Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
14/01/2015

  Общ законопроект, на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване на 18.12.2014 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и гр. нар. пр. на 12.11.2014 г.., и законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-34, внесен от Петър Славов и гр. нар. пр. на 31.10.2014 г.
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД


  Д О К Л А Д


  Относно: Общ законопроект, на основание чл. 78, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на приетите на първо гласуване на 18.12.2014 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-39, внесен от Цветан Цветанов и гр. нар. пр. на 12.11.2014 г.., и законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи, № 454-01-34, внесен от Петър Славов и гр. нар. пр. на 31.10.2014 г.


  Общ проект  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
  (Обн. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.)
  § 1. Чл. 2 се изменя така:
  „Чл. 2. (1) Дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност и опазване на обществения ред.
  (2) Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка”

  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  a) Точка 6 се заличава.
  б) Създава се т. 9:
  „9. безусловно сътрудничество с Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“
  2. В ал. 2 след думите „предвидените в“ се добавя „Конституцията и“


  § 3. Чл. 6 се изменя така:
  „Чл. 6. (1) Министерството на вътрешните работи извършва следните основни дейности:
  1. оперативно - издирвателна;
  2. разследване на престъпления;
  3. охранителна;
  4. защита от терористични действия;
  5. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации и осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
  7. информационна;
  8. контролна;
  9. превантивна;
  10.административнонаказателна и предоставяне на административни услуги;
  11. учебна, научна и изследователска;
  12. осъществяване на международно сътрудничество.
  (2) За осигуряване на непрекъснато и ефективно осъществяване на основните дейности в МВР се организират и осъществяват спомагателни дейности.
  (3) Други дейности на МВР могат да се възлагат само със закон.

  § 4. Чл. 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Изпълнението на основните дейности на МВР се осъществява чрез:
  1. събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически политики;
  2. предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България;
  3. противодействие на престъпността чрез разкриване на престъпления по предвидения със закон ред и осигуряване на разследването на престъпленията;
  4. охрана на стратегически и особено важни обекти, определени с акт на Министерския съвет;
  5. предотвратяване на терористични действия чрез разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяването им;
  6. защита при бедствия, подпомагане и възстановяване, ресурсно осигуряване и приемане на помощи по ред, определен със закон;
  7. координация на действията на единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия, приемане, обработка и регистриране на спешни повиквания към ЕЕН 112 и обмен на информация със службите за спешно реагиране;
  8. осъществяване на държавен противопожарен контрол, контрол по изпълнението и прилагането на превантивни мерки за защита по пожарогасителната и спасителната дейност;
  9. придобиване, анализиране и съхраняване на информация, включително обработване на лични данни, и предоставянето й в предвидените със закон случаи, както и изграждане на информационни фондове и информационни системи за управление на информационната дейност;
  10. издаване на български лични документи и контрол върху ползването им;
  11. извършване на контрол върху режима за пребиваване на чужденците и противодействие на незаконната миграция;
  12. осъществяване на контрол върху безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и регистрацията им;
  13. приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;
  (2) Изпълнението на основните дейности на МВР може да се осъществява и по друг начин, предвиден в закон.

  § 5. В чл. 10, ал. 1, т. 9 се заличава.

  § 6. Чл. 11 се отменя.

  § 7. В чл. 17, ал. 2 се създава т. 10:
  „10. осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи

  § 8. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Ако при обработването по ал. 2 могат да се разкрият лични данни за трето лице, администраторът на лични данни е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 9. В чл. 26 се създава ал. 2:
  „(2) Данните по ал. 1 се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен или прокурорски акт.”

  § 10. В глава Втора се създава раздел VIIа с наименование „Превантивна дейност” с чл. 30а:
  „Раздел VIIа
  Превантивна дейност
  Чл. 30а. (1) Органите на МВР осъществяват обща и индивидуална превантивна дейност на правонарушенията, като при необходимост издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани.
  (2) Условията и редът за осъществяване на дейността по ал. 1 се уреждат със закона и с актове на Министреския съвет и на министъра на вътрешните работи.

  § 11. В глава Втора се създава раздел VIIб с наименование „Учебна, научна и изследователска дейност и осъществяване на международно сътрудничество” с чл. 30б:
  „Раздел VIIб
  Учебна, научна и изследователска дейност и осъществяване на международно сътрудничество
  Чл. 30б. (1) Учебната, научната и изследователската дейност се осъществява в Академията на МВР, Медицинския институт на МВР и научноизследователските и научно-приложните институти чрез:
  1. организиране и провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование, както и професионално обучение на служителите на МВР;
  2. извършване на теоретични и приложни научни изследвания;
  3. развиване на редакционно-издателска, спортна и културна дейност;
  4. медицинско обслужване на служителите на МВР и на други лица, определени в действащото законодателство, както и стационарно лечение, рехабилитационна дейност, амбулаторно-поликлинична дейност и здравно-профилактична дейност;
  5. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване на квалификацията на медицински кадри;
  6. медицинско освидетелстване на кандидатите за постъпване на служба в МВР.
  7. проектиране, разработване и внедряване на нови автоматизирани технологии на основата на съвременни изчислителни, комуникационни и софтуерни средства, създаване на специфични технически средства, удостоверителни знаци, печати и щемпели;
  8. провеждане на психологически изследвания, свързани с постъпването на служба и израстването в кариерата на служителите на МВР;
  9. събиране, изследване и оценка на следи и веществени доказателства.

  (2) Международното сътрудничество се осъществява чрез организиране и координиране на международната дейност на МВР, на международния обмен на оперативна информация и на дейността за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в областта на вътрешните работи;
  (3) Условията и редът за осъществяване на дейносттите по ал. 1 и 2 се уреждат със закона и с актове на Министреския съвет и на министъра на вътрешните работи.

  § 12. Чл. 33 се изменя така:
  „Чл. 33. Министерството на вътрешните работи се ръководи от министър, който:
  1. провежда държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на вътрешната сигурност, защитата на правата и свободите на гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на дейности и контролиране на изпълнението им;
  2. определя стратегически приоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на МВР и отговаря за изпълнението им;
  3. представлява министерството;
  4. осъществява международното сътрудничество;
  5. предлага проекта на бюджет на МВР и отчита изпълнението му;
  6. отговаря за управлението и разпределя финансовите и материалните ресурси, включително и предоставените на МВР имоти и вещи - държавна собственост;
  7. управлява човешките ресурси;
  8. координира борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
  9. участва в координацията и управлението на фондовете на Европейския съюз, свързани с дейността на МВР;
  10. издава правилници, наредби, инструкции и заповеди;
  11. изпълнява и други функции, определени със закон.

  § 13. В чл. 34, ал. 1 думите „и главен секретар на МВР” се заличават.

  § 14. Чл. 36 се изменя така:
  „Чл. 36. (1) Главният секретар на МВР е висшата професионална длъжност в министерството.
  (2) Главният секретар:
  1. планира, организира и контролира основните дейности на МВР и отговаря за изпълнението им;
  2. организира и контролира взаимодействието между основните структури на МВР при извършване на основните дейности;
  3. осъществява взаимодействие със съответните структури с полицейски правомощия на други държави и с международни органи и организации;
  4. организира, координира и контролира действията по защита при бедствия, дейността на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112, както и изпълнението на Национална програма за защита при бедствия, годишните планове за изпълнението й, плановете за защита при бедствия и плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
  5. издава заповеди във връзка с изпълнението на правомощията си.
  (3) Главният секретар на МВР се назначава с указ на Президента на републиката по предложение на Министерския съвет.
  (4) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР може да се подпомага от заместник, който се назначава от министъра на вътрешните работи.
  (5) За главен секретар и заместник главен секретар на МВР могат да бъдат назначавани лица, които отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР и притежават не по-малко от 10-годишен професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред, от които поне половината на старша ръководна длъжност.
  (6) Правомощията на главния секретар се прекратяват предсрочно:
  1. по негово искане;
  2. при навършване на 60-годишна възраст;
  3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  4. при несъвместимост с изискванията на ал. 5;
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  6. при системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на министерството;
  7. при смърт.
  (7) В случаите по ал. 6 правомощията на главния секретар се прекратяват по реда на ал. 3, като до назначаването на нов главен секретар неговите правомощия се изпълняват от заместник главния секретар.

  § 15. В глава трета се създава чл. 36а:
  „Чл. 36а. (1) Политическият кабинет е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи.
  (2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, осъществява връзките на МВР с обществеността и подпомага министъра на вътрешните работи при формулиране и разработване на конкретни решения за осъществяване на правителствената политика, както и при представянето й пред обществото.
  (3) В политическия кабинет се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на административната дирекция за връзки с обществеността. Работата на политическия кабинет се планира и организира от началника на кабинета.
  (4) Началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на специализираната административна дирекция за връзки с обществеността се назначават с трудов договор и са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи. Правоотношенията им се прекратяват по преценка на министъра на вътрешните работи или с прекратяването на неговия мандат.
  (5) Към политическия кабинет могат да се назначават от министъра на вътрешните работи с трудов договор експерти и технически сътрудници, които не могат да изпълняват функции на управление. Експертите и техническите сътрудници нямат статут на държавни служители и трудовите им правоотношения се прекратяват със заповед на министъра на вътрешните работи или с прекратяването на неговия мандат.

  § 16. Чл. 37 се изменя така:
  „Чл. 37. (1) Основни структури на МВР са:
  1. главните дирекции;
  2. областните дирекции;
  3. дирекциите;
  4. Специализираният отряд за борба с тероризма;
  5. специализираните административние дирекции;
  6. Академията на МВР;
  7. Медицинският институт на МВР;
  8. научноизследователските и научно-приложните институти.
  (2) Главните дирекции, областните дирекции, дирекциите, Специализираният отряд за борба с тероризма Академията на МВР и Медицинският институт са юридически лица.”
  (3) Устройството и дейността на структурите на МВР се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

  § 17. Чл. 38 се изменя така:
  „Чл. 38. Главните дирекции на МВР са:
  1. Главна дирекция "Национална полиция";
  2. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност";
  3. Главна дирекция "Гранична полиция";
  4. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

  § 18. Чл. 39 се изменя така:
  „Чл. 39. (1) Главна дирекция "Национална полиция" е национална специализирана оперативно-издирвателна, охранителна и контролна структура за превенция, предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на престъпления, с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност, и за опазване на обществения ред.
  (2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Национална полиция" извършва дейности по:
  1. превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления;
  2. разследване на престъпления;
  3. разкриване на престъпления;
  4. издирване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и на други лица в предвидените със закон случаи;
  5. издирване на вещи:
  а) предмет или средство за извършване на престъпление;
  б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;
  в) придобити от престъпна дейност;
  г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система и/или в Интерпол;
  6. идентифициране на лица;
  7. опазване на обществения ред;
  8. защита и охрана на стратегически и особено важни обекти;
  9. осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия;
  10. контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия;
  11. разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства;
  12. разрешение и контрол за извършване на охранителна дейност;
  13. конвоиране на лица в страната и в чужбина;
  14. ръководство, помощ и контрол над съответните звена в областните дирекции при извършване на дейности по т. 1, 3 - 13 на съответните звена в областните дирекции;
  15. методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и областните дирекции.

  § 19. Създава се чл. 39а:
  „Чл. 39а. (1) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР за предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със:
  1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;
  2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;
  3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи;
  4. интелектуална собственост;
  5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;
  6. трафик на хора;
  7. трафик на културни ценности;
  8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба;
  9. корупция в органите на държавната власт;
  10. терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия;
  11. изпиране на пари и хазарт.
  (2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" самостоятелно или съвместно с други специализирани органи извършва дейности по:
  1. предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършвани от престъпни структури;
  2. участие в оперативно-издирвателната дейност по разкриване на престъпната дейност на престъпни структури на територията на страната;
  3. осигуряване и прилагане на оперативно внедряване и извършване на доверителни сделки чрез служител под прикритие;
  4. осъществяване на контролирани доставки;
  5. събиране, обработване, съхранение, анализиране и предоставяне на информация за състоянието, структурата и динамиката на организираната престъпност на територията на страната;
  6. проучване и оценяване методите на полицейските тактически действия, прилагани в борбата с организираната престъпност, и изготвяне на предложения за усъвършенстване на работата;
  7. провеждане на обучение на служителите от териториалните й звена за повишаване на професионалната им квалификация;
  8. идентифициране на лица по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
  9. даване на становища по проекти на нормативни и други актове, регламентиращи противодействието на организираната престъпност и участие в изготвянето на програми и стратегии;
  10. участие в екипи, създадени съвместно с други компетентни държавни органи, служби и органи на други държави и международни организации;
  11. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 10 на съответните териториални звена.
  (3) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" осъществява информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и методическа дейност със собствена или на други органи информация съобразно своята компетентност.

  § 20. Създава се чл. 39б:
  „Чл. 39б. (1) Главна дирекция "Гранична полиция" е национална специализирана охранителна и оперативно-издирвателна структура на МВР за осъществяване на граничен контрол.
  (2) За изпълнение на задачата по ал. 1 Главна дирекция "Гранична полиция" извършва дейности по:
  1. наблюдение на границата, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора;
  2. гранични проверки на преминаващите през границата лица и транспортни средства, включително в зоните и обектите, посочени в ал. 3;
  3. превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора, извършени в зоните и обектите по ал. 3;
  4. разследване на престъпления;
  5. охрана на обществения ред в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и контрол по безопасността на движението в района на аерогарите;
  6. приемане и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
  7. поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на държавната граница, недопускане на разрушаване, изместване или на други действия по отношение на държавната граница;
  8. изработване на карти и друга документация на държавната граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;
  9. методическо ръководство и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 8 с изключение на дейността по разследване на престъпления.
  (3) За осъществяването на граничния контрол и контрола за спазването на граничния режим Главна дирекция "Гранична полиция" извършва дейностите си в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и водоеми.
  (4) Министерският съвет определя:
  1. дълбочината на граничната ивица и граничната зона;
  2. откриването и закриването на гранични контролно-пропускателни пунктове;
  3. организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България.
  (5) Министърът на вътрешните работи определя:
  1. реда за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове;
  2. способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на сухоземни, морски и речни участъци от държавната граница.
  (6) За осъществяване на въздушно наблюдение на границите органите на Главна дирекция "Гранична полиция" използват въздухоплавателни средства.
  (7) Регистрацията и осигуряването на авиационната безопасност и летателната годност на въздухоплавателните средства по ал. 6 се осъществяват по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и издадените въз основа на него актове.

  § 21. Създава се чл. 39в:
  „Чл. 39в. (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на този закон и на Закона за защита при бедствия.
  (2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" извършва:
  1. превантивна дейност;
  2. държавен противопожарен контрол;
  3. превантивен контрол;
  4. пожарогасителна дейност;
  5. спасителна дейност;
  6. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
  7. разрешителна и контролна дейност на продукти за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност;
  8. неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване;
  9. химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, и овладяване на екологични инциденти;
  10. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
  11. оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, НАТО и международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ, гражданско-военното аварийно планиране;
  12. подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
  13. методическа и експертна помощ по защита при бедствия на териториалните органи на изпълнителната власт;
  14. защитата на населението при обявяване на режим "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г.(ДВ, бр. 62 от 1989 г.);
  15. взаимодействие с компетентните органи по въпросите на готовността за работа при положение на война, при военно или извънредно положение;
  16. информационно-аналитична дейност;
  17. научно-приложна и експертна дейност;
  18. определяне на пожарните характеристики на строителни продукти и тактико-техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническо и аварийно-спасително оборудване и гасителни вещества;
  19. разработване на методики за установяване на причините за възникване на пожари;
  20. ръководство и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 6, 8 - 16 на съответните териториални звена "Пожарна безопасност и защита на населението".
  (3) Обхватът и съдържанието на отделните дейности по ал. 2 се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  (4) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1 - 6 се определя с наредби на министъра на вътрешните работи.
  (5) Изискванията за гасителна ефективност на продуктите за пожарогасене и редът за осъществяване на дейността по ал. 2, т. 7 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
  (6) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 8 и 9 се определя с инструкции на министъра на вътрешните работи.
  (7) За издаване на разрешение по ал. 2, т. 7 се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.

  § 22. Създава се чл. 43а:
  „Чл. 43а. (1) Дирекциите на МВР, които са основни структури, са дирекция „Вътрешна сигурност”, дирекция "Миграция", дирекция "Международно оперативно сътрудничество", дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Български документи за самоличност" и дирекция "Национална система 112, дирекция "Международни проекти", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" и дирекция АФКОС.
  (2) Дирекция "Вътрешна сигурност" е специализирана структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационна и организационна дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения, извършени от служители на министерството."
  (3) Дирекция "Миграция" е национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. За изпълнение на задачите си дирекция "Миграция" извършва дейности по:
  1. регулиране на миграционните процеси в Република България;
  2. административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България;
  3. съпровождане на чужденци, подлежащи на експулсиране или на принудително отвеждане до границата на Република България, в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
  4. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 3 на съответните звена в областните дирекции.
  (4) Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е специализирано звено на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица. Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е на пряко подчинение на главния секретар на МВР и за изпълнение на дейностите си:
  1. организира, координира, контролира и обменя международна и национална оперативна информация за нуждите на правоохранителните органи;
  2. събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация на национални органи и международни организации, на местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международната престъпна дейност;
  3. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по международното и общодържавното издирване на лица и вещи - обект на международно издирване;
  4. може да участва в предаване и приемане на лица за екстрадиция и трансфер в страната и в чужбина въз основа на международни договори, по които Република България е страна, и в изпълнение на акт на орган на съдебната власт;
  5. въвежда, актуализира и ползва информацията от информационните фондове на Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция - Интерпол, на Европол и на Шенгенската информационна система (ШИС);
  6. организира, координира и осъществява обмен на информация и данни;
  7. координира дейността на задграничните представители и служителите на МВР, участващи в мисии на международни организации, и взаимодейства с офицерите за връзка на други държави.
  (5) Дирекция "Специална куриерска служба" е специализирана структура на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация. За изпълнение на дейностите си Дирекция "Специална куриерска служба":
  1. приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифициранат информация и правилника за прилагането му;
  2. осигурява защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне;
  3. извършва приемане, пренасяне и доставка на материали на органите на държавната власт и местното самоуправление;
  4. извършва анализ и оценка на рисковите фактори и предприема необходимите мерки за защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп;
  5. провежда функционално обучение по пренасяне на класифицирана информация на държавните служители от дирекцията, както и на куриери - служители от други организационни единици;
  6. при бедствия и извънредни ситуации, както и при въвеждане на режим "военно положение" или "положение на война", изпълнява дейността си, като осигурява военна пощенска свръзка при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.
  (6) Дирекция "Български документи за самоличност" е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските документи за самоличност. За изпълнение на задачите си дирекцията извършва дейности по:
  1. издаване на български документи за самоличност и контрол на ползването и съхраняването им;
  2. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 на съответните звена в областните дирекции.
  (7) Дирекция "Национална система 112" е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи. За изпълнение на задачите си дирекцията извършва дейности по:
  1. ръководство, организация и контрол на дейността на Националната система 112;
  2. изграждане и поддържане на районните центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 и развитие на Националната система 112;
  3. осъществяване контрол на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112 в районните центрове 112;
  4. организиране на взаимодействието със службите за спешно реагиране при осъществяване на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112.
  (8) Дирекция "Международни проекти" е специализирана структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз. За изпълнение на задачите си дирекцията:
  1. управлява дейностите в МВР по усвояване на средства по проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз и други извънбюджетни източници;
  2. осъществява функциите на отговорен орган в МВР за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като организира тръжни процедури, избор на проекти, извършва плащания, осигурява техническо изпълнение, финансов контрол, наблюдение и оценка на средствата, финансирани от фондовете;
  3. координира и осъществява взаимодействието с органи на Европейската комисия, с национални и международни институции и организации във връзка с усвояване на средства от фондове и програми на Европейския съюз;
  4. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.
  (9) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване и социално обслужване на структурите на министерството. За изпълнение на дейностите си дирекцията:
  1. подпомага министъра на вътрешните работи при управлението на предоставените на МВР недвижими имоти;
  2. актува, води регистри и актови книги за предоставените на МВР имоти - държавна собственост, и контролира тяхното управление;
  3. организира проектирането, изграждането и използването на обекти, свързани с дейностите на МВР, включително жилищен, почивен и болничен фонд, и осъществява експлоатацията, ремонта и съхраняването на въоръжение, техника и друго движимо имущество на МВР;
  4. осъществява социално обслужване и други обслужващи дейности на служителите;
  5. организира и осъществява технически контрол и специализиран технически надзор на сгради, машини и съоръжения, ветеринарномедицински дейности, държавен ветеринарно-санитарен контрол и държавен здравен контрол;
  6. възлага обществени поръчки с бюджетни средства и осъществява контрол по изпълнението на договори за доставки, услуги и строителство;
  7. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.
  (10) Дирекция АФКОС е специализирана структура на МВР за осъществяване координация на борбата с правонарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, чрез оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролна дейност. За изпълнение на дейностите си дирекцията:
  1. подпомага министъра на вътрешните работи и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз при осъществяване на координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
  2. е национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държави;
  3. осигурява и координира на национално ниво докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;
  4. осъществява наблюдение и контрол върху докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;
  5. извършва административно-контролни проверки в структурите, администриращи фондове, програми и инструменти на Европейския съюз;
  6. осъществява координация и оперативно сътрудничество във връзка с разследвания, провеждани от ОЛАФ на територията на Република България;
  7. извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
  8. анализира информацията относно нередностите и измамите със средства на Европейския съюз;
  9. осъществява сътрудничество с държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз.

  § 23. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „дирекция "Международни проекти" и дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" се заменят с „дирекция "Миграция", дирекция "Международно оперативно сътрудничество", дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Български документи за самоличност" и дирекция "Национална система 112, дирекция "Международни проекти", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" и дирекция АФКОС”
  2. В ал. 5 думите „Сигурност на Министреството на вътрешните работи” се заменят с „Вътрешна сигурност”.

  § 24. Чл. 59 се изменя така:
  „Чл. 59. Оперативно-издирвателни органи на МВР са държавните служители от оперативно-издирвателните звена в ГДНП, ГДБОП, ГДГП, областните дирекции и дирекция "Вътрешна сигурност"

  § 25. Чл. 62 се отменя.

  § 26. Чл. 63 се отменя.

  § 27. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „или устно“ се заличават.
  2. Ал. 2 се изменя така:
  „(2) При невъзможност да се издадат писмено разпорежданията могат да се издават устно или чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят.
  3. В ал. 4 накрая се добавя „или застрашават живота или здравето му“.
  4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Разпорежданията, издадени в писмена форма, се връчват срещу подпис на лицето, което им е адресат. Отказът или невъзможността на лицето да получи разпорежданията, издадени в писмена форма, се удостоверява с подписа на един свидетел.
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.


  § 28. В чл. 74, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думата „служителя“ се заменя с „полицейския орган“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. фактическите и правните основания за задържането.“

  § 29. В чл. 96, ал. 2 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „Министерския съвет“.

  § 30. Чл. 105 се отменя.

  § 31. Чл. 106 се отменя.

  § 32. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 6:
  „6. конкурсно начало чрез осигуряване на обективност при отчитане на професионалните качества, опит и квалификация;
  2. Досегашната т. 6 става т. 7.
  3. Създва се т. 8:
  „8. планиране и управление на подбора и развитието в кариерата”

  § 33. В чл. 143, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Класификаторът на длъжностите в МВР се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

  § 34. В чл. 145 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думата „заповед ” се заменя с „наредба”.
  2. В ал. 3 думата „заповед ” се заменя с „наредба”.

  § 35. В чл. 150, ал. 1 след думата „служители” се добавя „ и лица, работещи по трудово правоотношение”.

  § 36. В чл.151 се правят следните допълнения :
  1. В ал. 2 след думите „реда за предоставянето и носенето му” се поставя запетая и се добавя „вида, формата и размера на личния идентификационния номер”.
  2.Създава се ал. 5 :
  „(5) Служителите на МВР при охрана на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите, спортни състезания и др. масови прояви, носят на видно място на предната дясна част на връхната си дреха личен идентификационен номер, позволяващ последваща идентификация на самоличността на съответния служител.”

  § 37. В чл. 153, ал. 3, т. 5 след думата „представители” се поставя запетая и се добавя „членове на Европейския парламент от Република България”.

  § 38. Чл. 163 се изменя така:
  „Чл. 163. (1) Развитието в професионалната кариера се осъществява чрез преминаване в по-висока длъжност въз основа на конкурс, като условията и редът за провеждане му се уреждат с наредба на министъра на вътрешните работи.
  (2) За преминаване от изпълнителска на ръководна длъжност и за преминаване към по-висока ръководна длъжност задължително се провежда обучение, което завършва с полагане на изпит.“

  § 39. В чл. 226, ал. 1, т. 13 накрая се добавя „или по инициатива на органа по назначаването”.

  § 40. В чл. 248, ал. 2 думите „в които членуват повече от 5 на сто от общата щатна численост на служителите в МВР и имат изградени звена в повече от една трета от структурите на МВР”.

  § 41. В чл. 249, ал. 9 думите „и на съвместни проекти” се заличават.

  §42. В чл. 266 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) За нарушения на чл. 151, ал.5, на служителя на МВР, предприел изпълнение на служебните си задължения, без да е поставил на съответното място идентификационния си номер, който да е видим, се налага санкция в размер на 200лв.
  (5) На прекия ръководител на служителя на МВР по ал. 1, допуснал извършването на нарушението, също се налага санкцията по ал. 4.“

  § 43. В § 1 от Допълнителните разпоредби, т. 1, 7 и 14 се заличават.


  П Р Е Х О Д Н И И З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И
  Р А З П О Р Е Д Б И


  § 44. В Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (Обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 24 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Държавна агенция "Национална сигурност" извършва дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред, свързани със:
  1. разузнаване в полза на чужди сили;
  2. опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията;
  3. противоконституционна дейност;
  4. корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности;
  5. прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел;
  6. опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата;
  7. опасност за екологичната сигурност на държавата;
  8. нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация;
  9. застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;
  10. деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи;
  11. международен тероризъм и екстремизъм, както и финансирането им;
  12. международна търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба, производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства;
  13. дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки организации;
  14. миграционни процеси;
  (2) Държавна агенция "Национална сигурност" самостоятелно или съвместно с други държавни органи извършва контраразузнавателна дейност за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, включително в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
  (3) Агенцията осъществява информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и методическа дейност със собствена и на други държавни органи информация от значение за националната сигурност.
  (4) Самостоятелно или съвместно с други специализирани органи агенцията осигурява контраразузнавателна защита на стратегически за страната обекти и дейности.
  (5) Агенцията получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива информация, получена при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

  2. Чл. 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Агенцията организира и провежда оперативно – издирвателна, информационна и аналитична дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности по реда на този закон“.

  3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „избира от Народното събрание по предложение на министър-председателя “ се заменят с „назначава с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет “.
  2. В ал. 2 думата „трима” се заменя с „двама”.
  3. В ал. 3, т. 3 се изменя така:
  „3. притежават 12 - годишен юридически стаж или професионален стаж в системата за защита на националната сигурност, от които 5 години на ръководна длъжност - за председателя и 10 - годишен стаж в службите за сигурност, от които три на ръководна длъжност – за заместник - председателите ”
  4. В ал. 4 се създава т. 7:
  „7. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията.“
  5. Ал. 5 се изменя така:
  „(5) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет, а на заместник-председател - с решение на Министерския съвет по предложение на министър - председателя.“
  6. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя в едномесечен срок от възникване на основанието Министерския съвет предлага на Президента с указ да назначи нов председател, който довършва мандата.“
  7. Ал.7 се отменя.
  8. Ал. 8 се изменя така:
  „(8) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председател министър – председателят в едномесечен срок предлага на Министерския съвет нов заместник-председател, който довършва мандата“.
  9. Ал. 9 се изменя така:
  „(9) До назначаването на нов председател неговите функции се изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател по предложение на министър председателя;“

  5. Чл. 8а се отменя.

  6. В чл. 12, ал. 1 думите „включват специализирана дирекция "Технически операции"” се заменят с “включва”.

  7. Чл. 21 се отменя.

  8. Чл. 54 се изменя така:
  „Чл. 54. (1) Назначаването на държавна служба в агенцията се предхожда от конкурс, който се провежда при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
  (2) Конкурсът за постъпване на държавна служба се обявява със заповед на председателя на агенцията или на оправомощено от него длъжностно лице. Обявлението за конкурса се публикува в един централен или местен ежедневник и на страницата на агенцията в интернет. Срокът за провеждане на конкурса не може да бъде по-дълъг от три месеца.
  (3) До участие в конкурса се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за съответния конкурс. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват по общодостъпен начин в 14-дневен срок от крайната дата за подаване на документите.
  (4) Недопускането до участие в конкурса може да се обжалва пред председателя на агенцията в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка. Жалбата не спира конкурсната процедура. Председателят се произнася в 14-дневен срок с решение. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
  (5) Крайното класиране може да бъде обжалвано пред председателя на агенцията в тридневен срок от датата на обявяването му. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
  (6) В срок до три месеца след приключване на конкурсната процедура органът по назначаването издава акт за назначаване на класираните кандидати.

  9. Чл. 63 се изменя така:
  „Чл. 63. (1) Развитието в кариерата се осъществява чрез последователно преминаване в по-високи ранг, степен или длъжност въз основа на конкурс, като условията и редът за провеждане му се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  (2) За преминаване от изпълнителска на ръководна длъжност и за преминаване към по-висока ръководна длъжност задължително се провежда обучение, което завършва с полагане на изпит.“

  10. В чл. 123, ал. 2, т. 3 и 5 се отменят.

  11. В чл.124 думите „разкриват и разследват “ се заменят с „и разкриват”.

  12. Чл.124а се отменя.

  13. Чл. 125а се отменя.
  § 45. В Закона за специалните разузнавателни средства (Обн. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:

  1. В чл. 13, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „1. Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност"

  2. В чл. 16, ал. 2 се отменя.

  3. В чл. 17 думите „съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се заличават.

  4. В чл. 18, ал. 1 думите „съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се заличават.

  5. В чл. 19 думите „съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се заличават.

  6. В чл. 19в, ал. 3, т. 3 думата „8-годишен” се заменя с „10-годишен”, а думата „5-годишен” се заменя с „7-годишен”.

  7. В чл. 20, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Специалните разузнавателни средства, извън тези по ал. 2, се осигуряват и прилагат единствено от Държавна агенция "Технически операции".

  8. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „от структурите по чл. 20, ал. 1” се заличават;
  2. В ал. 2 думата „структурите” се заменя със „структурата”;
  3. В ал. 3 думата „структурите” се заменя със „структурата”;

  9. В чл. 23 думите „съответните структури, прилагащи” се заменят с „структурата, прилагаща”

  10. В чл. 25, ал. 5 думата „структурите” се заменя със „структурата”.

  11. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „съответната структура” се заменят със „структурата”;
  2. В ал. 2 думите „съответния ръководител” се заменят с „ръководителя”.

  12. В чл. 30, ал. 3 думите „съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.

  13. Чл. 34а се изменя така:
  „Чл. 34а. (1) Контролът върху прилагането и използването на специалните разузнавателни средства се осъществява се осъществява по ред, определен със съвместна инструкция от председателя на Държавна агенция „Технически операции”, министъра на отбраната и директора на Националната разузнавателна служба.
  (2) Инструкцията по ал. 1 се съгласува с Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

  14. В § 2 от Заключителните разпоредби думите „и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", които дават” се заменят с „който дава”.

  § 46. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., в сила от 29.04.2006 г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр. 17 от 21 Февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 52, т. 2 думите „разследващите агенти от Държавна агенция "Национална сигурност", определени със заповед на председателя на агенцията” се заличават.
  2. В чл. 71, ал. 4 след думата „полицай” запетаята и думите „разследващ агент от Държавна агенция "Национална сигурност" се заличават.
  3. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  4. Член 194а се отменя.
  5. В чл. 411в, ал. 2 думите „разследващите агенти, определени със заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност”” се заличават.

  § 47. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18 и 40 от 2014 г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.) в чл. 75, ал. 1, т. 2 думите "Главна дирекция " Криминална полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".

  § 48. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г. и бр. 23 и 70 от 2013 г.), в преходните и заключителните разпоредби в § 21 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".

  § 49. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36, 93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 7, ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с"дирекция "Миграция".
  2. В чл. 9:
  а) в ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  б) в ал. 6 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  в) в ал. 8 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  3. В чл. 12:
  а) в ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  б) в ал. 6 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  4. В чл. 13, ал. 1 и 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  5. В чл. 16, ал. 5 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  6. В чл. 19, ал. 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  7. В чл. 27, ал. 1 думите "дирекция "Миграция" се заменят с "Главна дирекция "Гранична полиция".
  9. В чл. 29 думите след думата „сила” се добавя "от органите на дирекция "Миграция" или ".
  10. В чл. 34, ал. 1 и 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  11. В допълнителната разпоредба в § 1, т. 2 и 3 думите "дирекция "Миграция" се заменят с "Главна дирекция "Гранична полиция".

  § 50. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.), в чл. 162, ал. 10 думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция".

  § 51. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г. и бр. 11 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 250б, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  "2. Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и териториалните звена на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".
  2. В чл. 275, ал. 1 думите „дирекция "Технически операции" на” се заличават.
  3. В чл. 275, ал. 1 думите „дирекция "Технически операции" на” се заличават.
  4. В чл. 304 думите „и на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  5. В чл. 305, ал. 1 думите „и на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  6. В чл. 308 думите „и на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  7. В чл. 309 думите „и от Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  8. В чл. 310 в текста преди т. 1 думите „и от Държавна агенция "Национална сигурност" изискват” се заменят с „изисква”.
  9. В чл. 321 думите „дирекция "Технически операции" на” се заличават.

  § 52. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г. и бр. 52 и 70 от 2013 г.) в допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В § 1:
  а) в т. 1 след думите „Национална сигурност” се добавя „Главана дирекция „Борба с организираната престъпност” на Министерството на вътрешните работи”;
  б) в т. 2 думите „Главна дирекция "Криминална полиция", Главна дирекция "Охранителна полиция" се заменят с „Главна дирекция "Национална полиция"”, а думите „"Сигурност на Министерството на вътрешните работи"” се заменят с „Вътрешна сигурност”.
  2. В § 2а думите „"Сигурност на Министерството на вътрешните работи"” се заменят с „Вътрешна сигурност”.

  § 53. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г. и бр. 22, 27 и 35 от 2014 г.) в чл. 62 се правят следните изменения:
  1. В ал. 6, т. 7 се изменя така:
  „7. директорите на Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи - за целите на разкриването и разследването на престъпления;
  2. В ал. 8 думите "Главна дирекция "Криминална полиция" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция".

  § 54. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г. и бр. 1 и 22 от 2014 г.) в § 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 4 след думите „разузнавателна служба” съюзът „и” се заличава и накрая се добавя „и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи”
  2. В т. 5 от допълнителните разпоредби думите "Криминална полиция” и "Охранителна полиция" се заменят с "Национална полиция".

  § 55. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г. и бр. 66, 68 и 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13:
  а) в ал. 1 думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" (ГДОП)" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП);
  б) в ал. 4 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП".
  2. В чл. 113:
  а) в ал. 1 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП";
  б) в ал. 2 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  3. В чл. 114:
  а) в ал. 1 и в ал. 2 в текста преди т. 1 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП";
  б) в ал. 4 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  4. В чл. 115:
  а) в ал. 1 и в ал. 2 в текста преди т. 1 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП";
  б) в ал. 4 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  5. В чл. 116:
  а) в ал. 2 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП";
  б) в ал. 3 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция";
  в) в ал. 4 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП".
  9. В останалите текстове на закона абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП".

  § 56. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 от 2014 г.) в чл. 35, ал. 6, т. 7 думите "Главна дирекция "Криминална полиция" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция".

  § 57. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 16 от 2014 г.) в чл. 10а, ал. 5, т. 4 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".

  § 58. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г. и бр. 44 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 14 думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  2. В чл. 16, ал. 1 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  3. В чл. 20:
  а) в ал. 1 думата „Охранителна” се заменя с „Национална”;
  б) в ал. 4 думата „Охранителна” се заменя с „Национална”;
  4. В чл. 28, ал. 3 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  5. В чл. 37 навсякъде думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  6. В чл. 41, ал. 1 думите "Главна дирекция "Охранителна полиция", Главна дирекция "Криминална полиция" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция".

  § 59. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г. и бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 33б, ал. 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  2. В чл. 33д думите думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  3. В чл. 44:
  а) в ал. 1 изречение първо се изменя така: „Принудителните административни мерки се налагат със заповеди на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", директорите на главните дирекции "Национална полиция", "Гранична полиция" и "Борба с организираната престъпност", директорите на Столичната и областните дирекции, директора на дирекция "Миграция", директорите на регионалните дирекции "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи или на оправомощени от тях длъжностни лица.”;
  б) в ал. 7 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "Дирекция "Миграция";
  в) в ал. 8 думите „Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  4. В чл. 54, ал. 3 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".

  §60. Изпълнението на закона се възлага на министъра на вътрешните работи.

  §61. Параграфи 36 и 42 влизат в сила 15 дни след обнародването на закона в Държавен вестник.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума