Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
07/07/2016 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 602 – 01 – 33, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 7 юли 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 602 – 01 – 33, внесен от Министерски съвет на 16. 06. 2016 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и г-н Красимир Калайджиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, който представи законопроекта от името на вносителя.
  Предложените промени са в няколко основни направления. Предвидени са мерки за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт. Друга група изменения и допълнения, предвидени в проекта на закон, са свързани с условията за лицензиране и за извършване на дейността по превози на пътници или товари от автомобилните превозвачи, основанията за отказ за лицензиране и за прекратяване на лицензирането, както и относно условията за извършване на регистрация за таксиметров превоз на пътници и отказ за регистрация.Третата група промени, предвидени със законопроекта, е свързана с възлагането на превозите по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии.
  С предложените промени се създава задължение за кметовете на общини преди започване на процедура по възлагане на превози по утвърдени маршрутни разписания по автобусни линии от областните и републиканската транспортна схема да уведомят писмено органа, утвърдил съответното разписание, като процедурата по възлагане може да стартира само за проверени и съгласувани от утвърдилия ги орган маршрутни разписания.Кметовете на общините възложители се задължават да предоставят справки с информация по възлагането на превози по маршрутни разписания по автобусни линии от областните и републиканската транспортна схема на органа, който е утвърдил съответните разписания, както и да го информират при промяна в обстоятелствата по възлагане. Тези справки са необходими, за да бъде получена актуална информация относно възлагането на превозите и сроковете на сключените договори с превозвачите с цел извършване на проверка на маршрутните разписания за спазване на изискванията от Наредба № 2 и предприемане на действия за оптимизиране на републиканската транспортна схема. Чрез получената от справките информация ще се предостави възможност за осъществяване на контрол относно начина на възлагане с оглед разпределяне по общини на предвидените в държавния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Общинският съвет на съответната община, на чиято територия има спирка по маршрута на автобусна линия, ще определя съответната автогара и автоспирка.
  В комисията бе представено становище на Националното сдружение на общините в Република България, в което се изразява принципната подкрепа на законопроекта.Същевременно в становището се изразява несъгласие с високия размер на санкциите, предвидени за кметовете на общини.
  В хода на дискусията изказалите се народни представители подкрепиха необходимостта от приемане на предложените промени.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление със 7 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 2 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, № 602 – 01 – 33, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума