Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
16/12/2014 първо гласуване

  Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и гр. нар. пр. на 12.11.2014 г.
  На свое заседание, проведено на 10 декември 2014 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и гр. нар. пр. на 12.11.2014 г.

  От Министерството на вътрешните работи на заседанието присъстваха Красимир Ципов, заместник-министър, Кристина Лазарова, главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ и Нина Чимова, държавен експерт в дирекция „Правна“. От Държавна агенция „Национална сигурност“ - Владимир Писанчев, председател, Недялко Недялков, заместник-председател и Ваня Стефанова, заместник-председател.

  От името на вносителите законопроекта бе представен от народният представител Цветан Цветанов. В изложението си той се спря на основните акценти по предлаганите промени:

  Възстановяване балансиращата роля на Президента на Републиката, както при назначаване на висшата професионална длъжност във вътрешното министерство – главния секретар, така и при назначаване на председателя на Държавна Агенция „Национална сигурност“.
  Възстановяване на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в системата на Министерството на вътрешните работи. Като основен аргумент г-н Цветанов изтъкна това, че ДАНС е специализиран орган за контрараузнаване и затова премахването на подобна несвойствена за нея дейност е напълно резонно.
  Възстановяване на конкурсното начало за растеж в кариерата в МВР. Възстановяване на Главна дирекция „Национална полиция“ в структурата на МВР.
  В Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предвиждат промени в Закона за Държавна Агенция „Национална сигурност“ и в Закона за специалните разузнавателни средства.
  Относно промените в Закона за Държавна Агенция „Национална сигурност“: освен прехвърлянето на ГДБОП в МВР се правят и други промени, които целят да фокусират нейната дейност върху контра-разузнавателния й характер, както и върху информационно-аналитичната й дейност. Специализираната дирекция за технически операции към ДАНС се предлага да бъде закрита и дейността и да бъде прехвърлена към Държавната агенция за технически операции към МС (ДАТО).
  Промени се правят и в Закона за СРС, доколкото дирекцията за технически операции в ДАНС се закрива и правомощията относно приложението на СРС се концентрират в ДАТО.
  В последвалата дискусия по законопроекта взеха участие народните представители Атанас Мерджанов, Красимир Янков, Иван Иванов, Цветан Цветанов, Пламен Нунев, Любомир Христов, Мустафа Карадайь и Светослав Белемезов, Атанас Атанасов,.
  Народните представители от БСП лява България се обявиха против промените. Те настояха за подробни становища по тях от МВР, ДАНС, МФ и синдикалните организации. Изразиха несъгласие, че в преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат съществени промени в Закона за ДАНС. Според тях е необходим отделен законопроект за изменение и допълнение на Закона за ДАНС. Възразиха срещу констатацията за премахване на конкурсното начало и поясниха, че такова съществува при постъпване в МВР, поискаха да бъде направен сравнителен анализ на функционирането на ДАНС през различните управления, отхвърлиха твърденията за липсата на парламентарен контрол върху ДАНС и службите, както и за балансиращата роля на президента. Според тях с промените се цели и бързата смяна на сегашния главен секретар на МВР.
  От ПП ГЕРБ като вносители защитиха предлаганите промени с мотивите за внасянето им и се обявиха против влагането на политически спекулации по тях. Те се съгласиха, че водещо трябва да бъде искането на полицаите за промяна.
  Народният представител Светослав Белемезов заяви, че е изключително важно становището на синдикалните организации и връщане на доверието в системата на МВР. След проведена среща с тях мнозинството от служителите изпитват притеснения във връзка с подготвените промени, а на предстоящото обществено обсъждане всички ще имат възможност да се запознаят с техните виждания по законопроекта, заяви той.

  Мустафа Карадайъ подчерта, че България е парламентарна република и с оглед на това е добре председателят на ДАНС да бъде назначаван от парламента. Той повдигна въпроса за назначаване на лица от малцинствата в системата на МВР и обяви, че ще поиска такава информация от министерството.

  За да изрази становище от Министерството на вътрешните работи взе думата заместник-министър Красимир Ципов. МВР дава принципната си подкрепа на законопроекта. Заместник-министър Ципов отбеляза, че са постъпили множество предложения от структури на Министерство на вътрешните работи за промяна на закона. Предложенията показват някои негови слабости и необходимостта от промени за да бъдат преодолени тези слабости. По отношение на становищата на синдикатите министерството ги е призовало за активност. Г-н Ципов обърна внимание, че няма текстове в законопроекта, които да касаят промяна на придобитите по силата на новия закон социални права, нито по отношение на статута на служителите с едно малко изключение – текстовете за кариерното израстване.
  По отношение на кариерното израстване г-н Ципов подчерта, че до настоящия момент няма приета и обнародвана в Държавен вестник, Наредба за кариерното израстване, а по т.нар. обективни критерии, много от структурите са възразявали.
  По отношение на текстовете свързани със структурните промени, МВР изразява своята подкрепа и ще даде конкретни предложения на комисията между първо и второ четене. Зам.-министър Ципов отбеляза, че в нито една държава-членка на Европейския съюз няма изграден модел на служба, която да съчетава контраразузнавателни, полицейски и разследващи функции.

  От Държавна агенция „Национална сигурност“ думата взе нейният председател Владимир Писанчев, който заяви, че ДАНС не подкрепя промените и ще представи подробно становище по законопроекта.

  В заключение председателят на Комисията ген. Атанас Атанасов също изрази отношение по предлагания законопроект. Според него внасянето му цели да отстрани празноти в действащата уредба и да постигне по-висока ефективност в дейността на органите. Той определи като неприсъщо за една служба смесването на контраразузнавателни с полицейски функции и отчете като грешка изваждането на една полицейска структура от нейната естествена среда. Според ген. Атанасов премахването на конкурсното начало се е отразило негативно на мотивацията на състава в министерството, защото по този начин кариерното израстване на служителите в системата не винаги зависи от постигнатите от тях резултати. Относно назначаването на главния секретар на МВР и председателя на ДАНС, той обясни, че в правомощията на президента влиза само издаването на указ като той не може по собствена инициатива да ги назначи и освободи. Предложенията за назначаването и освобождаването се правят от Министерския съвет. Народното събрание не следва да има отношение към избора на председател на ДАНС. Ген. Атанасов изрази резерви към закриването на дирекцията за технически операции и прехвърлянето и към ДАТО и поиска между двете четения да се намери механизъм, чрез който ДАНС да запази това техническо звено, което да работи по определен кръг деяния.

  В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 13 гласа „за”, 4 гласа „против” и без гласове „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и гр.нар.пр. на 12.11.2014 г.

  Председател на Комисията по
  вътрешна сигурност и обществен ред

  Атанас Атанасов
  Форма за търсене
  Ключова дума