Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
25/11/2015

  Законопроект за ратифициране на Гаранционното споразумение между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии и на Споразумението за администриране на просрочията между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Република Франция, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и Европейската инвестиционна банка за процедурите за плащания и възстановяване на средства по Гаранционното споразумение относно заемите, които ще бъдат отпуснати от Европейската инвестиционна банка в подкрепа на инвестиционни проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, както и в отвъдморските страни и територии, № 502-02-37, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2015 г.
  На заседание, проведено на 25 ноември 2015 г., Комисията по външна политика разгледа Законопроекта.
  Мотивите на правителството бяха представени от заместник-министъра на финансите Фейзи Бекир.
  С вътрешното споразумение между представителите на правителствата на държавите - членки, заседаващи в рамките на Съвета за финансирането с помощта на Общността в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2008-2013г., се определят средствата и общите правила за 10-ия Европейски фонд за развитие, обхващащ периода 2008-2013 г., който е основният инструмент на Европейския съюз за предоставяне на помощ за развитие на страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии. Европейската инвестиционна банка управлява част от средствата по Европейския фонд за развитие под формата на държавни и държавногарантирани средносрочни и дългосрочни заеми за проекти в държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, в рамките на т.нар. Инвестиционен механизъм, който има два източника на финансиране – част от средствата от Европейски фонд за развитие и собствени средства на Европейската инвестиционна банка.
  Съгласно Вътрешното споразумение държавите - членки на Европейския съюз, поемат задължение да бъдат гаранти на Европейската инвестиционна банка по заемните споразумения, сключени от банката за предоставяне на заеми от нейните собствени средства в рамките на Споразумението от Котону. Гаранцията е ограничена до 75 на сто от общата сума на кредитите, предоставяни от Европейската инвестиционна банка по финансовите договори. За целта се сключва гаранционно споразумение между държавите членки и Европейската инвестиционна банка, с което държавите - членки гарантират изпълнението на всички финансови задължения по отношение на заемите, предоставени от банката от нейните собствени ресурси в рамките на Споразумението от Котону, и поемат задължение да платят всяка гарантирана сума, дължима от длъжника на банката, при активиране на гаранцията. В допълнение между държавите - членки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка се сключва и споразумение за администриране на просрочията, регламентиращо процедурите за плащане и възстановяване, съгласно гаранциите, дадени от държавите - членки в полза на Европейската инвестиционна банка. С това споразумение гарантите упълномощават Европейската инвестиционна банка да администрира просрочените задължения за целите на ефективното им събиране.
  Във връзка с финансирането на помощта от Общността по линия на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г., в съответствие със Споразумението от Котону в Брюксел през юни 2013 г. между представителите на правителствата на държавите – членки на Европейския съюз, е подписано актуализирано Вътрешно споразумение, обхващащо ХІ Европейски фонд за развитие.
  В актуализираното вътрешно споразумение се запазва задължението на държавите членки да бъдат гаранти на Европейската инвестиционна банка по заемните споразумения, сключени от банката за предоставяне на заеми от нейните собствени средства в рамките на Споразумението от Котону през периода 2014-2020 г., както и основните параметри на гаранцията. Съгласно вътрешното споразумение се сключват ново гаранционно споразумение и споразумение за администриране на просрочията между държавите членки и Европейската инвестиционна банка, обхващащи периода 2014-2020 г.
  Основните параметри на гаранцията са, както следва:
  •Гаранцията покрива 75 на сто от общата сума на кредитите, предоставяни от Европейската инвестиционна банка от собствените й средства по финансови договори със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии. Общата сума на заемите няма да надхвърля 2,5 млрд. евро за страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и 100 милиона евро за отвъдморските страни и територии. Предвид това общата сума на гаранцията, която държавите членки поемат, възлиза на 1, 95 млрд. евро.
  •Делът на всяка държава членка в общата сума на гаранцията се определя в зависимост от размера на участието и в акционерния капитал на Европейската инвестиционна банка, който за България е 0,177 на сто, като делът на България в общата сума на гаранцията за периода 2014-2020 г. възлиза на 3 451 500 евро.
  •В случай че бъде активирана гаранцията, плащането се извършва не по-късно от 3 години след депозирането от Европейската инвестиционна банка на уведомление за нейното активиране. Всички суми по гаранцията се изплащат в евро.
  •Гаранцията покрива всички рискове по финансираните от Европейската инвестиционна банка проекти от обществения сектор. За проектите в частния сектор гаранцията покрива всички политически рискове, като Европейската инвестиционна банка поема всички търговски рискове.
  •Гарантите поемат всички разходи и такси, възникващи при активирането и изпълнението на гаранцията до размера на тяхното участие.
  Влизането в сила на Гаранционното споразумение между държавите - членки на Европейския съюз и Европейската инвестиционна банка и на Споразумението за администриране на просрочията за програмния период 2014-2020 г. ще допринесе за ефективното и ефикасно изпълнение на ангажиментите, поети от държавите - членки на Европейския съюз, към страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии в рамките на Споразумението от Котону.
  Предоставената гаранция ще даде възможност на Европейската инвестиционна банка като банка на Европейския съюз да финансира широк кръг от проекти в страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и отвъдморските страни и територии, чието изпълнение ще допринесе за икономическото и социалното развитие на страните от региона.
  Споразуменията подлежат на ратифициране от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 14 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект № 502-02-37, внесен от Министерския съвет на 12 ноември 2015 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума