Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по външна политика
Комисия по външна политика
23/11/2016

  Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-73, внесен от Министерски съвет на 14 ноември 2016 г.
  На заседание, проведено на 23 ноември 2016 година, Комисията по външна политика разгледа Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол № 602-01-73.
  Мотивите към законопроекта бяха представени от заместник-министъра на външните работи Христо Ангеличин.
  Проектът на Закон за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК) е изготвен с цел да бъде предотвратена продажбата на определени обособени части от „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД.
  „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД е търговско дружество със 100 процента държавно участие в капитала. През 2015 година дружеството е включено в списъка – приложение № 1 по чл. 3,
  ал. 1 от ЗПСК.
  В капитала на „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД влизат и обособени части, които са от важно значение за дейността му и обслужват нуждите на дипломатическите мисии у нас.
  С настоящият законопроект се определят тези обособени обекти от дружеството, които ще бъдат включени в забранителния списък за приватизация – приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
  Приемането на предложените промени ще гарантира изпълнението на дейността на „Агенция дипломатически имоти в страната” ЕООД, включително по надлежното изпълнение на поети международноправни задължения от страна на Република България по чл. 21 и 22 от Виенската конвенция за дипломатическите отношения и по чл. 30 и 31 от Виенската конвенция за консулските отношения.
  Въз основа на проведеното обсъждане и последвалото гласуване, Комисията по външна политика с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 602-01-73, внесен от Министерски съвет на 14 ноември 2016 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНА ПОЛИТИКА:

  ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
  Форма за търсене
  Ключова дума