Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
15/11/2016 първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602 – 01 – 64, внесен от Министерски съвет
  Д О К Л А Д

  На редовно заседание, проведено на 15 ноември 2016 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602 – 01 – 64, внесен от Министерски съвет на 31. 10. 2016 г.
  В заседанието на комисията взеха участие г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите и г-жа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.
  Г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството, представи пред комисията проекта за бюджет на министерството и информация за предвидените в проекта средства по основните политики, програми и дейностите, осъществявани от министерството. Разходите за дейността са обособени в три основни политики и девет бюджетни програми, осъществявани от министерството. Обърнато бе внимание на увеличението на средствата в приходната част, които са следствие от увеличените приходи от винетни такси и от подобренията в дейността и предлаганите услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър.
  Г-жа Жени Начева – директор на дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите, представи пред народните представители подробна информация за предвижданията на законопроекта в частта му за взаимоотношенията между централния бюджет и бюджетите на общините. С проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. се предвижда обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2 423 034,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 274 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 30 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 154 090,2 хил. лв.
  Г-жа Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, представи становището на общините по законопроекта. Предложенията на общините за увеличаване на трансферите в определени дейности, мотивите и конкретния размер на необходимите допълнителни средства подробно са изложени в протокола за проведените консултации по законопроекта, подписан между министъра на финансите и сдружението. Представено беше и допълнително становище, в което се съдържат приоритетните предложения, засягащи най-същностните проблеми на общините : увеличаване на средствата за общинска администрация, увеличаване на размера на изравнителната субсидия за най-бедните общини и увеличаване на размера на целевата субсидия за капиталови разходи с цел частичното преодоляване на хроничното недофинансиране на общинските пътиша.
  В хода на дискусията народните представители поставиха редица въпроси, свързани с отделните параметри на бюджета, на които отговориха представителите на Министерството на финансите и на Министерството на регионалното развитие. Обърнато бе внимание на въпросите, свързани с възможностите за реализацията на обекти в пътната инфраструктура, програмата за енергийна ефективност и санирането на жилищни сгради, както и на предложенията на общините за увеличаване на трансферите в определени дейности.
  Народните представители се обединиха около идеята, между двете гласувания на законопроекта да се потърсят допълнителни резерви и възможности за предоставяне на средствата, с които да бъдат удовлетворени приоритетните искания на общините, изложени в допълнителното становище на Националното сдружение на общините в Република България.
  Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление:

  - с 0 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 14 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602 – 01 – 64, с включен проект на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2 , да не бъде приет на първо гласуване;

  - с 10 гласа - “за”, 0 гласа - “против” и 5 гласа – “въздържал се”, предлага на Народното събрание Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г., № 602 – 01 – 64, със становището на Министерския съвет по проекта на Висшия съдебен съвет по чл. 1 и 2, да бъде приет на първо гласуване.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА ПО
  РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА,
  БЛАГОУСТРОЙСТВО И
  МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
  Найден Зеленогорски
  Форма за търсене
  Ключова дума