Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
17/11/2015 първо гласуване

  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502 - 01 - 86 внесен от Министерски съвет на 30.10.2015 г.
  На редовно заседание, проведено на 17.11.2015 г., Комисията по отбрана обсъди Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502 - 01 - 86 внесен от Министерски съвет на 30.10.2015г.

  В заседанието участваха 15 народни представители. Присъстваха министърът на отбраната Николай Ненчев, заместник- министърът на отбраната Десислава Йосифова, парламентарният секретар Лора Кендова. , експерти от Министерството на отбраната и Министерството на финансите.
  От името на вносителите Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2016 г. беше представен пред членовете на Комисията от Министъра на отбраната в съответствие с приетите от Министерския съвет параметри.
  В обсъждането на законопроекта взеха участие народните представители Валентин Радев, Михо Михов, Корман Исмаилов, Ангел Найденов, Христо Гаджев, Янко Янков, Пламен Манушев, Красимир Каракачанов, и присъстващите от министерството на отбраната и министерството на финансите.

  В изказванията си народните представители се обединиха около това, че има нарастване на приходите (44 000 хил.лв) и разходите (1 003 089 хил.лв) в бюджета на Министерството на отбраната, в сравнение с 2015г. видно от таблица 1, което е положително като тенденция и реакция в съответствие с усложнената среда за сигурност.
  Таблица 1

  СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ВОЕННИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2015 И 2016г.

  Параметри на бюджета на МО 2015г.(хил.лв) 2016г.(хил.лв) Изменение (хил.лв)
  ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 30 000,0 44 000,0 +14000,0
  Неданъчни приходи 30 000,0 44 000,0 + 14000,0
  в т.ч. на Военномедицинска академия 20 000,0
  приходи от държавни такси 100,0 50,0 -50,0

  РАЗХОДИ 954 589,0 1 003 089,0 + 48 500,0
  Текущи разходи 897 907,0 948 754,0 + 50 847,0
  в т.ч.
  Персонал 693 000,0 727 500,0 +34 500,0
  Капиталони разходи 56 682,0 54 335,0 - 2 347,0
  От Централния бюджет +57 200,0 +160 000,0 + 102 800,0
  Трансфер за ВВУЗ 24 084,0 24 084,0 Без
  изменение
  ВСИЧКО РАЗХОДИ 1 035 873,0 1 187 000,0 + 151 127,0

  Същият е правилно структуриран и средствата са разпределени по области на политиката и програми съгласно таблица 2. Видно е нарастването на разходите в основната политика в областта на отбранителните способности.

  Спазено е изискването средствата за отбрана за следващата година да не са по-ниски от размера на одобрения минимум за сектора в съответствие с препоръките на Консултативния съвет за национална сигурност при Президента от 27 април 2015 година. Този бюджет пряко кореспондира и с решението взето на Срещата на високо равнище на НАТО в Уелс (2014 г.) за постепенно увеличение на разходите за отбрана до 2020г.

  В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 2016 - 2018г. е препотвърдена политиката в областта на отбраната, свързана с поддържането на модерни и боеспособни въоръжени сили. За постигане на целта са разработени девет направления за периода 2016 - 2018 г. По централния бюджет са предвидени допълнителни разходи, в размер до 491,4 млн. лв. за замяна на МиГ -29 с нов тип изтребител и за придобиване на многофункционални модулни патрулни кораби за Военноморските сили. В областта на отбраната за 2016 г. по централния бюджет са разчетени разходи съответно 80 млн. лв. за ремонт, поддръжка и придобиване на авиационна техника и 80 млн. лв. за ремонт и поддръжка на военноморска техника и за придобиване на многофункционални модулни кораби. Положителното е, че тези средства се отпускат по централния бюджет, което говори за максимална ангажираност на правителството и намерения за контрол от негова страна. Такъв подход ще дисциплинира и ангажира Министерството на отбраната да ускори изпълнението на тези проекти.

  Оптимистични са и прогнозите в заложения бюджет за отбрана за 2017 г. - 1 003 400, 0 хил. лв. и за 2018 година - 1 003 711, 0 хил. лв. Предоставянето на допълнителни средства към бюджета за 2015г. за Министерството на отбраната в размер на 57 200 хил. лв. в т.ч за персонал 48 000 хил. лв. ще смъкне напрежението в края на годината и ще даде възможност на министерството да покрие очакваните разходи.

  Със средствата от Централния бюджет делът на разходите за отбрана достига 1.345% от БВП, което е ръст в сравнение с предходната година. Бюджет- 2016 ще спомогне за повишаване на отбранителните способности на Българската армия в една сложна и трудно предсказуема международна обстановка.

  Комисията по отбрана отчита като слабост, че препоръките на Министерството на отбраната за стартиране на процеса за придобиване на нова бронирана машина за Сухопътните войски, чрез предоставяне на допълнителни средства, съответно на 40 000 хил. лв. и 60 000 хил. лв., не са заложени в Централния бюджет за 2017 и 2018г.

  Длъжни сме да отбележим, че продължава практиката, започната от няколко години, да се планират средства за персонал в бюджета на Министерството на отбраната само за фактически наличния личен състав (около 38 хил. души), а не на базата на утвърдения щатен състав на Министерството на отбраната, Въоръжените сили и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Такъв подход предполага, че съществуващия некомплект във въоръжените сили вместо да намалява ежегодно ще се увеличава. Към края на тази година некомплекта е повече от
  4500 души и вероятно няма да бъде попълнен през 2016г. Военните формирования ще изпитват проблеми с подготовката и бойното сглобяване. Поради увеличаване натовареността на наличния личен състав нараства и риска от инциденти с трагични последици. Тези обстоятелства водят до напускане на квалифицирани специалисти от Българската армия и снижаване качествените показатели на бойната готовност и боеспособността на формированията.

  В проекта на Закона за държавния бюджет за 2016г., не е отчетено изменението на базата за определяне на основното месечно възнаграждение. Тя трябва да съответства на минималната работна заплата, която се планира да нарасне на 420 лв., а се предлага да остане на нивото от 2015г. Всички тези ограничения в чл.П, ал.1 и в чл.60 от ЗДБ-2016г. изискват допълнителни средства от над 160 млн. лв., поискани от Министерството на отбраната, но не включени в проекта на Закона за държавния бюджет за 2016г.

  Комисията по отбрана счита, че предлаганите промени, записани в § 11 на преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2016г. следва да отпаднат. Те не са съобразени с проведените реформи в системата на Министерството на отбраната, където вече са изключени отклонения от изискванията на другите закони и военнослужещите и цивилните служители са назначени на съответните длъжности с перфектни договори. Така предложените промени в ЗОВСРБ са прибързани, резки и ще доведат до демотивиране на личния състав, последвано от подаване на рапорти за напускане на Българската армия.
  Основните параметри на бюджетната прогноза за периода 2016 - 2018 г. са разпределени в 10 основни програми. Коректно са разписани общите разходи по програмите, като са разделени по ведомствен и административен признак.

  Комисията по отбрана подкрепя подхода в отделен раздел да са описани бюджетните програми и бюджетните прогнози по разходи за тях, разчетени за периода 2016-2018 г.

  След приключването на обсъждането се проведе гласуване, в което участваха 15(петнадесет) народни представители. В резултат на гласуването Комисията по отбрана с Ю(десет) гласа „ЗА", 4 (четири) гласа „ 1ТРОТИВ" и 1 (един) глас „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ " прие следното

  РЕШЕНИЕ:

  Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2016 г., № 502 - 01 - 86 внесен от Министерски съвет на 30.10.2015
  Форма за търсене
  Ключова дума