Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
28/10/2015

  Законопроект за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., № 502-02-32, внесен от Министерския съвет на 15.10.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 28.10.2015 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от г-жа Карина Караиванова – заместник-министър на финансите, г-жа Ваня Ставрова - държавен експерт в дирекция „Нациоанален фонд“ в МФ и г-жа Кремена Йорданова - главен експерт в дирекция „Национален фонд“ в МФ, както следва:
  С решение по т. 27 от Протокол № 39 от заседанието на Министерския съвет на 30 септември 2015 г. Министерският съвет одобри проекта на Общо споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г., като одобрението е формализирано и в Решение № 767 на Министерския съвет от 2015 г.
  Споразумението беше подписано от двете страни по време на мисия на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) на 1 октомври 2015 г. в гр. София. Със споразумението се урежда предоставянето на техническа помощ от страна на Европейската банка за възстановяване и развитие на Министерството на финансите при създаването на структура на управлението на финансовите инструменти по оперативните програми на ЕС за периода 2014-2020 г. Целта е да се гарантира професионално и ефективно управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и използване на възможностите на финансовите инструменти да мултиплицират публичния ресурс чрез мобилизиране на частен такъв в съответствие с европейското и националното законодателство.
  Министерството на финансите е сключило още две споразумения с Международната банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка, като и трите споразумения се изпълняват по проект, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”.
  Дейностите, които се възлагат на ЕБВР, са свързани с подкрепа при разработването на инвестиционна стратегия за Оперативна програма „Околна среда“, подкрепа при идентифициране на потенциални източници за съфинансиране по Оперативна програма „Околна среда“, подкрепа при разработването на целевите резултати и индикатори за изпълнение на Оперативна програма „Околна среда“, разработване на стратегия за продължаване или за излизане по отношение на финансовите инструменти по Оперативна програма „Околна среда“, разработване на вътрешни правила и процедури на ръководните органи на Мениджъра на Фонда на фондовете (Мениджъра), както и правила за работа на Инвестиционния съвет, изготвяне на схема за организационната връзка между Мениджъра, финансовите посредници и крайните получатели, разработване на Процедурен наръчник на Мениджъра, както и разработване на спецификации и технически изисквания към информационната система на Мениджъра.
  Споразумението съдържа финансови задължения за държавата и предвижда участие на държавата в арбитражно уреждане на международни спорове, поради което, за да влезе в сила е необходимо да бъде ратифицирано от Народното събрание със закон на основание чл. 85, ал. 1,
  т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане. На въпрос на народния представител Валери Жаблянов относно точния размер на предвидената техническа помощ бе уточнено, че сумата възлиза на 659,559 евро. Проведено бе гласуване, в резултат на което с 13 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума