Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
15/11/2016

  Законопроект № 602-01-64 за държавния бюджет на Република България за 2017 г., внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.
  На редовно заседание, проведено на 15 ноември 2016 г., Комисията по външна политика на Народното събрание разгледа законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2017 г. в частта му за Министерството на външните работи.
  Проектът на бюджет на Министерството на външните работи за 2017 г. беше представен от заместник-министъра на външните работи Христо Ангеличин. Ладинка Михайлова, директор на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на финансите запозна комисията с общата рамка и приоритетите на бюджет 2017 г.
  За целите на програмното бюджетиране и предвид административното функционално разпределение в дейността на МВнР, за постигане на по-голяма отчетност са формулирани десет програми разпределени в три политики - „Развитие на ефективна дипломатическа служба”, „Публична дипломация” и „Активна двустранна и многостранна дипломация”.
  Стратегическа цел на политиката за развитие на ефективна дипломатическа служба е ефективно функционираща администрация. Оперативните цели са разработени в две програми: „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” и „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”.
  Стратегическа цел на политиката за публична дипломация е генериране на благоприятна вътрешна и външна среда, осигуряваща успешно изпълнение на външнополитическата програма и заложените в нея приоритети. Оперативните цели към тази политика следват общото и специфичното в публичната и културна дипломация и са дефинирани в две програми „Публични дейности” и „Културна дипломация”.
  Стратегическата цел на политиката за активна двустранна и многостранна дипломация е разработването и отстояването на последователни национални позиции чрез координирани, целенасочени и системни действия. Оперативните цели в политиката са разработени в шест програми: „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, „Многостранно сътрудничество”, „Европейска политика”, „Визова политика и управление на кризи” и „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”.

  С проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. са определени: приходите, разходите, трансферите и субсидиите от централния бюджет за Министерството на външните работи.
  Основните параметри в проекта за бюджет за 2017 г. в частта му за Министерството на външните работи са следните:
  - Собствените приходи са в размер на 62 000 000 лв.
  - Разходите са в размер на 128 358 000 лв.
  - Субсидията е в размер на 68 058 700 лв. от които 1 700 700 лв. за трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз.
  Утвърждава се разпределение на разходите по политики и бюджетни програми, както следва:
  - Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба – 107 711 400 лв.
  - Политика в областта на публичната дипломация – 730 700 лв.
  - Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация – 19 915 900 лв.
  Утвърждават се максималните разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на външните работи, които са в размер на 104 879 900 лв.
  Утвърждават се целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000 000 лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 % от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
  По линия на изпълнение на централния бюджет, допълнително за МВнР се предвижда да бъдат осигурени 9 200 000 лв. за капиталови разходи – основно за ремонти и обновяване на имоти зад граница, за оборудване на новата квартира на НАТО и др.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 8 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2017 г. № 602-01-64 за държавния бюджет на Република България за 2017 г., внесен от Министерски съвет на 31 октомври 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума