Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
16/06/2016 първо гласуване

  Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2015 г., № 602 – 03 – 13, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 16 юни 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2015 г., № 602 – 03 – 13, внесен от Министерски съвет на 27. 05. 2016 г.
  В заседанието на комисията взе участие г-н Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерски съвет, който представи доклада и проекта за решение.
  Докладът е изготвен в изпълнение на Стратегията за национална сигурност на Република България, приета с решение от Народното събрание и в съответствие с разпоредбите на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.
  В доклада са представени оценките за рисковете, опасностите и заплахите на изпълнителната власт, за ефективността и ефикасността на политиките за националната сигурност и предприетите действия от държавните институции за справяне със заплахите в сферата сигурността. Представени са и анализи за тенденциите за развитието на рисковете за националната сигурност и действията, които държавните институции планират да предприемат през следващия период за справяне с тях.
  В доклада се съдържат оценки на вътрешнополитически и външнополитически събития, на процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни зони извън границите на страната. Средата за сигурност е оценена в съответствие с дефинираните национални интереси, като е представена дейността в секторните политики за противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност. Представени са резултатите, свързани със завършване на процеса за законово уреждане на съществуването и функционирането на службите за разузнаване и сигурност на Република България и като цяло на системата за защита на националната сигурност. Очертани са основните задачи в прилагането на приетите закони в условията на ограничени финансови ресурси, както и съпътстващи мерки за противодействие на заплахите пред националната сигурност на Република България. На базата на изводите са очертани перспективите за националната сигурност за 2016 година.
  В хода на дискусията бяха отправени препоръки при изготвянето на следващите годишни доклади да бъде направен анализ на политиките за сигурност в регионален и местен аспект, като се обърне внимание на структурата и дейността на местните власти и нейното отражение в сферата на сигурността, като бъдат разгледани специфичните заплахи за отделни общини и региони, които не са застъпени в настоящия доклад.
  От страна на представителя на вносителя бе изразено съгласие с направените бележки и уверение, че изразените становища и позиции ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващите годишни доклади за състоянието на националната сигурност на Република България.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 8 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме проекта за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2015 г., № 602 – 03 – 13, внесен от Министерски съвет.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума