Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
16/06/2016 първо гласуване

  Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 16 юни 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Административен мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет на 09. 05. 2016 г. В заседанието на комисията взеха участие г-жа Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси при Министерски съвет и г-жа Ахавни Топакбашян – държавен експерт в секретариата на съвета, които представиха доклада от името на вносителя.
  Административният мониторингов доклад е внесен в съответствие с решението на Народното събрание от 1 март 2012 година за приемане на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите. Докладът отчита напредъка по изпълнение на плана за действие по националната стратегия за 2015 година.
  Докладът е изработен въз основа на подадените отчети за извършена дейност на отговорните институции и обобщен от секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, който е административното звено, което изпълнява и функциите на национална контактна точка по изпълнение на Стратегията за интеграция на ромите.
  В доклада са отчетени мерките, финансирани от държавния бюджет, както и на проекти, финансирани със средства от европейските фондове и други програми, чието изпълнение е предприето през 2015 г. Обърнато е внимание на необходимостта от преодоляване на негативните стереотипи за осъществяване на интеграционната политика за равноправно интегриране на ромите.
  В хода на дискусията изказалите се народните представители изразиха подкрепата си за доклада, като обърнаха внимание на важността от конкретните мерки, които ще бъдат предприети за нейното изпълнение. Като проблемни бяха отчетени сферите в образованието, здравеопазването, битовата престъпност и подобряване на жилищните условия. Отчетена бе необходимостта от подобряване на координацията и контрола при разходване на средствата в изпълнение на мерките, заложени в плана за действие за да се постигнат реални практически резултати, които да доведат до подобряване на положението на българските граждани в неравностойно положение, а не от средствата да се облагодетелстват определени неправителствени организации от чиито проекти няма преки резултати водищи до подобряване на условията на ромската общност.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика,благоустройство и местно самоуправление с 9 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 4 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание да приеме Административния мониторингов доклад за 2015 г. по изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 602-00-33, внесен от Министерски съвет.  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума