Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
04/12/2014 първо гласуване

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 1.12.2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

  Д О К Л А Д

  Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 1.12.2014 г.

  Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое редовно заседание, проведено на 3 декември 2014 г., разгледа Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 1.12.2014 г.
  На заседанието присъстваха представители от: Министерство на финансите, Надежда Генова, началник отдел в Дирекция "Държавни разходи"; Министерството на вътрешните работи, Цвятко Георгиев, заместник-министър; Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Евтим Костадинов, председател; Комисията за защита на личните данни –Венцислав Караджов, председател; и Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Станимир Пеев, председател.

  По отношение на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г. от Министерството на вътрешните работи (МВР) взе отношение заместник-министър Цвятко Георгиев. В бюджета на МВР за 2015 г. са предвидени приходи в размер на 170 378 000 лв. и разходи в размер на 1 031 760 000 лв., в това число 1 018 865 000 лв. текущи разходи и 12 895 000 лв. – капиталови разходи. Г-н Георгиев подчерта, че съществува бюджетно напрежение по отношение покриване на разходи и средства за „персонал“. Оптимистично са увеличени и предвидените приходи за 2015 г. като се има предвид, че Министерството на вътрешните работи е лишено от най-голямото перо на приходи от „Сигнално-охранителна дейност“.
  При представяне проекта на бюджет на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, председателят на комисията Евтим Костадинов уточни, че са предвидени 3 265 000 лв. Планираните средства ще се изпълнят поставените пред Комисията цели и задачи.
  По отношение на Комисията за защита на личните данни в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г. са предвидени бюджетни средства в размер на 2 256 000 лв., от които 2 156 000 лв. за текущи разходи и 100 000 лв. за капиталови разходи. Г-н Караджов подкрепя заложената бюджетна политика. Единствено възразява за намалението с 3% на перо „персонал“ като съображението е свързано с активното ни участие във важни Европейски проекти.

  Със законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” са предвидени бюджетни средства в размер на 40 365 800 лв. Г-н Пеев одобрява предложението за бюджет 2015 г. като изтъкна, че е резонно завишен с 257 хил. лв.
  Представителят на Министерство на финансите, г-жа Генова изрази становище, че бюджет 2015 г. е редуциран за всички министерства, ведомства и структури с 10%.
  В дискусията взе участие председателят, г-н Атанас Атанасов. Той обърна внимание, че както за Министерството на вътрешните работи, така и за останалите ведомства и структури е наложително да се предприемат административни мерки, които да доведат до оптимизация на състава и повишаване ефективността като се следва основният принцип държавните администрации и структури да бъдат все по-действени и показват по високи резултати. В създалата се дискусия взеха участие народните представители Атанас Мерджанов, Иван Иванов, Явор Хайтов, Валентин Радев и Светослав Белемезов. Те повдигнаха въпроси свързани с изясняване на необходимостта от капиталови разходи, за това какви щети са нанесени от ликвидиране на „Сигнално-охранителна дейност“ и изваждане на Държавни търговски дружества от системата на Министерството на вътрешните работи.

  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с гласа 10 „за”, гласа 5 „против” и 1 глас „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2015 г., № 402-01-7, внесен от Министерски съвет на 1.12.2013 г.
  Атанас Атанасов

  Председател на
  Комисията по вътрешна сигурност
  и обществен ред
  Форма за търсене
  Ключова дума