Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
29/04/2015

  Законопроект за ратифициране № 502-02-12 на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката Република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол (ACCS), внесен от Министерски съвет на 20 април 2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 29 април 2015 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране № 502-02-12 на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката Република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол (ACCS), подписан на 29 януари 2015 г. в Брюксел.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник-министъра на отбраната Димитър Кюмюрджиев.
  Предмет на меморандума е сътрудничеството между Агенцията на НАТО за комуникации и информация и страните домакини при изпълнението на проектите за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол. Северноатлантическият съвет е одобрил допълнение за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол от пакет от способности, базиран на ASBE-способност (елемент базиран на софтуеъра на системата за въздушно командване и контрол).
  Целта на меморандума е да регламентира механизмите за планиране и изпълнение на проектите за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол между Агенцията на НАТО по комуникации и информация и страните домакини в съответствие с разпоредбите на Устава на Организацията на НАТО по комуникации и информации. Съгласно меморандума Агенцията на НАТО за комуникации и информация изпълнява функцията на проектен мениджър - агент по придобиването, системен интегратор и, при необходимост, делегиран орган за гарантиране на качеството от името на страните домакини. Сътрудничеството включва различни по характер дейности по време на планирането и изпълнението на проектите - от подготовка на покана за участие в международен търг на НАТО до провеждане на Съвместна приемателна комисия на НАТО и издаване на Сертификат за окончателно финансово приемане, в съответствие с регламентите на Алианса.
  Като страна по меморандума Република България ще поеме разходите за доставките и услугите, свързани с обекта, извършени от Агенцията на НАТО за комуникации и информация, както и дял от разходите на Агенцията на НАТО за комуникации и информация като Агент по придобиването за поемане на отговорностите, посочени в меморандума. Размерът на средствата, необходими за изпълнението на предвидените дейности, се базира на общ дял споделени разходи в размер 75 % по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността и национални средства в размер 25 %.
  За българската страна меморандумът влиза в сила от датата на финализиране на необходимите вътрешноправни процедури, за което Министерството на отбраната на Република България ще уведоми писмено Агенцията на НАТО за комуникации и информация. Дотогава подписаният меморандум ще бъде прилаган временно от българската страна от датата на подписването му.
  В меморандума се съдържат разпоредби за поемане на финансови задължения от страната домакин в случай, че бъдат наложени данъци, мита или подобни налози. С меморандума се предвижда и арбитражно решаване на спорове, възникнали във връзка с прилагането му. Това налага ратификация от Народното събрание.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика със 17 гласа „за“, няма „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1 т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, да ратифицира със закон Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката Република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол (ACCS), подписан на 29 януари 2015 г. в Брюксел.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума