Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
07/04/2016 първо гласуване

  Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен от Министерски съвет на 28 март 2016 г.
  На заседание, проведено на 6 април 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, на трите свързани с него допълнителни протокола: Допълнителния протокол към Споразумението между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансовия механизъм на Норвегия за периода 2009-2014 г. вследствие на участието на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Исландия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към ЕС и Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие на присъединяването на Република Хърватия към ЕС, и на заключителния акт към споразумението, подписани от българска страна на 10 декември 2014г.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник-министъра на икономиката Любен Петров.
  Споразумението за създаване на Европейското икономическо пространство e подписано на 2 май 1992 г. и влиза в сила на 1 януари 1994 г. В него участват страните - членки на Европейския съюз и на Европейската асоциация за свободна търговия. Впоследствие Швейцария приема решение да не участва и понастоящем Европейското икономическо пространство се състои от 30 държави – 27 държави - членки на ЕС, и трите държави от Европейската асоциация за свободна търговия - Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, които участват във Вътрешния пазар на ЕС.
  С присъединяването си към ЕС от 1 юли 2013 г. Хърватия става част от Общата търговска политика на ЕС, следва да прилага общностното законодателство в тази област и да стане страна по всички, сключени от ЕС международни споразумения. Вследствие всички двустранни и регионални споразумения на ЕС с трети страни следва да бъдат адаптирани.
  Съгласно член 6, параграф 5 от Акта за присъединяването към ЕС Република Хърватия се задължава да се присъедини съгласно установените в Акта условия към Споразумението за Европейското икономическо пространство в съответствие с член 128 от това споразумение.
  С предложеното Споразумение Република Хърватия става договаряща страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Хърватия става и страна-бенефициент по финансовите механизми на Европейското икономическо пространство и Норвегия за намаляване на икономическите и социалните различия в рамките на разширения ЕС.
  Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и заключителния акт към него са подписани от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Хърватия на 11 април 2014 г. Впоследствие Споразумението е подписано и от държавите - членки на ЕС, след което съгласно разпоредбата на член 128 от Споразумението за Европейското икономическо пространство да се извършат и необходимите вътрешноправни процедури на договарящите се страни по влизането му в сила. До приключването на тези процедури Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство и свързаните с него три споразумения се прилагат временно от 12 април 2014 г. чрез споразумения под формата на размяна на писма между ЕС и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
  Споразумението и заключителният акт към него са подписани от българска страна при условие за последваща ратификация. Споразумението подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство, на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението, № 602-02-12, внесен от Министерски съвет на 28 март 2016 г.

  ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ПЛАМЕН МАНУШЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума