Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
30/07/2015 първо гласуване

  Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация, № 502-01-59, внесен от Министерски съвет на 20.07.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 30 юли 2015 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация, № 502-01-59, внесен от Министерския съвет на 20.07.2015 г. На заседанието присъстваха 14 (четиринадесет) народни представители.

  В законопроекта се предлага в чл. 40, ал.1 на сега действащия Закон за защита на класифицираната информация т. 5 да бъде отменена, а в преходните разпоредби заварените производства по жалби срещу откази за издаване или срещу отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация, издадени на основание на тази точка на чл.40, ал.1 да бъдат приключвани по реда на този закон, както и да бъде прекратено действието на влезлите в сила откази за издаване на разрешения или отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация издадени на основание чл. 40, ал.1, т.5, за които сроковете по чл.57, ал.6 и чл. 59, ал.6, съответно една и три години не са изтекли.

  Становище по законопроекта беше представено от Председателя на Комисията по отбрана.

  В мотивите си Министерският съвет посочва, че действащия в момента текст на чл.40, ал.1, т.5 от Закона за защита на класифицираната информация е в нарушение на чл.31, ал.3 от Конституцията на Република България, противоречи на чл.6, т. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и чл. 16 от Наказателно – процесуалния кодекс и води до сериозни негативни последици за лицата върху които е приложен. С неговата отмяна не се променя концепцията в защита на класифицираната информация в Република България.

  С въвеждането на преходните разпоредби изрично се установява правна възможност за приключване на заварените производства по жалби срещу откази или отнемания на разрешения за достъп до класифицирана информация да се извършва по новия ред, а влезлите вече в сила откази и отнемания, за които сроковете по смисъла на чл. 57, ал.6 и чл. 59, ал.6 не са изтекли, да прекратяват своето действие.

  В обсъждането на законопроекта участваха народните представители Ангел Найденов, Янко Янков и Петър Славов, които подкрепиха законопроекта и посочиха, че с отмяната на т. 5 от чл. 40, ал. 1 и въведените преходни разпоредби се възстановява справедливостта по отношение на прилагането на презумпцията за невиновност до доказване на обвинението по несъмнен начин, като в същото време критериите за оценка на надеждността на лицата няма да доведат до понижаване на стандартите за сигурност в областта на персоналната сигурност на класифицираната информация.

  След обсъждането беше проведено гласуване в което участваха 14 (четиринадесет) народни представители. С 14 (четиринадесет) гласа „ЗА“, нито един глас „ПРОТИВ“ и нито един глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ , Комисията по отбрана прие следното

  РЕШЕНИЕ:

  Предлага на Народното събрание, да приеме на първо четене Законопроект за изменение на Закона за защита на класифицираната информация, № 502-01- 59, внесен от Министерския съвет на 20.07.2015 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума