Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
29/06/2016 второ гласуване

  Д О К Л А Д

  ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ
  на
  Законопроект за изменение и допълнение на
  Закона за кадастъра и имотния регистър, № 602-01-12,
  внесен от Министерски съвет,
  приет на първо гласуване на 13 май 2016 г.
  Проект

  З А К О Н
  за изменение и допълнение
  на Закона за кадастъра и имотния регистър

  (Обн., ДВ, бр. 34 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 45 и 99 от 2002 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 39 и 105 от 2005 г., бр. 29 и 30 от 2006 г., бр. 57 и 59 от 2007 г.,
  бр. 36 и 91 от 2008 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 19 и 39 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 109 от 2013 г., бр. 49 и 98 от 2014 г. и бр. 61 и 101 от 2015 г., бр. 27 от 2016 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 1:
  § 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашния текст на чл. 1 става ал.1
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Кадастралната карта и кадастралните регистри се създават и поддържат в актуално състояние с цел:
  1. документиране на местоположението, границите, трайното предназначение на територията и начина на трайно ползване на недвижимите имоти.
  2. създаване и водене на имотния регистър;
  3. изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти;
  4. създаване и поддържане на специализирани карти, регистри и информационни системи по реда на глава четвърта, на други регистри, предвидени в закон или друг нормативен акт, както и обмена на данни между тях.
  5. изграждането, внедряването, развитието, поддържането и ползването на инфраструктурата за пространствена информация, осигуряването на достъп до пространствени данни по Закона за достъп до пространствени данни и предоставянето на услуги за нуждите на държавното управление, устройственото планиране и инвестиционното проектиране. “

  Комисията не подкрепя предложението.

  § 1. В чл. 2, ал. 3 цифрата „3“ се заменя с „4“.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  В чл. 2, ал.5 думите „и 2“ се заличават и се създава изречение второ: „Данните по ал.2 са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят доколкото източникът на тези данни има доказателствено значение”.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. В чл. 2, ал. 3 думите „т. 1 - 3“ се заменя с „т. 1 - 4“.

  § 2. В чл. 13 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Службите по геодезия, картография и кадастър извършват административно обслужване и извън определените им райони от територията на страната въз основа на заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 13, ал. 2 думите „по график, определен от“ се заменят с „от територията на страната въз основа на заповед на“.

  § 3. В чл. 16, ал. 1 след думата „изпълняват“ съюзът „и“ се заличава.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.

  Предложение от нар.пр. Александър Ненков:
  Създава се нов § 3а:
  § 3а. В чл. 21, ал. 1, т. 4 думите „загуби българското си гражданство или“ се заличават.
  Комисията подкрепя предложението.
  Комисията предлага да се създаде нов параграф § 3а, който става § 4:
  § 4. В чл. 21, ал. 1, т. 4 думите „загуби българското си гражданство или“ се заличават.

  § 4. Член 22а се отменя.
  Предложение от Светла Бъчварова и група народни представители:
  Параграф 4 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 5.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 4а:
  § 4а. Чл. 23 се изменя така:
  „Чл. 23. Недвижим имот - обект на кадастъра е:
  1. поземлен имот;
  2. сграда, включително изградена в груб строеж;
  3. площадков обект на техническата инфраструктура;
  4. самостоятелен обект в сграда или в обект на техническата инфраструктура.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 4б :
  § 4б. В чл. 26, ал.1 се изменя така:
  „(1) Всеки поземлен имот, сграда, площадков обект на техническата инфраструктура и самостоятелен обект в сграда или в обект на техническата инфраструктура получават идентификатор.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 4в:
  § 4в. В чл. 27, ал.1, т. 2 и 3 се изменят така:
  „2. за сграда и площадков обект на техническата инфраструктура: идентификатор; очертание на сградата или на площадковия обект, определено с геодезическите координати на определящите точки; застроена площ, брой етажи; предназначение; адрес;
  3. за самостоятелен обект в сграда или в площадков обект на техническата инфраструктура: идентификатор, граници; брой нива в обекта; площ по документ; предназначение; адрес;“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 5. В чл. 29, ал. 1, т. 3 след думата „сградите“ се поставя запетая и се добавя „съоръженията на техническата инфраструктура със самостоятелни обекти в тях“.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 5 се изменя така:
  § 5. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В алинея 1:
  а) в т. 3 след думата „сградите“ се поставя запетая и се добавя „площадковите обекти на техническата инфраструктура“;
  б) в т. 6 думата „съоръжения“ се заменя с „площадкови обекти“;
  2. В ал. 2 думата „съоръжения“ се заменя с „площадкови обекти“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5, който става § 6.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 5а:
  § 5а. В чл. 30, ал.2, т. 1 думата „съоръжение“ се заменя с „площадков обект“, а думите „в което има самостоятелен обект“ се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 5б:
  § 5б. В чл. 31а се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) Зони на ограничения върху поземлени имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнало въз основа на нормативен акт, административен акт или договор се отразяват в специализираните карти и регистри по чл. 32. За зоните на ограничения се води регистър.“
  2. В алинея 2 думите „глава шеста“ се заменят с „чл. 32“.
  3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 6. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1, буква „б“ след думите „съоръжения и“ се добавя „техните сервитути и“ и думите „сградите и самостоятелните обекти в сгради“ се заменят със „сградите и съоръженията със самостоятелните обекти в тях“.
  2. Създава се нова ал. 7:
  „(7) Специализираните карти и регистри, съдържащи данни за обектите по чл. 34, ал. 1, се предават безвъзмездно на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.“
  3. Алинея 8 се изменя така:
  „(8) Органите или лицата по ал. 1 предоставят на Агенцията по геодезия, картография и кадастър новите или променените данни за обектите по чл. 34, ал. 1 в 7-дневен срок от възникването или от промяната им. Органите или лицата, които предоставят данните, носят отговорност за точността и актуалността им.“
  4. Създава се ал. 9:
  „(9) При предоставяне на скици и справки от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съдържащи специализирани данни за обектите по
  чл. 34, ал. 1, за предоставянето им се заплаща от получателите на органите или лицата по ал. 1 такса, определена с тарифата по чл. 8, ал. 2.“
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 10.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  В § 6 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1.В ал. 1, т. 1, буква „б“ се изменя така:
  „б) строежи, линейни обекти на техническата инфраструктура и други обекти в поземлените имоти, без сградите и площадковите обекти на техническата инфраструктура;“
  2. Създават се нови т. 1а, 1б и 1в със следното съдържание:
  „1а. В алинея 1, т.1, буква „ж“ се изменя така:
  „ж) зони за ограничения по чл. 31а и други пространствени данни, определени в нормативен акт;“
  1.б. В ал. 1, т. 2 след думата „създават“ се добавя „и поддържат в актуално състояние“.
  1.в. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За нуждите на възлагането, изработването и поддържането на специализираните карти, регистри и информационни системи Агенцията по геодезия картография и кадастър предоставя безвъзмездно на лицата по ал.1 данните от кадастралната карта и кадастралните регистри. Общините предоставят копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения, копия от одобрени инвестиционни проекти и екзекутивни документации за изградени подземни и надземни линейни обекти на техническата инфраструктура, както и други специализирани данни, включително за кадастрално заснемане и нанасяне на съществуващи и новоизградени линейни обекти на техническата инфраструктура.“
  3. В текста на новите ал. 7, 8 и 9 думите „чл. 34, ал. 1“ се заменят с „чл. 31а, ал. 1“.
  4. Създава се нова ал. 11:
  „(11) Министерство на земеделието и храните създава и поддържа специализирани карти и регистри за земеделските земи и за горските територии въз основа на данните, набрани в картите на възстановената собственост с цел упражняване на функциите му по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за горите и Закона за подпомагане на земеделските производители.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6, който става § 7.
  § 7. В чл. 34, ал. 1 след думата „инфраструктура“ се добавя „и техните сервитути“.
  Предложение от Светла Бъчварова и група народни представители:
  Параграф 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 7 се изменя така:
  § 7. Чл. 34 се изменя така:
  „Чл. 34. (1) За нуждите на устройственото планиране, както и за други благоустройствени дейности в урбанизирана територия, се изработват специализирани карти за устройствено планиране.
  (2) Специализираните карти по ал.1 се изработват чрез съвместяване на данните от кадастралната карта и данните от специализираните карти по чл. 32, както и чрез отразяване на водни площи и течения, озеленени площи и други обекти на благоустройството, както и други данни по чл. 115 от Закона за устройство на територията. Изработването на специализираните карти по ал. 1 може да се извършва едновременно или отделно от създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
  (3) Специализираните карти по ал. 1 могат да служат като техническа основа на устройствените планове когато съдържат необходимите данни по глава седма, раздел първи от Закона за устройство на територията.
  (4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и/или общините възлагат изработването на специализираните карти по ал. 1. Възложители на специализирани карти по ал. 1 могат да бъдат и лицата по чл. 124а, ал.5 от Закона за устройство на територията, на които е издадено разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план.
  (5) Съдържанието и редът за създаване и поддържане на специализираните карти за устройствено планиране се определят с наредба, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7, който става § 8.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 7а:
  § 7а. В чл. 35, ал.1 след думата „регистри“ се добавя „за урбанизираните територии на населените места и селищните образувания“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 7б:
  § 7б. В чл. 35а се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думата „територии“ се заменя с „урбанизирани територии“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Кадастрална карта и кадастрални регистри по ал.1 могат да се създават и по искане на ведомства, общини, концесионери, експлоатационни дружества, собственика на имота и други заинтересовани лица, което се извършва за тяхна сметка.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 7в:
  § 7в. Чл. 35в се изменя така:
  „Чл. 35в. (1) Производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии се открива със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Заповедта съдържа наименованието и границите на землището или част от землището на населеното място, за което ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри. Заповедта се разгласява в 5-дневен срок чрез два централни всекидневника и се обявява на подходящи места с публичен достъп в сградите на службата по геодезия, картография и кадастър, общината и кметството.
  (2) Общинската служба по земеделие предава безвъзмездно на службата по геодезия, картография и кадастър в двуседмичен срок от поискването, одобрените за териториите по ал.1 планове, карти и регистри по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  (3) Данните по ал. 2 се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.
  (4) Когато получените данни по ал. 2 съответстват на изискванията за съдържание и точност, определени с наредбата по чл. 31, Агенцията по геодезия, картография и кадастър преобразува плановете, картите и регистрите по ал. 2 в кадастрална карта и кадастрални регистри по ред определен в наредбата по чл. 31.
  (5) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 4, която влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
  (6) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 5 уведомява, министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия.
  (7) Кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на ал. 1-4 се изработват в цифров вид и копие на състоянието им към момента на одобряване се съхранява в цифров вид в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  (8) Когато получените данни по ал.2 не отговарят на изискванията на съдържание и точност, определени с наредбата по чл. 31, включително и при констатиране на несъответствия в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, както и на явни фактически грешки по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, кадастралните карти и регистри за съответните землища или части от землища се изработват по реда на чл. 35. Отстраняването на несъответствията и на явни фактически грешки се извършва по реда на чл. 44а и чл. 44б.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 8. В чл. 37, ал. 3 след думата „постоянен“ се добавя „и/или настоящ адрес“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8, който става § 9.

  § 9. В чл. 38, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  „2. да означи с трайни знаци границите на имота си и да опазва знаците от унищожаване;“.

  Предложение от Светла Бъчварова и група народни представители:
  Параграф 9 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 9 се изменя така:
  § 9. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „а в случаите на т. 1, 3 и 4 и носителят на друго вещно право“ се заличават;
  2. Точка 2 на ал. 1 се изменя така:
  „2. да означи с трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост, и да опазва знаците от унищожаване;“
  3. В ал. 2 думите „съответно носителят на друго вещно право“ се заличават.
  4. Алинея 3 се отменя.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 9, който става § 10.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 9а:
  § 9а. Чл. 40 се изменя така:
  „Чл. 40. Разходите за отстраняване на несъответствия между отразеното в кадастралната карта и кадастралните регистри и действителното положение са за сметка на собствениците на недвижими имоти, ако липсващите или неточно отразени данни за имотите не съществуват в източниците по чл. 41 и без изпълнение на задълженията по чл. 36 и чл. 38, ал.1 – 3 не биха могли да се включат в кадастъра.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 10. В чл. 41 ал. 6 се изменя така:
  „(6) Когато от събраните данни по реда на ал. 2 - 4 се установи наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.“
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  В § 10 се правят следните допълнения:
  § 10. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1.(нова) В ал.1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. се съдържат в кадастрални планове, карти, приложени подробни градоустройствени планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, приложени подробни устройствени планове, одобрени по реда на Закона за устройство на територията, Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, имат характер на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31;“
  б) точка 3 се изменя така:
  „3. се съдържат в одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри или в кадастрални планове, одобрени по реда на § 40 от преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗКИР обн. ДВ бр. 36 от 2004г.“
  2. (нова) Алинея 4 се отменя.
  3. Текстът на Вносителя става точка 3.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 11:
  § 11. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в т. 1 след думата „планове“ се добавя „кадастрални планове, приложени подробни градоустройствени планове, приложени подробни устройствени планове“;
  б) в т. 3 накрая се добавя „или в кадастрални планове, одобрени по реда на § 40 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.)“.
  2. Алинея 4 се отменя.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Когато от събраните данни по реда на ал. 2 - 4 се установи наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.“

  § 11. В чл. 41а ал. 2 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 12.

  § 12. В чл. 43, ал. 1 т. 6 се изменя така:
  „6. Границите и/или очертанията на сгради и съоръжения:“.
  Предложение от Светла Бъчварова и група народни представители:
  Параграф 12 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 12 се изменя така:
  § 12. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) точка 5 се изменя така:
  „5. границите на поземлените имоти в урбанизираните теритерии, след анализиране на данните от:
  а) означеното на място състояние в съответствие с правото на собственост;
  б) съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква "а";
  в) планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и т.3;
  г) регулационните планове при приложена дворищна регулация.“
  б) създава се т. 6:
  „6. границите и очертанията на сгради и площадкови обекти на техническата инфраструктура:
  а) от от планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и т.3
  б) от заснемане на съществуващото на място състояние;“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато в резултат на анализа и съвместяване на данните от източниците по чл. 41, ал.1 се установи застъпване на граници на недвижими имоти в урбанизираните територии, в кадастралната карта се отразяват съществуващите на място материализирани граници, установени чрез геодезически измервания, които се означават със специален знак за спорна граница.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 13:
  § 13. В чл. 43, ал. 1 т. 5 и 6 се изменят така:
  „5. границите на поземлените имоти в урбанизираните територии, след анализиране на данните от:
  а) означеното на място състояние в съответствие с правото на собственост;
  б) съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени по реда на буква "а";
  в) планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и т.3;
  г) регулационните планове при приложена дворищна регулация.“;
  6. границите и/или очертанията на сгради и съоръжения от:
  а) планове и карти, посочени в чл. 41, ал. 1, т. 1 и т. 3;
  б) заснемане на съществуващото на място състояние.“

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 12а:
  § 12а. В чл. 44, алинея 1 думата „съоръжения“ се заменя с „площадков обект“, а думите „чрез описание на място“ се заменят с „чрез заснемане на място“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 12б:
  § 12б. В чл. 44а, алинея 1 се изменя така:
  „(1) В производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, прави предложение за отстраняване на несъответствията в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1 по ред, установен в наредбата по чл. 31. Границите на поземлените имоти в контактната неурбанизирана територия се съобразяват с границите на имотите по одобрена кадастрална карта за урбанизираната територия, а ако такава не е одобрена – с материализираните граници на имотите в урбанизираната територия, установени чрез геодезически измервания, а ако границите на се материализирани - съобразно границите, отразени в кадастрални планове и в регулационните планове с приложена регулация.“
  Комисията не подкрепя предложението.


  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 12в:
  § 12в. Създава се нов чл. 44б:
  „Чл. 44б. (1) В производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри по чл. 35в, ал.8 наличието на явна фактическа грешка се установява чрез оглед и/или геодезически измервания на лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, съвместно със служители от службата по геодезия, картография и кадастър, за което се съставя констативен протокол. За отстраняване на явната фактическа грешка лицето, определено със заповедта по чл. 35, ал. 2, изготвя проект, върху който се комбинират данните от картата на възстановената собственост и резултатите от констативния протокол, придружен от регистър на засегнатите имоти. Проектът за кадастрална карта и регистър на недвижимите имоти се приемат от комисията по чл. 47, ал.1.
  (2) Агенцията по геодезия, картография и кадастър изпраща проекта за кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти по ал. 1 на директора на областна дирекция „Земеделие“ за съгласуване относно обезщетяване по реда на чл. 10б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно на чл. 6 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. При липса на основание за обезщетяване директорът на областна дирекция „Земеделие“ връща проекта с мотивирано становище.
  (3) Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по ал. 1 се одобряват със:
  1. заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато се засягат до 50 поземлени имота;
  2. заповед на изпълнителния директор на АГКК, когато се засягат повече от 50 поземлени имота.
  (4) Заповедта по ал. 5 , т. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на АПК и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота.
  (5) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава по реда на чл. 35, ал. 3 и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на АПК пред административния съд по местонахождение на имота.
  (6) Обжалването на заповедта по ал. 4 и 5 не спира изпълнението й, освен ако съдът не постанови друго.
  (7) За обезщетяване на засегнатите лица по реда на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ или чл. 6 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВСГЗГФ заповедта по ал. 4 и 5, придружена от скица-извадка от кадастралната карта, се изпраща на общинската служба по земеделие. Скицата-извадка за отстраняване на явната фактическа грешка съдържа данни за площта на територията, за която се дължи обезщетение по реда на чл. 10б, ал. 1 от ЗСПЗЗ, съответно по чл. 6 и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗВСГЗГФ.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 13. В чл. 49 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1:
  а) в изречение първо думите „на района“ се заличават;
  б) изречение второ се изменя така:
  „Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 48, ал. 2.“
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) Заповедта по ал. 1 влиза в сила за територията, за която е издадена, след изтичане на срока по ал. 2 по отношение на данните в кадастралната карта и кадастралните регистри, които не са обжалвани.“
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 13 се изменя така:
  § 13. В чл. 49 се правят следните изменения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.“
  2. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в "Държавен вестник" уведомява министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.“
  3. Алинеи 4, 5, 7, 8 и 9 се отменят.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 14:
  § 14. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 в изречение първо думите „на района“ се заличават, а изречение второ се изменя така: „Заповедта се издава в 14-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по чл. 48, ал. 2.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.“
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 1 в "Държавен вестник" уведомява министъра на правосъдието, министъра на земеделието и храните и кмета на общината, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия.“
  4 . Алинеи 4, 5, 7, 8 и 9 се отменят.

  § 14. В чл. 49а, ал. 3 изречение второ се изменя така:
  „Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 2.“
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 14 се изменя така:
  § 14. В чл. 49а се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри по ал.1 не подлежат на обжалване.“
  2.Алинеи 5 и 6 се отменят.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 15:
  § 15. В чл. 49а се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 изречение второ се изменя така: „Заповедта се издава в 7-дневен срок от приемане на измененията на кадастралната карта и кадастралните регистри по ал. 2.“
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри по ал. 1 не подлежат на обжалване.“
  3. Алинеи 5 и 6 се отменят.

  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  Създава се нов § 14а:
  § 14а. Чл. 49б се изменя така:
  „Чл. 49б. След одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за съответната територия, в актовете, с които се признава или се прехвърля право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, се посочват идентификаторите на обектите по кадастъра и другите кадастрални данни по чл. 27, ал. 1 за недвижимия имот.
  (2) Кадастралните данни по чл. 27, ал. 1 се предоставят на нотариусите и съдебните изпълнители чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заверените от нотариусите и съдебните изпълнители скици и схеми, предоставени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра са официални документи.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  § 15. В чл. 49в ал. 1 се изменя така:
  „(1) Данните за имот или група имоти, които са обжалвани по реда на чл. 49, ал. 2 или чл. 49а, ал. 4, се отразяват в кадастралната карта и кадастралните регистри със заповед за изменение, съобразно влязлото в сила съдебно решение. Заповедта се издава от началника на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.“
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 15 се изменя така:
  § 15. Чл. 49в се отменя.
  Комисията подкрепя принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 15, който става § 16:
  § 16. Чл. 49в се отменя.

  § 16. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се създава т. 3:
  „3. явна фактическа грешка.“
  2. В ал. 4 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.
  3. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) При промяна на граници на поземлени имоти и сгради, при създаване на нови обекти на кадастъра, при допълване на непълноти или поправяне на грешки, както и при отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта проектът по ал. 5 съдържа и данни от геодезически измервания.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 17.

  § 17. В чл. 52 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Службата по геодезия, картография и кадастър издава скица-проект за недвижим имот, който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри, въз основа на проект за изменение, в случаите на:
  1. делба;
  2. отчуждаване на част от поземлен имот;
  3. промяна на граница по взаимно съгласие на собствениците;
  4. съединяване на поземлени имоти на различни собственици;
  5. снабдяване с акт за придобито по давност право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот;
  6. член 19, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за издаване на решения за възстановяване на правото на собственост върху поземлен имот;
  7. индивидуализиране на имоти, които са предмет на прехвърляне, отчуждаване или придобиване на право на собственост.“
  Предложение от Светла Бъчварова и група народни представители:
  В § 17 – в новото съдържание на чл. 52, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. Точка 2 и 3 да отпаднат.
  2. Точка 4 – 6 стават съответно т. 2 – 4.
  3. Точка 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  В § 17 В текста на новата редакция на чл. 52, ал.1 думите „който не е отразен в кадастралната карта и кадастралните регистри“ се заличават.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 18.

  § 18. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При наличие на документи, удостоверяващи дублиране на носителите на право на собственост, съответно на друго вещно право, за един и същ имот в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи.“
  2. В ал. 3 след думите „измененията по“ се добавя „ал. 1, т. 2 и“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 18, който става § 19.

  § 19. В чл. 53а се създава т. 5:
  „5. нанасяне на нови поземлени имоти, чиито граници и право на собственост са определени въз основа на действащи планове или карти, одобрени по реда на закон.“
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 19 да отпадне.

  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 19, който става § 20:
  § 20. В чл. 53а се създава т. 5:
  „5. нанасяне на граници на поземлени имоти въз основа на:
  а) влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен по реда на чл. 16 от Закона за устройство на територията;
  б) прилагане на влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове по § 8, ал. 2, т. 1 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията;
  в) влязъл в сила план за уедряване по чл. 37е от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
  г) влязъл в сила план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 6 във връзка с ал. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.“
  § 20. Създава се чл. 53б:
  „Чл. 53б. (1) Явната фактическа грешка се отстранява от Агенцията по геодезия, картография и кадастър по заявление от заинтересовано лице или при установяването й от службата по геодезия, картография и кадастър.
  (2) Явната фактическа грешка се отстранява въз основа на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, изработен от правоспособно лице, по възлагане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър или по възлагане на заинтересовано лице.
  (3) Обхватът на проекта включва всички поземлени имоти, засегнати от установената явна фактическа грешка.
  (4) Агенцията по геодезия, картография и кадастър изпраща проекта за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по ал. 2 на директора на областна дирекция „Земеделие“ за съгласуване относно обезщетяване по реда на чл. 10б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно на чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд. При липса на основание за обезщетяване директорът на областна дирекция „Земеделие“ връща проекта с мотивирано становище.
  (5) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти по чл. 51, ал. 1, т. 3 се извършват със:
  1. заповед на началника на службата по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга до 50 поземлени имота;
  2. заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, когато изменението засяга повече от 50 поземлени имота.
  (6) За обезщетяване на засегнатите лица по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи или чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд заповедта, придружена от скицата-проект, се изпраща на общинската служба по земеделие. Скицата-проект за отстраняване на явната фактическа грешка съдържа данни за площта на територията, за която се дължи обезщетение по реда на чл. 10б, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съответно по чл. 6 и § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  (7) Заповедта по ал. 5 , т. 1 се съобщава на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването й пред административния съд по местонахождение на имота.
  (8) Заповедта по ал. 5, т. 2 се съобщава по реда на чл. 35, ал. 3 и подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
  (9) Обжалването на заповедта по ал. 7 и 8 не спира изпълнението й, освен ако съдът не постанови друго.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21.

  § 21. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 се добавя изречение второ:
  „Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) За разрешаване на спора за материално право към исковата молба до съда се прилага комбинирана скица, изработена от правоспособно лице, в цифров и графичен вид. При необходимост съдът може да възложи на вещо лице, правоспособно по кадастър, изработване на комбинирана скица. Съдебното решение се основава на комбинирана скица.“
  3. В ал. 4, изречение първо думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.
  4. Създава се нова ал. 5:
  „(5) Редът по предходните алинеи се прилага и за имот, чието право на собственост е възстановено по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ, при нанасянето му в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти.“
  5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.
  6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 4 и 5“ се заменят с „ал. 4 и 6“.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  В § 21 се правят следните изменения:
  1. Точка 1 от предложението да отпадне.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. При необходимост съдът може да възложи на вещо лице, правоспособно по кадастър, изработване на комбинирана скица. Влязлото в сила съдебно решение, придружено от скица-проект, изготвена от правоспособно лице по кадастъра е основание за изменение на кадастралната карта от органите по кадастъра.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 21, който става § 22:
  § 22. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право, тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред. При необходимост съдът може да възложи на вещо лице, правоспособно по кадастър, изработване на комбинирана скица с координати на граничните точки. Влязлото в сила съдебно решение, придружено от проект за изменение, изготвен от правоспособно лице по кадастър, е основание за изменение на кадастралната карта по реда на чл. 53а, т. 1.“
  2. В ал. 4, изречение първо думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.
  3. В ал. 5 думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.
  4. Създава се ал. 7:
  „(7) При нанасянето в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на имот, чието право на собственост е възстановено по реда на чл. 10, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се прилага редът по ал. 1 - 6.“

  § 22. В чл. 54а, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Собственикът предоставя на службата по геодезия, картография и кадастър проект за определяне на границите, изработен от правоспособно лице.“
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  В § 22 се правят следните допълнения:
  1. В чл. 54а, ал. 2 думата „съоръжения“ се заменя с „площадкови обекти“.
  2. В чл. 54а, ал. 3 думата „съоръжения“ се заменя с „площадков обект“, а думата „строежи“ се заменя с „линейни обекти на техническата инфраструктура.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 22, който става § 23.

  § 23. В чл. 54б се правят следните изменения:
  1. Думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“.
  2. Думите “по чл. 53а“ се заличават.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 24:
  § 24. В чл. 54б думите „кадастралните регистри“ се заменят с „кадастралния регистър“, а думите “по чл. 53а“ се заличават.
  § 24. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) Административен орган, лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги, получили от Агенцията по геодезия, картография и кадастър електронна скица или схема от кадастралната карта и кадастралните регистри, могат да я разпечатат и да удостоверят идентичността на съдържанието на оригинала с разпечатаното копие. Разпечатаното копие се ползва само за провежданите от тях производства.“
  2. Създават се ал. 7-12:
  „(7) Общинските служби по земеделие подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, като:
  1. приемат и обработват заявления за извършване на административни услуги, определени с наредбата по чл. 58, ал. 1, и предоставят на заявителите изработените от службите по геодезия, картография и кадастър официални документи по ал. 2;
  2. издават на хартиен носител официални документи по ал. 2, получени в електронен вид чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, и ги предоставят на заявителите.
  (8) Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да сключва споразумения с общини за съвместно обслужване на потребителите на кадастрални услуги и за издаване на хартиен носител на официални документи по ал. 2, получени в електронен вид чрез отдалечен достъп до информационна система на кадастъра.
  (9) В случаите по ал. 7 и 8 изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър оправомощава със заповед служители на общинските служби по земеделие и на общинските администрации, определени от министъра на земеделието и храните, съответно от кмета на общината. Редът и условията за определяне на лицата, за оправомощаването и за прекратяването на правомощията им, както и за уведомяването на министъра на земеделието и храните, съответно на кмета на общината, за прекратяването се определят в наредбата по чл. 58, ал. 1.
  (10) Оправомощените лица издават на хартиен носител от името на Агенцията по геодезия, картография и кадастър получените в електронен вид официални документи по ал. 2.
  (11) Условията и редът за предоставяне на услуги от органите по
  ал. 7 и 8 се определят с наредбата по чл. 58, ал. 1, като условията и редът за предоставяне на услуги от органите по ал. 7 се съгласуват от министъра на земеделието и храните.
  (12) За търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър не се заплаща държавна такса.“
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  В § 24 се прави следното допълнение:
  В чл. 55, ал.2 накрая се добавя „както и скици от кадастралната карта с нанесени данни от специализирани кадастрални карти по чл. 32, ал.2.“
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24, който става § 25.

  § 25. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  2. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Министерството на земеделието и храните за изпълнение на правомощия, произтичащи от закон, безвъзмездно предоставя на земеделските стопани данните, получени по ал. 3.“
  3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26.

  § 26. В чл. 59 се създава ал. 4:
  „(4) Партидата е документ с оповестително действие. Тя няма характер на доказателство за вписаните факти, обстоятелства и права.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27.

  § 27. В чл. 65 се създава ал. 4:
  „(4) До издаването на заповед по чл. 70 Агенцията по вписванията изготвя електронна партида и електронно партидно дело за централния архив по чл. 58б, ал. 1, т. 4 при всяко вписване, отбелязване или заличаване на акт по чл. 110 - 115 от Закона за собствеността, засягащ имот с идентификатор. Електронната партида се изготвя с наличните данни по вписания акт и предоставените данни за имота от Агенцията по геодезия, картография и кадастър и има значение на помощно средство за последващото изготвяне на имотните партиди по ал. 3 и по чл. 59.”
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  В § 27 се прави следното допълнение:
  В чл. 65, ал.4 (нова) преди думата „електронна“ се добавя „помощна“.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27, който става § 28.

  § 28. В чл. 89 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Допуснати очевидни фактически грешки и непълноти в партидите по чл. 65, ал. 3 и 4 се поправят или отстраняват по разпореждане на съдия по вписванията по искане на заинтересованите лица, на нотариус или служебно.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.

  § 29. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. "самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура" е обособена част от сградата или съоръжението, която е обект на собственост и има самостоятелно функционално предназначение;“.
  2. Точка 9 се изменя така:
  „9. "явна фактическа грешка" е несъответствието в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания съгласно изискванията на този закон, и границите им от кадастралната карта, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31;“.
  3. Точка 16 се изменя така:
  „16. "непълноти или грешки" са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри;“.
  4. В т. 17 думите „землище, част от землище“ се заменят с „населено място, част от населено място“ и след думите „район по“ се добавя „смисъла на чл. 18, ал. 1, съответно по“.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  В § 29 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3 думите „към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри“ се заличават.
  2. Точка 9 се изменя така
  „9. Явна фактическа грешка“ са несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, както несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31.
  3. Създават се т. 21, 22, 23 и 24:
  21. „Площадкови обекти на техническата инфраструктура“ са функционално свързани сгради и съоръжения, в т.ч. подземни, или надземни площадкови съоръжения без сгради на водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност, разположени върху определена технически обоснована площ, ограничена със затворен контур обособяващ самостоятелен имот.
  22. „Линейни обекти на техническата инфраструктура“ са подземни или надземни мрежи и проводи (електропроводи, газопроводи, топлопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, електронни съобщителни мрежи и други), както и принадлежащите им съоръжения, независимо от площта, която заемат.
  23. „неурбанизирани територии" са землища и част от землища извън границите на урбанизираните територии на населените места и на селищните образувания, за които са създадени планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.
  24. „несъответствия в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получени при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1.“ налице когато при обединяване на данни от кадастрални планове и на регулационни планове за урбанизираните територии, геодезически измервания и планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се констатират разстояния между и/или застъпвания в границите (контактна зона) между поземлените имоти, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и границите на поземлени имоти в урбанизираната територия.
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и 2 и по т. 3 в частта му за създаване на т. 23. Комисията не подкрепя предложението по т. 3 в останалата му част.
  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 30:
  § 30. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 1 се изменя така:
  „1. "самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура" е обособена част от сградата или съоръжението, която е обект на собственост и има самостоятелно функционално предназначение;“.
  2. Точка 9 се изменя така:
  „9. явна фактическа грешка“ е несъответствието в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия, получено при обединяване на данните по чл. 41, ал. 1, както и несъответствие в границите на съществуващите на местността (терена) трайни топографски обекти с естествен или изкуствен произход в неурбанизирана територия, определени чрез геодезически измервания и границите им от планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, когато разликите в координатите на определящите ги точки са по-големи от допустимите в наредбата по чл. 31;“.
  3. Точка 16 се изменя така:
  „16. "непълноти или грешки" са несъответствия в границите и очертанията на недвижимите имоти в кадастралната карта за урбанизирана територия спрямо действителното им състояние;“.
  4. В т. 17 думите „чл. 35, ал. 2, чл. 45 и чл. 49, ал. 1“ се заменят с „чл. 35, ал. 2 и чл. 45“, думите „землище, част от землище“ се заменят с „населено място, част от населено място“ и след думите „район по“ се добавя „смисъла на чл. 18, ал. 1, съответно по“.
  5. Създава се т. 21:
  „21. „неурбанизирани територии" са землища и част от землища извън границите на урбанизираните територии на населените места и на селищните образувания, за които са създадени планове и карти, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.“

  § 30. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В § 4, ал. 1, т. 4 думите „чл. 54, ал. 3“ се заменят с „чл. 54а, ал. 3“.
  2. В § 6:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) До издаването на заповедта по чл. 35, ал. 1 Агенцията по геодезия, картография и кадастър определя териториите, в които кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез използване на данните от картите и плановете по чл. 41, ал. 1, т. 1, съответно териториите, в които данните се набират чрез геодезически измервания и изчисления, като оценява картите, плановете, регистрите и другата документация, одобрени по реда на отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство, за съответствието им с изискванията за съдържание и точност, определени с наредбата по чл. 31.“;
  б) в ал. 2, изречение първо след думата „предават“ се добавя „безвъзмездно“ и думите „при условията на чл. 8, ал. 5“ се заличават;
  в) в ал. 4 изречение първо се изменя така: „Органите на държавната власт и на местното самоуправление предават на службата по геодезия, картография и кадастър копия от всички актове, с които се признава, установява или възстановява право на собственост и друго вещно право върху недвижими имоти, в 30-дневен срок от поискването им или от обнародването в "Държавен вестник" на заповедта по чл. 35, ал. 1.“;
  г) в ал. 8 след думата „създаването“ се добавя „и поддържането“;
  д) в ал. 9 накрая се добавя „или се отчуждават по съответния ред“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.
  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименование на подразделението.
  § 31. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизирани територии се смята за открито за всички землища, за които не е издадена заповед по чл. 35, ал. 1.
  (2) Общинската служба по земеделие предава на службата по геодезия, картография и кадастър в 14 - дневен срок от поискването одобрените планове, карти и регистри по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, които не са предадени по реда на § 6, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър до влизането в сила на този закон. Плановете, картите и регистрите към тях се предоставят безвъзмездно.
  (3) Данните по ал. 2 се предоставят в цифров вид във формата по чл. 12, т. 5.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 31 се изменя така:
  § 31. Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповедите по чл. 35в, ал.1 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 31, който става § 32.

  § 32. (1) Получените данни по § 32, ал. 2 се преобразуват в кадастрална карта и кадастрални регистри от Агенцията по геодезия, картография и кадастър съгласно изискванията на наредбите по чл. 26, ал. 4 и чл. 31.
  (2) Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия, която влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
  (3) Агенцията по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок от обнародването на заповедта по ал. 2 уведомява министъра на земеделието и храните и министъра на правосъдието, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия.
  (4) Кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на ал. 1-3 се изработват в цифров вид и копие на състоянието им към момента на одобряване се съхранява в цифров вид в Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
  (5) Наличие на несъответствия в границите на поземлените имоти между урбанизирана и неурбанизирана територия се установява при обединяване на данните от одобрената кадастрална карта за неурбанизираната територия в производството по създаване на кадастрална карта за урбанизираната територия. Отстраняването на несъответствията се извършва по реда на чл. 44а.
  Предложение от Дора Янкова и група народни представители:
  § 32 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 33.
  § 33. Започнатите производства по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри към момента на влизане в сила на този закон се довършват по досегашния ред.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 33, който става § 34.

  § 34. Започнатите, но незавършени производства до датата на влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на § 33, по изменение на основните кадастрални данни и данните за правото на собственост и другите вещни права върху обектите на кадастъра в картата на възстановената собственост и регистрите към нея се довършват при условията и по реда на този закон и наредбата по чл. 31.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 35.

  § 35. До създаване на специализирани карти по чл. 32 собственикът, съответно възложителят, е длъжен да предостави на общинската администрация данни за строежи, които не са обект на кадастралната карта. Строежите не се въвеждат в експлоатация, преди собственикът, съответно възложителят, да представи удостоверение от общинската администрация, че данните са предоставени в необходимия вид и обем за отразяването им в кадастралните планове.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 36.

  § 36. (1) Всички вписвания, отбелязвания и заличавания в персоналните партиди на лицата, направени по реда на Закона за собствеността и Правилника за вписванията преди влизането в сила на заповедите по чл. 70 и 73, запазват своето действие.
  (2) Книгите в службите по вписванията, съставени или изготвени до датата на влизане в сила на този закон на традиционен носител, се съхраняват безсрочно.
  (3) Делата, партидите, регистрите и картотеките в службите по вписванията, съставени или изготвени до датата на влизане в сила на този закон на традиционен носител, се съхраняват до тяхното пълно цифровизиране, но не по-малко от 30 години от влизане в сила на този закон.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 37.

  § 37. В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието привеждат актовете по прилагането му и функционалностите на информационната система на кадастъра и имотния регистър в съответствие с него.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 38.

  § 38. (1) В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на земеделието и храните и министърът на регионалното развитие и благоустройството предприемат необходимите действия за изменение на устройствените правилници на Министерството на земеделието и храните, на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър относно структурата и числеността на двете администрации.
  (2) Министърът на финансите да извърши необходимите промени по бюджетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. считано от влизането в сила на промените на устройствените правилници по ал. 1.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 38, който става § 39.

  § 39. Агенцията по геодезия, картография и кадастър и общинските служби по земеделие извършват необходимите технически и организационни действия за обезпечаване на изпълнението на § 25:
  1. за територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри - в едногодишен срок от влизането в сила на този закон;
  2. за територии с кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени след влизането в сила на този закон - в едномесечен срок от одобряването им.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 39, който става § 40.

  § 40. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 19 и 43 от 2011 г., бр. 38, 60, 82 и 102 от 2012 г., бр. 15, 27, 66 и 109 от 2013 г. и бр. 28, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 60, 79 и 100 от 2015 г., бр. 13 и 15 от 2016 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 55, ал. 3 т. 1 се изменя така:
  „1. скица на имота или извадка за група поземлени имоти от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;“.
  2. В чл. 56, ал. 1 т. 1 се изменя така:
  „1. скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях или комбинирана скица, съдържаща същите данни;“.
  3. В чл. 62, ал. 3 т. 1 се изменя така:
  „1. скица на имота или извадка за група поземлени имоти от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях;“.
  4. В чл. 63, ал. 2 т. 1 се изменя така:
  „1. скица на имота от кадастралната карта или от картата на възстановената собственост, извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти или от картата на възстановената собственост с данни за имотите и партиди за тях или комбинирана скица, съдържаща същите данни;“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 41.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума