Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
01/09/2016 първо гласуване

  Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602 – 01 - 48, внесен от Министерски съвет на 04. 08. 2016 г.
  Д О К Л А Д


  На редовно заседание, проведено на 01 септември 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602 – 01 - 48, внесен от Министерски съвет на 04. 08. 2016 г.
  От името на вносителите законопроекта бе представен от г-жа Вергиния Мичева, заместник-министър на правосъдието.
  Със законопроекта се поставят две по-конкретни цели:
  - Развиване на мерки за подкрепа, гарантиращи, че лицата, които имат затруднения при извършване на конкретни правни действия, ще получат необходимата подкрепа за упражняване самостоятелно на правата си, според своите желания и предпочитания, без заместване на волята им;
  - Предвиждане на гаранции и предпазни мерки, за да бъде едновременно постигнато зачитане на желанието и личния избор на всяко лице, предпазването му в ситуации на сериозен риск от необратимо увреждане и защита на интересите на третите лица.
  Предлагат се нови за българското законодателство институти: на подкрепата при извършване на конкретни правни действия, на подкрепеното вземане на решения и защитните мерки в ситуация на риск, на съвместно вземане на решения, предварителна декларация и др. Уредени са и правомощията на органа по подкрепеното вземане на решения, който е кметът на общината. По същество се предлага отмяната на института на запрещението (ограничаване на дееспособността) и замяната му с комплекс от мерки, чрез които се оказва подкрепа на лица със затруднения (увреждания) да упражняват правата си самостоятелно.
  В хода на дискусията се изказаха част от народните представители, които се обединиха около мнението, че предложените промени са необходими и належащи, за осигуряването и разработването на механизми за подкрепа, за самостоятелно упражняване на права от всички хора, включително от тези с увреждания, за да могат те да действат равнопоставено на другите в съответствие със своята воля, ценности, предпочитания и да правят личен избор.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 3 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа, № 602 – 01 - 48, внесен от Министерски съвет, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума