в Закона за туризма.
  Комисията подкрепя текста на вносителите за § 3.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума