Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
23/11/2016

  Законопроект за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав, № 602-02-38, внесен от Министерския съвет на 03.11.2016 г.
  На редовно заседание, проведено на 23.11.2016 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет законопроект.
  Мотивите по законопроекта бяха представени от Фейзи Бекир – заместник-министър в Министерството на финансите, както следва:
  Република България е член на Международната инвестиционна банка (МИБ) от създаването й. Дейността на банката се осъществява съгласно Споразумението за основаването на Международна инвестиционна банка и на нейния устав, регистрирано на 10 юли 1970 г. в Секретариата на ООН. Страните - членки на банката, са България, Виетнам, Куба, Монголия, Унгария, Румъния, Русия, Словакия и Чехия.
  На 20 декември 1990 г. с протокол на съвета на банката са направени изменения на Споразумението за основаването на МИБ и на нейния устав. С измененията ЕКЮ-то замества преводната рубла като операционна валута на банката, актуализират се целите на банката и терминологията се привежда в съответствие с тогавашните изисквания. Протоколът временно е въведен в действие от 1 януари 1991 г. и не е ратифициран в съответствие с действащото към онзи момент законодателство на страната ни.
  През 2013 г. бяха изготвени ревизирани и преработени проекти на учредителните документи на МИБ. Измененията в учредителните документи целят актуализиране с оглед привеждането им в съответствие със съвременната практика на функциониране на международните банки за развитие. Тази нова редакция на учредителните документи е предложена с Протокола за внесените изменения в Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав с приложението към него, който е подписан от името на правителството на Република България на 8 май 2014 г. в изпълнение на решението по т. 9 от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 23 април 2014 г.
  Измененията в учредителните документи на МИБ са изцяло съобразени с основните принципи и организационни практики на устройство и работа на международните финансови институции и засягат следните съществени въпроси: въвеждане на пропорционална система за разпределение на гласовете, базирана на дела на всяка страна членка във внесената част на капитала на банката, както и на нов ред за вземане на решения (единодушно по ключови въпроси, а по останалите въпроси с квалифицирано мнозинство от ¾, като е предвидено и допълнително условие за подкрепа на решенията от обикновено мнозинство на присъстващите на заседанието представители на страните членки независимо от количеството на гласовете им); тристепенна система за корпоративно управление чрез създаване на съвет на директорите, натоварен с оперативното ръководство на банката. Предлага се и увеличение на записания уставен капитал на банката до 2 млрд. евро (понастоящем той е 1,3 млрд. евро) чрез увеличаване размера на неразпределената между страните членки част, т.е. без поемане на финансови ангажименти и ефективно плащане. Това ще предостави възможност в бъдеще да се привличат нови акционери и да се удовлетворят евентуални желания на страните членки за увеличаване на дяловото им участие. Предвижда се невнесената част от разпределените между страните членки квоти да се трансформира в капитал при поискване.
  Към момента делът на България във внесената част на капитала е 13,48 на сто, като надвишава тежестта на гласа на страната при действащата система „една страна - един глас“, при която, предвид броя на участниците в банката (9), разполагаме с 11,11 на сто от общото количество на гласовете.
  Приложението към протокола, подписан от името на правителството на Република България на 8 май 2014 г., е неразделна част от него и представлява нова редакция на текста на Споразумението за основаването на Международна инвестиционна банка заедно със сведения за размера на записания уставен капитал и за разпределението на квотите между членовете на банката, представени в приложение № 1 към новата редакция на споразумението, и новата редакция на устава на Международната инвестиционна банка, представляващ приложение № 2 към новата редакция на споразумението.

  След изслушване на мотивите към законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 4, 5, 7 и 8 и ал. 3 от Конституцията на Република България, да приеме внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Протоколи за изменение на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:


  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума