Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
02/07/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация № 554-01-115, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 12.06.2015 г.
  На заседание, проведено на 2 юли 2015 г., Комисията по отбрана, в т. 2 от дневния ред разгледа Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация № 554-01-115, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 12.06.2015 г.

  Присъстваха 19 (деветнадесет) народни представители.

  На заседанието присъства също и съветникът на Министър –председателя по националната сигурност Аню Ангелов.

  Разпореждането на Председателя на Народното събрание беше сведено на народните представители от Председателя на Комисията по отбрана.

  Мотивите на вносителите бяха представени от народния представител Ангел Найденов.

  В обсъждането участваха народните представители Петър Славов, Пламен Манушев, Владимир Гаджев и съветникът на министър-председателя Аню Ангелов.

  Обединяваща теза в изказванията беше разбирането, че прилагането на изискването в чл. 40, ал.1, т. 5 срещу дадено лице да няма образувано досъдебно или съдебно производство за умишлено престъпление от общ характер, като условие за първоначален достъп до класифицирана информация има известни основания. Когато обаче това изискване се прилага при отнемане на разрешение за достъп, така както е регламентирано в чл.59, ал.1, т.1, се влиза в противоречие с основен конституционен принцип за презумпция на невиновност до установяване на противното.

  Народните представители посочиха, че останалите седем условия на т. 5 от чл. 40, ал.1, въведени от Закона за защита на класифицираната информация са достатъчна гаранция, че лицето на което се дава разрешение е достатъчно надеждно и ще опазва информацията, съдържаща държавна и служебна тайна.

  При последвалото гласуване участваха 19 (деветнадесет) народни представители. В резултат, Комисията по отбрана при 43-то Народно събрание с 19 (деветнадесет) гласа "ЗА", прие следното

  СТАНОВИЩЕ:

  Предлага на Народното събрание, на основание чл.86, ал.1 от Конституцията на Република България и чл. 78, ал.1 от Правилника за организацията и работата на Народното събрание да приеме на първо четене Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация № 554-01-115, внесен от Ангел Петров Найденов и група народни представители на 12.06.2015 гл
  Форма за търсене
  Ключова дума