Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
19/03/2015 първо гласуване

  Законопроект за военното разузнаване № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 19 март 2015 г., Комисията по отбрана обсъди на първо четене Законопроект за военното разузнаване № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г. На заседанието присъстваха 19 (деветнадесет) народни представители.

  На заседанието присъстваха министърът на отбраната Никола Ненчев, началникът на политическия кабинет Илия Налбантов, съветникът на министъра на отбраната Атанас Запрянов, парламентарният секретар Пламен Даракчиев, ИД директор на Служба „Военна информация“ Светослав Даскалов и съветникът на министър-председателя Аню Ангелов.

  От името на вносителите, законопроектът беше представен от н.п Пламен Манушев. Като съвносител допълнение направи н.п. Михо Михов.

  Внесеният проект е подобрен вариант на Проекта на Закон за военното разузнаване, внесен от МС на 27.11.2012г., приет на първо четене от Комисията по външна политика и отбрана към 41-то Народно събрание, проведено на 19.12.2012г.

  В законопроекта се предлага правна регламентация на организацията, дейностите, задачите и функционирането на разузнаването във въоръжените сили на Република България, както и на статута на неговите служители. Разписани са правомощията и отговорностите на органите за неговото управление.
  Регламентирано е сътрудничеството с военноразузнавателните органи на други държави и структури в НАТО и ЕС. Посочено e, че военното разузнаване участва в дейността на разузнавателните общности на НАТО и ЕС.

  Изрично е посочено, че на структурите за военно разузнаване не се възлагат задачи от вътрешнополитически характер и че те не събират, обработват и анализират информация от вътрешнополитически характер.

  В проекта на Закон за военното разузнаване подробно са регламентирани задачите, устройството и управлението на Служба „Военна информация”, която осъществява стратегическото военно разузнаване и подпомага структурите, осъществяващи оперативно и тактическо военно разузнаване. Разпоредбите, касаещи Служба „Военна информация”, са съобразени с нейното пряко подчинение спрямо министъра на отбраната.

  Регламентиран е редът за информиране на висшите органи на държавна власт и на други държавни институции. Посочени са основанията за ограничаване на достъп до информация в съответствие с необходимостта от нейната защита.

  В законопроекта за военното разузнаване е регламентиран подробно статутът на служителите, които могат да бъдат военнослужещи, цивилни служители по служебно правоотношение и цивилни служители по трудово правоотношение. Направено е необходимото препращане към Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

  Създадена е необходимата законова основа за създаване на информационни фондове и за обработване на лични данни в интерес на националната сигурност съобразно компетенциите на Службата. Отразено е ограничението че делата на чуждите граждани, които сътрудничат на Службата не се предоставят на Комисията по досиетата, поради ограничението от Закона.

  Финансовите и други средства за изпълнението на закона ще се осигуряват от бюджета на Министерството на отбраната.

  Предлаганият законопроект касае дейности от изключителна национална компетентност и не касае правото на Европейския съюз. Неговото приемане ще бъде в пълно съответствие с практиката на страните членки, а и на Съюза като цяло - за ясно регламентиране на дейностите и компетенциите на държавните институции в сферата на националната сигурност.

  В провелото се обсъждане на законопроекта взеха участие народните представители Красимир Каракачанов, Янко Янков, Христо Гаджев, Ангел Найденов, Владимир Тошев, Петър Славов и представители на Министерството на отбраната, които не представиха официално становище на министерството по проектозакона.

  След изслушването на мотивите и обсъждането се проведе гласуване, в което участваха 19 (деветнадесет) народни представители. С 18 (осемнадесет) гласа „ЗА“ и един „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ Комисията по отбрана прие следното

  РЕШЕНИЕ:

  Предлага на Народното събрание, да приеме на първо гласуване Законопроект за военното разузнаване № 554-01-47, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 11.03.2015 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума