Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
05/02/2015 второ гласуване

  Общ законопроект № 553-06-1 от 14.01.2014 г. за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

  Проект!
  Второ гласуване  З А К О Н
  ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
  (обн., ДВ, бр. 53 от 2014г., изм., бр. 98 и 107 от 2014г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. Чл. 2 се изменя така:
  „Чл. 2. (1) Дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност и опазване на обществения ред.
  (2) Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка”

  Предложение на н.п. Михо Михов:
  § 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
  Чл.2 (1) Дейността на МВР се основава на защитата на Конституцията на Р България. Насочена е към гарантиране на правата и свободите на гражданите, неутрализиране на престъпността, поддържане на обществения ред и законността в системата за национална сигурност.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 1, в чл. 2, ал. 1 след думата „сигурност“ съюза „и“ се заличава, поставя се запетая и след думата „ред“ се добавя „и пожарна безопасност и защита на населението“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1:
  § 1. Член 2 се изменя така:
  „Чл. 2. (1) Дейността на МВР е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, противодействие на престъпността, защита на националната сигурност, опазване на обществения ред и пожарна безопасност и защита на населението.
  (2) Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка.“

  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  a) Точка 6 се заличава.
  б) Създава се т. 9:
  „9. безусловно сътрудничество с Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“
  2. В ал. 2 след думите „предвидените в“ се добавя „Конституцията и“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 2, т. 1 се правят следните изменения:
  1. В т. 1:
  а) буква „а” се изменя така:
  „а) в т. 8 думата „сътрудничество“ се заменя с „взаимодействие“;
  б) в б. „б”, в новосъздадената т. 9 думата „безусловно“ се заличава.
  2. Точка 2 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 2 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  В §2, б) чл.3, ал.1, т.9, предвидена в законопроекта да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2:
  § 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 8 думата „сътрудничество“ се заменя с „взаимодействие“.
  2. Създава се т. 9:
  „9. сътрудничество с Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.“

  § 3. Чл. 6 се изменя така:
  „Чл. 6. (1) Министерството на вътрешните работи извършва следните основни дейности:
  1. оперативно - издирвателна;
  2. разследване на престъпления;
  3. охранителна;
  4. защита от терористични действия;
  5. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации и осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
  7. информационна;
  8. контролна;
  9. превантивна;
  10.административнонаказателна и предоставяне на административни услуги;
  11. учебна, научна и изследователска;
  12. осъществяване на международно сътрудничество.
  (2) За осигуряване на непрекъснато и ефективно осъществяване на основните дейности в МВР се организират и осъществяват спомагателни дейности.
  (3) Други дейности на МВР могат да се възлагат само със закон.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 3 се изменя така:
  „§ 3. Член 6 се изменя така:
  „Чл. 6. (1) Министерството на вътрешните работи извършва следните основни дейности:
  1. оперативно - издирвателна;
  2. охранителна;
  3. разследване на престъпления;
  4. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
  5. осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
  6. информационна;
  7. контролна;
  8. превантивна;
  9. административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.
  (2) За осигуряване на непрекъснато и ефективно осъществяване на основните дейности в МВР се организират и осъществяват спомагателни дейности.”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  По § 3 в чл. 6, в ал. 1, т. 9 да стане т. 1, а останалите да се преномерират в съответствие.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3:
  § 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Министерството на вътрешните работи извършва следните основни дейности:
  1. оперативно - издирвателна;
  2. охранителна;
  3. разследване на престъпления;
  4. осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
  5. осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
  6. информационна;
  7. контролна;
  8. превантивна;
  9. административнонаказателна и предоставяне на административни услуги.“

  § 4. Чл. 7 се изменя така:
  „Чл. 7. (1) Изпълнението на основните дейности на МВР се осъществява чрез:
  1. събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически политики;
  2. предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България;
  3. противодействие на престъпността чрез разкриване на престъпления по предвидения със закон ред и осигуряване на разследването на престъпленията;
  4. охрана на стратегически и особено важни обекти, определени с акт на Министерския съвет;
  5. предотвратяване на терористични действия чрез разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяването им;
  6. защита при бедствия, подпомагане и възстановяване, ресурсно осигуряване и приемане на помощи по ред, определен със закон;
  7. координация на действията на единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия, приемане, обработка и регистриране на спешни повиквания към ЕЕН 112 и обмен на информация със службите за спешно реагиране;
  8. осъществяване на държавен противопожарен контрол, контрол по изпълнението и прилагането на превантивни мерки за защита по пожарогасителната и спасителната дейност;
  9. придобиване, анализиране и съхраняване на информация, включително обработване на лични данни, и предоставянето й в предвидените със закон случаи, както и изграждане на информационни фондове и информационни системи за управление на информационната дейност;
  10. издаване на български лични документи и контрол върху ползването им;
  11. извършване на контрол върху режима за пребиваване на чужденците и противодействие на незаконната миграция;
  12. осъществяване на контрол върху безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и регистрацията им;
  13. приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;
  (2) Изпълнението на основните дейности на МВР може да се осъществява и по друг начин, предвиден в закон.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 4 да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  В §4, чл. 7. (1) т.13, предвидена в законопроекта да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 4 да бъде отхвърлен.

  § 5. В чл. 10, ал. 1, т. 9 се заличава.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 5 се изменя така:
  „§ 5. В чл. 10, ал. 1, т. 9 се изменя така:
  „9. оперативен експеримент”.”
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 4:
  § 4. В чл. 10, ал. 1 т. 9 се изменя така:
  „9. оперативен експеримент.“

  § 6. Чл. 11 се отменя.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 6 да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 6 да бъде отхвърлен.

  § 7. В чл. 17, ал. 2 се създава т. 10:
  „10. осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 7 се изменя така:
  „§ 7. В чл. 17 се създава ал. 8:
  „(8) Оценяването на съответствието на продуктите за пожарогасене се извършва в 14-дневен срок от датата на започване на производството.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 7 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7, който става § 5:
  § 5. В чл. 17 се създава ал. 8:
  „(8) Оценяването на съответствието на продуктите за пожарогасене се извършва в 14-дневен срок от датата на започване на производството.“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 7а:
  „§ 7а. В глава втора се създава раздел Vа с наименование „Осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН112” с чл. 17а:
  „Раздел Vа
  Осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН112

  Чл. 17а. Дейността по осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН112 се осъществява по реда на този закон и Закона за Националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112 (ЗНССПЕЕН).
  (2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез:
  1. приемане, автоматично регистриране и обработване на всички повиквания за спешна помощ на номер 112;
  2. осигуряване на непрекъснат достъп до линия за връзка;
  3. събиране на информация за вида, мястото, часа и основните данни за спешния случай;
  4. анализиране и предаване на обработената информация на службите за спешно реагиране, по смисъла на ЗНССПЕЕН, в зависимост от вида на спешните случаи;
  5. получаване на обратна информация от съответните служби за спешно реагиране, по смисъла на ЗНССПЕЕН.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 6:
  § 6. В глава втора се създава раздел Vа „Осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН112” с чл. 17а:
  „Раздел Vа
  Осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН112

  Чл. 17а. (1) Дейността по осигуряване на достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН112 се осъществява по реда на този закон и Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
  (2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез:
  1. приемане, автоматично регистриране и обработване на всички повиквания за спешна помощ на номер 112;
  2. осигуряване на непрекъснат достъп до линия за връзка;
  3. събиране на информация за вида, мястото, часа и основните данни за спешния случай;
  4. анализиране и предаване на обработената информация на службите за спешно реагиране, по смисъла на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, в зависимост от вида на спешните случаи;
  5. получаване на обратна информация от съответните служби за спешно реагиране, по смисъла на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.“

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  Създава се § 7а:
  “§ 7а. Създава се нов чл. 18а:
  Чл. 18а. Информационната дейност се основава на следните принципи:
  1. законосъобразност;
  2. обективност, пълнота и своевременност;
  3. достъпност по установения в закона ред;
  4. организационна и икономическа целесъобразност;
  5. съчетаване на централизъм и децентрализъм при съхраняването и ползването й;
  6. информационно взаимодействие и задължение за инфрормиране на структурите на МВР съобразно функциите им;
  7. защита на информацията, източниците за нейното придобиване, документите и другите средства за работа с тях и на информационните носители;
  8. възможност за интегриране в информационни фондове и между тях при отчитане спецификата на дейност;
  9. защита на личните данни на гражданите при тяхното обработване.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  § 8. В чл. 25 се правят следните изменения:
  1. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Ако при обработването по ал. 2 могат да се разкрият лични данни за трето лице, администраторът на лични данни е длъжен да предостави на съответното физическо лице достъп до частта от тях, отнасяща се само за него.”
  2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 8 да се заличи.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 8 да бъде отхвърлен.

  § 9. В чл. 26 се създава ал. 2:
  „(2) Данните по ал. 1 се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен или прокурорски акт.”

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 9, в чл. 26, ал. 2 думите „или прокурорски“ се заличават и накрая се добавя „или решение на Комисията за защита на личните данни“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9, който става § 7:
  § 7. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1.
  2. Създава се ал. 2:
  „(2) Данните по ал. 1 се заличават, ако вече не съществува причина за тяхното запазване съгласно закона или в изпълнение на съдебен акт или решение на Комисията за защита на личните данни.“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 9а:
  „§ 9а. В чл. 28, ал. 2, изр. второ се заличава.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 8:
  § 8. В чл. 28, ал. 2 изречение второ се заличава.

  § 10. В глава Втора се създава раздел VIIа с наименование „Превантивна дейност” с чл. 30а:
  „Раздел VIIа
  Превантивна дейност
  Чл. 30а. (1) Органите на МВР осъществяват обща и индивидуална превантивна дейност на правонарушенията, като при необходимост издават разпореждания до държавни органи, организации, юридически лица и граждани.
  (2) Условията и редът за осъществяване на дейността по ал. 1 се уреждат със закона и с актове на Министерския съвет и на министъра на вътрешните работи.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 10, чл. 30а се изменя така:
  „Чл. 30а. (1) Превантивната дейност е дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и други правонарушения, която се осъществява чрез индивидуална и обща превенция.
  (2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез:
  1. разработване и осъществяване на комплекс от мероприятия за установяване и отстраняване на причините и условията за извършване на престъпления и други правонарушения;
  2. извършване на действия спрямо лица, за които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни или други противоправни действия, които застрашават обществения ред или правата и свободите на гражданите;
  3. разработване и осъществяване на мероприятия за установяване на лица, замислили или подготвящи престъпления или други правонарушения и вземане на мерки за разубеждаването им;
  4. осъществяване на мероприятия за преустановяване на изпълнителното деяние, предотвратяване настъпването престъпните му последици и ограничаване на техните размери.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 9:
  § 9. В глава втора се създава раздел VIIа „Превантивна дейност” с чл. 30а:
  „Раздел VIIа
  Превантивна дейност
  Чл. 30а. (1) Превантивната дейност е дейност по предотвратяване и пресичане на престъпления и други правонарушения, която се осъществява чрез индивидуална и обща превенция.
  (2) Дейността по ал. 1 се осъществява чрез:
  1. разработване и осъществяване на комплекс от мероприятия за установяване и отстраняване на причините и условията за извършване на престъпления и други правонарушения;
  2. извършване на действия спрямо лица, за които има достатъчно основание да се предположи, че ще извършат престъпни или други противоправни действия, които застрашават обществения ред или правата и свободите на гражданите;
  3. разработване и осъществяване на мероприятия за установяване на лица, замислили или подготвящи престъпления или други правонарушения, и вземане на мерки за разубеждаването им;
  4. осъществяване на мероприятия за преустановяване на изпълнителното деяние, предотвратяване настъпването на престъпните му последици и ограничаване на техните размери.“

  § 11. В глава Втора се създава раздел VIIб с наименование „Учебна, научна и изследователска дейност и осъществяване на международно сътрудничество” с чл. 30б:
  „Раздел VIIб
  Учебна, научна и изследователска дейност и осъществяване на международно сътрудничество
  Чл. 30б. (1) Учебната, научната и изследователската дейност се осъществява в Академията на МВР, Медицинския институт на МВР и научноизследователските и научно-приложните институти чрез:
  1. организиране и провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационни степени и на образователна и научна степен на висшето образование, както и професионално обучение на служителите на МВР;
  2. извършване на теоретични и приложни научни изследвания;
  3. развиване на редакционно-издателска, спортна и културна дейност;
  4. медицинско обслужване на служителите на МВР и на други лица, определени в действащото законодателство, както и стационарно лечение, рехабилитационна дейност, амбулаторно-поликлинична дейност и здравно-профилактична дейност;
  5. квалификация и преподготовка за поддържане и повишаване на квалификацията на медицински кадри;
  6. медицинско освидетелстване на кандидатите за постъпване на служба в МВР.
  7. проектиране, разработване и внедряване на нови автоматизирани технологии на основата на съвременни изчислителни, комуникационни и софтуерни средства, създаване на специфични технически средства, удостоверителни знаци, печати и щемпели;
  8. провеждане на психологически изследвания, свързани с постъпването на служба и израстването в кариерата на служителите на МВР;
  9. събиране, изследване и оценка на следи и веществени доказателства.
  (2) Международното сътрудничество се осъществява чрез организиране и координиране на международната дейност на МВР, на международния обмен на оперативна информация и на дейността за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, в областта на вътрешните работи;
  (3) Условията и редът за осъществяване на дейносттите по ал. 1 и 2 се уреждат със закона и с актове на Министреския съвет и на министъра на вътрешните работи.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 11 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 11 да бъде отхвърлен.
  § 12. Чл. 33 се изменя така:
  „Чл. 33. Министерството на вътрешните работи се ръководи от министър, който:
  1. провежда държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на вътрешната сигурност, защитата на правата и свободите на гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на дейности и контролиране на изпълнението им;
  2. определя стратегически приоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на МВР и отговаря за изпълнението им;
  3. представлява министерството;
  4. осъществява международното сътрудничество;
  5. предлага проекта на бюджет на МВР и отчита изпълнението му;
  6. отговаря за управлението и разпределя финансовите и материалните ресурси, включително и предоставените на МВР имоти и вещи - държавна собственост;
  7. управлява човешките ресурси;
  8. координира борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
  9. участва в координацията и управлението на фондовете на Европейския съюз, свързани с дейността на МВР;
  10. издава правилници, наредби, инструкции и заповеди;
  11. изпълнява и други функции, определени със закон.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 12, в чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 7 накрая се добавя „и създава и закрива звена, извън тези, създадени със закона;“;
  2. Точки 8, 9 и 10 се изменят така:
  „8. координира борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и участва в координацията и управлението на фондовете на Европейския съюз, свързани с дейността на МВР;“;
  9. издава правилници, наредби, инструкции и заповеди;
  10. изпълнява и други функции, определени със закон.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов:
  В §12 в чл. 33 да се създаде нова точка 12:
  „12. получава информация за исканите и използваните от структурите на МВР специални разузнавателни средства.“
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 12, който става § 10:
  § 10. Член 33 се изменя така:
  „Чл. 33. Министерството на вътрешните работи се ръководи от министър, който:
  1. провежда държавната политика по превенцията, противодействието на престъпността, опазването на обществения ред, защитата на националната сигурност, защитата на правата и свободите на гражданите, граничния контрол, регулиране на миграционните процеси, пожарната безопасност и защитата на населението чрез разработване на политики, планиране на дейности и контролиране на изпълнението им;
  2. определя стратегически приоритети, програми, цели и задачи, свързани с дейността на МВР и отговаря за изпълнението им;
  3. представлява министерството;
  4. осъществява международното сътрудничество;
  5. предлага проекта на бюджет на МВР и отчита изпълнението му;
  6. отговаря за управлението и разпределя финансовите и материалните ресурси, включително и предоставените на МВР имоти и вещи - държавна собственост;
  7. управлява човешките ресурси, и създава и закрива звена, извън тези, създадени със закона;
  8. координира борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз и участва в координацията и управлението на фондовете на Европейския съюз, свързани с дейността на МВР;
  9. издава правилници, наредби, инструкции и заповеди;
  10. получава информация за исканите и използваните от структурите на МВР специални разузнавателни средства;
  11. изпълнява и други функции, определени със закон“.

  § 13. В чл. 34, ал. 1 думите „и главен секретар на МВР” се заличават.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 13 се изменя така:
  „§ 13. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 след съкращението „МВР“ се добавя „и административен секретар на МВР.“;
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Политическият кабинет по ал. 3 се създава и функционира съгласно Закона за администрацията.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 13 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 11:
  „§ 11. В чл. 34 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 1 след съкращението „МВР“ се добавя „и административен секретар на МВР“.
  2. Създава се ал. 4:
  „(4) Политическият кабинет се създава и функционира съгласно Закона за администрацията.“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 13а:
  „§ 13а. Създават се чл. 34а - чл. 34в:
  „Чл. 34а. (1) Административният секретар на МВР е висшият държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 2 в МВР.
  (2) За административен секретар на МВР може да бъде назначен държавен служител, който е изпълнявал ръководна длъжност в МВР не по-малко от пет години и не му е налагано дисциплинарно наказание през последните три години.
  (3) Административният секретар на МВР се назначава от министъра на вътрешните работи чрез подбор, основан на професионални качества.

  Чл. 34б. (1) Административният секретар на МВР подпомага министъра на вътрешните работи при изпълнение на неговите функции като планира, организира и контролира:
  1. спомагателните дейности в МВР;
  2. разработването и прилагането на мерки за недопускане на конфликт на интереси и условия за корупция;
  3. взаимодействието с други държавни органи, неправителствени организации и синдикати.
  (2) Административният секретар изпълнява и други функции, възложени му със заповед на министъра на вътрешните работи.
  (3) В изпълнение на функциите си административният секретар издава заповеди.
  (4) За изпълнение на функциите си административният секретар има право да получава информация от всички структури на МВР.

  Чл. 34в. Правоотношенията с административния секретар се прекратяват от министъра на вътрешните работи по реда и при условията на Закона за държавния служител.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 34а, ал. 2 думите „и не му е налагано дисциплинарно наказание през последните три години“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 12:
  § 12. Създават се чл. 34а - 34в:
  „Чл. 34а. (1) Административният секретар на МВР е висшият държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 2 в МВР.
  (2) За административен секретар на МВР може да бъде назначен държавен служител, който е изпълнявал ръководна длъжност в МВР не по-малко от 5 години.
  (3) Административният секретар на МВР се назначава от министъра на вътрешните работи чрез подбор, основан на професионални качества.

  Чл. 34б. (1) Административният секретар на МВР подпомага министъра на вътрешните работи при изпълнение на неговите функции като планира, организира и контролира:
  1. спомагателните дейности в МВР;
  2. разработването и прилагането на мерки за недопускане на конфликт на интереси и условия за корупция;
  3. взаимодействието с други държавни органи, неправителствени организации и синдикати.
  (2) Административният секретар изпълнява и други функции, възложени му със заповед на министъра на вътрешните работи.
  (3) В изпълнение на функциите си административният секретар издава заповеди.
  (4) За изпълнение на функциите си административният секретар има право да получава информация от всички структури на МВР.

  Чл. 34в. Правоотношенията с административния секретар се прекратяват от министъра на вътрешните работи при условията и по реда на Закона за държавния служител.“

  § 14. Чл. 36 се изменя така:
  „Чл. 36. (1) Главният секретар на МВР е висшата професионална длъжност в министерството.
  (2) Главният секретар:
  1. планира, организира и контролира основните дейности на МВР и отговаря за изпълнението им;
  2. организира и контролира взаимодействието между основните структури на МВР при извършване на основните дейности;
  3. осъществява взаимодействие със съответните структури с полицейски правомощия на други държави и с международни органи и организации;
  4. организира, координира и контролира действията по защита при бедствия, дейността на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112, както и изпълнението на Национална програма за защита при бедствия, годишните планове за изпълнението й, плановете за защита при бедствия и плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
  5. издава заповеди във връзка с изпълнението на правомощията си.
  (3) Главният секретар на МВР се назначава с указ на Президента на републиката по предложение на Министерския съвет.
  (4) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР може да се подпомага от заместник, който се назначава от министъра на вътрешните работи.
  (5) За главен секретар и заместник главен секретар на МВР могат да бъдат назначавани лица, които отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР и притежават не по-малко от 10-годишен професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред, от които поне половината на старша ръководна длъжност.
  (6) Правомощията на главния секретар се прекратяват предсрочно:
  1. по негово искане;
  2. при навършване на 60-годишна възраст;
  3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  4. при несъвместимост с изискванията на ал. 5;
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  6. при системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на министерството;
  7. при смърт.
  (7) В случаите по ал. 6 правомощията на главния секретар се прекратяват по реда на ал. 3, като до назначаването на нов главен секретар неговите правомощия се изпълняват от заместник главния секретар.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  § 14. В чл.36, ал. 5 думата „старша” се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов:
  В §14, чл. 36, ал. 5 да отпадне думата „старша“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 14, в чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 накрая се добавя „и е държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1“;
  2. В ал. 2:
  а) точка 3 се изменя така:
  „3. осъществява взаимодействие с други държавни органи и организации, както и със съответните структури с полицейски правомощия на други държави и с международни органи и организации при изпълнение на основните дейности;
  б) точка 4 се заличава;
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР може да се подпомага от заместник, който се назначава от министъра на вътрешните работи и изпълнява функции, възложени му със заповед на главния секретар, след съгласуване с министъра на вътрешните работи. При изпълнение на своите функции заместник главния секретар издава заповеди. Заместник главния секретар на МВР е държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1.“.
  4. В ал. 5 думите „в МВР“ се заменят с „по този закон“ и думата „старша“ се заличава.
  5. В ал. 6:
  а) в текста преди т. 1 думата „предсрочно“ се заличава.
  б) в т. 6 преди думата „системно“ се добавя „при тежко нарушение или“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  §14 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 13:
  § 13. Член 36 се изменя така:
  „Чл. 36. (1) Главният секретар на МВР е висшата професионална длъжност в министерството и е държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1.
  (2) Главният секретар:
  1. планира, организира и контролира основните дейности на МВР и отговаря за изпълнението им;
  2. организира и контролира взаимодействието между основните структури на МВР при извършване на основните дейности;
  3. осъществява взаимодействие с други държавни органи и организации, както и със съответните структури с полицейски правомощия на други държави и с международни органи и организации при изпълнение на основните дейности;
  4. издава заповеди във връзка с изпълнението на правомощията си.
  (3) Главният секретар на МВР се назначава с указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет.
  (4) При осъществяване на своите правомощия главният секретар на МВР може да се подпомага от заместник, който се назначава от министъра на вътрешните работи и изпълнява функции, възложени му със заповед на главния секретар, след съгласуване с министъра на вътрешните работи. При изпълнение на своите функции заместник главният секретар издава заповеди. Заместник главният секретар на МВР е държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1.
  (5) За главен секретар и заместник главен секретар на МВР могат да бъдат назначавани лица, които отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба по този закон и притежават не по-малко от 10-годишен професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред, от които поне половината на ръководна длъжност.
  (6) Правомощията на главния секретар се прекратяват:
  1. по негово искане;
  2. при навършване на 60-годишна възраст;
  3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
  4. при несъвместимост с изискванията на ал. 5;
  5. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
  6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на министерството;
  7. при смърт.
  (7) В случаите по ал. 6 правомощията на главния секретар се прекратяват по реда на ал. 3, като до назначаването на нов главен секретар неговите правомощия се изпълняват от заместник главния секретар.“

  § 15. В глава трета се създава чл. 36а:
  „Чл. 36а. (1) Политическият кабинет е пряко подчинен на министъра на вътрешните работи.
  (2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, осъществява връзките на МВР с обществеността и подпомага министъра на вътрешните работи при формулиране и разработване на конкретни решения за осъществяване на правителствената политика, както и при представянето й пред обществото.
  (3) В политическия кабинет се включват заместник-министрите, началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на административната дирекция за връзки с обществеността. Работата на политическия кабинет се планира и организира от началника на кабинета.
  (4) Началникът на кабинета, парламентарният секретар и директорът на специализираната административна дирекция за връзки с обществеността се назначават с трудов договор и са пряко подчинени на министъра на вътрешните работи. Правоотношенията им се прекратяват по преценка на министъра на вътрешните работи или с прекратяването на неговия мандат.
  (5) Към политическия кабинет могат да се назначават от министъра на вътрешните работи с трудов договор експерти и технически сътрудници, които не могат да изпълняват функции на управление. Експертите и техническите сътрудници нямат статут на държавни служители и трудовите им правоотношения се прекратяват със заповед на министъра на вътрешните работи или с прекратяването на неговия мандат.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 15 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 15 да бъде отхвърлен.

  § 16. Чл. 37 се изменя така:
  „Чл. 37. (1) Основни структури на МВР са:
  1. главните дирекции;
  2. областните дирекции;
  3. дирекциите;
  4. Специализираният отряд за борба с тероризма;
  5. специализираните административни дирекции;
  6. Академията на МВР;
  7. Медицинският институт на МВР;
  8. научноизследователските и научно-приложните институти.
  (2) Главните дирекции, областните дирекции, дирекциите, Специализираният отряд за борба с тероризма Академията на МВР и Медицинският институт са юридически лица.”
  (3) Устройството и дейността на структурите на МВР се уреждат с правилник, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 16, в чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 5 думата „специализираните административни“ се заменя с „административните“;
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Главните дирекции, областните дирекции, дирекция „Миграция“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, дирекция „Специална куриерска служба“, Академията на МВР и Медицинския институт са юридически лица.“;
  3. Създава се ал. 4:
  „(4) С правилника по ал. 3 могат да се създават и други структури и звена.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 16, който става § 14:
  § 14. В чл. 37 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) Основни структури на МВР са:
  1. главните дирекции;
  2. областните дирекции;
  3. дирекциите;
  4. Специализираният отряд за борба с тероризма;
  5. административните дирекции;
  6. Академията на МВР;
  7. Медицинският институт на МВР;
  8. научноизследователските и научно-приложните институти.
  (2) Главните дирекции, областните дирекции, дирекция „Миграция“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, дирекция „Специална куриерска служба“, Академията на МВР и Медицинският институт са юридически лица”.
  2. Алинея 5 се отменя.

  § 17. Чл. 38 се изменя така:
  „Чл. 38. Главните дирекции на МВР са:
  1. Главна дирекция "Национална полиция";
  2. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност";
  3. Главна дирекция "Гранична полиция";
  4. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  § 17. Чл. 38 се изменя така:
  „Чл. 38. Главните дирекции на МВР са:
  1. Главна дирекция "Национална полиция";
  2. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност";
  3. Главна дирекция "Гранична полиция";
  4. Главна дирекция „Жандармерия“
  5. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 17 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 17, който става § 15.

  § 18. Чл. 39 се изменя така:
  „Чл. 39. (1) Главна дирекция "Национална полиция" е национална специализирана оперативно-издирвателна, охранителна и контролна структура за превенция, предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на престъпления, с изключение на свързаните с организирана престъпна дейност, и за опазване на обществения ред.
  (2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Национална полиция" извършва дейности по:
  1. превенция, предотвратяване и пресичане на престъпления;
  2. разследване на престъпления;
  3. разкриване на престъпления;
  4. издирване на обвиняеми и подсъдими, укрили се от наказателно преследване, осъдени, отклонили се от изтърпяване на наказание, безследно изчезнали, както и на други лица в предвидените със закон случаи;
  5. издирване на вещи:
  а) предмет или средство за извършване на престъпление;
  б) които могат да послужат като доказателство в наказателно производство;
  в) придобити от престъпна дейност;
  г) за които има сигнал за издирване в Шенгенската информационна система и/или в Интерпол;
  6. идентифициране на лица;
  7. опазване на обществения ред;
  8. защита и охрана на стратегически и особено важни обекти;
  9. осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия;
  10. контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия;
  11. разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства;
  12. разрешение и контрол за извършване на охранителна дейност;
  13. конвоиране на лица в страната и в чужбина;
  14. ръководство, помощ и контрол над съответните звена в областните дирекции при извършване на дейности по т. 1, 3 - 13 на съответните звена в областните дирекции;
  15. методическо ръководство на дейността по разследване на престъпления в главните и областните дирекции.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 18 се изменя така:
  „§ 18. Член 39 се изменя така:
  „Чл. 39. (1) Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9, с изключение на тези, свързани с организирана престъпна дейност по ал. 2.
  (2) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9, по отношение на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със:
  1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;
  2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;
  3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи;
  4. интелектуална собственост;
  5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;
  6. трафик на хора;
  7. трафик на културни ценности;
  8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба;
  9. корупция в органите на държавната власт;
  10. терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия;
  11. изпиране на пари и хазарт;
  12. сключване на неизгодни договори, изпиране на пари и усвояване на фондове на Европейския съюз чрез измама.
  (3) Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9 в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, във вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и водоеми.
  (4) Министерският съвет определя:
  1. дълбочината на граничната ивица и граничната зона;
  2. откриването и закриването на гранични контролно-пропускателни пунктове;
  3. организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България.
  (5) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4-9.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 18 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 18, който става § 16:
  § 16. Член 39 се изменя така:
  „Чл. 39. (1) Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9, с изключение на тези, свързани с организирана престъпна дейност по ал. 2.
  (2) Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9 по отношение на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със:
  1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;
  2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;
  3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи;
  4. интелектуална собственост;
  5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;
  6. трафик на хора;
  7. трафик на културни ценности;
  8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия, изделия и технологии с двойна употреба;
  9. корупция в органите на държавната власт;
  10. терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия;
  11. изпиране на пари и хазарт;
  12. сключване на неизгодни договори, изпиране на пари и усвояване на фондове на Европейския съюз чрез измама.
  (3) Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) е национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9 в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, във вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и водоеми.
  (4) Министерският съвет определя:
  1. дълбочината на граничната ивица и граничната зона;
  2. откриването и закриването на гранични контролно-пропускателни пунктове;
  3. организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България.
  (5) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 4, 6-9.“

  § 19. Създава се чл. 39а:
  „Чл. 39а. (1) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР за предотвратяване, пресичане и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със:
  1. митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;
  2. наркотични вещества, техните аналози и прекурсори;
  3. компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи;
  4. интелектуална собственост;
  5. неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;
  6. трафик на хора;
  7. трафик на културни ценности;
  8. огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба;
  9. корупция в органите на държавната власт;
  10. терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия;
  11. изпиране на пари и хазарт.
  (2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" самостоятелно или съвместно с други специализирани органи извършва дейности по:
  1. предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършвани от престъпни структури;
  2. участие в оперативно-издирвателната дейност по разкриване на престъпната дейност на престъпни структури на територията на страната;
  3. осигуряване и прилагане на оперативно внедряване и извършване на доверителни сделки чрез служител под прикритие;
  4. осъществяване на контролирани доставки;
  5. събиране, обработване, съхранение, анализиране и предоставяне на информация за състоянието, структурата и динамиката на организираната престъпност на територията на страната;
  6. проучване и оценяване методите на полицейските тактически действия, прилагани в борбата с организираната престъпност, и изготвяне на предложения за усъвършенстване на работата;
  7. провеждане на обучение на служителите от териториалните й звена за повишаване на професионалната им квалификация;
  8. идентифициране на лица по ред, определен от министъра на вътрешните работи;
  9. даване на становища по проекти на нормативни и други актове, регламентиращи противодействието на организираната престъпност и участие в изготвянето на програми и стратегии;
  10. участие в екипи, създадени съвместно с други компетентни държавни органи, служби и органи на други държави и международни организации;
  11. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 10 на съответните териториални звена.
  (3) Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" осъществява информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и методическа дейност със собствена или на други органи информация съобразно своята компетентност.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов:
  В §19, в чл. 39а, в ал. 2, т. 3 да се отмени.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграфи 19 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 19 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  В §19, чл.39а:
  1. В ал.1, в т.10 отпада текстът „с цел получаване на материални облаги и насилствени действия“
  2. В ал.3 след думите „информационно-аналитична“ се добавят думите „оперативно-издирвателна“ .
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 19 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 16.

  § 20. Създава се чл. 39б:
  „Чл. 39б. (1) Главна дирекция "Гранична полиция" е национална специализирана охранителна и оперативно-издирвателна структура на МВР за осъществяване на граничен контрол.
  (2) За изпълнение на задачата по ал. 1 Главна дирекция "Гранична полиция" извършва дейности по:
  1. наблюдение на границата, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора;
  2. гранични проверки на преминаващите през границата лица и транспортни средства, включително в зоните и обектите, посочени в ал. 3;
  3. превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, свързани с незаконна миграция и трафик на хора, извършени в зоните и обектите по ал. 3;
  4. разследване на престъпления;
  5. охрана на обществения ред в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове и контрол по безопасността на движението в района на аерогарите;
  6. приемане и предаване на нарушители на режима на влизане и пребиваване от и на други държави в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
  7. поставяне и поддържане в изправност на граничните знаци, обозначаване на граничната линия на държавната граница, недопускане на разрушаване, изместване или на други действия по отношение на държавната граница;
  8. изработване на карти и друга документация на държавната граница и създаване и поддържане на геодезическо-картографски фонд;
  9. методическо ръководство и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 8 с изключение на дейността по разследване на престъпления.
  (3) За осъществяването на граничния контрол и контрола за спазването на граничния режим Главна дирекция "Гранична полиция" извършва дейностите си в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и водоеми.
  (4) Министерският съвет определя:
  1. дълбочината на граничната ивица и граничната зона;
  2. откриването и закриването на гранични контролно-пропускателни пунктове;
  3. организацията, дейността и управлението на граничните контролно-пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол в Република България.
  (5) Министърът на вътрешните работи определя:
  1. реда за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове;
  2. способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на сухоземни, морски и речни участъци от държавната граница.
  (6) За осъществяване на въздушно наблюдение на границите органите на Главна дирекция "Гранична полиция" използват въздухоплавателни средства.
  (7) Регистрацията и осигуряването на авиационната безопасност и летателната годност на въздухоплавателните средства по ал. 6 се осъществяват по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и издадените въз основа на него актове.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграфи 20 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 20 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  В §20, 39б., ал.2, т. 1 в началото на текста да се добави “охрана и”, както и думата “държавната” пред думата “граница”, като текстът се изменя така:
  1. „охрана и наблюдение на държавната граница, противодействие на незаконната миграция и трафика на хора“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 20 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 16.

  § 21. Създава се чл. 39в:
  „Чл. 39в. (1) Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на този закон и на Закона за защита при бедствия.
  (2) За изпълнение на задачите по ал. 1 Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" извършва:
  1. превантивна дейност;
  2. държавен противопожарен контрол;
  3. превантивен контрол;
  4. пожарогасителна дейност;
  5. спасителна дейност;
  6. разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;
  7. разрешителна и контролна дейност на продукти за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност;
  8. неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване;
  9. химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, и овладяване на екологични инциденти;
  10. ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
  11. оперативно сътрудничество със структурите на Европейския съюз, НАТО и международни организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, хуманитарната помощ, гражданско-военното аварийно планиране;
  12. подпомагане дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
  13. методическа и експертна помощ по защита при бедствия на териториалните органи на изпълнителната власт;
  14. защитата на населението при обявяване на режим "положение на война", "военно положение" или "извънредно положение" в съответствие с разпоредбите на Женевските конвенции от 12 август 1949 г. (необнародвани), ратифицирани с Указ № 181 на Президиума на Народното събрание от 1954 г. (Изв., бр. 43 от 1954 г.), и Допълнителните протоколи към Женевските конвенции от 1977 г., ратифицирани с Указ № 1586 на Държавния съвет от 1989 г.(ДВ, бр. 62 от 1989 г.);
  15. взаимодействие с компетентните органи по въпросите на готовността за работа при положение на война, при военно или извънредно положение;
  16. информационно-аналитична дейност;
  17. научно-приложна и експертна дейност;
  18. определяне на пожарните характеристики на строителни продукти и тактико-техническите и експлоатационните показатели на пожаротехническо и аварийно-спасително оборудване и гасителни вещества;
  19. разработване на методики за установяване на причините за възникване на пожари;
  20. ръководство и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 6, 8 - 16 на съответните териториални звена "Пожарна безопасност и защита на населението".
  (3) Обхватът и съдържанието на отделните дейности по ал. 2 се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  (4) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 1 - 6 се определя с наредби на министъра на вътрешните работи.
  (5) Изискванията за гасителна ефективност на продуктите за пожарогасене и редът за осъществяване на дейността по ал. 2, т. 7 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
  (6) Редът за осъществяване на дейностите по ал. 2, т. 8 и 9 се определя с инструкции на министъра на вътрешните работи.
  (7) За издаване на разрешение по ал. 2, т. 7 се събира такса в размер, определен от Министерския съвет.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 21 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 21 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага § 21 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен в § 16.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 21а:
  „§ 21а. В чл. 42, ал. 2 думите „за оперативно-издирвателна, охранителна, контролна дейност, дейност по разследване и административнонаказателна дейност и за предоставяне на административни услуги“ се заменят с „за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 17:
  § 17. В чл. 42, ал. 2 думите „за оперативно-издирвателна, охранителна, контролна дейност, дейност по разследване и административнонаказателна дейност и за предоставяне на административни услуги“ се заменят със „за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1-3, 6-9“.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 21б:
  § 21б. В чл. 43, ал. 1 думите „по предложение на главния секретар“ се заличават.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  Създава се § 21а:
  “§ 21а. В член 43 се създава нова ал. 6 :
  (6) В областните дирекции може да се създават отдели, сектори, районни управления на полицията (РУП), участници и други звена от по-нисък ранг в зависимост от задачите и дейността им.“
  Предложението е оттеглено.

  Комисията предлага да се създаде нов § 18:
  § 18. В чл. 43, ал. 1 думите „по предложение на главния секретар“ се заличават.

  § 22. Създава се чл. 43а:
  „Чл. 43а. (1) Дирекциите на МВР, които са основни структури, са дирекция „Вътрешна сигурност”, дирекция "Миграция", дирекция "Международно оперативно сътрудничество", дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Български документи за самоличност" и дирекция "Национална система 112, дирекция "Международни проекти", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" и дирекция АФКОС.
  (2) Дирекция "Вътрешна сигурност" е специализирана структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационна и организационна дейност по предотвратяване, пресичане, разкриване на престъпления и дисциплинарни нарушения, извършени от служители на министерството."
  (3) Дирекция "Миграция" е национална специализирана структура на МВР за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. За изпълнение на задачите си дирекция "Миграция" извършва дейности по:
  1. регулиране на миграционните процеси в Република България;
  2. административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България;
  3. съпровождане на чужденци, подлежащи на експулсиране или на принудително отвеждане до границата на Република България, в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
  4. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 - 3 на съответните звена в областните дирекции.
  (4) Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е специализирано звено на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица. Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" е на пряко подчинение на главния секретар на МВР и за изпълнение на дейностите си:
  1. организира, координира, контролира и обменя международна и национална оперативна информация за нуждите на правоохранителните органи;
  2. събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация на национални органи и международни организации, на местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международната престъпна дейност;
  3. осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по международното и общодържавното издирване на лица и вещи - обект на международно издирване;
  4. може да участва в предаване и приемане на лица за екстрадиция и трансфер в страната и в чужбина въз основа на международни договори, по които Република България е страна, и в изпълнение на акт на орган на съдебната власт;
  5. въвежда, актуализира и ползва информацията от информационните фондове на Генералния секретариат на Международната организация на криминална полиция - Интерпол, на Европол и на Шенгенската информационна система (ШИС);
  6. организира, координира и осъществява обмен на информация и данни;
  7. координира дейността на задграничните представители и служителите на МВР, участващи в мисии на международни организации, и взаимодейства с офицерите за връзка на други държави.
  (5) Дирекция "Специална куриерска служба" е специализирана структура на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация. За изпълнение на дейностите си Дирекция "Специална куриерска служба":
  1. приема, сортира, описва, съхранява, пренася и доставя кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация, съгласно Закона за защита на класифициранат информация и правилника за прилагането му;
  2. осигурява защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното приемане, сортиране, описване, съхраняване, пренасяне и доставяне;
  3. извършва приемане, пренасяне и доставка на материали на органите на държавната власт и местното самоуправление;
  4. извършва анализ и оценка на рисковите фактори и предприема необходимите мерки за защита на класифицираната информация от нерегламентиран достъп;
  5. провежда функционално обучение по пренасяне на класифицирана информация на държавните служители от дирекцията, както и на куриери - служители от други организационни единици;
  6. при бедствия и извънредни ситуации, както и при въвеждане на режим "военно положение" или "положение на война", изпълнява дейността си, като осигурява военна пощенска свръзка при условия и по ред, определени от министъра на вътрешните работи, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.
  (6) Дирекция "Български документи за самоличност" е национална специализирана структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските документи за самоличност. За изпълнение на задачите си дирекцията извършва дейности по:
  1. издаване на български документи за самоличност и контрол на ползването и съхраняването им;
  2. ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите по т. 1 на съответните звена в областните дирекции.
  (7) Дирекция "Национална система 112" е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи. За изпълнение на задачите си дирекцията извършва дейности по:
  1. ръководство, организация и контрол на дейността на Националната система 112;
  2. изграждане и поддържане на районните центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 и развитие на Националната система 112;
  3. осъществяване контрол на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112 в районните центрове 112;
  4. организиране на взаимодействието със службите за спешно реагиране при осъществяване на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112.
  (8) Дирекция "Международни проекти" е специализирана структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз. За изпълнение на задачите си дирекцията:
  1. управлява дейностите в МВР по усвояване на средства по проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз и други извънбюджетни източници;
  2. осъществява функциите на отговорен орган в МВР за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като организира тръжни процедури, избор на проекти, извършва плащания, осигурява техническо изпълнение, финансов контрол, наблюдение и оценка на средствата, финансирани от фондовете;
  3. координира и осъществява взаимодействието с органи на Европейската комисия, с национални и международни институции и организации във връзка с усвояване на средства от фондове и програми на Европейския съюз;
  4. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.
  (9) Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване и социално обслужване на структурите на министерството. За изпълнение на дейностите си дирекцията:
  1. подпомага министъра на вътрешните работи при управлението на предоставените на МВР недвижими имоти;
  2. актува, води регистри и актови книги за предоставените на МВР имоти - държавна собственост, и контролира тяхното управление;
  3. организира проектирането, изграждането и използването на обекти, свързани с дейностите на МВР, включително жилищен, почивен и болничен фонд, и осъществява експлоатацията, ремонта и съхраняването на въоръжение, техника и друго движимо имущество на МВР;
  4. осъществява социално обслужване и други обслужващи дейности на служителите;
  5. организира и осъществява технически контрол и специализиран технически надзор на сгради, машини и съоръжения, ветеринарномедицински дейности, държавен ветеринарно-санитарен контрол и държавен здравен контрол;
  6. възлага обществени поръчки с бюджетни средства и осъществява контрол по изпълнението на договори за доставки, услуги и строителство;
  7. осъществява методическо ръководство и контрол на съответните звена в структурите на МВР по предмета на дейността си.
  (10) Дирекция АФКОС е специализирана структура на МВР за осъществяване координация на борбата с правонарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, чрез оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролна дейност. За изпълнение на дейностите си дирекцията:
  1. подпомага министъра на вътрешните работи и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз при осъществяване на координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз;
  2. е национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държави;
  3. осигурява и координира на национално ниво докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;
  4. осъществява наблюдение и контрол върху докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия;
  5. извършва административно-контролни проверки в структурите, администриращи фондове, програми и инструменти на Европейския съюз;
  6. осъществява координация и оперативно сътрудничество във връзка с разследвания, провеждани от ОЛАФ на територията на Република България;
  7. извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ;
  8. анализира информацията относно нередностите и измамите със средства на Европейския съюз;
  9. осъществява сътрудничество с държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз.
  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 22 се изменя така:
  „§ 22. Създава се чл. 43а:
  „Чл. 43а. (1) Дирекциите на МВР са:
  1. дирекция „Вътрешна сигурност”;
  2. дирекция „Миграция“;
  3. дирекция „Международно оперативно сътрудничество“;
  4. дирекция „Специална куриерска служба“;
  5. дирекция „Български документи за самоличност“;
  6. дирекция „Национална система 112”;
  7. дирекция „Международни проекти“;
  8. дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“;
  9. дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“.
  (2) Дирекция „Вътрешна сигурност“ е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.
  (3) Дирекция „Миграция“ е структура на МВР за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденците в Република България, противодействие на незаконната миграция на територията на Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
  (4) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е структура на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е националната точка за контакт по линия на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол), на Европейската полицейска служба (Европол), и на Шенгенската информационна система (ШИС) и изпълнява ангажиментите на Република България като Национално централно бюро „Интерпол“, Национално звено „Европол“ и Бюро „СИРЕНЕ“.
  (5) Дирекция „Специална куриерска служба“ е структура на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация.
  (6) Дирекция „Български документи за самоличност“ е структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските лични документи.
  (7) Дирекция „Национална система 112“ е структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.
  (8) Дирекция „Международни проекти“ е структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори.
  (9) Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване на структурите на министерството и социално обслужване на служителите на МВР.
  (10) Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) е структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на финансовите интереси на Европейския съюз и изпълнява функцията на координационна служба за борба с измамите, която подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 22 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  В §22, чл.43а, ал.5 да отпадне
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 22, който става § 19:
  § 19. Създава се чл. 43а:
  „Чл. 43а. (1) Дирекциите на МВР са:
  1. дирекция „Вътрешна сигурност”;
  2. дирекция „Миграция“;
  3. дирекция „Международно оперативно сътрудничество“;
  4. дирекция „Специална куриерска служба“;
  5. дирекция „Български документи за самоличност“;
  6. дирекция „Национална система 112”;
  7. дирекция „Международни проекти“;
  8. дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“;
  9. дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“.
  (2) Дирекция „Вътрешна сигурност“ е структура на МВР за оперативно-издирвателна, информационно-аналитична и организационна дейност по превенция, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления, извършени от служители на министерството.
  (3) Дирекция „Миграция“ е структура на МВР за регулиране на миграционните процеси и административния контрол върху пребиваването на чужденците в Република България, противодействие на незаконната миграция на територията на Република България, и за административно обслужване на гражданите на Европейския съюз, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства, съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
  (4) Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е структура на МВР за организиране и координиране на международния обмен на оперативна информация, за координиране и методическо подпомагане на международното оперативно взаимодействие и за осъществяване на екстрадиция, предаване и трансфер на лица. Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ е националната точка за контакт по линия на Международната организация на криминалната полиция (Интерпол), на Европейската полицейска служба (Европол), и на Шенгенската информационна система (ШИС) и изпълнява ангажиментите на Република България като Национално централно бюро „Интерпол“, Национално звено „Европол“ и Бюро „СИРЕНЕ“.
  (5) Дирекция „Специална куриерска служба“ е структура на МВР за приемане, съхранение, пренасяне и доставяне на кореспонденция и материали, съдържащи класифицирана информация.
  (6) Дирекция „Български документи за самоличност“ е структура на МВР за осъществяване на дейностите, свързани с българските лични документи.
  (7) Дирекция „Национална система 112“ е структура на МВР за осигуряване на непрекъснат, бърз и безплатен достъп до службите за спешно реагиране за получаване на помощ при спешни случаи.
  (8) Дирекция „Международни проекти“ е структура на МВР за управление на програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз и от други международни програми и договори.
  (9) Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ е структура на МВР за извършване на материално-техническо осигуряване на структурите на министерството и социално обслужване на служителите на МВР.
  (10) Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) е структура на МВР, която осъществява контролна, информационна и координационна дейност по линия на защита на финансовите интереси на Европейския съюз и изпълнява функцията на координационна служба за борба с измамите, която подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) съгласно чл. 3, т. 4 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ, L 248/1 от 18 септември 2013 г.).“

  § 23. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „дирекция "Международни проекти" и дирекция „Управление на собствеността и социални дейности" се заменят с „дирекция "Миграция", дирекция "Международно оперативно сътрудничество", дирекция "Специална куриерска служба", дирекция "Български документи за самоличност" и дирекция "Национална система 112, дирекция "Международни проекти", дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" и дирекция АФКОС”
  2. В ал. 5 думите „Сигурност на Министерството на вътрешните работи” се заменят с „Вътрешна сигурност”.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 23 , т. 1 се изменя така:
  „1. В ал. 4 думите „дирекция „Международни проекти“ и дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ се заменят с „дирекция „Миграция“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“, дирекция „Специална куриерска служба”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 23 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 23, който става § 20:
  § 20. В чл. 46 се правят следните изменения:
  1. В ал. 4 думите „дирекция „Международни проекти“ и дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ се заменят с „дирекция „Миграция“, дирекция „Международни проекти“, дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ и дирекция „Специална куриерска служба”.
  2. В ал. 5 думите „Сигурност на Министерството на вътрешните работи” се заменят с „Вътрешна сигурност”.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се § 23а - § 23в:
  „§ 23а. В чл. 56 накрая се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 2.“.

  § 23б. В чл. 57, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Полицейски органи са органите на Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична полиция“, областните дирекции, на дирекция „Миграция“, дирекция „Вътрешна сигурност“, Специализирания отряд за борба с тероризма и звената „Общинска полиция“, които пряко осъществяват някоя от дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1–3, 7-8.“.

  § 23в. В чл. 58, ал. 1 думите „т. 4, 6 и 7“ се заменят с „т. 4, 5, 7-8“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 21-23:
  § 21. В чл. 56 накрая се добавя „по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 2“.

  § 22. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Полицейски органи са органите на Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Гранична полиция“, областните дирекции, дирекция „Миграция“, дирекция „Вътрешна сигурност“, Специализирания отряд за борба с тероризма и звената „Общинска полиция“, които пряко осъществяват някоя от дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1–3, 7 и 8.“

  § 23. В чл. 58, ал. 1 думите „т. 4, 6 и 7“ се заменят с „т. 4, 7 и 8“.

  § 24. Член 59 се изменя така:
  „Чл. 59. Оперативно-издирвателни органи на МВР са държавните служители от оперативно-издирвателните звена в ГДНП, ГДБОП, ГДГП, областните дирекции и дирекция "Вътрешна сигурност".“

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 24 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 24.

  § 25. Член 62 се отменя.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25.

  § 26. Член 63 се отменя.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 26 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26.

  § 27. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение второ думите „или устно“ се заличават.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) При невъзможност да се издадат писмено разпорежданията могат да се издават устно или чрез действия, чийто смисъл е разбираем за лицата, за които се отнасят.“
  3. В ал. 4 накрая се добавя „или застрашават живота или здравето му“.
  4. Създава се нова ал. 6:
  „(6) Разпорежданията, издадени в писмена форма, се връчват срещу подпис на лицето, което им е адресат. Отказът или невъзможността на лицето да получи разпорежданията, издадени в писмена форма, се удостоверява с подписа на един свидетел.“
  5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 27.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 27а:
  „§ 27а. В чл. 68, ал. 5 думата „лицата“ са заменят с „лицето“ и накрая се добавя „на който е подсъдно престъплението от общ характер, за което е привлечено като обвиняем.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 28:
  § 28. В чл. 68, ал. 5, изречение второ думата „лицата“ са заменят с „лицето“ и накрая се добавя „на който е подсъдно престъплението от общ характер, за което е привлечено като обвиняем“.

  § 28. В чл. 74, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думата „служителя“ се заменя с „полицейския орган“.
  2. Точка 2 се изменя така:
  „2. фактическите и правните основания за задържането;“.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 28, т. 1 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 28, който става § 29.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се § 28а и § 28б:
  „§ 28а. В чл. 77, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „по реда и при условията на Закона за чужденците в Република България и Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.“.

  § 28б. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „и хеликоптери“ се заличават;
  2. В ал. 4 след думата „употреба на” да се добави „физическа сила и”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 30 и 31:
  § 30. В чл. 77, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „по реда и при условията на Закона за чужденците в Република България и Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства“.

  § 31. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 думите „и хеликоптери“ се заличават.
  2. В ал. 4 след думите „употреба на” се добавя „физическа сила и”.

  § 29. В чл. 96, ал. 2 думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „Министерския съвет“.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 29 се изменя така:
  „§ 29. Член 92 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „Чл. 92. (1) За охрана от полицейски органи на стратегически обекти от значение за националната сигурност може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
  (2) Министерството на вътрешните работи осъществява охрана от полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника, на обекти и дейности, посочени в Приложение № 1.“.
  2. Алинея 5 се отменя.
  3. В ал. 7 думите „и 2“ и „могат да“ се заличават.
  4. В ал. 8 думите „и 2“ се заличават.
  5. В ал. 9 думите „ал. 1-3“ се заменят с „ал. 1 и 3“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 29, който става § 32:
  § 32. В чл. 92 се правят следните изменения:
  1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
  „(1) За охрана от полицейски органи на стратегически обекти от значение за националната сигурност може да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица.
  (2) Министерството на вътрешните работи осъществява охрана от полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника, на обекти и дейности, посочени в приложение № 1.“
  2. Алинея 5 се отменя.
  3. В ал. 7 думите „и 2“ и „могат да“ се заличават.
  4. В ал. 8 думите „и 2“ се заличават.
  5. В ал. 9 думите „ал. 1-3“ се заменят с „ал. 1 и 3“.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се нов § …:
  „§ …. Създава се чл. 95а:
  Чл. 95а. (1) Полицейските органи могат с разрешение на прокурора да настаняват лица, които водят скитнически живот или се занимават с просия, в домове за временно настаняване на пълнолетни лица.
  (2) Срокът за престой в домовете за временно настаняване на пълнолетни лица е до 30 денонощия в зависимост от времето, необходимо за настаняването им в болници, интернати, домове за стари хора и инвалиди или за поставянето им под запрещение.
  (3) Домове за временно настаняване на пълнолетни лица могат да се създават от кметовете на общини.
  (4) Организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица се уреждат с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи съгласувано с главния прокурор.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 33:
  § 33. Създава се чл. 95а:
  „Чл. 95а. (1) Полицейските органи могат с разрешение на прокурора да настаняват лица, които водят скитнически живот или се занимават с просия, в домове за временно настаняване на пълнолетни лица.
  (2) Срокът за престой в домовете за временно настаняване на пълнолетни лица е до 30 денонощия в зависимост от времето, необходимо за настаняването им в болници, интернати, домове за стари хора и инвалиди или за поставянето им под запрещение.
  (3) Домове за временно настаняване на пълнолетни лица могат да се създават от кметовете на общини.
  (4) Организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица се уреждат с наредба, издадена от министъра на вътрешните работи съгласувано с главния прокурор.“
  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  Създава се нов §…:
  §…. В чл. 102 се създават ал. 6 и 7 със следното съдържание:
  „(6) За осъществяване на граничен контрол в граничната ивица могат да се изграждат временни възпрепятстващи съоръжения.
  (7) Съоръженията по ал. 6 не са строежи по смисъла на Закона за устройството на територията. Редът и условията за възлагането и изграждането им се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов:
  Да се създаде нов параграф:
  §…. В чл. 102 се създават ал. 6 и ал. 7:
  „(6) За осъществяване на граничен контрол в граничната ивица могат да се изграждат временни възпрепятстващи съоръжения.
  (7) Съоръженията по ал. 6 не са строежи по смисъла на Закона за устройството на територията. Редът и условията за възлагането и изграждането им се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  „§ …. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Въздухоплавателните средства са основно тактическо средство, предназначено за осъществяване на въздушно наблюдение на обширни участъци от граничната зона и териториалното море, извършване на действия по издирване и спасяване, както и за транспортиране на оперативните сили за обезпечаване наблюдението на границата и изпълнение на други специфични задачи.“.
  2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 34:
  § 34. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова ал. 4:
  „(4) Въздухоплавателните средства са основно тактическо средство, предназначено за осъществяване на въздушно наблюдение на обширни участъци от граничната зона и териториалното море, извършване на действия по издирване и спасяване, както и за транспортиране на оперативните сили за обезпечаване наблюдението на границата и изпълнение на други специфични задачи.“
  2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
  3. Създават се ал. 7 и 8:
  „(7) За осъществяване на граничен контрол в граничната ивица могат да се изграждат временни възпрепятстващи съоръжения.
  (8) Съоръженията по ал. 7 не са строежи по смисъла на Закона за устройство на територията. Редът и условията за възлагането и изграждането им се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.“

  § 30. Чл. 105 се отменя.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 30 да бъде отхвърлен.

  § 31. Чл. 106 се отменя.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 31 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да бъде отхвърлен.

  § 32. В чл. 141 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създава се нова т. 6:
  „6. конкурсно начало чрез осигуряване на обективност при отчитане на професионалните качества, опит и квалификация;“.
  2. Досегашната т. 6 става т. 7.
  3. Създава се т. 8:
  „8. планиране и управление на подбора и развитието в кариерата.”

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 32 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 32, който става § 35.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 32а:
  „§ 32а. Член 142 се изменя така:
  „Чл. 142. (1) Служителите на МВР са:
  1. държавни служители – полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
  2. държавни служители;
  3. лица, работещи по трудово правоотношение.
  (2) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 1 се урежда с този закон.
  (3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.
  (4) Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 36:
  § 36. Член 142 се изменя така:
  „Чл. 142. (1) Служителите на МВР са:
  1. държавни служители – полицейски органи и органи по пожарна безопасност и защита на населението;
  2. държавни служители;
  3. лица, работещи по трудово правоотношение.
  (2) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 1 се урежда с този закон.
  (3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.
  (4) Статутът на лицата, работещи по трудово правоотношение, се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на този закон.“

  § 33. В чл. 143, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Класификаторът на длъжностите в МВР се утвърждава от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 33 се изменя така:
  „§ 33. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 2, 4 и 5 се отменят;
  2. В ал. 2 накрая се добавя „и издава заповед за неговото прилагане.“;
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Длъжностите и специфичните наименования се определят в Класификатора по ал. 2, който се обнародва в Държавен вестник.“.
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  В §33, чл.143, ал.2 в края на изречението, след думата „работи“ се допълва “и се обнародва в Държавен вестник”
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 33, който става § 37:
  § 37. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 т. 2, 4 и 5 се отменят.
  2. В ал. 2 накрая се добавя „за служителите по чл. 142, ал. 1 и издава заповед за неговото прилагане“.
  3. Създава се нова ал. 3:
  „(3) Длъжностите и специфичните наименования се определят в класификатора по ал. 2, който се обнародва в „Държавен вестник“.“
  4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

  § 34. В чл. 145 се правят следните изменения:
  1. В ал. 2 думата „заповед ” се заменя с „наредба”.
  2. В ал. 3 думата „заповед ” се заменя с „наредба”.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 34 се изменя така:
  „§ 34. В чл. 145, ал. 1 думите „чл. 33, т. 5“ се заменят с „чл. 33, т. 7“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 34, който става § 38:
  § 38. В чл. 145, ал. 1 думите „чл. 33, т. 5“ се заменят с „чл. 33, т. 7“.

  § 35. В чл. 150, ал. 1 след думата „служители” се добавя „ и лица, работещи по трудово правоотношение”.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 35 се заличава.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 35 да бъде отхвърлен.

  § 36. В чл.151 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 2 след думите „реда за предоставянето и носенето му” се поставя запетая и се добавя „вида, формата и размера на личния идентификационния номер”.
  2. Създава се ал. 5:
  „(5) Служителите на МВР при охрана на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите, спортни състезания и др. масови прояви, носят на видно място на предната дясна част на връхната си дреха личен идентификационен номер, позволяващ последваща идентификация на самоличността на съответния служител.”

  Предложение на н.п. Петър Славов:
  В чл. 151 да се създаде ал. 6:
  (6) В наредбата по ал. 2 министърът на вътрешните работи определя и начина на предоставяне, носене и идентификация на самоличността на служителя на МВР чрез личния идентификационен номер. Личните идентификационни номера се разпределят в началото на вдсеки месец между служителите на МВР на случаен принцип, като информация за самоличността на съответния служител, получил даден идентификационен номер, се съхранява в МВР и не може да бъде разкривана, освен по искане на заинтересована страна и при установено дисциплинарно нарушение или за целите на досъдебно/съдебно производство. Информацията по предходното изречение се съхранява в МВР за срок от най-малко 5 години“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 36 се изменя така:
  „§ 36. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „държавните служители“ се заменят със „служителите“, а второто изречение се заличава;
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Видът на служебната карта, както и условията и редът за издаването и ползването й се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
  (3) Видът на личния знак, както и условията и редът за ползването му се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.“.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Министърът на вътрешните работи определя с наредба структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, вида на униформеното облекло, реда за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) При охрана на масови мероприятия полицейските органи носят индивидуални идентификационни номера по ред, определен с инструкцията по ал. 3.“.
  5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 6 и 7.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 36 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 39:
  § 39. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, изречение първо думите „държавните служители“ се заменят със „служителите“, а изречение второ се заличава.
  2. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Видът на служебната карта, както и условията и редът за издаването и ползването й се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи.
  (3) Видът на личния знак, както и условията и редът за ползването му се определят с инструкция на министъра на вътрешните работи“.
  3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
  „(4) Министърът на вътрешните работи определя с наредба структурите, чиито служители изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, вида на униформеното облекло, реда за предоставянето, носенето и сроковете за ползването му, както и другите принадлежности, върху които са поставени символи и отличителни знаци на структурите на МВР и са свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители“.
  4. Създава се ал. 5:
  „(5) При охрана на масови мероприятия полицейските органи носят индивидуални идентификационни номера по ред, определен с инструкцията по ал. 3.“
  5. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 6 и 7.

  § 37. В чл. 153, ал. 3, т. 5 след думата „представители” се поставя запетая и се добавя „членове на Европейския парламент от Република България”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 37, който става § 40.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се § 37а - § 37г:
  „§ 37а. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР не се провежда за лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.“
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Срокът за провеждане на конкурса се определя със заповедта по ал. 5 и може да се удължава еднократно.“.

  § 37б. Член 158 се изменя така:
  Чл. 158. Министърът на вътрешните работи:
  1. назначава държавните служители на висши ръководни и ръководни длъжности;
  2. назначава държавните служители на изпълнителски длъжности при първоначално назначаване;
  3. назначава за стажанти спечелилите конкурс за изпълнителски длъжности;
  4. преназначава държавните служители на висши ръководни и ръководни длъжности;
  5. преназначава държавните служители от висши ръководни и ръководни длъжности на изпълнителски длъжности;
  6. преназначава държавните служители, спечелили конкурс от младши изпълнителски на изпълнителски длъжности.“.

  § 37в. В чл. 159, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. преназначават държавните служители на изпълнителски длъжности, извън случаите по чл. 158, т. 5 и 6;“;
  2. Създава се т. 4:
  „4. преназначават държавните служители на младши изпълнителски длъжности.“.

  § 37г. Член 162 се отменя.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 41 – 44:
  § 41. В чл. 156 се правят следните изменения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Конкурс за назначаване на държавна служба в МВР не се провежда за лица, които са държавни служители в службите за сигурност или за обществен ред и в други ведомства и институции, за които се прилагат разпоредбите на този закон относно държавната служба, ако отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР.“
  2. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Срокът за провеждане на конкурса се определя със заповедта по ал. 5 и може да се удължава еднократно.“

  § 42. Член 158 се изменя така:
  „Чл. 158. Министърът на вътрешните работи:
  1. назначава държавните служители на висши ръководни и ръководни длъжности;
  2. назначава държавните служители на изпълнителски длъжности при първоначално назначаване;
  3. назначава за стажанти спечелилите конкурс за изпълнителски длъжности;
  4. преназначава държавните служители на висши ръководни и ръководни длъжности;
  5. преназначава държавните служители от висши ръководни и ръководни длъжности на изпълнителски длъжности;
  6. преназначава държавните служители, спечелили конкурс, от младши изпълнителски на изпълнителски длъжности.“

  § 43. В чл. 159, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Точка 3 се изменя така:
  „3. преназначават държавните служители на изпълнителски длъжности, извън случаите по чл. 158, т. 5 и 6;“
  2. Създава се т. 4:
  „4. преназначават държавните служители на младши изпълнителски длъжности.“

  § 44. Член 162 се отменя.
  § 38. Чл. 163 се изменя така:
  „Чл. 163. (1) Развитието в професионалната кариера се осъществява чрез преминаване в по-висока длъжност въз основа на конкурс, като условията и редът за провеждане му се уреждат с наредба на министъра на вътрешните работи.
  (2) За преминаване от изпълнителска на ръководна длъжност и за преминаване към по-висока ръководна длъжност задължително се провежда обучение, което завършва с полагане на изпит.“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 38 се изменя така:
  „§ 38. Член 163 се изменя така:
  „Чл. 163. (1) Развитието в професионалната кариера се осъществява чрез преминаване в по-висока по вид длъжност въз основа на конкурс, като условията и реда на провеждането му се уреждат с наредба на министъра на вътрешните работи.
  (2) За висши ръководни длъжности не се провежда конкурс.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 38 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 45:
  § 45. Член 163 се изменя така:
  „Чл. 163. (1) Развитието в професионалната кариера се осъществява чрез преминаване в по-висока по вид длъжност въз основа на конкурс, като условията и редът на провеждането му се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
  (2) За висшите ръководни длъжности не се провежда конкурс.“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се § 38а - § 38е:
  „§ 38а. Създава се чл. 163а:
  „Чл. 163а. Допускането до участие и класирането в конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност могат да се обжалват в 7-дневен срок пред министъра на вътрешните работи. Министърът на вътрешните работи се произнася в 14-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.“.

  § 38б. Член 164 се изменя така:
  „Чл. 164. (1) Държавният служител може да бъде преназначен по негово искане на друга не по-висока длъжност.
  (2) По предложение на съответния ръководител, държавният служител може да бъде преназначен с негово съгласие на друга длъжност в рамките на съответния вид длъжност.
  (3) Държавният служител може да бъде преназначен по предложение на съответния ръководител на друга длъжност в рамките на съответния вид длъжност в следните случаи:
  1. установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността;
  2. намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения по здравословни причини, установена въз основа на решение на ЦЕЛК при Медицинския институт на МВР, когато тя не е основание за прекратяване на служебното правоотношение по реда на чл. 226, ал. 1, т. 3.
  (4) В случаите по ал. 3, т. 1, когато държавният служител заема най-ниската длъжност от съответния вид длъжност, се преназначава на длъжност от следващата по-ниска по вид длъжност.
  (5) В случаите по ал. 1 и 3 държавните служители, заемащи изпълнителска или по-висока длъжност, не могат да бъдат преназначавани на младши изпълнителски длъжности.
  (6) Условията и редът за преназначаване се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“.

  § 38в. Създават се чл. 164а и чл. 164б:
  „Чл. 164а. (1) Преназначаване на държавен служител по реда на чл. 164, ал. 3, т. 1 се извършва когато оценката за изпълнение на длъжността не е основание за прекратяване на служебното правоотношение по реда на чл. 226, ал. 1, т. 7, б. „б“ и т. 11.
  (2) Редът и условията за изготвяне на оценката за изпълнение на длъжността се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
  Чл. 164б. Държавните служители се преназначават по чл. 164 и чл. 164а ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността.“.

  § 38г. В чл. 177 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и“ се заличават;
  2. В ал. 4 думите „Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи“ се заменят с „министъра на вътрешните работи във вътрешните правила за работната заплата по ал. 3.“.

  § 38д. В чл. 178, ал. 1, т. 5 думите „въз основа на оценка на професионалната дейност“ се заличават.

  § 38е. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 3 се създава изречение второ:
  „Началните и максималните размери на заплатите за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с вътрешните правила за работната заплата по чл. 177, ал. 3.“;
  2. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5, което получават лицата, работещи по трудово правоотношение се определят с наредбата по чл. 178, ал. 2.“.
  3. В ал. 7 след думата „служител“ се добавя „или лице, работещо по трудово правоотношение“;
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 46-51:
  § 46. Създава се чл. 163а:
  „Чл. 163а. Допускането до участие и класирането в конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност могат да се обжалват в 7-дневен срок пред министъра на вътрешните работи. Министърът на вътрешните работи се произнася в 14-дневен срок. Жалбата не спира конкурсната процедура. Решението по жалбата не подлежи на съдебен контрол.“

  § 47. Член 164 се изменя така:
  „Чл. 164. (1) Държавният служител може да бъде преназначен по негово искане на друга не по-висока длъжност.
  (2) По предложение на съответния ръководител държавният служител може да бъде преназначен с негово съгласие на друга длъжност в рамките на съответния вид длъжност.
  (3) Държавният служител може да бъде преназначен по предложение на съответния ръководител на друга длъжност в рамките на съответния вид длъжност в следните случаи:
  1. установени незадоволителни резултати в служебната дейност въз основа на оценка на изпълнението на длъжността;
  2. намалена работоспособност за изпълнение на служебните задължения по здравословни причини, установена въз основа на решение на ЦЕЛК при Медицинския институт на МВР, когато тя не е основание за прекратяване на служебното правоотношение по реда на чл. 226, ал. 1, т. 3.
  (4) В случаите по ал. 3, т. 1, когато държавният служител заема най-ниската длъжност от съответния вид длъжност, се преназначава на длъжност от следващата по-ниска по вид длъжност.
  (5) В случаите по ал. 1 и 3 държавните служители, заемащи изпълнителска или по-висока длъжност, не могат да бъдат преназначавани на младши изпълнителски длъжности.
  (6) Условията и редът за преназначаване се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.“

  § 48. Създават се чл. 164а и чл. 164б:
  „Чл. 164а. (1) Преназначаване на държавен служител по реда на чл. 164, ал. 3, т. 1 се извършва, когато оценката за изпълнение на длъжността не е основание за прекратяване на служебното правоотношение по реда на чл. 226, ал. 1, т. 7, буква „б“ и т. 11.
  (2) Условията и редът за изготвяне на оценката за изпълнение на длъжността се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
  Чл. 164б. Държавните служители се преназначават по чл. 164 и чл. 164а, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността.“

  § 49. В чл. 177 се правят следните изменения:
  1. В ал. 3 думите „съобразно разполагаемите средства по бюджета на министерството и“ се заличават.
  2. В ал. 4 думите „Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи“ се заменят с „министъра на вътрешните работи във вътрешните правила за работната заплата по ал. 3“.

  § 50. В чл. 178, ал. 1, т. 5 думите „въз основа на оценка на професионалната дейност“ се заличават.

  § 51. В чл. 180 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 3 се създава изречение второ: „Началните и максималните размери на заплатите за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с вътрешните правила за работната заплата по чл. 177, ал. 3.“
  2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Условията и редът за формиране на допълнителното възнаграждение по чл. 178, ал. 1, т. 5, което получават лицата, работещи по трудово правоотношение, се определят с наредбата по чл. 178, ал. 2.“
  3. В ал. 7 след думата „служител“ се добавя „или лице, работещо по трудово правоотношение“.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  Създава се нов §..:
  §... В чл. 181, ал.3 след думите „специфичния характер” се добавя „и специфичната организация”.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  § ... В чл. 181, ал. 1 се изменя така:
  „Чл. 181. (1) На служителите на МВР се осигурява храна или левовата й равностойност.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  §…. В чл. 181, ал. 3, изр. 1 се изменя така:
  “(3) На държавните служители, които изпълняват служебните си задължения в условия със специфичен характер и организация на труда се осигурява безплатна храна.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 181, ал. 3 думата „държавните“ да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 52:
  § 52. В чл. 181 се правят следните изменения:
  1. Алинея 1 се изменя така:
  „(1) На служителите на МВР се осигурява храна или левовата й равностойност.“
  2. В ал. 3, изречение първо думите „държавните служители“ се заменят със „служителите“.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се нови §…:
  § ….. Създава се чл. 181а:
  „Чл. 181а. (1) При служебна необходимост служителите на МВР могат да бъдат командировани временно да изпълняват задълженията си в друго населено място.
  (2) Командироването се извършва за не повече от 30 календарни дни непрекъснато. Когато командироването е за по-дълъг срок, е необходимо писмено съгласие на служителите за това.
  (3) За времето на командировка служителите имат право да получават освен брутното си възнаграждение, още и пътни, дневни и квартирни пари при условия, ред и в размери определени с акт на Министерския съвет.
  (4) Размерът на квартирните пари за една нощувка се утвърждава със заповед на министъра на вътрешните работи.“.

  § …. В чл. 182, ал. 1 изречение второ се изменя така:
  „Размера на сумите, условията и редът за предоставянето им се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нови § 53 и 54:
  § 53. Създава се чл. 181а:
  „Чл. 181а. (1) При служебна необходимост служителите на МВР могат да бъдат командировани временно да изпълняват задълженията си в друго населено място.
  (2) Командироването се извършва за не повече от 30 календарни дни непрекъснато. Когато командироването е за по-дълъг срок, е необходимо писмено съгласие на служителите за това.
  (3) За времето на командировка служителите имат право да получават освен брутното си възнаграждение, още и пътни, дневни и квартирни пари при условия, по ред и в размери, определени с акт на Министерския съвет.
  (4) Размерът на квартирните пари за една нощувка се утвърждава със заповед на министъра на вътрешните работи.“

  § 54. В чл. 182, ал. 1 изречение второ се изменя така: „Размерът на сумите, условията и редът за предоставянето им се определят със заповед на министъра на вътрешните работи.“

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  Създава се нов §…:
  §…. В чл. 185, ал. 1 се изменя така:
  „Чл. 185. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите в МВР пътуват безплатно в обществения градски транспорт“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  § …. В чл. 185, ал. 1 думите „държавните служители“ се заменят със „служителите“ и накрая се добавя „при условия и по ред определени със заповед на министъра на вътрешните работи.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  §…. В чл. 185, в ал. 1 думите “държавните служители” да се заменят със “служителите”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 55:
  § 55. В чл. 185, ал. 1 думите „държавните служители“ се заменят със „служителите“ и накрая се добавя „при условия и по ред, определени със заповед на министъра на вътрешните работи“.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  Създава се нов §…:
  §…. В чл.187 ал.7 се отменя.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  § ….. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „вредни, опасни или специфични условия на труд“ се заменят със „специфични условия и рискове за живота и здравето“;
  2. В ал. 5 след думата „време“ се добавя „до 280 часа годишно”.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Мустафа Карадайъ и група народни представители:
  1. Член 187, ал. 5, т. 2 да бъде със следната редакция:
  „Възнаграждение за извънреден труд за отработени до 80 часа на отчетен период – за служителите, работещи на смени“.
  2. Член 187, ал. 7 да придобие следната редакция:
  „(7) Извънредният труд не може да надвишава 320 часа годишно, а за служителите, работещи на смени – и 80 часа на отчетен период“.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 56:
  § 56. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 думите „вредни, опасни или специфични условия на труд“ се заменят със „специфични условия и рискове за живота и здравето“.
  2. В ал. 3 думата „тримесечен“ се заменя с „едномесечен“.
  3. В ал. 5:
  а) в текста преди т. 1 след думата „време“ се добавя „до 280 часа годишно”;
  б) в т. 2 думата „отчетен“ се заменя с „тримесечен“.
  4. Алинея 7 се изменя така:
  „(7) Извънредният труд не може да надвишава 70 часа на тримесечен период и 280 часа годишно.“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се нов §…:
  § ... В чл. 189, ал. 3 думите „с постоянен характер“ се заменят с „по чл. 178, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и за научна степен“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  В чл. 189, в ал. 1 се създават нови точки 5 и 6 като следващите се преномерират:
  “5. допълнителен платен годишен отпуск за кръводаряване – деня за прегледа и кръводаряването и два дни след това;
  6. допълнителен платен годишен отпуск при честване на празници на негови деца до 18 годишна възраст – два работни дни на календарна година;”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде нов § 57:
  § 57. В чл. 189, ал. 3 думите „с постоянен характер“ се заменят с „по чл. 178, ал. 1, т. 1, 2 и 4 и за научна степен“.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се нови §…:
  § ... В чл. 190, ал. 1 думите „както и на допълнителен отпуск за две и повече живи деца“ се заличават.

  § ... В чл. 197, ал. 1, т. 5 се изменя така:
  „5. предупреждение за уволнение;“.

  § ... В чл. 201, ал. 1, т. 5 думите „доведено или“ се заличават.“.

  § ... В чл. 202 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „понижаване в длъжност за срок до една година“ се заменят с „предупреждение за уволнение“;
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Дисциплинарното наказание „предупреждение за уволнение“ се налага за срок до една година. Наказанието се изразява в отправяне на предупреждение, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на наложеното наказание, на държавния служител ще бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;
  3. Алинея 3 се отменя.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 58-61:
  § 58. В чл. 190, ал. 1 думите „както и на допълнителен отпуск за две и повече живи деца“ се заличават.

  § 59. В чл. 197, ал. 1 т. 5 се изменя така:
  „5. предупреждение за уволнение;“.

  § 60. В чл. 201, ал. 1, т. 5 думите „доведено или“ се заличават.

  § 61. В чл. 202 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „понижаване в длъжност за срок до една година“ се заменят с „предупреждение за уволнение“.
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Дисциплинарното наказание „предупреждение за уволнение“ се налага за срок до една година. Наказанието се изразява в отправяне на предупреждение, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на наложеното наказание, на държавния служител ще бъде наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.“
  3. Алинея 3 се отменя.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  § ... В чл. 203, ал. 1, т. 11 думите „понижаване в длъжност за срок до една година“ се заменят с „предупреждение за уволнение“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  Създава се нов §…:
  § …. В чл. 203, в ал. 1 се създава нова т. 13 като следващите се преномерират:
  “т. 13. нарушаване на ограничението на чл. 187, ал, 7 от служители на ръководни длъжности в МВР;”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нов § 62:
  § 62. В чл. 203, ал. 1, т. 11 думите „понижаване в длъжност за срок до една година“ се заменят с „предупреждение за уволнение“.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се нови §…:
  § ... В чл. 204 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „старши ръководни“ и „старши експертни, експертни“ се заличават;
  2. В т. 3 думите „старши ръководни“ и „старши експертни, експертни“ се заличават;
  3. В т. 4 думите „старши ръководни“ се заличават.

  § ... В чл. 207, ал. 1, т. 1 думите „старши ръководни“ и „старши експертни, експертни“ се заличават.“.

  § ... В чл. 211 след думата „Заповедта“ се добавя „за временно отстраняване от длъжност по чл. 214, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и“.

  § ... В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „производство“ се добавя „по чл. 207, ал. 1“;
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато дисциплинарното производство по ал. 1, т. 1 и ал. 2 бъде прекратено или когато на служителя не бъде наложено наказание „уволнение“, той се възстановява на заеманата длъжност и му се изплаща възнаграждението за времето на отстраняване.“.

  § ... Създава се чл. 215а:
  „Чл. 215а. Организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР се урежда с инструкция на министъра на вътрешните работи.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат нови § 63-67:
  § 63. В чл. 204 се правят следните изменения:
  1. В т. 1 думите „старши ръководни“ и „старши експертни, експертни“ се заличават.
  2. В т. 3 думите „старши ръководни“ и „старши експертни, експертни“ се заличават.
  3. В т. 4 думите „старши ръководни“ се заличават.

  § 64. В чл. 207, ал. 1, т. 1 думите „старши ръководни“ и „старши експертни, експертни“ се заличават.

  § 65. В чл. 211 след думата „Заповедта“ се добавя „за временно отстраняване от длъжност по чл. 214, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и“.

  § 66. В чл. 214 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 2 след думата „производство“ се добавя „по чл. 207, ал. 1“.
  2. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато дисциплинарното производство по ал. 1, т. 1 и ал. 2 бъде прекратено или когато на служителя не бъде наложено наказание „уволнение“, той се възстановява на заеманата длъжност и му се изплаща възнаграждението за времето на отстраняване.“

  § 67. В глава осма се създава чл. 215а:
  „Чл. 215а. Организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР се уреждат с инструкция на министъра на вътрешните работи.“

  § 39. В чл. 226, ал. 1, т. 13 накрая се добавя „или по инициатива на органа по назначаването”.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 39 се изменя така:
  „§ 39. В чл. 226, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думата „при“ се заменя със „след“ и след думата „възраст“ се добавя „ако държавният служители не е упражнил правото си на пенсия“;
  2. Точка 7, б. „б“ се изменя така:
  „б) получаване на най-ниската обща оценка за изпълнението на длъжността;“;
  3. В т. 10 думите „и 2“ се заличават;
  4. Точка 11 се изменя така:
  „11. в периода на срока за изпитване – поради несправяне със служебните задължения след изготвена оценка за изпълнението на длъжността;“;
  5. В т. 13 думата „при“ се заменя със „след“ и след думата „осигуряване“ се добавя „ако държавният служители не е упражнил правото си на пенсия“ и след думата „служителя“ се добавя „или по инициатива на органа по назначаване;“
  6. В т. 16 думите „чл. 164, ал. 2, т. 1“ се заменя с „чл. 164, ал. 3, т. 1“;
  7. Точка 17 се отменя.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 39 да се измени така:
  § 39. В чл. 226, в ал. 1 в края на текста на т.1 се добавя “за служителите, придобили право на пенсия при условията на Кодекса за социално осигуряване.”
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 68:
  § 68. В чл. 226, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 2 думата „при“ се заменя със „след“ и след думата „възраст“ се добавя „ако държавният служител не е упражнил правото си на пенсия“.
  2. В т. 7 буква „б“ се изменя така:
  „б) получаване на най-ниската обща оценка за изпълнението на длъжността;“.
  3. В т. 10 думите „и 2“ се заличават.
  4. Точка 11 се изменя така:
  „11. в периода на срока за изпитване – поради несправяне със служебните задължения след изготвена оценка за изпълнението на длъжността;“.
  5. В т. 13 думата „при“ се заменя със „след“ и след думата „осигуряване“ се добавя „ако държавният служител не е упражнил правото си на пенсия“, а след думата „служителя“ се добавя „или по инициатива на органа по назначаване;“.
  6. В т. 16 думите „чл. 164, ал. 2, т. 1“ се заменят с „чл. 164, ал. 3, т. 1“.
  7. Точка 17 се отменя.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Съдава се § 39а - § 39в:
  „§ 39а. В чл. 228, ал. 1 след цифрата „7“ се поставя запетая и се добавя цифрата „13“.

  § 39б. В чл. 234 се създава ал. 10:
  „(10) Обезщетенията по този член се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване на служебното правоотношение.“.

  § 39в. В чл. 239, ал. 2 думите „чл. 234“ се заменят с „чл. 234, ал. 1-6“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 69-71:
  § 69. В чл. 228, ал. 1 думите „т. 5, 7 и 15“ се заменят с „т. 5, 7 , 13 и 15.“

  § 70. В чл. 234 се създава ал. 10:
  „(10) Обезщетенията по този член се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване на служебното правоотношение.“

  § 71. В чл. 239, ал. 2 след думите „чл. 234“ се добавя „ал. 1-6“.

  § 40. В чл. 248, ал. 2 думите „в които членуват повече от 5 на сто от общата щатна численост на служителите в МВР и имат изградени звена в повече от една трета от структурите на МВР” се заличават.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 40 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 40, който става § 72.
  § 41. В чл. 249, ал. 9 думите „и на съвместни проекти” се заличават.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  § 41. Чл. 249, ал. 9 се изменя така:
  „(9) Забранява се сключването на договори за дарения в Министерство на вътрешните работи, освен в изпълнение на международни договори, по които Република България е страна или когато дарител е:
  1. община;
  2. държавна структура, която има функции във връзка с осъществяването на държавната власт;
  3. държавно предприятие или търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала;
  4. международен орган или организация, чуждестранен държавен орган, Европейският съюз, орган или институция на Европейския съюз.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Явор Хайтов:
  В §41, чл. 249, ал. 9 се изменя така:
  „(9) Забранява се сключването на договори за дарения в Министерство на вътрешните работи, освен в изпълнение на международни договори, по които Република България е страна или когато дарител е:
  1. община;
  2. държавна структура, която има функции във връзка с осъществяването на държавната власт;
  3. държавно предприятие или търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала;
  4. международен орган или организация, чуждестранен държавен орган, Европейският съюз, орган или институция на Европейския съюз.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 73:
  § 73. В чл. 249 ал. 9 се изменя така:
  „(9) Забранява се сключването на договори за дарения в Министерството на вътрешните работи, освен в изпълнение на международни договори, по които Република България е страна, или когато дарител е:
  1. община;
  2. държавна структура, която има функции във връзка с осъществяването на държавната власт;
  3. държавно предприятие или търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала;
  4. международен орган или организация, чуждестранен държавен орган, Европейският съюз, орган или институция на Европейския съюз.“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 41а:
  „§ 41а. В чл. 263, ал. 1 думите „произвежда продукти за пожарогасене на територията на Република България или предоставя на пазара такива продукти“ да се заменят с „предоставя продукти за пожарогасене на пазара на територията на Република България“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 74:
  § 74. В чл. 263, ал. 1 думите „произвежда продукти за пожарогасене на територията на Република България или предоставя на пазара такива продукти“ се заменят с „предоставя продукти за пожарогасене на пазара на територията на Република България“.

  §42. В чл. 266 се създават ал. 4 и 5:
  „(4) За нарушения на чл. 151, ал.5, на служителя на МВР, предприел изпълнение на служебните си задължения, без да е поставил на съответното място идентификационния си номер, който да е видим, се налага санкция в размер на 200лв.
  (5) На прекия ръководител на служителя на МВР по ал. 1, допуснал извършването на нарушението, също се налага санкцията по ал. 4.“

  Предложение на н.п. Петър Славов:
  В чл. 266:
  1. Алинея 4 отпада.
  2. Алинея 5 се изменя така:
  „(5) На прекия ръководител, допуснал служител на МВР да предприеме изпълнение на служебните си задължения по охрана на мероприятия по Закона за събранията, митингите и манифестациите, спортни състезания и др. масови прояви, без да е поставил на съответното място на връхната си дреха идентификационния си номер, се налага глоба в размер на 100 лв. за всяко нарушение.“
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В чл. 266, ал. 1 думите „чл. 151, ал. 3“ се заменят с „чл. 151, ал. 6“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 42 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 75:
  § 75. В чл. 266, ал. 1 думите „чл. 151, ал. 3“ се заменят с „чл. 151, ал. 6“.

  § 43. В § 1 от Допълнителните разпоредби, т. 1, 7 и 14 се заличават.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 43 се изменя така:
  „§ 43. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1 от Допълнителните разпоредби
  а) точки 1, 7, 14 и 15 се отменят.
  б) създава се т. 26а:
  „26а. „Специфични служебни дейности” са пряко изпълнявани от държавните служители по този закон дейности за осъществяване на агентурно-оперативна, издирвателна, експертно-криминалистическа, патрулно-постова, пожарогасителна, спасителна и неотложна аварийно възстановителна работа, държавен противопожарен или превантивен контрол, контрол на държавната граница, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, летателна, авиационна, парашутна, плавателна, водолазна, охрана на взривоопасни вещества, банкови или други ценности, борба с тероризма или участие в специални операции, откриване или обезвреждане на взривни вещества, конвоиране, съпровождане или транзитиране на лица, опазване на обществения ред и разследване по досъдебни производства.
  2. В § 2 се създава т. 10:
  „10. издаване на класификационни протоколи за продукти“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 76:
  § 76. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В § 1:
  а) точки 1, 7, 14 и 15 се отменят;
  б) създава се т. 26а:
  „26а. „Специфични служебни дейности” са пряко изпълнявани от държавните служители по този закон дейности за осъществяване на агентурно-оперативна, издирвателна, експертно-криминалистическа, патрулно-постова, пожарогасителна, спасителна и неотложна аварийно-възстановителна работа, държавен противопожарен или превантивен контрол, контрол на държавната граница, химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, летателна, авиационна, парашутна, плавателна, водолазна, охрана на взривоопасни вещества, банкови или други ценности, борба с тероризма или участие в специални операции, откриване или обезвреждане на взривни вещества, конвоиране, съпровождане или транзитиране на лица, опазване на обществения ред и разследване по досъдебни производства;“.
  2. В § 2 се създава т. 10:
  „10. издаване на класификационни протоколи за продукти.“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се нов § …:
  „§ …. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22а:
  § 22а. Договорите, сключени на основание чл. 77 и чл. 91д от отменения Закон за Министерството на вътрешните работи, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 77:
  § 77. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 22а:
  „§ 22а. Договорите, сключени на основание чл. 77 и чл. 91д от отменения Закон за Министерството на вътрешните работи, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия.“

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се нов § …:
  „§ …. Създава се Приложение № 1 към чл. 92, ал. 2
  „Приложение № 1 към 92, ал. 2
  Списък на обектите и дейностите, които Министерството на вътрешните работи охранява с полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника:
  1. Язовир „Искър“;
  2. Язовир „Кърджали“;
  3. Язовир „Студена“;
  4. Ядрено хранилище „Нови хан“;
  5. Железопътни възли - София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Русе;
  6. Летища - София, Варна, Бургас и Пловдив;
  7. Административната сграда на комуникациите на Българската национална телевизия - София, ул. Сан Стефано 29;
  8. Националният радио-телевизионен център - София, бул. Цариградско шосе 111;
  9. Регионалните телевизионни центрове - Пловдив и Варна;
  10. Българското национално радио;
  11. Сградата на администрацията на Президента на Република България - София, бул. Ал. Дондуков 2;
  12. Сградата на Народното събрание - София, пл. Княз Ал. Батенберг 1;
  13. Сградата на Народното събрание - София, пл. Народно събрание 2;
  14. Сградата на Министерския съвет - София, бул. Ал. Дондуков 1;
  15. Сградата на Българската телеграфна агенция - София, бул. Цариградско шосе 49;
  16. „Изследователски реактор - ИРТ – 2000“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН;
  17. Сгради или части от сгради, ползвани от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
  18. Национален музей „Шипка – Бузлуджа“;
  19. Националния исторически музей – София;
  20. Националния музеен комплекс – София;
  21. обекти или части от обекти, ползвани от Българска народна банка и нейно имущество и ценности;
  22. обекти или части от обекти, ползвани от манастир „Свети Йоан Рилски“ или Бачковска света обител „Успение Богородично“.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 78:
  § 78. Създава се Приложение № 1 към чл. 92, ал. 2:
  „Приложение № 1 към чл. 92, ал. 2
  Списък на обектите и дейностите, които Министерството на вътрешните работи охранява с полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника
  1. Язовир „Искър“;
  2. Язовир „Кърджали“;
  3. Язовир „Студена“;
  4. Ядрено хранилище „Нови хан“;
  5. Железопътни възли - София, Пловдив, Горна Оряховица, Варна и Русе;
  6. Летища - София, Варна, Бургас и Пловдив;
  7. Административната сграда на комуникациите на Българската национална телевизия - София, ул. Сан Стефано 29;
  8. Националният радио-телевизионен център - София, бул. Цариградско шосе 111;
  9. Регионалните телевизионни центрове - Пловдив и Варна;
  10. Българското национално радио;
  11. Сградата на администрацията на Президента на Република България - София, бул. Ал. Дондуков 2;
  12. Сградата на Народното събрание - София, пл. Княз Ал. Батенберг 1;
  13. Сградата на Народното събрание - София, пл. Народно събрание 2;
  14. Сградата на Министерския съвет - София, бул. Ал. Дондуков 1;
  15. Сградата на Българската телеграфна агенция - София, бул. Цариградско шосе 49;
  16. „Изследователски реактор - ИРТ – 2000“ към Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН;
  17. Сгради или части от сгради, ползвани от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия;
  18. Национален музей „Шипка – Бузлуджа“;
  19. Националния исторически музей – София;
  20. Националния музеен комплекс – София;
  21. Сгради или части от сгради, ползвани от Българска народна банка и нейно имущество и ценности;
  22. Сгради или части от сгради, ползвани от манастир „Свети Йоан Рилски“ или от Бачковска света обител „Успение Богородично“.

  П Р Е Х О Д Н И И З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И
  Р А З П О Р Е Д Б И

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се § 43в - § 43о:
  „§ 43в. (1) Създадената с този закон Главна дирекция „Национална полиция“ е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Главна дирекция „Криминална полиция“ и на Главна дирекция „Охранителна полиция“.
  (2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Охранителна полиция“ се осъществява от директора на Главна дирекция „Национална полиция“.

  § 43г. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Криминална полиция“ и в Главна дирекция „Охранителна полиция“, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Национална полиция“.

  § 43д. (1) Дирекция „Миграция“ е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Главна дирекция „Гранична полиция“ свързани с осъществяването до влизането в сила на този закон на дейности по регулиране на миграционните процеси и административен контрол върху пребиваването в Република България.
  (2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Гранична полиция“ във връзка с дейности по регулиране на миграционните процеси и административен контрол върху пребиването в Република България се осъществява от директора на дирекция „Миграция“.

  § 43е. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Гранична полиция“, осъществявали до влизането му в сила дейности по регулиране на миграционните процеси и административен контрол върху пребиваването в Република България се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Миграция“ и ОДМВР.

  § 43ж. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Вътрешна сигурност“.

  § 43з. С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители, изпълняващи служебните си задължения на експертни, старши експертни и старши ръководни длъжности се преобразуват в служебни правоотношения на държавни служители, изпълняващи служебните си задължения съответно на изпълнителски и ръководни длъжности.

  § 43и. Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2, чието служебно правоотношение е възникнало след 01.04.2015 г.

  § 43к. За държавните служители в МВР, заемащи длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 01.04.2015 г. се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 до прекратяване на служебните им правоотношения.

  § 43л. Държавните служители по § 43к, могат да бъдат преназначавани и временно преназначавани на вакантни длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 по реда и при условията на ЗМВР.

  § 43м. Държавните служители по § 43к могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 по реда и при условията на ЗМВР, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.

  § 43н. (1) Договорите, сключени на основание досегашната ал. 2 на чл. 92, запазват действието си в срок до 01.01.2016 г.
  (2) Българска народна банка предоставя финансовите средства, необходими за осигуряване на охрана от полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника по бюджета на Министерство на вътрешните работи.

  § 43о. (1) Подзаконовите нормативни актове се издават в срок до 6 месеца от влизане в сила на този закон.
  (2) Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 79 – 90:
  § 79. (1) Създадената с този закон Главна дирекция „Национална полиция“ е правоприемник на активите, пасивите, правата, задълженията и архивния фонд на Главна дирекция „Криминална полиция“ и на Главна дирекция „Охранителна полиция“.
  (2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Криминална полиция“ и Главна дирекция „Охранителна полиция“ се осъществява от директора на Главна дирекция „Национална полиция“.

  § 80. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Криминална полиция“ и в Главна дирекция „Охранителна полиция“, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Национална полиция“.

  § 81. (1) Дирекция „Миграция“ е правоприемник на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Главна дирекция „Гранична полиция“, свързани с осъществяването до влизането в сила на този закон на дейности по регулиране на миграционните процеси и административен контрол върху пребиваването в Република България.
  (2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Главна дирекция „Гранична полиция“ във връзка с дейности по регулиране на миграционните процеси и административен контрол върху пребиването в Република България се осъществява от директора на дирекция „Миграция“.

  § 82. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция „Гранична полиция“, осъществявали до влизането му в сила дейности по регулиране на миграционните процеси и административен контрол върху пребиваването в Република България, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Миграция“ и ОДМВР.

  § 83. С влизането в сила на този закон заварените служебни и трудови правоотношения на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Сигурност на Министерството на вътрешните работи“, се преобразуват съответно в служебни и трудови правоотношения на държавни служители и на лица, работещи по трудово правоотношение в дирекция „Вътрешна сигурност“.

  § 84. (1) С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители, изпълняващи служебните си задължения на експертни и старши експертни длъжности се преобразуват в служебни правоотношения на държавни служители, изпълняващи служебните си задължения на изпълнителски длъжности.
  (2) С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители, изпълняващи служебните си задължения на старши ръководни длъжности, се преобразуват в служебни правоотношения на държавни служители, изпълняващи служебните си задължения на ръководни длъжности.

  § 85. Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2, чието служебно правоотношение е възникнало след 1 април 2015 г.

  § 86. За държавните служители в Министерството на вътрешните работи, заемащи длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 1 април 2015 г., се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 до прекратяване на служебните им правоотношения.

  § 87. Държавните служители по § 86, могат да бъдат преназначавани и временно преназначавани на вакантни длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 при условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

  § 88. Държавните служители по § 86 могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 при условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.

  § 89. (1) Договорите, сключени на основание досегашната ал. 2 на чл. 92, запазват действието си до 1 януари 2016 г.
  (2) Българска народна банка предоставя финансовите средства, необходими за осигуряване на охрана от полицейски органи, включително и със сигнално-охранителна техника по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

  § 90. (1) Подзаконовите нормативни актове се издават в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
  (2) Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на този закон се прилагат до издаването на съответните нови актове, доколкото не му противоречат.

  § 44. В Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (Обн. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.22 от 24 Март 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г., доп. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. Чл. 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Държавна агенция "Национална сигурност" извършва дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред, свързани със:
  1. разузнаване в полза на чужди сили;
  2. опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията;
  3. противоконституционна дейност;
  4. корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности;
  5. прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел;
  6. опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата;
  7. опасност за екологичната сигурност на държавата;
  8. нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация;
  9. застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;
  10. деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи;
  11. международен тероризъм и екстремизъм, както и финансирането им;
  12. международна търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба, производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства;
  13. дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки организации;
  14. миграционни процеси;
  (2) Държавна агенция "Национална сигурност" самостоятелно или съвместно с други държавни органи извършва контраразузнавателна дейност за наблюдение, разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност, включително в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
  (3) Агенцията осъществява информационно-аналитична, прогностична, контролна, координационна и методическа дейност със собствена и на други държавни органи информация от значение за националната сигурност.
  (4) Самостоятелно или съвместно с други специализирани органи агенцията осигурява контраразузнавателна защита на стратегически за страната обекти и дейности.
  (5) Агенцията получава, съхранява, проучва, анализира и разкрива информация, получена при условията и по реда на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

  2. Чл. 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Агенцията организира и провежда оперативно – издирвателна, информационна и аналитична дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности по реда на този закон“.

  3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 думите „избира от Народното събрание по предложение на министър-председателя “ се заменят с „назначава с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет “.
  2. В ал. 2 думата „трима” се заменя с „двама”.
  3. В ал. 3, т. 3 се изменя така:
  „3. притежават 12 - годишен юридически стаж или професионален стаж в системата за защита на националната сигурност, от които 5 години на ръководна длъжност - за председателя и 10 - годишен стаж в службите за сигурност, от които три на ръководна длъжност – за заместник - председателите ”
  4. В ал. 4 се създава т. 7:
  „7. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията.“
  5. Ал. 5 се изменя така:
  „(5) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет, а на заместник-председател - с решение на Министерския съвет по предложение на министър - председателя.“
  6. Алинея 6 се изменя така:
  „(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя в едномесечен срок от възникване на основанието Министерския съвет предлага на Президента с указ да назначи нов председател, който довършва мандата.“
  7. Ал.7 се отменя.
  8. Ал. 8 се изменя така:
  „(8) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председател министър – председателят в едномесечен срок предлага на Министерския съвет нов заместник-председател, който довършва мандата“.
  9. Ал. 9 се изменя така:
  „(9) До назначаването на нов председател неговите функции се изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател по предложение на министър председателя;“

  5.Чл. 8а се отменя.

  6. В чл. 12, ал. 1 думите „включват специализирана дирекция "Технически операции"” се заменят с “включва”.

  7.Чл. 21 се отменя.
  8.Чл. 54 се изменя така:
  „Чл. 54. (1) Назначаването на държавна служба в агенцията се предхожда от конкурс, който се провежда при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
  (2) Конкурсът за постъпване на държавна служба се обявява със заповед на председателя на агенцията или на оправомощено от него длъжностно лице. Обявлението за конкурса се публикува в един централен или местен ежедневник и на страницата на агенцията в интернет. Срокът за провеждане на конкурса не може да бъде по-дълъг от три месеца.
  (3) До участие в конкурса се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за съответния конкурс. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват по общодостъпен начин в 14-дневен срок от крайната дата за подаване на документите.
  (4) Недопускането до участие в конкурса може да се обжалва пред председателя на агенцията в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка. Жалбата не спира конкурсната процедура. Председателят се произнася в 14-дневен срок с решение. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
  (5) Крайното класиране може да бъде обжалвано пред председателя на агенцията в тридневен срок от датата на обявяването му. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
  (6) В срок до три месеца след приключване на конкурсната процедура органът по назначаването издава акт за назначаване на класираните кандидати.

  9. Чл. 63 се изменя така:
  „Чл. 63. (1) Развитието в кариерата се осъществява чрез последователно преминаване в по-високи ранг, степен или длъжност въз основа на конкурс, като условията и редът за провеждане му се уреждат с правилника за прилагане на закона.
  (2) За преминаване от изпълнителска на ръководна длъжност и за преминаване към по-висока ръководна длъжност задължително се провежда обучение, което завършва с полагане на изпит.“

  10. В чл. 123, ал. 2, т. 3 и 5 се отменят.

  11. В чл.124 думите „разкриват и разследват “ се заменят с „и разкриват”.

  12. Чл.124а се отменя.

  13. Чл. 125а се отменя.
  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 44 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 3:
  а) в т. 3, в чл. 8, ал. 3, т. 3 думите „системата за защита на националната сигурност“ да се заменят с „службите за сигурност или за обществен ред“ и след думите „службите за сигурност“ да се добави „и за обществен ред“;
  б) в т. 5, в чл. 8, ал. 5 думите „министър-председателя“ се заменят с „председателя на агенцията“.
  в) в т. 8, в чл. 8, ал. 8 думите „министър-председателят“ се заменят с „председателят на агенцията“.
  2. Създава се т. 5а:
  „5а. В чл. 9, ал. 1, т. 5 след думата „изпълнява” се добавя „и отчита”.
  3. Създава се т. 7а:
  „7а. В чл. 43:
  1. в ал. 1:
  а) точка 1 се изменя така:
  „1. държавни служители, които пряко осъществяват дейностите по чл. 4;“
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. държавни служители;“;
  в) досегашната т. 2 става т. 3.
  2. в ал. 2 след думата „служители“ се добавя „по ал. 1, т. 1“;
  3. създава се нова ал. 3:
  „(3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.“;
  4. досегашните ал. 3-5 стават съответно ал. 4-6.“.
  4. Създава се т. 7б:
  „7б. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавните служители в агенцията са длъжни да декларират по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурата, в която работят.
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В случаите по ал. 2 писмено се уведомява съответния ръководител на структурата в сроковете и по реда, определени в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
  в) създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Държавният служител е длъжен да подаде декларация при придобиване на друго гражданство до съответния ръководител на структурата в 10-дневен срок от придобиването.
  (5) Административният секретар и ръководителите на специализираните дирекции, териториалните дирекции, самостоятелните териториални отдели подават декларации по ал. 3 и 4 до председателя на агенцията.“.
  5. В т. 8, в чл. 54, ал. 1 думите „правилника за прилагане на закона“ се заменят с „наредба на председателя на агенцията“.
  6. В т. 9, в чл. 63, ал. 1 думите „правилника за прилагане на закона“ се заменят с „наредба на председателя на агенцията“;
  7. Точка 10 се изменя така:
  „10. в чл. 123, ал. 2 се правят следните изменения:
  1. точка 3 се отменя;
  2. в т. 5 думите „прилагат и“ са заличават.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 44 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Светослав Белемезов:
  В §44:
  1. т.7, чл. 21 не се отменя
  2. т.8, чл. 54 отпадат предвидените изменения
  Комисията подкрепя предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  В чл. 63, ал. 1 думите „ранг, степен или“ да отпаднат.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 91:
  § 91. В Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" (обн. ДВ. бр.109 от 2007г., изм. ДВ. бр.69 и бр.94 от 2008г., изм. ДВ. бр.22, бр.35, бр.42, бр.82 и бр.93 от 2009г., изм. ДВ. бр.16, бр.80 и бр.97 от 2010г., изм. ДВ. бр.9 и бр.100 от 2011г., доп. ДВ. бр.38 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15, бр.30, бр.52, бр.65 и бр.71 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 4:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавна агенция "Национална сигурност" извършва дейности за защита на националната сигурност от посегателства, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред, свързани със:
  1. разузнаване в полза на чужди сили;
  2. опасност за суверенитета, териториалната цялост на държавата и единството на нацията;
  3. противоконституционна дейност;
  4. корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности;
  5. прилагане на сила или използване на общоопасни средства с политическа цел;
  6. опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата;
  7. опасност за екологичната сигурност на държавата;
  8. нарушаване функционирането на Националната система за защита на класифицираната информация;
  9. застрашаване сигурността на стратегически за страната обекти и дейности;
  10. деструктивно въздействие върху комуникационни и информационни системи;
  11. международен тероризъм и екстремизъм, както и финансирането им;
  12. международна търговия с оръжия и изделия или технологии с двойна употреба, производство, съхраняване и разпространение на общоопасни средства;
  13. дейности на групи и лица, подпомагащи чужди служби, терористични или екстремистки организации;
  14. миграционни процеси.“;
  б) алинея 6 се отменя.

  2. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Агенцията организира и провежда оперативно–издирвателна, оперативно-техническа, информационна и аналитична дейност за наблюдение и контрол на лица, обекти и дейности по реда на този закон.“
  3. В чл. 8:
  а) в ал. 1 думите „избира от Народното събрание по предложение на министър-председателя“ се заменят с „назначава с указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет“;
  б) в ал. 2 думата „трима” се заменя с „двама”;
  в) в ал. 3 т. 3 се изменя така:
  „3. притежават 12-годишен юридически стаж или професионален стаж в службите за сигурност и за обществен ред, от които 5 години на ръководна длъжност - за председателя, и 10-годишен стаж в службите за сигурност и за обществен ред, от които три на ръководна длъжност – за заместник - председателите”;
  г) в ал. 4 се създава т. 7:
  „7. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията;“
  д) алинея 5 се изменя така:
  „(5) В случаите по ал. 4 пълномощията на председателя се прекратяват с указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет, а на заместник-председател - с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията.“;
  е) алинея 6 се изменя така:
  „(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, в едномесечен срок от възникване на основанието Министерският съвет предлага на президента на републиката с указ да назначи нов председател, който довършва мандата.“;
  ж) алинея 7 се отменя;
  з) алинеи 8 и 9 се изменят така:
  „(8) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на заместник-председател, председателят на агенцията в едномесечен срок предлага на Министерския съвет нов заместник-председател, който довършва мандата.
  (9) До назначаването на нов председател неговите функции се изпълняват от определен от Министерския съвет заместник-председател по предложение на министър-председателя.“

  4. Член 8а се отменя.

  5. В чл. 9, ал. 1, т. 5 след думата „изпълнява” се добавя „и отчита”.
  6. В чл. 43:
  а) в ал. 1:
  аа) точка 1 се изменя така:
  „1. държавни служители, които пряко осъществяват дейностите по чл. 4;“
  бб) създава се нова т. 2:
  „2. държавни служители;“
  вв) досегашната т. 2 става т. 3;
  б) в ал. 2 след думата „служители“ се добавя „по ал. 1, т. 1“;
  в) създава се нова ал. 3:
  „(3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.“;
  г) досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

  7. В чл. 51:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавните служители са длъжни да декларират по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси всеки частен интерес, който имат във връзка с функциите на структурата, в която работят.“;
  б) алинея 3 се изменя така:
  „(3) В случаите по ал. 2 писмено се уведомява съответният ръководител на структурата в сроковете и по реда, определени в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“
  в) създават се ал. 4 и 5:
  „(4) Държавният служител е длъжен да подаде декларация при придобиване на друго гражданство до съответния ръководител на структурата в 10-дневен срок от придобиването.
  (5) Административният секретар и ръководителите на специализираните дирекции, териториалните дирекции, самостоятелните териториални отдели подават декларации по ал. 3 и 4 до председателя на агенцията“.

  8. Член 54 се изменя така:
  „Чл. 54. (1) Назначаването на държавна служба в агенцията се предхожда от конкурс, който се провежда при условия и по ред, определени с наредба на председателя на агенцията.
  (2) Конкурсът за постъпване на държавна служба се обявява със заповед на председателя на агенцията или на оправомощено от него длъжностно лице. Срокът за провеждане на конкурса не може да бъде по-дълъг от три месеца.
  (3) До участие в конкурса се допускат лица, които са представили необходимите документи и отговарят на условията за съответния конкурс. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се обявяват по общодостъпен начин в 14-дневен срок от крайната дата за подаване на документите.
  (4) Недопускането до участие в конкурса може да се обжалва пред председателя на агенцията в 7-дневен срок от датата на обявяване на списъка. Жалбата не спира конкурсната процедура. Председателят се произнася в 14-дневен срок с решение. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
  (5) Крайното класиране може да бъде обжалвано пред председателя на агенцията в тридневен срок от датата на обявяването му. Решението по жалбата е окончателно и не подлежи на съдебен контрол.
  (6) В срок до три месеца след приключване на конкурсната процедура органът по назначаването издава акт за назначаване на класираните кандидати.
  (7) При постъпване на държавна служба лицето подписва декларация за обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 и 3“.

  9. В чл. 60, ал. 2 думите „чл. 54, ал. 3“ се заменят с „чл. 54, ал. 7“.

  10. Член 63 се изменя така:
  „Чл. 63. (1) Развитието в кариерата се осъществява чрез последователно преминаване в по-висока длъжност въз основа на конкурс, като условията и редът за провеждането му се уреждат с наредба на председателя на агенцията.
  (2) За преминаване от изпълнителска на ръководна длъжност и за преминаване към по-висока ръководна длъжност задължително се провежда обучение, което завършва с полагане на изпит.“

  11. В чл. 123, ал. 2 т. 3 се отменя.

  12. В чл.124 думите „разкриват и разследват “ се заменят с „и разкриват”.

  13. Член 124а се отменя.

  14. Член 125а се отменя.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се § 44а - § 44к:
  „§ 44а. (1) С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“, осъществявали до влизането му в сила дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и дейност по разследване, преминават в служебни правоотношения на държавни служители в Министерството на вътрешните работи.
  (2) С влизането в сила на този закон заварените трудови правоотношения на лица, работещи по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност“, осъществявали до влизането му в сила дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и дейност по разследване, преминават в трудови правоотношения на лица, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
  (3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към МВР без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване.
  (4) Стажът, придобит по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от служителите по ал. 1 и 2, се зачита за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително и при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията.
  (5) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“, за което не са получени обезщетения преди преминаването в МВР, се зачита при определяне размера на обезщетението по чл. 234 и чл. 235, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

  § 44б. Държавните служители по § 44а, преминали обучение по реда и при условията на чл. 67, ал. 3 и 4 от Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“ не дължат възстановяване на разходите по обучението съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“.

  § 44в. (1) Министерството на вътрешните работи е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Държавна агенция „Национална сигурност“, свързани с осъществяването до влизането в сила на този закон на дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на дейност по разследване.
  (2) Дълготрайните материални активи, ползвани от Държавна агенция „Национална сигурност“ за осъществяване до влизането в сила на този закон на дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на дейност по разследване, се предоставят на Министерство на вътрешните работи.
  (3) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията във връзка с преобразуването на структурите по ал. 1, включително и финансовите отношения.

  § 44г. Държавна агенция „Национална сигурност“ в двумесечен срок от влизането в сила на този закон предава на Министерство на вътрешните работи всички архивни дела и действащи дела на оперативен отчет, водени до влизането му в сила във връзка с осъществяването на дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на дейност по разследване. Останалите бази данни в агенцията, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно.

  § 44д. В 10-дневен срок след влизане в сила на този закон неприключилите досъдебни производства, разследвани от разследващи агенти в Държавна агенция „Национална сигурност“ се изпращат на съответния наблюдаващ прокурор за възлагане на разследването на компетентен разследващ орган.

  § 44е. Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС), чието служебно правоотношение е възникнало след 01.04.2015 г.

  § 44ж. За държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“, заемащи длъжности за държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗДАНС, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 01.04.2015 г. се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗДАНС до прекратяване на служебните им правоотношения.

  § 44з. Държавните служители по § 44ж, могат да преминават на вакантни длъжности за държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗДАНС по реда и при условията на ЗДАНС.

  § 44и. Държавните служители по § 44ж могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 по реда и при условията на ЗДАНС, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.

  § 44к. В Закона за държавния служител (Обн. ДВ. бр.67 от 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 2000г., изм. ДВ. бр.25, бр.99 и бр.110 от 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 2005г., изм. ДВ. бр.24, бр.30 и бр.102 от 2006г., изм. ДВ. бр.59 и бр.64 от 2007г., изм. ДВ. бр.43, бр.94 и бр.108 от 2008г., изм. ДВ. бр.35, бр.42, бр.74 и бр.103 от 2009г., изм. ДВ. бр.15, бр.46, бр.58, бр.77, бр.91 и бр.97 от 2010г., изм. ДВ. бр.1, бр.18 и бр.100 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15, бр.20, бр.38 и бр.82 от 2012г., изм. ДВ. бр.15 и бр.68 от 2013г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 6, ал. 2 след думата „отбраната“ се поставя запетая и се добавя „на административния секретар на Министерство на вътрешните работи (МВР)“;
  2. В чл. 9а, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. едно на сто от общия брой на длъжностите за държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.“.
  3. В чл. 35, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „а за МВР – до 1 на сто от планираните средства за работна заплата на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗМВР.“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 92-101:
  § 92. (1) С влизането в сила на този закон заварените служебни правоотношения на държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“, осъществявали до влизането му в сила дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и дейност по разследване, преминават в служебни правоотношения на държавни служители в Министерството на вътрешните работи.
  (2) С влизането в сила на този закон заварените трудови правоотношения на лица, работещи по трудово правоотношение в Държавна агенция „Национална сигурност“, осъществявали до влизането му в сила дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и дейност по разследване, преминават в трудови правоотношения на лица, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
  (3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават в Министерството на вътрешните работи без срок за изпитване, освен служителите, които са със срок за изпитване.
  (4) Стажът, придобит по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от служителите по ал. 1 и 2, се зачита за работа при един и същ орган по назначаване, съответно работодател, включително и при изплащане на дължимите обезщетения при прекратяване на правоотношенията.
  (5) Прослуженото време като държавен служител по Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“, за което не са получени обезщетения преди преминаването в Министерството на вътрешните работи, се зачита при определяне размера на обезщетението по чл. 234 и чл. 235, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

  § 93. Държавните служители по § 92, преминали обучение при условията и по реда на чл. 67, ал. 3 и 4 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ не дължат възстановяване на разходите по обучението съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

  § 94. (1) Министерството на вътрешните работи е правоприемник на активите, пасивите, архива и другите права и задължения на Държавна агенция „Национална сигурност“, свързани с осъществяването до влизането в сила на този закон на дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на дейност по разследване.
  (2) Дълготрайните материални активи, ползвани от Държавна агенция „Национална сигурност“ за осъществяване до влизането в сила на този закон на дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на дейност по разследване, се предоставят на Министерството на вътрешните работи.
  (3) Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на този закон урежда отношенията във връзка с преобразуването на структурите по ал. 1, включително и финансовите отношения.

  § 95. Държавна агенция „Национална сигурност“ в двумесечен срок от влизането в сила на този закон предава на Министерството на вътрешните работи всички архивни дела и действащи дела на оперативен отчет, водени до влизането му в сила във връзка с осъществяването на дейности по досегашния чл. 4, ал. 1, т. 13-20 и 23 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, както и на дейност по разследване. Останалите бази данни в агенцията, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно.

  § 96. В 10-дневен срок от влизането в сила на този закон неприключилите досъдебни производства, разследвани от разследващи агенти в Държавна агенция „Национална сигурност“, се изпращат на съответния наблюдаващ прокурор за възлагане на разследването на компетентен разследващ орган.

  § 97. Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, чието служебно правоотношение е възникнало след 1 април 2015 г.

  § 98. За държавните служители в Държавна агенция „Национална сигурност“, заемащи длъжности за държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 1 април 2015 г., се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ до прекратяване на служебните им правоотношения.

  § 99. Държавните служители по § 98 могат да преминават на вакантни длъжности за държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ при условията и по реда на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

  § 100. Държавните служители по § 98 могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 43, ал. 1, т. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ при условията и по реда на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.

  § 101. В Закона за държавния служител (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г., изм. бр. 1 от 2000г., изм. ДВ. бр. 25, бр. 99 и бр. 110 от 2001г., изм. ДВ. бр.45 от 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 2005г., изм. ДВ. бр.24, бр.30 и бр.102 от 2006г., изм. ДВ. бр.59 и бр.64 от 2007г., изм. ДВ. бр.43, бр.94 и бр.108 от 2008г., изм. ДВ. бр.35, бр.42, бр.74 и бр.103 от 2009г., изм. ДВ. бр.15, бр.46, бр.58, бр.77, бр.91 и бр.97 от 2010г., изм. ДВ. бр.1, бр.18 и бр.100 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15, бр.20, бр.38 и бр.82 от 2012г., изм. ДВ. бр.15 и бр.68 от 2013г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 6, ал. 2 след думата „отбраната“ се поставя запетая и се добавя „на административния секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР)“.
  2. В чл. 9а, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. едно на сто от общия брой на длъжностите за:
  а) държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
  б) държавните служители по чл. 43, ал. 1, т. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;
  в) държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства.“
  3. В чл. 35, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „а за МВР, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Държавна агенция „Технически операции“ – до 1 на сто от планираните средства за работна заплата на държавните служители по чл. 9а, ал. 1, т. 3“.

  § 45. В Закона за специалните разузнавателни средства (Обн. ДВ. бр.95 от 21 Октомври 1997г., доп. ДВ. бр.70 от 6 Август 1999г., изм. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.45 от 2 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.88 от 6 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г., изм. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 13, ал. 1, т. 1 се изменя така:
  „1. Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност"
  2. В чл. 16, ал. 2 се отменя.

  3. В чл. 17 думите „съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се заличават.

  4. В чл. 18, ал. 1 думите „съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се заличават.

  5. В чл. 19 думите „съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се заличават.

  6. В чл. 19в, ал. 3, т. 3 думата „8-годишен” се заменя с „10-годишен”, а думата „5-годишен” се заменя с „7-годишен”.

  7. В чл. 20, ал. 1 се изменя така:
  „(1) Специалните разузнавателни средства, извън тези по ал. 2, се осигуряват и прилагат единствено от Държавна агенция "Технически операции".

  8. В чл. 22 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „от структурите по чл. 20, ал. 1” се заличават;
  2. В ал. 2 думата „структурите” се заменя със „структурата”;
  3. В ал. 3 думата „структурите” се заменя със „структурата”;

  9. В чл. 23 думите „съответните структури, прилагащи” се заменят с „структурата, прилагаща”

  10. В чл. 25, ал. 5 думата „структурите” се заменя със „структурата”.

  11. В чл. 29 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1 думите „съответната структура” се заменят със „структурата”;
  2. В ал. 2 думите „съответния ръководител” се заменят с „ръководителя”.

  12. В чл. 30, ал. 3 думите „съответно председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.

  13. Чл. 34а се изменя така:
  „Чл. 34а. (1) Контролът върху прилагането и използването на специалните разузнавателни средства се осъществява се осъществява по ред, определен със съвместна инструкция от председателя на Държавна агенция „Технически операции”, министъра на отбраната и директора на Националната разузнавателна служба.
  (2) Инструкцията по ал. 1 се съгласува с Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

  14. В § 2 от Заключителните разпоредби думите „и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", които дават” се заменят с „който дава”.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 45 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се нова т. 1:
  „1. В чл. 10в думите „Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят със „по Закона за Министерството на вътрешните работи“;

  б) Точка 2 се изменя така:
  „2. В чл. 16 се създава се ал. 4:
  „(4) Когато специални разузнавателни средства се прилагат от Министерство на вътрешните работи (МВР), след получаване на писменото разрешение по чл. 15 главният секретар на МВР или писмено оправомощеният от него директор на Главна дирекция „Национална полиция“ дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства.

  в) Точка 3 се изменя така:
  „3. В чл. 17 думите „председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател, съответно председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“ се заменят със „съответно председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател или главният секретар на МВР или писмено оправомощеният от него директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

  г) точка 4 се изменя така:
  „4. В чл. 18, ал. 1 се изменя така:
  „(1) В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежко умишлено престъпление от изброените в чл. 3, ал. 1 или при заплаха за националната сигурност специалните разузнавателни средства могат да се използват и без разрешение на органа по чл. 15 въз основа на разпореждане съответно на председателя на Държавна агенция „Технически операции“, председателя на „Държавна агенция „Национална сигурност“ или главният секретар на МВР.“

  д) Точка 5 се изменя така:
  „5. В чл. 19 думата „съответно“ се заличава и след думите „председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се добавя „или главният секретар на МВР или писмено оправомощеният от него директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

  е) Точка 6 се изменя така:
  „6. в чл. 19в се правят следните изменения:
  аа) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавна агенция „Технически операции“ се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента по предложение на Министерския съвет.”;
  бб) в ал. 4 се създава т. 6:
  „6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията.“.
  вв) в ал. 5 думите „решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя“ се заменят с „указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет“;
  гг) алинея 6 се изменя така:
  „(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя в едномесечен срок от възникване на основанието Министерският съвет предлага на президента на Република България с указ да назначи нов председател, който довършва мандата.“.

  ж) Създава се т. 6а:
  „6а. Член 19е се изменя така:
  Чл. 19е. (1) Служители в Държавна агенция „Технически операции“ са:
  1. държавните служители, които пряко осъществяват дейности по прилагане на специални разузнавателни средства;
  2. държавните служители;
  3. лицата, работещи по трудово правоотношение.
  (2) За държавните служители по ал. 1, т. 1 се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи.
  (3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.
  (4) Служителите по ал. 1 се назначават от председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
  (5) Размерът на допълнителните възнаграждения по чл. 178, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи за държавните служители по ал. 1, т. 1, условията и редът за тяхното изплащане се определят с акт на председателя.
  (6) Редът за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по ал. 1, т. 1 се определят с акт на председателя.
  (7) Председателят на Държавна агенция „Технически операции“ издава актове на основание разпоредбите на Част трета от Закона за Министерството на вътрешните работи, които регламентират издаване на актове от министъра на вътрешните работи.
  (8) При осъществяване на правомощията си държавните служители в Държавна агенция „Технически операции“ удостоверяват качеството си със служебна карта или служебен знак. Видът на служебната карта или служебния знак, условията и редът за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебни карти или служебни знаци, други карти и пропуски в Държавна агенция „Технически операции“ се определят с инструкция на председателя на Държавна агенция „Технически операции“.“

  з) точка 7 се изменя така:
  „7. В чл. 20, ал. 1 се изменя така:
  „Чл. 20. (1) Специалните разузнавателни средства, извън тези по ал. 2, се осигуряват и прилагат единствено от:
  1. Държавна агенция „Технически операции“;
  2. специализирана дирекция „Технически операции“ на Държавна агенция „Национална сигурност“;
  3. Министерство на вътрешните работи – за специалните разузнавателни средства по чл. 10в.“.

  ж) точки 8, 9, 10, 11 се заличават;

  з) точка 12 се изменя така:
  „12. В чл. 30, ал. 3 думите „председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател съответно председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” се заменят със „съответно председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” или главният секретар на МВР или писмено оправомощеният от него директор на Главна дирекция „Национална полиция“.

  и) в т. 13, в чл. 34а след думата „операции“ се поставя запетая и се добавя „председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ и след думата „отбрана“ се добавя „министъра на вътрешните работи“;

  к) Създава се т. 13а:
  „13а. В чл. 34ж се създава ал. 3:
  „(3) Гражданин, който има основание да смята, че спрямо него са били прилагани неправомерно специални разузнавателни средства, може да подаде сигнал за това до компетентния орган.”.

  л) създава се т. 13б:
  „13б. В чл. 37:
  1. В ал. 1 думите „от председателя на Държавна агенция „Технически операции“, съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят със „съответно от председателя на Държавна агенция „Технически операции“, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от министъра на вътрешните работи“
  2. В ал. 2 думите „от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен от него заместник-председател, съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощен от него заместник-председател“ се заменят със „съответно от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен от него заместник-председател, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощен от него заместник-председател или от министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице“.

  л) точка 14 се изменя така:
  „14. В § 2 от Заключителните разпоредби след думата „операции“ съюза „и“ се заменя със запетая и след думата „сигурност” се добавя „и на министъра на вътрешните работи”.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 45 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 102:
  § 102. В Закона за специалните разузнавателни средства (Обн. ДВ, бр. 95 от 1997г., доп. бр.70 от 1999г., изм. бр.49 от 2000г., изм. бр.17 от 2003г., изм. бр.86 от 2005г., изм. бр.45 и 82 от 2006г., изм. ДВ. бр.109 от 2007г., изм. бр.43 и 109 от 2008г., изм. ДВ. бр.88, 93 и 103 от 2009г., изм. бр.32, 88 от 2010г., изм. бр.1, 13 и 61 от 2011г., измбр.44 от 2012г., доп. бр.17, 52, 70 и 111 от 2013г., изм. бр.53 от 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 10в думите „Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с „по Закона за Министерството на вътрешните работи“.

  2. В чл. 13, ал. 1, т. 1 думите „Главна дирекция "Криминална полиция", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Сигурност на Министерството на вътрешните работи" се заменят с „Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност".

  3. В чл. 16 се създава ал. 4:
  „(4) Когато специални разузнавателни средства се прилагат от Министерството на вътрешните работи (МВР), след получаване на писменото разрешение по чл. 15 главният секретар на МВР дава писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства.“

  4. В чл. 17 думите „председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател, съответно председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“ се заменят със „съответно председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател или главният секретар на МВР“.

  5. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
  „(1) В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежко умишлено престъпление от изброените в чл. 3, ал. 1 или при заплаха за националната сигурност, специалните разузнавателни средства могат да се използват и без разрешение на органа по чл. 15 въз основа на разпореждане съответно на председателя на Държавна агенция „Технически операции“, председателя на „Държавна агенция „Национална сигурност“ или главния секретар на МВР.“

  6. В чл. 19 думата „съответно“ се заличава и след думите „председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател” се добавя „или главният секретар на МВР.“

  7. В чл. 19в:
  а) алинея 1 се изменя така:
  „(1) Държавна агенция „Технически операции“ се ръководи от председател, който се назначава с указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет.“;
  б) в ал. 3, т. 3 думата „8-годишен” се заменя с „10-годишен”, а думата „5-годишен” се заменя със „7-годишен”;
  в) в ал. 4 се създава т. 6:
  „6. при тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията“;
  г) в ал. 5 думите „решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя“ се заменят с „указ на президента на републиката по предложение на Министерския съвет“;
  д) алинея 6 се изменя така:
  „(6) При смърт или предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, в едномесечен срок от възникване на основанието Министерският съвет предлага на президента на републиката с указ да назначи нов председател, който довършва мандата.“

  8. Член 19е се изменя така:
  „Чл. 19е. (1) Служители в Държавна агенция „Технически операции“ са:
  1. държавните служители, които пряко осъществяват дейности по прилагане на специални разузнавателни средства;
  2. държавните служители;
  3. лицата, работещи по трудово правоотношение.
  (2) За държавните служители по ал. 1, т. 1 се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи.
  (3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със Закона за държавния служител.
  (4) Служителите по ал. 1 се назначават от председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
  (5) Размерът на допълнителните възнаграждения по чл. 178, ал. 1, т. 2 и 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи за държавните служители по ал. 1, т. 1, условията и редът за тяхното изплащане се определят с акт на председателя.
  (6) Редът за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служители по ал. 1, т. 1 се определят с акт на председателя.
  (7) При осъществяване на правомощията си държавните служители в Държавна агенция „Технически операции“ удостоверяват качеството си със служебна карта или служебен знак. Видът на служебната карта или служебния знак, условията и редът за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебни карти или служебни знаци, други карти и пропуски в Държавна агенция „Технически операции“ се определят с инструкция на председателя на агенцията.“

  9. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Специалните разузнавателни средства, извън тези по ал. 2, се осигуряват и прилагат единствено от:
  1. Държавна агенция „Технически операции“;
  2. специализирана дирекция „Технически операции“ на Държавна агенция „Национална сигурност“;
  3. Министерството на вътрешните работи – за специалните разузнавателни средства по чл. 10в.“

  10. В чл. 30, ал. 3 думите „председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател, съответно председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” се заменят със „съответно председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател, председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност” или главният секретар на МВР“.

  11. В чл. 34а, ал. 1 се създава т. 3:
  „3. министъра на вътрешните работи, когато се прилагат и използват специални разузнавателни средства по чл. 10в от МВР“.

  12. В чл. 37:
  а) в ал. 1 думите „от председателя на Държавна агенция „Технически операции“, съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят със „съответно от председателя на Държавна агенция „Технически операции“, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или от министъра на вътрешните работи“.
  б) в ал. 2 думите „от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен от него заместник-председател, съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощен от него заместник-председател“ се заменят със „съответно от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен от него заместник-председател, от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощен от него заместник-председател или от министъра на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице“.

  13. В § 2 от заключителните разпоредби след думата „операции“ съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата „сигурност” се добавя „и на министъра на вътрешните работи”.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се § 45а - § 45г:
  „§ 45а. Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), чието служебно правоотношение е възникнало след 01.04.2015 г.

  § 45б. За държавните служители в Държавна агенция „Технически операции“, заемащи длъжности за държавни служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 01.04.2015 г. се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС до прекратяване на служебните им правоотношения.

  § 45в. Държавните служители по § 45б, могат да бъдат преназначавани и временно преназначавани на вакантни длъжности за държавни служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от ЗСРС по реда и при условията на ЗСРС.

  § 45г. Държавните служители по § 45б, могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от ЗСРС по реда и при условията на ЗСРС, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 103-106:
  § 103. Разпоредбите на Закона за държавния служител се прилагат за държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства, чието служебно правоотношение е възникнало след 1 април 2015 г.

  § 104. За държавните служители в Държавна агенция „Технически операции“, заемащи длъжности за държавни служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства, чиито служебни правоотношения не са прекратени към 1 април 2015 г., се прилагат разпоредбите на действащото законодателство за държавните служители по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства до прекратяване на служебните им правоотношения.

  § 105. Държавните служители по § 104 могат да бъдат преназначавани и временно преназначавани на вакантни длъжности за държавни служители по чл. 19е, ал. 1, т. 2 от Закона за специалните разузнавателни средства при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства.

  § 106. Държавните служители по § 104 могат да бъдат назначавани на длъжности за държавни служители по чл. 19е, ал. 1, т. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства, ако отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност.

  § 46. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., в сила от 29.04.2006 г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 27 Март 2012г., доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., доп. ДВ. бр. 17 от 21 Февруари 2013 г., изм. и доп. ДВ. бр.52 от 14 Юни 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 8 Март 2014г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 52, т. 2 думите „разследващите агенти от Държавна агенция "Национална сигурност", определени със заповед на председателя на агенцията” се заличават.
  2. В чл. 71, ал. 4 след думата „полицай” запетаята и думите „разследващ агент от Държавна агенция "Национална сигурност" се заличават.
  3. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  4. Член 194а се отменя.
  5. В чл. 411в, ал. 2 думите „разследващите агенти, определени със заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност”” се заличават.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  1. В § 46се създава т. 3а:
  „3а. В чл. 175:
  1. В ал. 1 след думата „операции“ съюза „или“ се заменя със запетая и след думата „сигурност“ се добавя „или на Министерството на вътрешните работи“.
  2. В ал. 2 думата „съответно“ се заличава, а след думите „председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощен от него заместник-председател“ се добява „или съответно главният секретар на МВР или писмено оправомощен от него директор на Главна дирекция „Национална полиция“.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 46 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 107:
  § 107. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн. ДВ. бр.86 от 2005г., изм. ДВ. бр.46 и бр.109 от 2007г., изм. ДВ. бр.69 и бр.109 от 2008г., изм. ДВ. бр.12, бр.27, бр.32 и бр.33 от 2009г., изм. ДВ. бр.15, бр.32 и бр.101 от 2010г., изм. ДВ. бр.13, бр.33, бр.60, бр.61 и бр.93 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.19, бр.20, бр.25 и бр.60 от 2012г., доп. ДВ. бр. 17 и бр.52 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 52, т. 2 думите „разследващите агенти от Държавна агенция "Национална сигурност", определени със заповед на председателя на агенцията” се заличават.
  2. В чл. 71, ал. 4 думите „разследващ агент от Държавна агенция "Национална сигурност" се заличават.
  3. В чл. 118, ал. 1, т. 3 думите „на Държавна агенция "Национална сигурност" се заличават.
  4. В чл. 175:
  а) в ал. 1 след думата „операции“ съюзът „или“ се заменя със запетая и след думата „сигурност“ се добавя „или на Министерството на вътрешните работи“;
  б) в ал. 2 думата „съответно“ се заличава, а след думите „председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощен от него заместник-председател“ се добавя „или съответно главният секретар на Министерството на вътрешните работи.“
  5. Член 194а се отменя.
  6. В чл. 411в, ал. 2 думите „разследващите агенти, определени със заповед на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност” се заличават.

  § 47. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18 и 40 от 2014 г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.) в чл. 75, ал. 1, т. 2 думите "Главна дирекция " Криминална полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 47, в чл. 75, ал. 1, т. 2 думите „директора на Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „директорите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 47 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 108:
  § 108. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г., Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. - бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18 и 40 от 2014 г., изм. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.) в чл. 75, ал. 1, т. 2 думите „директора на Главна дирекция „Криминална полиция“ се заменят с „директорите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Национална полиция“.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 47а:
  „§ 47а. В Кодекса за социално осигуряване (Обн. ДВ. бр.110 от 1999г., изм. ДВ. бр.55 и бр.64 от 2000г., изм. ДВ. бр.1, бр.35 и бр.41 от 2001г., изм. ДВ. бр.1, бр.10, бр.45, бр.74, бр.112, бр.119 и бр.120 от 2002г., изм. ДВ. бр.8, бр.42, бр.67, бр.95, бр.112 и бр.114 от 2003г., изм. ДВ. бр.12, бр.21, бр.38, бр.52, бр.53, бр.69, бр.70, бр.112 и бр.115 от 2004г., изм. ДВ. бр.38, бр.39, бр.76, бр.102, бр.103, бр.104 и бр.105 от 2005г., изм. ДВ. бр.17, бр.30, бр.34, бр.56, бр.57, бр.59, бр.68, бр.76, бр.82, бр.95, бр.102 и бр.105 от 2006г., изм. ДВ. бр.41, бр.52, бр.64, бр.77, бр.97, бр.100, бр.109 и бр.113 от 2007г., изм. ДВ. бр.33, бр.43, бр.67, бр.69, бр.89, бр.102 и бр.109 от 2008г., изм. ДВ. бр.23, бр.25, бр.35, бр.41, бр.42, бр.93, бр.95, бр.99 и бр.103 от 2009г., изм. ДВ. бр.16, бр.19, бр.43, бр.49, бр.58, бр.59, бр.88, бр.97, бр.98 и бр.100 от 2010г., изм. ДВ. бр.45, бр.60, бр.77 и бр.100 от 2011г., изм. ДВ. бр.7, бр.21, бр.38, бр.40, бр.44, бр.58, бр.81, бр.89, бр.94 и бр.99 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15, бр.20, бр.70, бр.98, бр.104, бр.106, бр.109 и бр.111 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.1, бр.18, бр.27, бр.35, бр.53 и бр.107 от 2014г.) в чл. 69, в ал. 3, в текста преди т. 1 думите „от Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с „по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 109:
  § 109. В Кодекса за социално осигуряване (Обн. ДВ. бр.110 от 1999г., изм. ДВ. бр.55 и бр.64 от 2000г., изм. ДВ. бр.1, бр.35 и бр.41 от 2001г., изм. ДВ. бр.1, бр.10, бр.45, бр.74, бр.112, бр.119 и бр.120 от 2002г., изм. ДВ. бр.8, бр.42, бр.67, бр.95, бр.112 и бр.114 от 2003г., изм. ДВ. бр.12, бр.21, бр.38, бр.52, бр.53, бр.69, бр.70, бр.112 и бр.115 от 2004г., изм. ДВ. бр.38, бр.39, бр.76, бр.102, бр.103, бр.104 и бр.105 от 2005г., изм. ДВ. бр.17, бр.30, бр.34, бр.56, бр.57, бр.59, бр.68, бр.76, бр.82, бр.95, бр.102 и бр.105 от 2006г., изм. ДВ. бр.41, бр.52, бр.64, бр.77, бр.97, бр.100, бр.109 и бр.113 от 2007г., изм. ДВ. бр.33, бр.43, бр.67, бр.69, бр.89, бр.102 и бр.109 от 2008г., изм. ДВ. бр.23, бр.25, бр.35, бр.41, бр.42, бр.93, бр.95, бр.99 и бр.103 от 2009г., изм. ДВ. бр.16, бр.19, бр.43, бр.49, бр.58, бр.59, бр.88, бр.97, бр.98 и бр.100 от 2010г., изм. ДВ. бр.45, бр.60, бр.77 и бр.100 от 2011г., изм. ДВ. бр.7, бр.21, бр.38, бр.40, бр.44, бр.58, бр.81, бр.89, бр.94 и бр.99 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15, бр.20, бр.70, бр.98, бр.104, бр.106, бр.109 и бр.111 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.1, бр.18, бр.27, бр.35, бр.53 и бр.107 от 2014г.) в чл. 69, ал. 3 в текста преди т. 1 думите „от Държавна агенция „Национална сигурност“ се заменят с „по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

  § 48. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53, 67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и 75 от 2012 г. и бр. 23 и 70 от 2013 г.) в § 21 от преходните и заключителните разпоредби думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 48 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 48, който става § 110.

  § 49. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36, 93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 7, ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с"дирекция "Миграция".
  2. В чл. 9:
  а) в ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  б) в ал. 6 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  в) в ал. 8 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  3. В чл. 12:
  а) в ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  б) в ал. 6 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  4. В чл. 13, ал. 1 и 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  5. В чл. 16, ал. 5 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  6. В чл. 19, ал. 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  7. В чл. 27, ал. 1 думите "дирекция "Миграция" се заменят с "Главна дирекция "Гранична полиция".
  9. В чл. 29 думите след думата „сила” се добавя "от органите на дирекция "Миграция" или ".
  10. В чл. 34, ал. 1 и 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  11. В допълнителната разпоредба в § 1, т. 2 и 3 думите "дирекция "Миграция" се заменят с "Главна дирекция "Гранична полиция".

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 49 се правят следните изменения:
  1. Точка 7 се изменя така:
  „7. В чл. 27, ал. 1 думите „Главна дирекция „Гранична полиция“ се заменят с „дирекция Миграция“;
  2. Точка 11 се изменя така“
  „11. В допълнителната разпоредба в § 1, т. 2 и 3 думите „Главна дирекция „Гранична полиция“ се заменят с „дирекция „Миграция“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 49 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 111:
  § 111. В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 36, 93 и 102 от 2009 г., бр. 9 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 7, ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с"дирекция "Миграция".
  2. В чл. 9:
  а) в ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  б) в ал. 6 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  в) в ал. 8 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  3. В чл. 12:
  а) в ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  б) в ал. 6 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  4. В чл. 13 навсякъде думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  5. В чл. 16, ал. 5 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  6. В чл. 19, ал. 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  7. В чл. 27, ал. 1 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  8. В чл. 29 думите след думата „сила” се добавя "от органите на дирекция "Миграция" или".
  9. В чл. 34, ал. 1 и 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  10. В § 1 от допълнителната разпоредба в т. 2 и 3 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".

  § 50. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г. и бр. 15 и 68 от 2013 г.) в чл. 162, ал. 10 думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция".

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 50 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 112.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 50а:
  „§ 50а. В Закона за държавната финансова инспекция (Обн. ДВ. бр.33 от 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 2006г., изм. ДВ. бр.59, бр.64 и бр.86 от 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 2013г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 1, т. 6 думите „дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ се заменят с „дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“;
  2. В чл. 31б, ал. 1 думите „дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ се заменят с „дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 113:
  § 113. В Закона за държавната финансова инспекция (Обн. ДВ. бр.33 от 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 2006г., изм. ДВ. бр.59, бр.64 и бр.86 от 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 2009г., изм. ДВ. бр.60 от 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 2013г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 5, ал. 1, т. 6 думите „дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ се заменят с „дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“.
  2. В чл. 31б, ал. 1 думите „дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз“ се заменят с „дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС)“.

  § 51. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г. и бр. 11 от 2014 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 250б, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  "2. Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", Столичната дирекция на вътрешните работи, областните дирекции на Министерството на вътрешните работи и териториалните звена на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".
  2. В чл. 275, ал. 1 думите „дирекция "Технически операции" на” се заличават.
  3. В чл. 275, ал. 1 думите „дирекция "Технически операции" на” се заличават.
  4. В чл. 304 думите „и на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  5. В чл. 305, ал. 1 думите „и на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  6. В чл. 308 думите „и на Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  7. В чл. 309 думите „и от Държавна агенция "Национална сигурност"” се заличават.
  8. В чл. 310 в текста преди т. 1 думите „и от Държавна агенция "Национална сигурност" изискват” се заменят с „изисква”.
  9. В чл. 321 думите „дирекция "Технически операции" на” се заличават.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 51 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 51, който става § 114:
  § 114. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 45 от 2009 г.; изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82 от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г. и бр. 11 от 2014 г.) в чл. 250б, ал. 1 т. 2 се изменя така:
  "2. Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и териториалните й звена, Главна дирекция "Гранична полиция" и териториалните й звена, дирекция "Вътрешна сигурност", Столичната дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи;“.

  § 52. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г. и бр. 52 и 70 от 2013 г.) в допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
  1. В § 1:
  а) в т. 1 след думите „Национална сигурност” се добавя „Главана дирекция „Борба с организираната престъпност” на Министерството на вътрешните работи”;
  б) в т. 2 думите „Главна дирекция "Криминална полиция", Главна дирекция "Охранителна полиция" се заменят с „Главна дирекция "Национална полиция"”, а думите „"Сигурност на Министерството на вътрешните работи"” се заменят с „Вътрешна сигурност”.
  2. В § 2а думите „"Сигурност на Министерството на вътрешните работи"” се заменят с „Вътрешна сигурност”.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  В § 52:
  1. Точка 2 се изменя така:
  „2. Параграф 2а се изменя така:
  „§ 2а. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този закон главният секретар и заместник-главният секратар на Министерството на вътрешните работи, членовете на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи и експертите и техническите сътрудници към него, административния секретар, служителите и кандидатите за служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, на дирекциите, на административните дирекции, на Академията на Министерството на вътрешните работи, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти на Министерството на вътрешните работи, курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи и ръководителите и кандидатите за ръководители на служби за сигурност и за обществен ред в Министерството на вътрешните работи се смятат за служители на дирекция „Вътрешна сигурност“.;
  2. Създава се т. 3:
  „3. В Приложение № 1, раздел II, т. 4 накрая се добавя „с изключение на обобщените данни за служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 52 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 52, който става § 115:
  § 115. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44 и 103 от 2012 г. и бр. 52 и 70 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В допълнителните разпоредби:
  а) в § 1:
  аа) в т. 1 след думите „Национална сигурност” се добавя „Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” на Министерството на вътрешните работи”;
  бб) в т. 2 думите „Главна дирекция "Криминална полиция", Главна дирекция "Охранителна полиция" се заменят с „Главна дирекция „Национална полиция”, а думите „Сигурност на Министерството на вътрешните работи” се заменят с „Вътрешна сигурност”.
  б) параграф 2а се изменя така:
  „§ 2а. За целите на чл. 46, т. 2 и 3 от този закон главният секретар и заместник-главният секретар на Министерството на вътрешните работи, членовете на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи и експертите и техническите сътрудници към него, административният секретар, служителите и кандидатите за служители на Специализирания отряд за борба с тероризма, на дирекциите, на административните дирекции, на Академията на Министерството на вътрешните работи, на Медицинския институт, на научноизследователските и научно-приложните институти на Министерството на вътрешните работи, курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи и ръководителите и кандидатите за ръководители на служби за сигурност и за обществен ред в Министерството на вътрешните работи се смятат за служители на дирекция „Вътрешна сигурност“.
  2. В Приложение № 1 към чл. 25, раздел II, т. 4 накрая се добавя „с изключение на обобщените данни за служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи“.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 52а:
  „§ 52а. В Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 2006г., изм. ДВ. бр.41 и бр.113 от 2007г., изм. ДВ. бр.69 и бр.102 от 2008г., изм. ДВ. бр.35, бр.74 и бр.93 от 2009г., изм. ДВ. бр.61, бр.88 и бр.98 от 2010г., изм. ДВ. бр.8, бр.39 и бр.80 от 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 39:
  а) настоящия текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2
  „(2) Доброволецът при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях има правомощията по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5-7 от Закона за Министерството на вътрешните работи.“.
  2. В чл. 41:
  а) настоящият текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) За изпълнение на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на кметовете на общини се предоставя безвъзмездно радоичестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди, за ползване от създадените доброволни формирования.“.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 116:
  § 116. В Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 2006г., изм. ДВ. бр.41 и бр.113 от 2007г., изм. ДВ. бр.69 и бр.102 от 2008г., изм. ДВ. бр.35, бр.74 и бр.93 от 2009г., изм. ДВ. бр.61, бр.88 и бр.98 от 2010г., изм. ДВ. бр.8, бр.39 и бр.80 от 2011г., изм. ДВ. бр.68 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 2014г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 39:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) Доброволецът при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях има правомощията по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5-7 от Закона за Министерството на вътрешните работи“.
  2. В чл. 41:
  а) досегашният текст става ал. 1;
  б) създава се ал. 2:
  „(2) За изпълнение на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на кметовете на общини се предоставя безвъзмездно радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди, за ползване от създадените доброволни формирования.“

  § 53. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г. и бр. 22, 27 и 35 от 2014 г.) в чл. 62 се правят следните изменения:
  1. В ал. 6 т. 7 се изменя така:
  „7. директорите на Главна дирекция "Национална полиция" и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи - за целите на разкриването и разследването на престъпления“.
  2. В ал. 8 думите "Главна дирекция "Криминална полиция" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция".

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 53 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 53, който става § 117.

  § 54. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 85 от 1998 г.; изм., бр. 1 и 102 от 2001 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 54, 59, 82 и 108 от 2006 г., бр. 52, 92 и 109 от 2007 г., бр. 16, 36, 67 и 69 от 2008 г., бр. 22, 23 и 93 от 2009 г., бр. 88 и 101 от 2010 г., бр. 16, 48, 57 и 96 от 2011 г., бр. 44, 60 и 102 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г. и бр. 1 и 22 от 2014 г.) в § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
  1. В т. 4 след думите „разузнавателна служба” съюзът „и” се заличава и накрая се добавя „и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" на Министерството на вътрешните работи”.
  2. В т. 5 думите "Криминална полиция”, "Охранителна полиция" се заменят с "Национална полиция".

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 54 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 54, който става § 118.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създава се § 54а:
  „§ 54а. В Закона за местните данъци и такси (Обн. ДВ. бр.117 от 1997г., изм. ДВ. бр.71, бр.83, бр.105 и бр.153 от 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 1999г., изм. ДВ. бр.34 и бр.102 от 2000г., изм. ДВ. бр.109 от 2001г., изм. ДВ. бр.28, бр.45, бр.56 и бр.119 от 2002г., изм. ДВ. бр.84 и бр.112 от 2003г., изм. ДВ. бр.6, бр.18, бр.36, бр.70 и бр.106 от 2004г., изм. ДВ. бр.87, бр.94, бр.100, бр.103 и бр.105 от 2005г., изм. ДВ. бр.30, бр.36 и бр.105 от 2006г., изм. ДВ. бр.55 и бр.110 от 2007г., изм. ДВ. бр.70 и бр.105 от 2008г., изм. ДВ. бр.12, бр.19, бр.41 и бр.95 от 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 2010г., изм. ДВ. бр.19, бр.28, бр.31, бр.35 и бр.39 от 2011г., изм. ДВ. бр.30, бр.53, бр.54 и бр.102 от 2012г., изм. ДВ. бр.24, бр.30, бр.61 и бр.101 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 2014г.) в чл. 51, ал. 2 се изменя така:
  „(2) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхвата и перидичността на предоставянето на данните се урежда със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създаде § 119:
  § 119. В Закона за местните данъци и такси (Обн. ДВ. бр.117 от 1997г., изм. ДВ. бр.71, бр.83, бр.105 и бр.153 от 1998г., изм. ДВ. бр.103 от 1999г., изм. ДВ. бр.34 и бр.102 от 2000г., изм. ДВ. бр.109 от 2001г., изм. ДВ. бр.28, бр.45, бр.56 и бр.119 от 2002г., изм. ДВ. бр.84 и бр.112 от 2003г., изм. ДВ. бр.6, бр.18, бр.36, бр.70 и бр.106 от 2004г., изм. ДВ. бр.87, бр.94, бр.100, бр.103 и бр.105 от 2005г., изм. ДВ. бр.30, бр.36 и бр.105 от 2006г., изм. ДВ. бр.55 и бр.110 от 2007г., изм. ДВ. бр.70 и бр.105 от 2008г., изм. ДВ. бр.12, бр.19, бр.41 и бр.95 от 2009г., изм. ДВ. бр.98 от 2010г., изм. ДВ. бр.19, бр.28, бр.31, бр.35 и бр.39 от 2011г., изм. ДВ. бр.30, бр.53, бр.54 и бр.102 от 2012г., изм. ДВ. бр.24, бр.30, бр.61 и бр.101 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 2014г.) в чл. 51 ал. 2 се изменя така:
  „(2) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.“

  § 55. В Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г. и бр. 66, 68 и 70 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 13:
  а) в ал. 1 думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" (ГДОП)" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП);
  б) в ал. 4 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП".
  2. В чл. 113:
  а) в ал. 1 в текста преди т. 1 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП";
  б) в ал. 2 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  3. В чл. 114:
  а) в ал. 1 и в ал. 2 в текста преди т. 1 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП";
  б) в ал. 4 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  4. В чл. 115:
  а) в ал. 1 и в ал. 2 в текста преди т. 1 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП";
  б) в ал. 4 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  5. В чл. 116:
  а) в ал. 2 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП";
  б) в ал. 3 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция";
  в) в ал. 4 абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП".
  6. В останалите текстове на закона абревиатурата "ГДОП" се заменя с "ГДНП".

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 55 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 55, който става § 120.

  § 56. В Закона за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24, 93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38 и 103 от 2012 г., бр. 70 и 109 от 2013 г., бр. 22 от 2014 г.) в чл. 35, ал. 6, т. 7 думите "Главна дирекция "Криминална полиция" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция".

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 56 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 56, който става § 121.

  § 57. В Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм., бр. 88 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г. и бр. 16 от 2014 г.) в чл. 10а, ал. 5, т. 4 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 57 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 57, който става § 122.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Създават се § 57а - § 57в:
  „§ 57а. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Обн. ДВ. бр.20 от 2012г., изм. ДВ. бр.15 и бр.66 от 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 2014г.) в § 4, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби думата „категориите“ се заменят с „длъжностите“.

  § 57б. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г. и бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г.) в чл. 144, ал. 3 се отменя.

  § 57в. В Закона за физическото възпитание и спорта (Обн. ДВ. бр.58 от 1996г., изм. ДВ. бр.53 от 1997г., изм. ДВ. бр.124 от 1998г., изм. ДВ. бр.51 и бр.81 от 1999г., изм. ДВ. бр.53, бр.55 и бр.64 от 2000г., изм. ДВ. бр.75, бр.95 и бр.120 от 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 2004г., изм. ДВ. бр.88 и бр.103 от 2005г., изм. ДВ. бр.30, бр.34 и бр.36 от 2006г., изм. ДВ. бр.41 и бр.46 от 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 2009г., изм. ДВ. бр.50 и бр.96 от 2010г., изм. ДВ. бр.35 и бр.99 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45, бр.87 и бр.102 от 2012г., изм. ДВ. бр.15 и бр.68 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.21 и бр.66 от 2014г.) в чл. 27, ал. 1 думата „служителите на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „държавните служители на Министерството на вътрешните работи по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи“.“
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията предлага да се създадат § 123-125:
  § 123. В Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (Обн. ДВ. бр.20 от 2012г., изм. ДВ. бр.15 и бр.66 от 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 2014г.) в § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думата „категориите“ се заменя с „длъжностите“.

  § 124. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г. и бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г.) в чл. 144 ал. 3 се отменя.

  § 125. В Закона за физическото възпитание и спорта (Обн. ДВ. бр.58 от 1996г., изм. ДВ. бр.53 от 1997г., изм. ДВ. бр.124 от 1998г., изм. ДВ. бр.51 и бр.81 от 1999г., изм. ДВ. бр.53, бр.55 и бр.64 от 2000г., изм. ДВ. бр.75, бр.95 и бр.120 от 2002г., изм. ДВ. бр.96 от 2004г., изм. ДВ. бр.88 и бр.103 от 2005г., изм. ДВ. бр.30, бр.34 и бр.36 от 2006г., изм. ДВ. бр.41 и бр.46 от 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 2008г., изм. ДВ. бр.74 от 2009г., изм. ДВ. бр.50 и бр.96 от 2010г., изм. ДВ. бр.35 и бр.99 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.45, бр.87 и бр.102 от 2012г., изм. ДВ. бр.15 и бр.68 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.21 и бр.66 от 2014г.) в чл. 27, ал. 1 думите „служителите на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи.“

  § 58. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 80 и 82 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 35, 59 и 73 от 2010 г., бр. 43 от 2011 г. и бр. 44 от 2012 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 14 думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  2. В чл. 16, ал. 1 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  3. В чл. 20:
  а) в ал. 1 думата „Охранителна” се заменя с „Национална”;
  б) в ал. 4 думата „Охранителна” се заменя с „Национална”;
  4. В чл. 28, ал. 3 думите "Главна дирекция " Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  5. В чл. 37 навсякъде думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" се заменят с "Главна дирекция " Национална полиция".
  6. В чл. 41, ал. 1 думите "Главна дирекция "Охранителна полиция", Главна дирекция "Криминална полиция" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция".

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 58 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 58, който става § 126.

  § 59. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г. и бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 33б, ал. 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  2. В чл. 33д думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "Дирекция "Миграция".
  3. В чл. 44:
  а) в ал. 1 изречение първо се изменя така: „Принудителните административни мерки се налагат със заповеди на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", директорите на главните дирекции "Национална полиция", "Гранична полиция" и "Борба с организираната престъпност", директорите на Столичната и областните дирекции, директора на дирекция "Миграция", директорите на регионалните дирекции "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи или на оправомощени от тях длъжностни лица.”;
  б) в ал. 7 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  в) в ал. 8 думите „Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  4. В чл. 54, ал. 3 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".

  Предложение на н.п. Атанас Мерджанов и група народни представители:
  § 59 да отпадне.
  Комисията не подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 59, който става § 127:
  § 127. В Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г., бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г., бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от 2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г. и бр. 16, 23, 52, 68, 70 и 108 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
  1. В чл. 33б, ал. 2 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".
  2. В чл. 33д думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "Дирекция "Миграция".
  3. В чл. 44:
  а) в ал. 1 изречение първо се изменя така: „Принудителните административни мерки се налагат със заповеди на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност", директорите на главните дирекции "Национална полиция", "Гранична полиция" и "Борба с организираната престъпност", директорите на Столичната и областните дирекции, директора на дирекция "Миграция", директорите на регионалните дирекции "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи или на оправомощени от тях длъжностни лица.”;
  б) в ал. 6 след думите „издал заповедта“ се добавя „или директорът на дирекция „Миграция“.
  в) в ал. 7 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция";
  г) в ал. 8, изречение второ думите „компетентните органи по ал. 1 съвместно с директора на Главна дирекция „Гранична полиция“ се заменят с „директора на дирекция "Миграция".
  4. В чл. 54, ал. 3 думите "Главна дирекция "Гранична полиция" се заменят с "дирекция "Миграция".

  Комисията предлага да се създаде § 128:
  § 128. В Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 2012 г., изм., бр. 66 от 2013 г., изм. с Решение № 11 от 2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 2014 г.; бр. 98 от 2014 г.) в чл. 48, ал. 3 думите „Охранителна полиция“ се заменят с „Национална полиция“.

  § 60. Изпълнението на закона се възлага на министъра на вътрешните работи.

  Предложение на н.п. Атанас Атанасов, направено по реда на чл. 80, ал. 4, т. 2 от ПОДНС:
  § 60 да отпадне.
  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 60 да бъде отхвърлен.

  § 61. Параграфи 36 и 42 влизат в сила 15 дни след обнародването на закона в Държавен вестник.

  Предложение на н.п. Любомир Христов и група народни представители:
  Параграф 61 се изменя така:
  „§ 61. Този закон влиза в сила седем дни след обнародването му в „Държавен вестник”, с изключение на § 13, 13а, 23а, 32а, 43и, 43к, 43л, 43м, 44, т. 7а, 44е, 44ж, 44з, 44и, 44к, 45, т. 6а, 45а, 45б, 45в, 45г и 57в, които влизат в сила на 01.04.2015 г.
  Комисията подкрепя по принцип предложението.
  Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 129:
  § 129. Параграфи 11, т. 1, § 12, 21, 36, 85, 86, 87, 88, § 91, т. 6, § 97, 98, 99, 100, 101, § 102, т. 8, § 103, 104, 105, 106 и 125 влизат в сила от 1 април 2015 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ВЪТРЕШНА
  СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД:

  АТАНАС АТАНАСОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума